Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 12 juni 2021, lørdag
Jungfru Marias obefläckade Hjärta

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Under natten eller tidigt om morgonen:

Barmhärtighetens store Gud,
all världens Skapare och ljus,
Treenige, bevara du
ditt goda verk från undergång.

Tag, Herre, i din nåd emot
vår suckan och vårt hjärtas sång,
och låt oss i din härlighet
få glädjas, rena från all skuld.

Bränn bort all ondska, varje svek
med lågan i din kärleks eld,
och håll oss alltid vakande
i väntan på din återkomst.

Se, innan dagen ännu grytt
tillbeder vi ditt majestät.
O att du ville mätta oss
med evigt liv hos dig en gång.

Giv oss, o Fader, nåd därtill,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

O Jesu, styr min vandring så
att jag dig efterfölja må
och här på denna pilgrimsstig
går till mitt rätta hem hos dig.

O du som själv barmhärtig är,
barmhärtighet mig också lär.
Du som är sanningen förvisst,
lär mig att fly all lögn, all list.

Ditt ok är ljuvt, din börda lätt,
din väg är sanning, nåd och rätt.
O Jesu, lär mig följa dig
och bliva din evinnerlig.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.Ant. 1 Herren alene gjør store under, for evig varer hans miskunn.

Salme 136
Påskehymne
Å tale om Guds verk er å lovprise dem (Cassio)

I


Lovpris Herren, for han er god, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris gudenes Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris herrenes Herre, *
for evig varer hans miskunn!

Han alene gjør store under, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte himlene med visdom, *
for evig varer hans miskunn!

Han festet jorden over vannene, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte de store lys, *
for evig varer hans miskunn!

Solen til å råde om dagen, *
for evig varer hans miskunn!

Måne og stjerner til å råde om natten, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herren alene gjør store under, for evig varer hans miskunn.

Ant. 2 Han førte Israel ut fra Egypt med veldig hånd og utstrakt arm.

II

Han slo Egyptens førstefødte, *
for evig varer hans miskunn!

Han førte Israel ut fra dem, *
for evig varer hans miskunn!

Med veldig hånd og utstrakt arm, *
for evig varer hans miskunn!

Han kløvde Sivsjøens vann i to, *
for evig varer hans miskunn!

Lot Israel gå tørrskodd over, *
for evig varer hans miskunn!

Farao og hans hær ble styrtet i sjøen, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Han førte Israel ut fra Egypt med veldig hånd og utstrakt arm.

Ant. 3 Lovpris himmelens Gud, for han frelste oss fra våra fiender.

III

Gjennom ørkenen førte han sitt folk, *
for evig varer hans miskunn!

Han felte store konger, *
for evig varer hans miskunn!

Han drepte mektige fyrster, *
for evig varer hans miskunn!

Amorittenes konge, Sihon, *
for evig varer hans miskunn!

Og, konge i Basan, *
for evig varer hans miskunn!

Han gav dem landet i arv, *
for evig varer hans miskunn!

Til odel og eie for Israel, sin tjener, *
for evig varer hans miskunn!

Han kom oss ihu i vår ringhet, *
for evig varer hans miskunn!

Han frelste oss fra våre fiender, *
for evig varer hans miskunn!

Det er han som gir føde til alt som lever, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris himmelens Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Lovpris himmelens Gud, for han frelste oss fra våra fiender.

Herre, vis meg dine veier.
Og lær meg dine stier.

Første lesning
Jos 24,1-7.13-28
Fra Josvas bok
Fornyelse av pakten i det lovede land


Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommere og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: Fedrene deres, blant dem Tarah, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres ættefar, fra landet bortenfor Storelven og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav ham mange etterkommere. Han fikk sønnen Isak. Og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Se’ir-fjellene til eiendom. Men Jakob og hans sønner drog ned til Egypt. Siden sendte jeg Moses og Aron. Jeg slo egypterne med plager som jeg sendte iblant dem. Så førte jeg dere ut. Da jeg hadde ført fedrene deres ut av Egypt, kom de til Sivsjøen. Men egypterne satte etter dem og kom til sjøen med stridsvogner og hestfolk. Da ropte de til Herren, og jeg sendte et tett mørke mellom dere og egypterne. Og jeg lot sjøen slå sammen over dem, så den dekket dem. Dere så med egne øyne det jeg gjorde med egypterne. Siden holdt dere til i ørkenen i lang tid.
Jeg gav dere et land som dere ikke hadde hatt noe strev med, byer som dere ikke hadde bygget, men som dere fikk bo i, vintrær og oliventrær som dere ikke hadde plantet, men fikk nyte frukten av. Så frykt da Herren, og tjen ham helhjertet og trofast! Skill dere av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andre siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren! Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.
Da svarte folket: «Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder! Det var Herren vår Gud som førte oss og fedrene våre ut av Egypt, av trellehuset. Han gjorde disse store tegnene like for øynene på oss. Og siden voktet han oss på hele vår lange ferd og vernet oss blant folkene i de land vi måtte dra igjennom. Herren drev bort alle disse folkene og likeså amorittene som bodde her i landet før oss. Også vi vil tjene Herren; for han er vår Gud.» Da sa Josva til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren; for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres overtredelser og synder. Hvis dere går bort fra Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.»
Folket svarte Josva: «Nei! Herren vil vi tjene.» Da sa Josva til dem: «Så er dere vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De svarte: «Ja, vi er vitner på det.» «Skill dere nå av med de fremmede gudene dere har, og bøy hjertet til Herren, Israels Gud!» sa Josva. Folket svarte: «Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.» Den dagen sluttet Josva en pakt for folket i Sikem og satte lov og rett for dem. Han skrev disse ordene opp i Guds lovbok. Så tok han en stor sten og reiste den der under eketreet som står ved Herrens helligdom. Og Josva sa til hele folket: «Se, denne stenen skal være et vitne mot oss; for den har hørt hvert ord som Herren har talt til oss. Den skal vitne mot dere, så dere ikke fornekter deres Gud.» Så lot Josva folket fare, hver til sitt.

Responsorium Jos 24,16.24; 1 Kor 8,5-6

Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder!
* Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.
Om det er guder både i himmelen og på jorden, så er det for oss bare én Gud.
* Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.

Annen lesning
Ur en predikan av biskopen Laurentius Justiniani.
Hjärtats tempel


När Maria begrundade i sitt inre allt hon hade läst, hört och sett, hur växte hon då inte i tron, vann ökad förtjänst, upplystes av visdomen och brändes av kärlekens eld! När de himmelska hemligheterna på nytt förklarades fick hon ny kraft, fylldes av glädje, bar rik frukt i Anden, leddes till Gud och bevarades i ödmjukhet. Guds nåd har denna verkan, att den lyfter det ringaste upp till det högsta och förvandlar klarheten till ökad klarhet. Saligt var Jungfruns innersta genom Anden som bodde i henne och undervisade henne. Hon lydde i allt Guds Ords befallning. Hon leddes inte av sitt eget sinne, hon styrdes inte av sin egen vilja. Det som visheten talade till tron i hennes inre, det utförde hon utåt genom sin kropp.

Det hövdes Guds Vishet att använda sig av den allrahe- ligaste Maria som verktyg när han skulle bygga kyrkans hus som boning åt sig: hon uppfyllde ju lagen, var ren i sitt inre, blev en förebild i ödmjukhet, hon frambar sig själv som ett andligt offer.
Du troende själ, efterlikna henne! För att renas i anden och bli fri från syndens smitta, gå in i ditt hjärtas tempel. Där inne är Gud mer uppmärksam på med vilket sinnelag vi handlar än själva handlingen. Vare sig vi i kontempla- tionen går utöver oss själva och blir öppna för Gud eller genom att tillväxa i dygderna och genom nyktert och hedervärt arbete försöker vara nästan till tjänst, så skall vi handla så att det vi gör blir gjort, därför att Kristi kärlek tvingar oss.
Detta är det välbehagliga offret, när anden renas, inte i ett tempel byggt med händer, utan i hjärtats tempel, där Herren Kristus med glädje vill gå in.

Responsorium Jfr Luk 1:42

Heliga och obefläckade Jungfru, hur skall jag finna ord för min lovsång?
+ Ty den som himlarna inte kan rymma har du burit i ditt sköte.
Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.
+ Ty den som himlarna inte kan rymma har du burit i ditt sköte.

Bønn

Himmelske Fader, du som i den saliga Jungfruns hjärta beredde en värdig boning åt din helige Ande, låt också oss på hennes förbön bli tempel för din närvaro i världen. Genom din Son …


Invitatorium
12. juni 2021, lørdag
Jomfru Marias rene hjerte

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Kristus, Marias son.
eller:
Kom, låt oss ära Herrens moder och tillbedja Kristus, Jungfruns son.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
12. juni 2021, lørdag
Jomfru Marias rene hjerte

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Maria var en møy så ren.
Kyrie eleison.
Maria trådte på torn og sten
der hun vandret trett imot Betlehem.
Jesus og Maria.

Hva var Marias smerte og trang?
Kyrie eleison.
Hva fylte smerten med himmelsk sang?
Det var verdens Frelser hun bar i fang.
Jesus og Maria.

En engel til Maria kom.
Kyrie eleison.
Hun tvilte ei i sin tro så from
på Herrens bud i helligdom.
Jesus og Maria.

Da tornen ble en lilje blid.
Kyrie eleison.
Og Marias vandring en himmelsti
med Jesusbarnet til frelse rik.
Jesus og Maria.


Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Salme 92
Lovpris Herrens skaperverk
Lovpris den Enbårnes verk (Athanasius).


Det er godt å prise Herren, *
lovsynge ditt navn, du Høyeste,

forkynne din nåde ved morgengry, *
din trofasthet natten igjennom,

til tistrenget lyre og sitar, *
til dempet klang av harpe.

Herre, med ditt verk har du frydet meg, *
jeg jubler over dine henders gjerning.

Herre, stort er ditt verk, *
hvor dype dine tanker.

Den uforstandige vet ikke dette, *
dåren fatter det ikke.

Om de gudløse spirer som markens gress, *
om alle udådsmenn blomstrer,

så skal de rykkes opp for alltid, *
men du skal trone for evig.

Se, Herre, dine fiender går til grunne, *
alle udådsmenn skal spredes.

Herre, du gir meg kraft som en okse, *
kveger meg med den friskeste olje.

Mine øyne har sett fienden ligge på lur, *
mine ører har hørt fienden reise seg mot meg.

Den rettferdige skal blomstre som palmen, *
vokse som en seder på Libanon.

De er plantet i Herrens hus. *
I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt, *
gir ikke tegn til å visne.

De forkynner at Herren er rettvis, *
han er min klippe, han svikter ikke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Salig är du, Maria, ty genom dig kom frälsningen till världen. Du som gläder dig i ära inför Herren, bed för oss till din son.

Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Mose sang (Dt 32,1-12)
Guds velgjerninger mot sitt folk
Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger (Matt 23,37).


Himler, lytt til min tale; *
jord, hør hva jeg har å si!

Min lære risle som regn, *
min tale falle som dugg,

som regnskur på vang, *
som byger på gress og urter.

Jeg vil forkynne Herrens navn, *
opphøye Gud og gi ham ære.

Han er klippen, hans verk er fullkomment, *
rettferdige er alle hans veier.

En trofast Gud, uten svik, *
rettferdig er han og rettvis.

De har syndet, de som var hans lyteløse barn; *
de er en vrang og ulydig slekt.

Er det slik du lønner Herren, *
du folk uten vett og forstand?

Er han ikke din Far og din Skaper, *
han som skapte og utrustet deg?

Tenk på fordums dager, +
gi akt på årene fra slekt til slekt! *
Spør din far og han skal svare,
lytt til de gamles tale!

Da den Høyeste gav folkene deres arv *
og skilte menneskene fra hverandre,

satte han grenser mellom folkene *
etter tallet på Guds sønner.

Herrens del ble hans eget folk, *
Jakob ble hans arvelodd.

I ørkenen gikk han sitt folk i møte, *
i ødemarken der villdyr uler.

Han vernet ham og tok seg av ham, *
han voktet ham som sin øyensten.

Lik en ørn som lærer sine unger å fly, *
svever han over sine små.

Han brer ut sine vingefjær, *
tar dem og bærer dem på sine vinger.

Herren alene fører sitt folk, *
ingen fremmed gud ved hans side.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du är Jerusalems ära, du är Israels prydnad, du är vårt folks stora stolthet.

Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Salme 8
Herrens storhet og menneskenes verdighet
Alt la han for hans fotter og gjorde ham til hode for hele Kirken (Ef 1,22).


Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Høyt over himmelen er din herlighet, *
barn og spebarn lovsynger den.

Din herlighets bolig står som en festning *
for å slå dine fiender til jorden.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, *
månen og stjernene som du har dannet,

hva er da et menneske at du tenker på ham, *
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham, *
kronet ham med herlighet og ære.

Du satte ham til herre over dine henders verk, *
alt la du under hans føtter:

Småfe og okser i samlet flokk, *
villdyr i skog og mark,

himmelens fugler og fisk i hav, *
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Herre, herlig er ditt navn *
over den vide jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gläd dig, Maria, du som fick föda Frälsaren till jorden.

Lesning
Jes61,10


Jeg vil glede og fryde meg i Herren, min sjel skal juble i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighets kappe, lik en brud som pynter seg med sine smykker.

Responsorium

Gud valgte henne ut, + den utvalgte blant kvinner.
Gud valgte henne ut, + den utvalgte blant kvinner.
+ Han lar henne bo i sitt telt.
Den utvalgte blant kvinner.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herre, dine hellige, + de skal prise ditt rikes ære.

Ant. Mitt hjärta och min kropp jublar mot levande Gud.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Mitt hjärta och min kropp jublar mot levande Gud.

Forbønner

La oss vende oss i bønn til vår Frelser, han som lot seg føde av Jomfru Maria, og si:
R. Måtte din mor gå i forbønn for oss.

- Du rettferds sol, forut for deg kom den rene Jomfru som det klare morgengry. Gi oss alltid å vandre i lyset fra ditt komme.
- Du evige Ord, du som valgte deg Maria som den uforgjengelige paktsark for ditt nærvær, fri oss fra syndens forgjengelighet.
- Du vår Frelser, du som hadde din Mor stående hos deg ved korsets fot, gi oss på hennes forbønn å finne glede i å dele dine lidelser.
- Milde Jesus, du som gav Johannes Maria til mor da du hang på korset, gi oss å leve slik at også vi kan regnes som hennes barn.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Barmhjertige Gud, i den salige Jomfru Marias hjerte gjorde du rede en verdig bolig for Den Hellige Ånd. Gi på hennes forbønn at også vi blir et levende tempel for din herlighet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 12 juni 2021, lørdag
Jomfru Marias rene hjerte


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
Deut 8,5b-6


Herren din Gud vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn. Hold budene fra Herren din Gud, så du går på hans veier og frykter ham.

Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet, rettferdige er de alle.

Bønn

Herre, vår Gud, allmektige Fader, utøs i oss den Hellige Ånds lys, vi som tjener din majestet, slik at vi, skjermet mot alle fienders angrep, alltid kan finne vår glede i å lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 12 juni 2021, lørdag
Jomfru Marias rene hjerte


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
l Kong 2,2b-3


Vær sterk, og vis at du er en mann! Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik de står skrevet i Mose lov. Da skal det lykkes for deg, alt det du gjør og tar deg fore.

Før meg på dine lovbuds vei.
For i den har jeg min glede.

Bønn

Herre, du som er den evige kjærlighets brennende ild, gi oss alltid å være glødende i vår kjærlighet til deg, slik at vi elsker deg høyere enn alt, og våre brødre og søstre med den samme kjærlighet som den vi har til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 12 juni 2021, lørdag
Jomfru Marias rene hjerte


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.

Salme 119 (81-88 XI Kaph)

Min sjel vansmekter av lengsel etter din frelse. *
Jeg stoler på ditt ord.

Mine øyne venter med lengsel på dine ord. *
Jeg sier: „Når vil du trøste meg?“

For jeg er som en innrøkt skinnsekk, *
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.

Hvor mange er vel din tjeners dager? *
Når skal du holde dom over dem som forfølger meg?

De hovmodige grov meg en grav til fall *
ved gjerning som strir mot din lov.

Alle dine bud er sannhet. *
Hjelp meg, de forfølger meg med løgn.

De hadde nesten tatt livet av meg her i landet, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

Hold meg i live i din miskunn *
så vil jeg ta vare på de bud
som lyder fra din munn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal aldri forgå, sier Herren.


Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.

Salme 61
Bønn i utlendighet
En rettferdig manns bønn som håper på det som hører evigheten til (Hilarius).


Herre, hør mitt rop, *
vend øret til min bønn.

Fra jordens ende kaller jeg på deg, *
for kreftene svinner.

Før meg opp på det fjell *
som er for høyt for meg.

For du er min tilflukt, *
mot fienden et forsvarstårn.

La meg alltid bo i ditt telt *
under dine vingers skygge.

For du, Gud, har hørt mitt løfte. *
Du gir meg arv med dem som frykter ditt navn.

Legg dager og år til kongens liv, *
la ham leve fra slekt til slekt.

La ham trone evig for Guds åsyn,* la miskunn og trofasthet verne ham.

Så skal jeg alltid love ditt navn *
og daglig holde mine løfter.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du er min tilflukt, mot fienden et forsvarstårn.


Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vern mitt liv mot den truende fiende.

Kort lesning
Jer 6,16


Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så finner dere hvile.

Jeg har fått dine lovbud til evig eie.
De er mitt hjertes glede.

Bønn

Hør oss, Herre, og gi oss den fullkomne fred vi ber om, slik at vi som med glede vier hele vårt liv til deg, på den salige Jomfru Marias forbønn trygt og sikkert må nå frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 12 juni 2021, lørdag
XI søndag i det alminnelige kirkeår

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Guds kjærleik er den reine kjelda
som all di gjerd må renna frå,
um ho som god for Gud skal gjelda
og for hans åsyn ynde få.

For kjærleik aldri nesten krenkjer,
han aldri fer med ovmod fram.
Han godt om alle trur og tenkjer,
er alltid mild og miskunnsam.

Alt godt han vil mot alle gjera,
er fri for ovund, hat og harm,
vil trutt med brøder børa bera
og gled’ kvar lidande og arm.

Han søkjer det som nesten batar,
um eigen bate ikkje bed.
Han elskar dem som honom hatar,
og gjerne byd sin tiend fred.

Og strid og ufred ned han sonar
og ber all urett logn og blid.
Han allting trur og allting vonar,
han allting toler, allting lid.

Og når me herfrå heim skal fara,
der tru og von uppfylling fær,
skal kjærleik i all æva vara,
udøyelig som Gud han er.

For berre kjærleiken kan fylla
Guds heilage og høge krav.
Gud, lat då Kristi kjærleik gylla
vår veg frå vogga og til grav.


Ant. 1 Herrens navn være lovet fra nå av og til evig tid.

Salme 113
Lovet være Herrens navn
Herskere har han støtt ned fra tronen og opphøyet de ringe (Luk 1,52).


Alle Herrens tjenere, *
lovpris Herrens navn.

Velsignet være Herrens navn, *
fra nå av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad *
høylovet Herrens navn.

Høyt over alle folk står han, *
Herrens ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren, vår Gud, *
i himmel og på jord?

Hvis trone i det høye står, *
som ser til dypest dyp,

som reiser arming opp av støv, *
fra sølen fattig mann,

og benker ham ved fyrsters bord, *
blant stormenn i sitt folk.

Lar barnløs hustru shte glad *
som mor for sønneflokk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herrens navn være lovet fra nå av og til evig tid.

Ant. 2 Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.

Salme 116 (10-19)
Takksigelse i templet
La oss gjennom Kristus bære frem et uopphørlig lovprisningsoffer til Gud (Hebr 13,15).


Jeg trodde, derfor talte jeg, *
såre plaget var jeg.

Full av redsel sa jeg: *
„Alle mennesker lyver."

Hvordan kan jeg gjengjelde Herren *
alt han har gjort for meg?

Frelsens kalk vil jeg løfte *
og påkalle Herrens navn.

For hele folkets åsyn *
vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Kostelig i Herrens øyne *
er hans venners død.

Se, Herre, jeg er jo din tjener, *
din tjener og din tjenerinnes sønn;
du har løst mine lenker.

Jeg vil frembære takkoffer til deg *
og påkalle Herrens navn.

For hele folkets åsyn *
vil jeg innfri mine løfter til Herren,

i forgårdene til Herrens hus, *
i din midte, Jerusalem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.

Ant. 3 Herren Jesus ydmyket seg selv, derfor har Gud opphøyet ham for evig.

Canticum
Filipperbrevet (2,6-11)

Kristus, Guds tjener


Han som er i Guds skikkelse, *
aktet det ikke for rov å være Gud lik.

Men han gav avkall på seg selv, *
tok en tjeners skikkelse og kom i menneskers lignelse.

Som et menneske var han å se til, *
han ydmyket seg selv, ble lydig inntil døden,
ja, døden på et kors.

Derfor har også Gud opphøyet ham, *
og skjenket ham navnet over alle navn,

for at hvert et kne i Jesu navn skal bøye seg, *
i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver en tunge skal bekjenne til Gud Faders ære: *
Jesus Kristus er Herre!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herren Jesus ydmyket seg selv, derfor har Gud opphøyet ham for evig.

Lesning
Hebr. 13,20-21


Måtte fredens Gud, som førte vår Herre Jesus opp fra de døde, vår store hyrde, som frikjøpte sine får med en evig pakts blod, måtte han utruste dere med all mulig evne til det gode, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss alt det som er ham til behag! Ham være æren i all evighet! Amen.

Responsorium

Hvor vidunderlige er + dine verker, Herre.
Hvor vidunderlige er + dine verker, Herre.
Alle er de gjort med visdom.
+ Dine verker, Herre.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Hvor vidunderlige er + dine verker, Herre.

Ant. Det er med Guds rike som med en mann som sår et såkorn i jorden. Kornet spirer og vokser, uten at han vet hvordan det går til.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Det er med Guds rike som med en mann som sår et såkorn i jorden. Kornet spirer og vokser, uten at han vet hvordan det går til.

Forbønner

Kristus følte medynk med folket som fulgte ham ut i ødemarken og ble sultne, og av kjærlighet gjorde han et under for dem. Med dette under i minne, la oss be til ham og si:
R. Herre, vis oss din kjærlighet.

- Herre, vi bekjenner at de goder vi har mottatt i dag, kommer fra deg. Måtte de ikke vende tomme tilbake til deg, men bære frukt i et godt hjerte.
- Du som er lys og frelse for alle folkeslag, beskytt dine vitner du har sendt ut i all verden, og tenn Åndens ild i dem.
- Gi at alle mennesker må arbeide sammen for å skape en bedre verden, i samsvar med hele menneskehetens dypeste ønsker og behov.
- Du som er lege både for sjel og legeme, lindre de sykes smerter, vær hos dem som ligger for døden, se til oss i din miskunn og gi oss styrke.
- Tell nådig våre avdøde med blant de salige, blant dem hvis navn står skrevet i livets bok.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 12 juni 2021
Lørdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Salme 4
Takksigelse
Herren reiste ham opp fra de døde og gjorde ham verdig til tilbedelse (Augustin).


Svar meg, Gud, når jeg roper, *
du min rettferds Gud.

I nøden fant du en utvei; *
vær meg nådig og hør min bønn.

Hvor lenge, mennesker, skal dere lukke hjertet, *
elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør storverk for sin venn, *
Herren hører når jeg roper til ham.

Skjelv av frykt og synd ikke mere, *
tenk dere om i stillhet på leiet.

Bær frem rettferdighets offer *
og sett deres lit til Herren.

Mange sier: „Hvem skjenker oss lykke? *
La ditt ansikt lyse over oss, Herre."

Du har fylt mitt hjerte med glede, *
større enn andres når korn og vin flyter over.

I fred går jeg til ro og finner hvile, *
alene du gir meg trygghet, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1  Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.

Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Salme 134
Aftenbønn i templet
Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, små og store (Åp 19,5).


Stå opp og lovsyng Herren, *
alle Herrens tjenere.

Dere som ved nattetider *
gjør tjeneste i Herrens hus.

Løft hendene mot helligdommen *
og lovsyng Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2  Syng for Herren og velsign hans navn ved nattetider.

Lesning
Deut 6,4-7

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gjest oss i denne natt, så vi ved din kraft må stå opp ved morgengry og glede oss over Kristi, din Sønns oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.