Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Se. detta är en vakans tid
— så talar Skriften manande —
då himmelrikets härskare
skall komma till sin bröllopsfest.

Med tända facklor i sin hand
och under glädjerop och dans
skall då de visa jungfrur
gå att möta själens sanne vän.

Därutanför de fåvitska
skall lämnas kvar i natt och kval;
för sent de klappat på den port
som leder in till rikets bord.

Låt oss med hjärtan brinnande
gå vägen fram med vaksamhet,
beredda för det ögonblick
då Kristus kommer, högtidsklädd.

O Herre, gör oss värdiga
att träda in i ärans sal,
och låt oss med de heliga
där sjunga evig jubelsång. Amen.

Under dagen:

Ej finns i himmel, ej på jord
så tröstrikt namn, så dyrbart ord
som Jesu namn; dess salighet
når över tid och evighet.

I Jesu namn i dopets stund
Gud gjort med oss ett livsförbund.
I detta namn i all vår tid
vi vinner seger, äger frid.

Det namnet över alla namn
oss lede till en salig hamn.
O Fader vår, av nåd oss giv
i Jesu namn ett evigt liv. Amen.Ant. 1 Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan.

Psalm 73
Varför blir den rättfärdige ansatt?
Salig är den som inte kommer på fall för min skull (Matt 11:6)

I


Sannerligen, Gud är god mot Israel, *
mot dem som har rena hjärtan!

Men jag hade så när stapplat med mina fötter, *
mina steg var nära att slinta,

ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, *
när jag såg att det gick dem väl i deras gudlöshet.

De lever fria från plågor ända till sin död, *
deras kroppar är välnärda och friska.

De drabbas inte av olycka som andra dödliga *
och behöver inte lida som andra människor.

Därför är högmod deras halsprydnad, *
våld är den klädnad som höljer dem.

Deras ögon skådar fram ur fetma, *
deras inbillningar har ingen gräns.

De talar idel hånfulla, elaka ord, *
med höga åthävor talar de.

Med sin mun stiger de upp i himlen, *
och deras tunga far fram över jorden.

Deras folk vänder sig till dem *
och super så in vattnet i fulla drag.

Och de säger: "Hur skulle Gud kunna veta det? *
Skulle sådan kunskap finnas hos den Högste?"

Ja, så är det med de gudlösa: *
det går dem alltid väl, och de växer i makt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan.

Ant. 2 Syndarnas skratt skall vändas i tårar och deras glädje i sorg.

II

Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent *
och tvättade mina händer i oskuld:

jag blev ju plågad hela dagen, *
och tuktan kom över mig varje morgon.

Om jag hade sagt: "Jag vill tala som de", *
då hade jag svikit dina barn, ditt släkte.

Men när jag tänkte efter för att förstå, *
syntes det mig alltför svårt,

till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut *
och insåg vad som drabbar dem:

Sannerligen, du ställer dem på slipprig mark, *
du störtar dem i fördärv.

De blir plötsligt förintade, *
de rycks bort och får ett slut med förskräckelse.

Som det är med en dröm, Herre, när man vaknar, +
så aktar du dem för intet, *
som skuggbilder när man vaknar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Syndarnas skratt skall vändas i tårar och deras glädje i sorg.

Ant. 3 De som viker bort från dig skall gå under, men jag har min glädje i att hålla mig intill dig.

III

När mitt hjärta förbittrades *
och jag kände styng i mitt inre,

då var jag oförnuftig, utan förstånd, *
som ett oskäligt djur var jag inför dig.

Dock förblir jag alltid hos dig, *
du håller mig vid min högra hand.

Du leder mig efter ditt råd *
och skall sedan upptaga mig med ära.

Vem har jag i himlen utom dig! *
När jag har dig, frågar jag inte efter något på jorden.

Om än min kropp och min själ försmäktar, *
är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.

De som viker bort ifrån dig skall gå under, *
du förgör var och en som trolöst avfaller från dig.

Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud.
Jag söker min tillflykt hos Herren. *
Jag skall vittna om alla dina gärningar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 De som viker bort från dig skall gå under, men jag har min glädje i att hålla mig intill dig.

Dina löften är ljuva för min tunga,
de är ljuvare än honung för min mun.

Första läsningen
Gal 5:lb-25
Rättfärdighet utan omskärelse. Låt er ande leda er


Bröder, stå fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.
Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfär¬dighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Ni kom bra i väg. Vem har nu hejdat er, så att ni inte lyssnar till sanningen? Den ni har lyssnat till är inte han som kallade er. Lite surdeg, och hela degen jäser. Jag tror på Herren och litar på att ni inte skall ändra tänkesätt. Men den som försöker ställa till förvirring bland er får ta sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. De borde skära av sig alltihop, dessa som sprider oro bland er.
Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra.
Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden, och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen.
Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. An en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.

Responsorium

Om Anden får styra er, står ni inte längre under lagen.
+ Andens frukter är kärlek, glädje och frid.
Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.
+ Andens frukter är kärlek, glädje och frid.

Andra läsningen
Ur en predikan av Leo den store.
Inse ditt väsens värdighet


När vår Herre Jesus Kristus föddes som sann människa, han som aldrig upphörde att vara sann Gud, gjorde han sig själv till den nya skapelsens början. Sitt ursprung förmedlade han till människosläktet, han gav oss ett andligt väsen. Vem kan utforska detta mysterium, vem kan beskriva denna nåd? Ondskan blir till oskuld, det gamla blir nytt; främlingarna blir adoptivbarn, och de som stod utanför blir arvingar.
Vakna upp, du människa, och inse ditt väsens värdighet! Tänk på att du är skapad till Guds avbild, och även om avbilden fördärvades i Adam, så har den blivit återställd i Kristus.
Använd de synliga tingen på lämpligt sätt, så som du använder jorden, havet, himlen, luften, källorna och floderna. Allt vackert och underbart som du finner i dem skall du prisa och ära Skaparen för.
Låt det fysiska ljuset smeka ditt fysiska sinne, men slut det sanna ljuset i ditt hjärtas famn, det som ger ljus åt alla människor som kommer till världen och om vilket profeten säger: Gå fram till honom och bli upplysta, så behöver era ansikten inte rodna. Ty om vi är Guds tempel och Guds ande bor i oss, då är det som varje troende har sin själ större än himlavalvets under.
Jag antyder inte, mina älskade, att ni skall förakta Guds verk, inte heller vill jag att ni skall se någon motsättning mellan er tro och något av det goda som den gode Guden har skapat. Men jag vill att ni använder alla slags skapade ting och hela denna världens skönhet på ett förnuftigt och återhållsamt sätt. Såsom aposteln säger: Det synliga är för-gängligt, men det osynliga är evigt.
Alltså: eftersom vi föddes till den nuvarande tillvaron men föddes på nytt till en framtida, så är vi inte till för det timliga goda utan vi är till för det eviga. Och för att närmare kunna betrakta vårt hopp, låt oss betänka vad Guds nåd har tillfört vår natur. Låt oss lyssna till vad aposteln säger: Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom, han som lever och regerar med Fadern och den heliga Anden, i evigheternas evighet. Amen.

Responsorium Ps 144:9; 118:28

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära,
+ till tiosträngad psaltare vill jag lovsjunga dig.
Du är min Gud, och jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig,
+ till tiosträngad psaltare vill jag lovsjunga dig.

Slutbön

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt uppdrag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Brist ut i jublande lovsång till vår Gud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Av nattens sömn förnyade
vi vill vid dagens återkomst
först prisa Herrens härlighet
och glatt förkunna Kristi nåd.

Du är de trognas sanna ljus,
som lagen fordom bådade,
du, evighetens gudomsglans,
ej känner nedgång eller natt.

