Breviar - Tidebønnene

Vesper
Den 31 mars 2020, tisdag
5 tirsdag i fasten

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Høyr milde Skapar, bøni vår,
for deg me stend i anger sår;
og beiske tåror på din fot
er vitne um at me gjer bot.

I all vår veikskap me oss ter
for deg som sjeledjupet ser,
me ropar på vår syndarveg:
Hjelp, Herre, og miskunna deg!

Så syndleg me mot deg fór fram.
A, kan du strjuka ut vår skam,
so sjeli atter syndefri
fær skina klårt til æra di!

Um tung vår lekam boti finn,
so styrk oss du i sjel og sinn,
og lat oss fram i dygder gå
til Himmerike me kann nå!

Trieinings Gud, du gjeve oss
som bera vil med deg din kross
og held vår lekam her i tukt,
at sjeli ber si ævefrukt.

eller: Eg ropar høgt or djupet.. ⇓⇑
eller: Å Kristus, rettferdssoli sjå! ⇓⇑
eller: Krist som lét dagsljoset daga... ⇓⇑
eller: Se, vi går opp til Jerusalem... ⇓⇑
Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Salme 20
Bønn for kongens seier
Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst (Apg 2,21).


Herren bønnhøre deg på nødens dag, *
Jakobs Gud berge deg ved sitt navn.

Han sende deg hjelp fra sin helligdom. *
Han støtte deg fra Sion.

Han komme dine offergaver ihu, *
og finne ditt brennoffer godt.

Han gi deg etter ditt hjertes ønske, *
og fullføre alt du håper på.

Så vi kan juble over din frelse og opphøye Guds navn. *
Herren oppfylle alle dine bønner.

Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier. *
Han svarer ham fra sin høye himmel med
storverk av sin høyre hånd.

Noen setter sin lit til vogner og hester. *
Vi påkaller Herren vår Guds navn.

De snubler og faller. *
Vi holder oss oppreist og står støtt.

Herre, gi kongen seier. *
Hør oss den dag vi roper til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Salme 21 (2-8.14)
Takksigelse for kongens seier
Han fikk livet igjen og stod opp, hans dager er uten ende (Ireneus).


Herre, kongen fryder seg over din styrke, *
din frelse fyller ham med jublende glede.

Du har oppfylt hans hjertes ønske *
og ikke avslått hans leppers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, *
du har satt en krone av gull på hans hode.

Han bad deg om liv og du gav ham det, *
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp, *
med glans og prakt har du omgitt ham.

Du har satt ham til velsignelse for alle tider. *
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Kongen setter sin lit til Herren. *
Den Høyestes nåde verner ham mot fall.

Herre, reis deg i din velde. *
Med sang og spill vil vi ære din makt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Canticum
Johannes’Åpenbaring (4,11;5,9-10.12)

De forløstes hymne


Verdig er du, vår Herre og Gud, *
til å motta ære, heder og makt,

for alle ting har du skapt, *
ved din vilje skaptes de pg ble til.

Verdig er du til å ta boken og bryte dens segl, *
for du ble slaktet som offer.

Til Gud har du kjøpt med ditt blod *
mennesker av alle stammer og tungemål,
alle folkeslag og raser.

Du har gjort dem til et kongerike for vår Gud
og til prester for ham,  *
konger skal de være på jorden.

Verdig er Lammet som ble slaktet, *
til å motta makt og rikdom, visdom og styrke,
heder, ære og velsignelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Lesning
1 Kor 1,27b-30


De som ikke duger til noe etter denne verdens mål, dem har Gud utvalgt for å gjøre de sterke til skamme; og de som man i denne verden akter ringe og ser ned på, dem har Gud utvalgt, de som ingenting er, for å gjøre til intet dem som er noe, så at ingen dødelig skal ha noe å rose seg av overfor Gud. For det er takket være ham at dere nå lever i Kristus Jesus, han som Gud har gitt oss til å være vår visdom, ja, vår rettferdighet, vår helligelse og vår befrielse.

Responsorium

Jeg sier: Herre, vær meg nådig.
Jeg sier: Herre, vær meg nådig.
Helbred meg, for jeg har syndet mot deg.
Vær meg nådig.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Jeg sier: Herre, vær meg nådig.

Ant. Han som har sendt meg, er med meg, han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Han som har sendt meg, er med meg, han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag.

Forbønner

La oss be til Kristus Herren, han som bød oss å våke og be for å stå imot fristelser, idet vi sier:
R. Hør oss, Herre, vær oss nådig.

- Kristus Jesus, du som lovet å være midt iblant dem som kommer sammen for å be i ditt navn, gi oss å be til Faderen sammen med deg i den Hellige And.
- Himmelske brudgom, fjern den plett og lyte som fremdeles skjemmer Kirken, din elskede brud, og gi henne å leve i håpet og i den Hellige Ånds kraft.
- Du som elsker menneskene, lær oss å vise omsorg for vår neste, slik du bød oss, så din frelses lys kan skinne for alle.
- Fredsfyrste, la din fred råde i verden, så ditt frelsende nærvær kan merkes overalt.
- La alle de døde komme inn til den evige salighet; åpne døren for dem inn til uforgjengelighet og herlighet.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, gi oss standhaftighet til å leve etter dine bud, slik at mennesker også i våre dager kan finne veien til deg, og din Kirke tjene deg med stadig større iver. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.