Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag i 8 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O du som speglar Faderns ljus,
ja, själv är ljuset ur hans djup,
med sång vi bryter nattens sömn.
Stå vid vår sida i vår bön.

Allt mörker från vår själ tag bort,
på flykt driv onda andars hop,
från sinnet lyft all sömnighet,
att det ej tyngs till jorden ned.

I tro vi nalkas nådens tron:
Förlåt vår svaghet, o Guds Son,
låt våra psalmers offergärd
för din skull leda till vårt väl.

Din är all makt och härlighet,
barmhärtighetens Kungason,
med Fadern och vår Hjälpare
en enda Gud i evighet. Amen.

Under dagen:

Du kom till jorden ej som gäst
men för att stanna hos oss kvar.
Hos mänskorna din kärlek var
vid sjö och strand, i by och berg.

Fast skyn har lyft dig för vår blick,
kan intet skilja oss från dig.
Ej längesen, ej långtifrån
men här och nu du med oss går.

Den som din kärlek har berört
har funnit mer än ögat sett
och örat hört och tanken tänkt:
dig själv som allt åt oss har skänkt.

Där du i bön och psalm bekänns,
stärks tron och glädjens eld blir tänd.
Kom, Jesus, nu och hos oss bliv.
I dig vi äger evigt liv. Amen.Ant. 1 Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig.

Psalm 102
En landsflyktigs klagan
Gud tröstar oss i alla våra svårigheter (2 Kor 1:4)

I


Herre, hör min bön, *
och låt mitt rop komma inför dig.

Dölj inte ditt ansikte, när jag är i nöd, *
hör mig när jag ropar, skynda att svara mig.

Ty mina dagar har försvunnit som rök, *
benen i min kropp bränner som eld.

Mitt hjärta är förbränt som gräs och förvissnat, *
jag glömmer att äta mitt bröd.

För min högljudda suckans skull *
tränger benen i min kropp ut till huden.

Jag är lik en pelikan i öknen, *
jag är som en uggla bland ruiner.

Jag får ingen sömn *
och har blivit lik en ensam fågel på taket.

Hela dagen smädar mig mina fiender, *
de som rasar mot mig förbannar med mitt namn.

Jag äter aska som bröd *
och blandar min dryck med gråt

för din vredes och förtörnelses skull, *
därför att du har gripit mig och kastat bort mig.

Mina dagar är som skuggan, när den förlängs, *
och jag själv förvissnar som gräs.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig.

Ant. 2 Herren hör de ödmjukas bön.

II

Men du, Herre, tronar för tid och evighet, *
man åkallar dig i släkte efter släkte.

Du skall stå upp och förbarma dig över Sion. +
Det är tid att du bevisar det nåd, *
ja, stunden har kommit.

Ty dina tjänare har dess stenar kära, *
de ser med sorg på resterna av dess glans.

Då skall hedningarna frukta Herrens namn *
och alla jordens konungar din härlighet,

när en gång Herren har byggt upp Sion *
och uppenbarat sig i sin härlighet,

när han har vänt sig till de utblottades bön *
och upphört att förakta deras rop.

Må detta tecknas upp för kommande släkten, *
så att det folk som skapas kan lova Herren:

Han har blickat ned från sin heliga höjd, *
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,

för att höra den fångnes klagan *
och befria dödens barn,

för att man i Sion må förkunna Herrens namn *
och sjunga hans lov i Jerusalem,

när alla folk församlas *
och alla riken, för att tjäna Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren hör de ödmjukas bön.

Ant. 3 Du har lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

III

Han har brutit min kraft, *
han har förkortat mina dagar,

Jag säger: Min Gud, ta inte bort mig mitt i livet, *
du vars år varar från släkte till släkte.

I begynnelsen lade du jordens grund, *
och himlarna är dina händers verk.

De skall förgås, men du förblir, *
de skall alla nötas ut som en klädnad,

du skall förvandla dem som man byter sin dräkt, *
och de försvinner.

Men du är densamme, *
och dina år varar utan ände.

Dina tjänares barn skall få bo i landet, *
och deras avkomma skall bestå inför dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Du har lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Lyssna, mitt folk, till min undervisning,
vänd era öron till mina ord.

Första läsningen
Gal 5:25-6:18
Vad man sår, det får man skörda.
Sammanfattning och avslutning


Bröder, om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid, skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder.
Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand: de som vill skaffa sig anseende genom något yttre söker tvinga er till omskärelse, bara för att de inte vill bli förföljda för Kristi kors. Dessa som håller på omskärelsen bryr sig inte själva så mycket om lagen, men de vill att ni skall omskäras, så att de kan berömma sig av det som har skett med er kropp. Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel.
I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp.
Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.

