Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Läsningsgudstjänst
Den 18 juni 2019, tisdag
tisdag i 11 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O du som speglar Faderns ljus,
ja, själv är ljuset ur hans djup,
med sång vi bryter nattens sömn.
Stå vid vår sida i vår bön.

Allt mörker från vår själ tag bort,
på flykt driv onda andars hop,
från sinnet lyft all sömnighet,
att det ej tyngs till jorden ned.

I tro vi nalkas nådens tron:
Förlåt vår svaghet, o Guds Son,
låt våra psalmers offergärd
för din skull leda till vårt väl.

Din är all makt och härlighet,
barmhärtighetens Kungason,
med Fadern och vår Hjälpare
en enda Gud i evighet. Amen.

Under dagen:

Ej annat lamm, ej annat namn,
ej annat hopp i skyn, på jord och hav,
ej annan tillflykt undan synd och skam
än den du gav.

Mitt hopp är klent, min tro är matt,
och endast hjärtat ropar i mitt bröst
tvärs genom stormarna i nöd och natt
till dig, min tröst.

Gud, du är liv när jag är död,
är kärleks eld, när kölden skakar mig.
Jag har ej himmel, hem, ej huvudstöd
förutom dig. Amen.


Ant. 1 Gud står upp, och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Psalm 68
Herrens intåg i triumf
Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor (Ef 4:8)

I


Gud står upp, hans fiender skingras, *
och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig, *
som vaxet smälter för eld
förgås de gudlösa för Guds ansikte.

Men de rättfärdiga är glada, *
de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.

Sjung och spela till Guds ära, *
jubla inför honom som drar fram genom öknarna.

Hans namn är Herren, *
fröjdas inför honom,

de faderlösas fader och änkors försvarare, *
Gud i sin heliga boning.

Gud hjälper de ensamma till ett hem
och för de fångna ut till lycka, *
men de trotsiga får bo där marken ligger öde.

Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, *
när du gick fram i öknen,

då bävade jorden, +
då utgöt himlen sina flöden inför Gud, *
inför Sinais Herre, inför Israels Gud.

Ett rikligt regn lät du falla, o Gud, *
du gav liv åt ditt land, som försmäktade.

Din skara fick bo där, *
i din godhet, Gud, beredde du det åt de arma.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Gud står upp, och de som hatar honom flyr för hans ansikte.

Ant. 2 Vår Gud är den Gud som vinner seger, och hos Herren finns räddning från döden.

II

Herren sänder ut sitt ord, *
stor är skaran av kvinnor som bär glädjebud: *

"Härarnas konungar flyr! *
I husen får man utskifta bytet!

Vill ni då ligga stilla inom era hägnader, +
när duvans vingar blir höljda i silver, *
och hennes fjädrar skimrar av guld?

När den Allsmäktige skingrar kungarna i landet, *
faller snö på Salmon."

Ett väldigt berg är Bashan, *
ett berg rikt på höjder är Bashan.

Ni höga berg, varför ser ni med avund
på det berg som Gud har utvalt till sitt säte *
och där Herren skall bo för alltid?

Guds vagnar är tiotusenden, *
tusen och åter tusen.

Herren drog fram med dem, *
Sinais Gud är nu i templet.

Du for upp i höjden, du tog fångar, +
du krävde gåvor av de trotsiga, *
för att de skulle få bo hos Herren Gud.

Lovad vare Herren dag efter dag! *
Han bär oss, Gud ger oss seger.

Vår Gud är den Gud som vinner seger, *
och hos Herren finns räddning från döden.

Men han krossar sina fienders huvuden, *
krossar hjässan på den som övar orätt.

Herren säger: "Från Bashan skall jag hämta dem, *
från havets djup skall jag hämta upp dem,

så att du kan vada i blod *
och dina hundars tunga får sin del av dina fiender."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vår Gud är den Gud som vinner seger, och hos Herren finns räddning från döden.

Ant. 3 Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, spela och sjung till Herrens lov.

III

Man ser, o Gud, ditt högtidståg, *
min Guds, min konungs, tåg inne i templet.

Främst går sångare, +
harpospelare följer efter, *
mitt ibland unga kvinnor som slår på pukor.

Lova Gud i den stora församlingen, *
lova Herren, ni av Israels brunn.

Där går Benjamin, den yngste, han för dem an. *
Där går skaran av Judas furstar,
Sebulons furstar, Naftalis furstar.

Gud, stå upp i din makt, *
den väldiga makt som du har visat oss.

Träd fram i ditt tempel i Jerusalem, *
låt kungarna bära fram sina gåvor.

Straffa odjuret i vassen, *
tjurarnas hop med deras kalvar.

De är giriga efter silver, tvinga dem till lydnad! *
Ja, han skingrar de folk som vill föra krig.

De mäktiga skall komma hit från Egypten, *
Etiopien skall skynda hit till Gud,
med gåvor i händerna.

Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, *
spela och sjung till Herrens lov.

Han far fram på urtidshimlarnas himmel *
och låter höra sin röst, sin mäktiga röst.

Ge Gud äran! +
Han råder över Israel i härlighet, *
och hans makt når ända till skyarna.

Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom, *
du som är Israels Gud.

Han ger makt och styrka åt sitt folk. *
Lovad vare Gud!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, spela och sjung till Herrens lov.

Jag vill höra Guds ord.
Herren talar frid till sitt folk.

Första läsningen
Dom 6:1-6,11-21
Gideon


När Israels barn gjorde vad ont var i Herrens ögon, gav Herren dem i Midjans hand, i sju år. Och Midjans hand blev Israel så övermäktig, att Israels barn till skydd mot Midjar. gjorde sig de hålor som nu finns att se i bergen, likaså grottorna och bergfästena. Så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem och slog läger där och överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram mot Gasa. De lämnade inga livsmedel kvar i Israel, inga får, oxar eller åsnor. Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält och kom talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var oräkneliga. Och de föll in i landet för att fördärva det. Så kom Israel i stort elände genom Midjan. Då ropade Israels barn till Herren.
Och Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll då på att klappa ut vete i vinpressen för att bärga det undan Midjan. För honom uppenbarade sig nu Herrens ängel och sade till honom: "Herren är med dig, du tappre stridsman."
Gideon svarade honom: "Ack min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, om vilka våra fäder har berättat för oss och sagt: 'Se, Herren har fört oss upp ur Egypten'? Nu har ju Herren förskjutit oss och gett oss i Midjans våld."
Då vände sig Herren till honom och sade: "Gå i denna din kraft och rädda Israel ur Midjans våld. Se, jag har sänt dig."
Han svarade honom: "Ack Herre, varmed kan jag rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min faders hus."
Herren sade till honom: "Jag vill vara med dig, så att du skall slå Midjan, som var det en enda man."
Men han svarade honom: "Om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte bort härifrån, förrän jag har kommit tillbaka till dig och hämtat ut min offergåva och lagt fram den för dig."
Han sade: "Jag vill stanna, till dess du kommer igen."
Då gick Gideon in och tillredde en killing, likaså osyrat bröd av en efa mjöl. Därefter lade han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sedan bar han ut det till honom under terebinten och satte fram det. Men Guds ängel sade till honom: "Ta köttet och det osyrade brödet, och lägg det på berghällen där, och häll spadet över det." Och han gjorde så. Och Herrens ängel räckte ut staven som han hade i sin hand och rörde med dess ända vid köttet och det osyrade brödet. Då kom eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och därvid försvann Herrens ängel ur hans åsyn.

Responsorium Jes 45:3-4; Dom 6:14; jfr Jes 45:6

Jag är Herren som har kallat dig vid ditt namn, för min tjänare Jakobs skull, för Israels, min utkorades skull.
+ Gå i denna din kraft och rädda Israel.
Jag skall styrka dig, så att alla folk må veta att jag är Herren och eljest ingen.
+ Gå i denna din kraft och rädda Israel.

Andra läsningen
Ur Cyprianus kommentar till Herrens bön.
Helgat varde ditt namn


Så stort är Herrens förbarmande, så överflödande hans erkännande och godhet mot oss, att han ville att vi skulle hålla vår bön i Guds åsyn på ett sådant sätt, att vi kallar Gud vår Fader och att, liksom Kristus är Guds Son, även vi skall kallas Guds söner. Det namnet skulle ingen av oss våga ta på sina läppar i sin bön, om inte han själv hade tillåtit oss att be så. Därför, mina kära bröder, bör vi komma ihåg och veta, att när vi säger 'Fader' om vår Gud, då bör vi också handla som Guds söner, så att Gud kan vara nöjd med oss liksom vi är nöjda med att ha honom som fader.
Vi skall leva som Guds tempel, så att det står klart att Herren bor i oss. Vår gärning får inte vara ovärdig Anden, så att vi som börjat vara andliga och himmelska inte skall tänka eller göra någonting annat än andliga och himmelska ting, ty även Herren vår Gud själv har sagt: Dem som ärar mig vill också jag ära, men de som föraktar mig skall komma på skam. Också den helige Aposteln har skrivit i sitt brev: Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.
Därefter säger vi: Helgat varde ditt namn, inte därför att vi önskar att Gud skall bli helgad genom våra böner, utan därför att vi ber Gud att hans namn skall hållas heligt av oss. Av vem kan Gud för övrigt bli helgad, han som själv är den som helgar. Men eftersom han själv har sagt: Ni skall vara heliga, ty jag är helig, ber vi och bönfaller att vi som blivit helgade i dopet skall vara ståndaktiga i det vi företagit oss. Och detta ber vi om varje dag, ty vi är i behov av daglig helgelse, så att vi som varje dag begår fel skall kunna tvätta bort våra synder genom ständig helgelse.
Aposteln förklarar, vad det är för slag av helgelse som skänks oss genom Guds erkännande: Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra - ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds Ande.
Han säger att vi har helgats genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds Ande. Vi ber att denna helgelse må förbli i oss; och då vår Herre och domare varnar den man för att synda mer, som han helade och åter gjorde levande, för att inget värre skulle hända honom, ber vi och bönfaller dag och natt att genom Guds beskydd den helgelse och levandegörelse som vi får av honom må bevaras.

Responsorium Hes 36:23a, 25a, 26a, 27b; 3 Mos 11:44b

Jag vill nu helga mitt stora namn. Jag skall stänka rent vatten på er och ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst,
+ så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem.
Ni skall vara heliga, ty jag är helig,
+ så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem.

Slutbön

Gud, utan vilken vi inget förmår, du vårt hopp och vår styrka, skänk oss Andens kraft, så att vi följer dina bud och ärar dig i tanke, ord och gärning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.