Hör, Kristus, i din nåd den bön
som dina tjänare bär fram:
Låt ej vår svaga tro bli rov
för världens lockelser och rop.

Tag bort ur hjärtats dolda rum
all vrede, trolöst övermod.
Låt kärlek och barmhärtighet
bevara fridens enhetsband.

O evighetens Fader, led
i dag oss på din lydnads väg,
att, fyllda av din Andes kraft,
vi lever till din Sons behag. Amen.

Ant. 1 Herre, du mättar oss med din nåd, när morgonen gryr.

Psalm 90
Må Herrens ljuvlighet komma över oss
För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag (2 Pet 3:8)


Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.

Förrän bergen blev till
och du födde jorden och världen, *
ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Du låter människorna vända åter till stoft, *
du säger: "Vänd åter, ni människor."

Ty tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
de är som en nattvakt.

Du sköljer dem bort, *
de är som en sömn.

Om morgonen liknar de gräset som frodas: +
det blomstrar upp och frodas om morgonen, *
men om aftonen torkar det bort och förvissnar.

Ty vi förgås genom din vrede, *
genom din förtörnelse rycks vi plötsligt bort.

Du ställer våra missgärningar inför dig, *
våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus.

Alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse, *
vi slutar våra år som en suck.

Vårt liv varar sjuttio år *
eller åttio år, om det blir långt,

och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, *
det går snabbt förbi, vi flyger bort.

Vem besinnar din mäktiga vrede *
och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?

Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats vishet.

Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du? *
Förbarma dig över dina tjänare.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.

Ge oss glädje så många dagar som du har plågat oss, *
så många år som vi har lidit olycka.

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras barn.

Herre, låt oss förnimma din ljuvlighet. *
Ge framgång åt våra händers verk.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, du mättar oss med din nåd, när morgonen gryr.

Ant. 2 Sjung en ny sång till Herrens ära, ropa ut hans ära över hela jorden.

Canticum
Jes 42:10-16
Lovsång över Gud, segraren och befriaren
De sjöng en ny sång inför tronen (Upp 14:3)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
förkunna hans lov över hela jorden.

Må havet jubla och allt som finns i det, *
öarna och alla som bor på dem.

Stäm upp, du öken med dina städer, *
ni byar som Kedar bebor.

Sjung av glädje, ni som bor i Sela, *
ropa från bergens toppar.

Förkunna Herrens härlighet, *
bred ut hans ära över öarna.

Herren drar ut till strid som en hjälte, *
han eggar upp sig som en krigare.

Han uppger härskri, han ropar högt, *
när han visar sin makt mot sina fiender:

"Under långa tider har jag tigit, *
jag var stilla och höll mig tillbaka.

Men nu skall jag ropa som en födande kvinna, *
jag vill skaffa mig luft och andas ut.

Jag skall föröda bergen och höjderna *
och låta gräset på dem förtorka.

Jag skall göra floder till land *
och låta sjöar torka ut.

Jag skall leda de blinda på en väg de inte känner, *
på obekanta stigar skall jag föra dem.

Jag skall göra mörkret framför dem till ljus, *
och det som är krokigt skall jag räta ut."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Sjung en ny sång till Herrens ära, ropa ut hans ära över hela jorden.

Ant. 3 Lova Herrens namn, ni som står i Herrens hus.

Psalm 135:1-12
Lovsång till Herren för hans storverk
Ni är Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (jfr 1 Pet 2:9)


Lova Herrens namn, *
lova det, ni Herrens tjänare,

ni som står i Herrens hus, *
i gårdarna till vår Guds hus.

Lova Herren, ty Herren är god, *
lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

Herren har utvalt Jakob åt sig, *
Israel till sin egendom.

Detta vet jag: Herren är stor, *
att vår Herre är förmer än alla gudar.

Herren kan göra allt vad han vill, *
i himlen och på jorden, i haven och i alla djup,

Han låter molnen stiga upp från jordens ände, +
han sänder blixtar och regn, *
och släpper ut vinden ur sitt förråd.

Han slog de förstfödda i Egypten, *
både människor och boskap,

han sände tecken och under över dig, Egypten, *
över farao och alla hans tjänare,

han besegrade väldiga folk *
och dräpte mäktiga kungar:

Sihon, amoreernas kung,
Og, kungen av Bashan, *
och alla Kanaans riken,

och gav deras land i arv åt Israel, *
till arvslott åt sitt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lova Herrens namn, ni som står i Herrens hus.

Kort läsning
Judit 8:25-26a,27


Vi skall tacka Herren, vår Gud, som prövar oss likväl som våra fäder. Kom ihåg vad han gjorde med Abraham, hur han prövade Isak och vad som hände med Jakob. Ty liksom den eld de fick gå igenom tjänade till att pröva deras hjärtan, så har Herren inte heller lagt detta på oss som ett straff. När han tuktar dem som söker sig till honom, vill han visa dem till rätta.

Responsorium

Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Sjung en ny sång till hans ära.
+ De trognas skara skall sjunga hans lov.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.

Ant. Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Förbön

Kristus hör och räddar dem som hoppas på honom. Vi vänder oss till honom med vår bön:
R. På dig hoppas vi, Kristus, vår Herre.

Vi tackar dig, du som är rik på barmhärtighet
- för den stora kärlek som du älskar oss med.
Du som ännu i denna stund verkar med din Fader i världen
- gör allting nytt med den helige Andes kraft.
Öppna vår och allas blick för skapelsens under
- som ständigt pågår inför våra ögon.
Du kallar oss i dag att vara dina redskap
- gör oss till goda förvaltare av din nåd i dess många former.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete i dag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Vår Gud och Fader, genom den helige Augustinus förkunnelse nådde ditt glädjebud till Englands folk. Låt hans möda för din sak bära bestående frukt i din kyrka. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.

När dina ord upplåts, ger de ljus *
och skänker de enfaldiga förstånd.

Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

Vänd dig till mig, var mig nådig, *
handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.

Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.

Rädda mig från människors förtryck, *
så vill jag hålla dina befallningar.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
därför att man inte håller din lag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.


Ant. 2 Herren är den ende domaren. Vem är då du, som dömer din nästa?

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:

"Hur länge skall ni döma orätt *
och vara partiska för de gudlösa?

Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.

Befria den arme och fattige, *
rädda honom ur de gudlösas våld.

Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.

Jag har sagt att ni är gudar, *
allesammans den Högstes söner,

men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."

Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
Alla folk skall bli din egendom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren är den ende domaren. Vem är då du, som dömer din nästa?


Ant. 3 Jag ropar, och Herren svarar mig.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.

Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
och från falska tungor.

Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?

Jo, en krigares skarpa pilar *
och glödande ginstkol.

Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!

Länge nog har jag måst bo *
bland dem som hatar friden.

Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jag ropar, och Herren svarar mig.

Kort läsning
3 Mos 20:26


Ni skall vara heliga för mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk, för att ni skall tillhöra mig.

Saligt är det folk vars Gud är Herren,
det folk som han har utvalt till sin arvedel.

Slutbön

Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva och som uppgift, låt var och en arbeta för allas gemensamma bästa, så att vi lever som dina barn och varandras bröder och systrar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.

När dina ord upplåts, ger de ljus *
och skänker de enfaldiga förstånd.

Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

Vänd dig till mig, var mig nådig, *
handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.

Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.

Rädda mig från människors förtryck, *
så vill jag hålla dina befallningar.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
därför att man inte håller din lag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.


Ant. 2 Herren är den ende domaren. Vem är då du, som dömer din nästa?

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:

"Hur länge skall ni döma orätt *
och vara partiska för de gudlösa?

Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.

Befria den arme och fattige, *
rädda honom ur de gudlösas våld.

Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.