Responsorium Gal 6:7, 8; Joh 6:63

Vad man så får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet.
+ Den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden.
Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp.
+ Den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden.

Andra läsningen
Ur Paschasius Radbertus utläggning av Matteus-evangeliet.
Efterföljelsen, självförnekelsen och korset


Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och bära sitt kors och följa mig. Må, det är min bön, den kristna religionens härskara lyssna, må alla som bekänner sig till det kristna namnet lyssna. Må de lyssna på Kristus, den himmelska härens konung, när han driver på sitt folk och talar till sina soldater: Den som vill gå i mina spår, säger han. Tidigare hade han sagt till de sina, att han skulle lida och bli dödad. Han hade sagt till Petrus, eftersom han funnit att denne hade motsagt honom: Gå du i mina spår. Nu säger han till alla att de alla skulle följa honom ut i kriget. Det säger han som strider, inte för sig själv utan för vår skull. Alla skulle följa honom efter. Han vill inte att någon går före honom, inte att någon går åt ett annat håll, inte att någon viker av från vägen, inte att någon vänder tillbaka, utan att alla följer honom. Han allena är det ju som för striden, han allena som segrar och han allena som ger segerkronan. Likväl bevarar han i dem alla den fria viljan. Han fastställer rättesnöret, men han låter dem behålla friheten.
Hans inbjudan är alla troendes frälsning, ty att följa Kristus och gå i hans spår är inte möjligt utan en särskild kraft. Detta är det rättesnöre som han ger åt den som har viljan att följa honom: Må en sådan förneka sig själv, ty det är inte möjligt att gå i hans spår, om man inte har förnekat sig själv. Men förnekar sig själv gör den som genom en god livsföring förnyar och förändrar sitt köttsliga och onda liv och därefter vandrar i det nya livet. Det innebär: Må man för att lösgöra sig från lasterna följa dygderna, så att genom dem Kristus blir bekänd, lika mycket genom tron som genom de goda handlingarna. Ty antingen förnekar man genom sina handlingar Kristus och bekänner sig själv genom dem, eller bekänner man tvärtom Kristus, sedan man genom tron har upphört med de onda handlingarna, så att man helt och hållet lever i bekännelsen och lovsången av Gud genom att man förverkligar de goda handlingarna. Må alltså all vår tanke, förståndet och varje ord och gärning visa såväl vår förnekelse av det onda som vår bekännelse till Kristus, och må den vara verksam i olika dygder.
Och bära sitt kors och följa mig, säger han, ty det är inte möjligt att bära korset, om du inte följer Kristus. Även denna världens filosofer kunde lämna allt sitt och emellanåt även sina laster, och de kunde lida mycket, i det att de följde goda seder. Men eftersom de inte hade tron och, i det att de betraktade sig själva som kloka, inte heller följde Kristus, förblev de dåraktiga, ty de gav inte Gud äran utan gick vilse i sina tankar och avlägsnade sig från det sanna.
Må därför var och en som vill följa Kristus bära sitt kors, ty om man inte söker sin berömmelse i Kristi kors och sätter sin tro till det och gör Kristi kors till sitt eget och lydigt bär det efter honom tillsammans med Simon, så kan man inte följa honom, ty ingen kan tomhänt följa Kristus. Må därför var och en som dör från synden inte dö på något annat sätt än på det sätt som korset fordrar, så att han med aposteln kan säga: Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är kors¬fäst för mig och jag för världen.

Responsorium Matt 10:38; Joh 10:27; Rom 6:6

Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.
+ Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus.
+ Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Slutbön

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt uppdrag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag i 8 veckan 'under året'

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Herren är en väldig Gud. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
Herren är Gud, han och ingen annan. Kom, låt oss tillbedja honom.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

En jordisk dag, en dag från dig
o Jesus, fyll den med ditt liv.
Rättfärdighetens sol är du,
låt hjärtat renas i dess ljus.

Vi är ej längre utanför.
I dig vi lever, lider, dör
och uppstår till ett evigt liv.
Du är i oss. Vi är i dig.

En dag i makt från himmelen
du kommer till vår jord igen.
Vi tecknen på din ankomst ser:
den nåd du här och nu oss ger.

Dig, heliga Treenighet,
som allt förnyar, allt oss ger,
lovsjunger vi, tills vi en gång
får sjunga Lammets nya sång. Amen.

Ant. 1 Jag vill prisa dig, o Gud, jag vill ge akt på ostrafflighetens väg.

Psalm 100
En konungs löfte
Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud (Joh 14:15)


Om nåd och rätt vill jag sjunga, *
Herre, dig vill jag prisa.

Jag vill ropa ut min insikt om ostrafflighetens väg. *
När kommer du till mig?

Jag vill leva ostraffligt där jag bor i mitt hus, *
jag vill inte ens se åt det som är orätt,

att öva orättfärdighet hatar jag, *
hos mig skall inget sådant få finnas.

Falskhet skall vara mig fjärran, *
jag vill inte veta av något ont.

Den som i hemlighet förtalar sin nästa, *
honom vill jag förgöra,

den som har stolta ögon och högmodigt hjärta, *
honom kan jag inte fördra.

Mina ögon söker de trogna i landet, *
de skall få bo hos mig.

Den som vandrar på ostrafflighetens väg, *
han får vara min tjänare.

Men den som sviker och bedrar får inte bo i mitt hus, *
ingen lögnare skall bestå inför mina ögon.

Morgon efter morgon
skall jag förgöra alla gudlösa i landet *
och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag vill prisa dig, o Gud, jag vill ge akt på ostrafflighetens väg.

Ant. 2 Herre, ta inte din barmhärtighet från oss.

Canticum
Till Dan B:3-4,6,ll-18
Asarjas bön i den brinnande ugnen
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13)


Prisad och lovad är du, Herre, våra fäders Gud, *
ditt namn skall äras i evighet.

Ty allt vad du har gjort oss är rättfärdigt, +
dina gärningar är de rätta, dina vägar är raka, *
och i dina domslut finns alltid sanningen.

I synd och laglöshet avföll vi från dig, *
vi syndade i allt vad vi gjorde.

För ditt namns skull, överge oss inte för alltid, *
upphäv inte ditt förbund

och ta inte din barmhärtighet från oss, *
för Abrahams skull, som du älskade,

för din tjänare Isaks skull *
och för Israels, som var din helige.

Dem lovade du att ge ättlingar +
lika talrika som himlens stjärnor *
och sandkornen på havets strand.

Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk; *
i dag är vi för våra synders skull
obetydligast på hela jorden.

I denna tid finns varken furste, profet eller ledare, +
varken brännoffer eller slaktoffer,
matoffer eller rökelse, *
och ingen plats, där vi kan offra inför dig
och vinna nåd.

Men ta emot oss *
när vi kommer med förkrossad själ
och ödmjuk ande,

som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar *
och feta lamm i tiotusental.

Må detta bli vårt offer inför dig i dag,
och därtill en fullkomlig lydnad för dig, *
ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

Nu följer vi dig helhjärtat, *
vi fruktar dig och söker oss till dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, ta inte din barmhärtighet från oss.

Ant. 3 Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära.

Psalm 144:1-10
Tacksägelse för seger och fred
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,

mitt värn och min borg, *
min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, *
en människoson, att du tänker på honom?

Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.

Herre, sänk din himmel och far ned, *
rör vid bergen, så att de ryker.

Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.

Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
rädda mig ur de väldiga vattnen,
ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna *
och räddar din tjänare David.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära.

Kort läsning
Jes 55:1


Upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk.

Responsorium

Herre, hör min röst. + Jag hoppas på dina ord.
Herre, hör min röst. + Jag hoppas på dina ord.
Jag kommer tidigt i gryningen och ropar.
+ Jag hoppas på dina ord.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, hör min röst. + Jag hoppas på dina ord.

Ant. Herre, fräls oss från våra fiender och från alla som hatar oss.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herre, fräls oss från våra fiender och från alla som hatar oss.

Förbön

Gud har gett oss denna morgon till glädje, för att vi skulle prisa honom. Därför ber vi:
R. Till din ära, hör vår bön.

Vi tackar dig, Jesu Kristi Fader och vår Fader
- för kunskapen och odödligheten, som du ger oss i honom.
Lär oss att älska ödmjukheten
- så att vi underordnar oss varandra i vördnad för Kristus.
Ge din Ande åt oss, dina tjänare
- så att vår inbördes kärlek blir uppriktig.
Du ger människan uppdraget att förvalta jordens rikedomar
- låt vårt arbete i dag bli dig till ära och våra bröder till helgelse.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag i 8 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.


Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig, dölj inte ditt ansikte för mig.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig, dölj inte ditt ansikte för mig.

Kort läsning
1 Joh 3:17-18


Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

Salig den som är nådig och barmhärtig,
den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du som vid tredje timmen utgöt Hjälparen, den helige Ande, över apostlarna, ge honom också åt oss, så att vårt vittnesbörd i världen blir trovärdigt och troget. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag i 8 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.


Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig, dölj inte ditt ansikte för mig.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig, dölj inte ditt ansikte för mig.

Kort läsning
5 Mos 30:11,14


Det bud som jag i dag ger dig är dig inte för svårt och är inte långt borta. Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan göra efter det.

Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig.

Slutbön

Gud, du uppenbarade för Petrus din plan att rädda alla folk. Ge oss nåden att arbeta som dina verktyg på ett sätt som kan behaga dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag i 8 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.


Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig, dölj inte ditt ansikte för mig.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig, dölj inte ditt ansikte för mig.

Kort läsning
Jes 55:10-11


Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun: det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till.

Herren sänder ut sitt ord över jorden.
Hans befallning skyndar iväg med hast.

Slutbön

Gud, du lät en ängel visa frälsningens väg för Cornelius. Lär oss att villigt ställa oss i varandras tjänst, så att vi tillsammans i din kyrka finner vägen hem till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Tack, Fader, för den dag du gav,
för kvällen som nu sänkes ner,
för bördorna du lyfter av,
när du förlåtelse oss ger.

Som floderna mot havet går
och solen sänks vid dagens slut,
så strömmar hjärtats kärlek, lov
och dröm, o Gud, mot dina djup.

Låt oron sjunka, varje rest
av söndring, stolthet och förakt,
och själen vaka, vara gäst
hos dig som inget öga sett.

Vi nalkas dig i Jesu namn,
o Fader vår, och vi dig ber:
tag in oss i din öppna famn
och din förlåtelse oss ge. Amen.


Ant. 1 Må Jerusalem vara min allra högsta glädje.

Psalm 137:1-6
Vid Babels floder
Denna folkets yttre fångenskap bör betraktas som en bild av den andliga fångenskapen (Hilarius)


Vid Babels floder satt vi och grät,
när vi tänkte på Sion, *
i pilträden som stod där hängde vi upp våra harpor.

De som höll oss fångna befallde oss att sjunga, +
våra plågoandar krävde att vi skulle vara glada: *
"Sjung för oss en sång om Sion!"

Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång *
när vi är i främmande lånd?

Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, *
så må min högra hand förtvina.

Min tunga må fastna vid min gom,
om jag inte längre tänker på dig, *
om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Må Jerusalem vara min allra högsta glädje.

Ant. 2 Inför änglarna vill jag lovsjunga dig, min Gud.

Psalm 138
Tacksägelse
Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden (Upp 21:24)


Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, *
inför änglarna vill jag sjunga ditt lov.

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, *
och prisa ditt namn för din nåd och din sanning.

Ty du har hållit allt du lovat, *
ja, gjort långt mer än allt vad du sagt oss.

Du svarade mig, när jag ropade, *
du gav mig frimodighet och kraft.

Herre, alla jordens konungar skall tacka dig, *
när de får höra dina ord.

De skall sjunga om Herrens vägar, *
ty Herrens ära är stor.

Herren tronar i höjden, men han ser till de ringa *
och känner igen de högmodiga fjärran ifrån.

Om än min väg går genom nöd, *
så behåller du mig vid liv.

Du räcker ut din hand mot mina fienders vrede, *
och din högra hand hjälper mig.

Herren står mig bi.
Herre, evigt varar din nåd. *
Överge inte dina händers verk!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Inför änglarna vill jag lovsjunga dig, min Gud.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.
eller:
Äran tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära.
eller:
Äran tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.

Kort läsning
Kol 3:16


Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.

Responsorium

Du skall uppfylla mig med glädje + när jag får se ditt ansikte.
Du skall uppfylla mig med glädje + när jag får se ditt ansikte.
Ljuvlighet är i din högra hand för evigt
+ när jag får se ditt ansikte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Du skall uppfylla mig med glädje + när jag får se ditt ansikte.

Ant. Herre, gör stora ting med oss, ty du är mäktig, och heligt är ditt namn.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herre, gör stora ting med oss, ty du är mäktig, och heligt är ditt namn.

Förbön

Kristus ger kraft och glädje åt sitt folk. Honom vill vi prisa, till honom ber vi med tillförsikt:
R. Herre, hör vår bön i din stora godhet.

Kristus, du vår kraft, ge tro och uthållighet
- åt alla som du kallat till din sanning.
Led dem som har makten över oss
- att lyda dina bud och värna om freden.
Du som mättade folket med bröd
- lär oss att dela med oss av vårt överflöd.
Lär de mäktiga att se utöver sina egna gränser
- och visa aktning för alla folk och deras behov.
Ge frid och evigt liv åt alla avsomnade
- när du kommer i härlighet med alla dem som trott på dig.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Inför ditt ansikte ber vi, Herre, om din barmhärtighet, så att våra hjärtan begrundar de ord med vilka våra röster prisar dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 30 maj 2023
Tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Allt vad av nåd du givit har
jag anförtror i ditt förvar.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg