Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Läsningsgudstjänst
Den 25 augusti 2019, söndag
21 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst - firas ej

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Låt oss i nattens mörka tid
i lydnad för profetens ord
besjunga Fadern och hans Son
och Anden, Herren, Hjälparen.

Ty detta är den fasans stund
då Herren sänder ängeln ut
att krossa mörkrets härskarmakt,
allt förstfött i Egyptens land.

Men för det folk som Gud har valt
är frälsningstimman inne strax,
ty Herrens ängel skonar dem
som tecknats med förbundets blod.

Egypten höjer klagorop,
begraver döda i sin jord,
men Israel kan fira glatt
befrielsen i Lammets blod.

Det sanna Israel är vi,
vår glädje du, vårt Påskalamm,
o Kristus, du som övervann
det ondas välde i din död.

Bered oss, Konung, Segrare,
för rikets stora härlighet,
där vi till sist vid Lammets tron
skall sjunga evig glädjesång. Amen.

Under dagen:

Helige Fader, kom och var oss nära,
låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.

Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Giv oss din frälsning, hör vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet.

Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder,
helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen.

Ant. 1 Ditt kors, o Herre, är livets träd.

Psalm 1
De två vägarna
Saliga de som satt sitt hopp till korset och stigit ner i vattnet (Barnabasbrevet 11:8)


Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg *
eller sitter där hädare sitter

utan har sin lust i Herrens lag *
och tänker på hans lag både dag och natt.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, *
vilket bär frukt i sin tid

och vars löv inte vissnar: *
allt vad han gör, det lyckas väl.

Inte så de gudlösa: *
de är som agnar som vinden för bort.

Därför skall de gudlösa inte bestå i domen *
och inte syndarna i de rättfärdigas församling.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg, *
men de gudlösas väg leder till fördärvet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Ditt kors, o Herre, är livets träd.

Ant. 2 Jag har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.

Psalm 2
Messias, konung och segrare
De har sannerligen gaddat sig samman mot din tjänare Jesus, som du har smort (jfr Apg 4:27)


Varför larmar hedningarna, *
varför smider folken fåfänga planer?

Jordens kungar gör sig redo, +
furstarna gaddar sig samman *
mot Herren och hans smorde:

"Låt oss slita sönder deras bojor *
och kasta av oss deras band."

Han som bor i himmelen ler åt dem, *
Herren ser på dem med förakt.

Han talar till dem i sin vrede *
och förskräcker dem i sin förgrymmelse:

"Jag själv har insatt min konung *
på Sion, mitt heliga berg."

Jag vill kungöra hans beslut:
Herren sade till mig: "Du är min son, *
jag har fött dig i dag.

Begär av mig, så skall jag ge dig folken till arvedel *
och jordens ändar till egendom.

Du skall slå dem med järnspira, *
som lerkärl skall du krossa dem."

Så kom nu till förstånd, ni konungar, *
låt varna er, ni domare på jorden.

Tjäna Herren med fruktan, *
och kyss hans fötter med bävan,

så att han inte vredgas och ni går under, +
ty hans vrede kan lätt bli upptänd. *
Saliga alla de som förtröstar på honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.

Ant. 3 Du är min ära, du lyfter mitt huvud, Herre min Gud.

Psalm 3
Herren är min sköld
Han lade sig ner, han sov och han stod upp, ty Herren beskyddade honom (Irenaeus)


Herre, se så många mina ovänner är!
Mänga reser sig upp mot mig, *
många säger:
"Det finns ingen räddning för honom hos Gud."

Men du, Herre, är en sköld för mig, *
du är min ära, den som lyfter mitt huvud.

Jag höjde min röst och ropade till Herren, *
och han svarade mig från sitt heliga berg.

Jag lade mig ner och somnade in, *
jag har åter vaknat upp, ty Herren beskyddar mig.

Jag fruktar inte för skaror av många tusen, *
som lägrar sig mot mig runt omkring.

Herre, stå tipp, *
hjälp mig, min Gud.

Du slår mina fiender på kinden, *
du krossar de gudlösas tänder.

Hos Herren finns räddningen. *
Låt din välsignelse komma över ditt folk!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Du är min ära, du lyfter mitt huvud, Herre min Gud.

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom.
Lär och vägled varandra med all vishet.