Jag har sagt att ni är gudar, *
allesammans den Högstes söner,

men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."

Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
Alla folk skall bli din egendom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren är den ende domaren. Vem är då du, som dömer din nästa?


Ant. 3 Jag ropar, och Herren svarar mig.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.

Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
och från falska tungor.

Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?

Jo, en krigares skarpa pilar *
och glödande ginstkol.

Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!

Länge nog har jag måst bo *
bland dem som hatar friden.

Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jag ropar, och Herren svarar mig.

Kort läsning
Vish 15:1,3


Du, vår Gud, är både god och sann, du är tålmodig och styr allt med barmhärtighet. Att känna dig är fullkomlig rättfärdighet, och att veta vad du förmår är odödlighetens rot.

Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.

Slutbön

Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.

När dina ord upplåts, ger de ljus *
och skänker de enfaldiga förstånd.

Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

Vänd dig till mig, var mig nådig, *
handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.

Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.

Rädda mig från människors förtryck, *
så vill jag hålla dina befallningar.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.

Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
därför att man inte håller din lag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.


Ant. 2 Herren är den ende domaren. Vem är då du, som dömer din nästa?

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:

"Hur länge skall ni döma orätt *
och vara partiska för de gudlösa?

Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.

Befria den arme och fattige, *
rädda honom ur de gudlösas våld.

Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.

Jag har sagt att ni är gudar, *
allesammans den Högstes söner,

men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."

Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
Alla folk skall bli din egendom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren är den ende domaren. Vem är då du, som dömer din nästa?


Ant. 3 Jag ropar, och Herren svarar mig.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.

Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
och från falska tungor.

Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?

Jo, en krigares skarpa pilar *
och glödande ginstkol.

Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!

Länge nog har jag måst bo *
bland dem som hatar friden.

Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jag ropar, och Herren svarar mig.

Kort läsning
Bar 4:21-22


Fatta mod, mina barn, och ropa till Gud, så skall han befria er från era herrar och rycka er ur fiendens hand. Ty jag hoppas att den Evige skall rädda er; den Helige har låtit mig glädjas över den barmhärtighet han snart skall visa er, er räddare som lever i evighet.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,
ty de är av evighet.

Slutbön

Du kallar oss, Herre, vid nionde timmen, när Petrus och Johannes gick upp till templet. Hör nu vår bön i Jesu namn och skänk din hälsa och frälsning åt alla som åkallar det. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 27 maj 2024, måndag
måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Stäm upp, min själ, och lova Gud
med allt som anda har och ljud,
hans makt som inga gränser vet,
hans godhet och barmhärtighet.

Allt liv i honom har sin grund,
han vet dess mål, dess dag och stund.
I allt som lever har han lagt
en djup och evig längtans makt.

Ty Fader är hans rätta namn,
för alla öppen står hans famn.
Med allt som anda har och ljud
stäm upp, min själ, och lova Gud.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller:

Den dag du gav oss, Gud, är gången,
och mörker sänkes kring oss ned.
Ditt lov steg upp i morgonsången,
ditt lov skall signa nattens fred.

När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt,
ditt lov väcks upp i nya länder.
Din kyrka håller troget vakt.

Den sol som oss till vila viger
för andra tänder arbetsdag.
Ur andras hjärtan bönen stiger
om kraft att vandra i din lag.

Pris vare dig som jordens bana
igenom öde rymder sträckt
och som av jordens folk vill dana
en enda helig mänskosläkt.

Ant. 1 Tacka Herren. Evigt varar hans nåd.

Psalm 136
Guds gärningar i historien
Att lovsjunga är att berätta om Herrens välgärningar (Cassiodorus)

I


Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.

Tacka gudarnas Gud, * evigt varar hans nåd.

Tacka herrarnas Herre, *
evigt varar hans nåd.

Han ensam gör under, *
evigt varar hans nåd.

Han skapade himlen med vishet, *
evigt varar hans nåd.