Första läsningen
Sef 1:1-7; 1:14 - 2:3
Herrens stora dag är nära


Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kusi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, i Josias, Amons sons, Judas kungs, tid.
Jag skall rycka bort och förgöra allt vad på jorden är, säger Herren. Jag skall förgöra människor och djur, jag skall förgöra fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, det vacklande riket tillsammans med de ogudaktiga människorna, ja, människorna skall jag utrota från jorden, säger Herren.
Jag skall räcka ut min hand mot Juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota från denna plats Baals sista kvarleva, avgudaprofeternas namn tillsammans med prästerna, dem som på taken tillber himmelens härskara, och dem som tillber Herren och svär vid honom och svär vid Malkam, dem som har vikit bort från Herren, och dem som aldrig har sökt Herren eller frågat efter honom.
Var stilla inför Herren, Herren! Ty Herrens dag är nära, Herren har tillrett ett slaktoffer, han har invigt sina gäster.
Herrens stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast. Hör, det är Herrens dag! I ångest ropar nu hjältarna. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma, en dag då basunljud och härskri höjs mot de fastaste städer och mot de högsta murtorn. Då skall jag bereda människorna sådan ångest att de går där som blinda, därför att de har syndat mot Herren. Deras blod skall spridas omkring som stoft, och deras kroppar skall kastas ut som orenlighet.
Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på Herrens vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty en ände, ja, en ände med förskräckelse skall han göra på alla jordens inbyggare.
Besinna dig och kom till sans, du folk utan blygsel, innan ännu rådslutet är fullbordat - den dagen hastar fram, som agnar far! - och innan Herrens vredes glöd kommer över er, ja, innan Herrens vredes dag kommer över er. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, som håller hans lag. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanhända blir ni så beskyddade på Herrens vredes dag.

Responsorium Sef 2:3; Luk 6:20

Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, som håller hans lag.
+ Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.
Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.
+ Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.

Andra läsningen
Ur en predikan av Chromatius av Aquileia.
Vid tempelporten


När den helige Petrus och Johannes genom att bota den halte mannen hade givit ett uppenbart tecken på Guds kraft, heter det: På den dagen kom fem tusen män till tro.
Om vi tänker efter, kan vi i den halte mannen se ett förebud om hemlighetsfulla mysterier. När nämligen den halte befann sig vid templets Sköna port och kastade sin blick på Petrus och Johannes, fick han sin hälsa åter. På samma sätt var även vi en gång, innan vi hade kommit fram till kunskapen om Kristus, i sanning halta, ty såsom halta stapplade vi, borta från rättfärdighetens väg. Men det var inte med våra kroppsliga ben som vi haltade, utan genom vår inre människas vacklande gång.
Men så trädde vi fram till templets Sköna port och fäste med tro våra blickar vid Kristi apostlar. Då fick vår själs steg sin fasthet, så att vi inte mera stapplade fram på ondskans väg utan med fast gång kan gå fram på rättfärdighetens väg. Vi kom nämligen fram, eller rättare sagt: vi fördes av Kristus fram till templets Sköna port, där det var vanligt att vanföra botades. Templets Sköna port är Evangeliets predikan, genom vilken Guds tempel, som är kyrkan, får sin andliga skönhet. I henne mottar de i anden svaga och i själen vanföra frälsningens läkedom. Denna templets Sköna port mottog alltså en halt man, men återlämnade honom frisk. På samma sätt mottar Evangeliets predikan de halta och svaga, som förs fram för att höra den, men den gör dem åter hela och friska.
Vill du veta vilken denna Sköna port är? Hör vad David säger i psalmen: Öppna för mig rättfärdighetens portar, säger han, och jag vill träda in genom dem och tacka Herren. Och han tillägger: Detta är Herrens port, de rättfärdiga skall gå in genom den. I lagen och profeterna finns alltså, säger han, många portar. Men dessa olika portar leder fram till en enda port, nämligen till Evangeliets predikan. Den är i sanning Kristi port, ty genom lagen och profeterna når man fram till den evangeliska förkunnelsen. Den kallas i egentlig mening för Herrens port, ty genom den upplåts åt oss en väg fram till himmelriket. Hör hur patriarken Jakob visar oss detta i Första Moseboken: Då Jakob såg en stege, som vilade på jorden och räckte upp ända till himmelen och hur Gud lutade sig mot den, sade han: Detta är Guds hus och detta är en himmelens port.
Evangeliets predikan är alltså himmelens port, ty genom den stiger vi upp till himmelriket. Den porten öppnade såsom den förste vår Herre och Frälsare genom sin uppstån-delses nyckel. Ty han uppstod i sin kropp och steg med sin kropp upp till himmelen, för att genom sin himmelsfärd öppna himmelens port för oss, den som intill tiden för Her-rens uppståndelse var stängd och tillbommad för alla.
Öppen är alltså vägen genom Kristi uppståndelse. Det var därför inte utan skäl som patriarken Jakob berättade, att han på samma plats [det vill säga på Golgata] hade sett en stege, vars övre ände nådde upp ända till himmelen och hur Herren lutade sig mot den. Stegen som räckte från jorden anda upp till himmelen är Kristi kors, genom vilket vi har tillträde till himmelen och som för oss ända till himmelen. På denna stege är de många dygdernas trappsteg insatta, och genom dessa stiger vi upp till himmelen: tron, rättfärdigheten, kyskheten, heligheten, tålamodet, barmhärtigheten och alla de andra goda dygderna. De är trappstegen i denna stege. Om vi med tro stiger upp på dem, skall vi utan tvivel nå fram till himmelen.

Responsorium Ps 9:14,15; 31:3

Du, Herre, lyfter upp från dödens portar
+ för att jag må förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.
Böj ditt öra till mig, rädda mig snart
+ för att jag må förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.