Han bredde ut jorden på vattnen, *
evigt varar hans nåd.

Han gjorde de stora ljusen, *
evigt varar hans nåd,

solen till att råda över dagen, *
evigt varar hans nåd,

måne och stjärnor tillsatt råda över natten, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Tacka Herren. Evigt varar hans nåd.

Ant. 2 Herre, vår Gud, stora och förunderliga är dina gärningar.

II

Han slog de förstfödda i Egypten, *
evigt varar hans nåd,

och förde Israel ut därifrån, *
evigt varar hans nåd,

med sin starka hand, sin mäktiga arm, *
evigt varar hans nåd.

Röda havet klöv han mitt itu, *
evigt varar hans nåd,

och lät Israel gå rakt igenom, *
evigt varar hans nåd.

och vräkte farao och hans här i Röda havet, *
evigt varar hans nåd.

Han ledde sitt folk i öknen, *
evigt varar hans nåd.

Han slog mäktiga kungar, *
evigt varar hans nåd,

och dräpte väldiga kungar, *
evigt varar hans nåd:

Sihon, amoreernas kung, *
evigt varar hans nåd,

och Og, kungen av Bashan, *
evigt varar hans nåd.

Han gav deras land till arvedel, *
evigt varar hans nåd,

till arvedel åt sin tjänare Israel, *
evigt varar hans nåd.

Han tänkte på oss i vår förnedring, *
evigt varar hans nåd.

Han ryckte oss ur våra fienders grepp, *
evigt varar hans nåd.

Han ger bröd åt allt levande, *
evigt varar hans nåd.

Tacka himmelens Gud, *
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, vår Gud, stora och förunderliga är dina gärningar.

Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,

han som, innan världens grund var lagd,
har utvalt oss i honom *
till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
som han har skänkt oss i den älskade.

I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd han har gett oss, *
den nåd som låter vishet och insikt flöda över.

Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus.

Kort läsning
1 Thess 3:12-13


Måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er, så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader, när vår herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Responsorium

Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud.
Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud.
Och som ett aftonoffer
+ stiga upp inför dig, o Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud.

Ant. Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Förbön

Jesus sviker aldrig dem som satt sitt hopp till honom. Låt oss bedja:
R. Hör vår bön, Kristus, vår Gud.

Du sol som aldrig går ner, låt kyrkan leva i ditt ljus
- och i alla kulturer förkunna trons hemlighet, Ordet som har blivit kött i dig.
Bevara biskoparna, prästerna och diakonerna i trohet mot evangeliet, vars förkunnare de blivit
- så att de tror och lever som de lär.
Du som gett världen fred genom ditt blod
- rädda oss från hatets synd och krigets gissel.
Ge nådens rikedom åt man och kvinna i äktenskapets sakrament
- så att de tydligt speglar din förening med kyrkan.
Ge syndernas förlåtelse åt alla döda
- och evig vederkvickelse bland dina heliga.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Stanna hos oss, Herre, ty dagen lider mot sitt slut. Följ oss på vår väg och gör vårt hjärta brinnande, så att vi med våra bröder känner igen dig i Skriften och det brutna brödet. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
eller:
Vår Gud och Fader, genom den helige Augustinus förkunnelse nådde ditt glädjebud till Englands folk. Låt hans möda för din sak bära bestående frukt i din kyrka. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 27 maj 2024
Måndag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.

Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
rädda din tjänare som förtröstar på dig.

Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.

Låt mig få glädjas över din hjälp, *
ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.

Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.

Lyssna, Herre, till mitt rop, *
och ge akt på mina böner.

Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svara mig.

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
inget är som dina verk.

Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.

Ty du är stor, och du gör under, *
du allena är Gud.

Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.

Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
att jag fruktar ditt namn.

Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,

ty din nåd mot mig är stor, *
och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,

och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.

Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.

Ge mig ett tecken på din godhet: +
låt dem som hatar mig stå där med skam *
och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1  Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg