Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 8 august 2022, mandag
Dominicus präst

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Vår Gud kommer, han tier ikke.

Salme 50
Sann fromhet for Herren
Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den (Jf. Matt 5,17)

I


Herren, Gud over guder, taler, *
han kaller på jorden fra øst til vest.

Gud stråler frem fra Sion, *
skjønnhetens krone.

Vår Gud kommer, han tier ikke.
Foran ham går en fortærende ild, *
omkring ham raser sterke stormer.

Han kaller på himmelen og på jorden; *
for han vil dømme sitt folk:

„Kom sammen hos meg, mine fromme, *
dere som med offer har sluttet pakt med meg.“

Himmelen forkynner hans rettferd, *
for det er Gud som dømmer.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Vår Gud kommer, han tier ikke.

Ant. 2 Bær ditt takkoffer frem for Gud.

II

Hør, mitt folk, for jeg vil tale, *
Israel, jeg vil vitne mot deg. Jeg er Herren din Gud.

Jeg refser deg ikke for dine offergaver, *
dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Men jeg trenger ikke okser fra din buskap, *
eller bukker fra din kve.

For mine er alle dyr i skogen, *
og villdyrene på de tusen fjell.

Jeg kjenner alle himmelens fugler *
og krypet på marken tilhører meg.

Var jeg sulten, sa jeg deg det ikke, *
for min er jorden og alt den rommer.

Tror du jeg eter kjøtt av okser *
og drikker blod av bukker?

Bær ditt takkoffer frem for Gud, *
hold dine løfter til den Høyeste!

Kall på meg på nødens dag, *
så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Bær ditt takkoffer frem for Gud.

Ant. 3 For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, kunnskap om Gud heller enn brennoffer.

III

Men til den ugudelige sier Gud. +
Hva har du med å forkynne mine bud *
og ta min pakt i din munn?

Du som ikke vil vhe av tukt, *
og kaster mine ord bak din rygg.

Ser du en tyv, slår du følge med ham, *
og med horkarler holder du lag.

Din munn spytter ut ondskap, *
din tunge spinner svik.

Du sitter og snakker mot din bror, *
om din mors sønn taler du ondt.

Slikt har du gjort +
- og jeg skulle tie? *
Mener du jeg er som deg?

Nei, jeg vil refse deg, *
og holde det frem for deg.

Gi akt på dette, dere som glemmer Gud! +
Ellers skal jeg la dere sønderrive, *
og det er ingen som berger.

Den som bringer takkoffer, gir meg ære, *
den rettferdige skal se min frelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, kunnskap om Gud heller enn brennoffer.

Hør mitt folk, for jeg vil tale.
Jeg er Herren din Gud.

Første lesning
Hos 14,2-10
Fra profeten Hoseas bok.
Kall til omvendelse. Løfte om legedom


Så sier Herren: Vend om, Israel, til Herren, din Gud, for din synd har ført deg til fall. Kom med de rette ord, vend om til Herren og si: «Tilgi all vår skyld, og ta imot vår gode gave, så vil vi bringe deg lovsang med våre lepper! Assur kan ikke hjelpe oss. Vi vil ikke ri på hester og ikke lenger si: Vår gud! Til det våre hender har gjort. Hos deg finner farløse miskunn.»
Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon. Hans rotskudd skal bre seg utover, han skal være fager som oliventreet og ange som skogen på Libanon.
Hva skal Efraim med avguder mer? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, fra meg skal din frukt komme. Hvem er så klok at han skjønner dette, så forstandig at han innser det? Ja, Herrens veier er rette, de rettferdige vandrer på dem, men overtrederne snubler.

Responsorium Hos 14,5; Joel 3,21

Jeg vil helbrede deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet,
* for min vrede har vendt seg fra dem.
Jeg vil hevne dem som er drept, og ikke spare de skyldige. Herren bor på Sion.
* For min vrede har vendt seg fra dem.

Annen lesning
Fra forskjellige skrifter om dominikanerordenens historie.
Han talte enten med Gud eller om Gud


Dominikus var så rettskaffen i sin ferd, så glødende i sin fromhet at det var helt klart at han var et ærens og nådens kar. Han hadde en høy grad av sinnsro, unntagen når hans medfølelse og barmhjertighet overveldet ham. Og siden glede i hjertet gjør ansiktet vennlig, viste han det indre menneskes fredsfylde ved den godhet og glede som lyste av hans ansikt.
Overalt viste han seg i ord og gjerning som en evangeliets mann. Om dagen var ingen mer omgjengelig og munter i samvær med brødrene og ledsagere. Om natten var ingen mer ivrig og utholdende til å våke og be. Han talte nesten bare med Gud, det vil si i bønn, eller om Gud, og dette la han sine brødre på hjerte.
Ofte rettet han også en spesiell bønn til Gud om at han nådig måtte gi ham en sann nestekjærlighet, som virker til menneskenes frelse. For han mente at han virkelig ville bli et lem på Kristi legeme først når han satte alle krefter inn for å vinne sjeler, slik som alles Frelser Herren Jesus helt ofret seg for vår frelse. Og i samsvar med den plan Gud lenge hadde hatt, innstiftet han derfor Prekenbrødrenes orden.
Støtt og stadig oppfordret han muntlig og skriftlig sine ordensbrødre til alltid å studere Det nye og Det gamle testamente. Bestandig bar han med seg Matteusevangeliet og Paulus’ brev, og han gransket dem så nøye at han nærmest kunne dem utenat.
To eller tre ganger ble han valgt til biskop, men han avslo hver gang. For heller enn å være biskop ville han leve i fattigdom med sine ordensbrødre. Sin kyskhet bevarte han uplettet livet ut. Han ville gjerne bli pisket og hakket i småbiter og dø for sin tro på Kristus. Om ham sa Gregor den niende: «Jeg har kjent ham som en mann som fullt og helt fulgte apostlenes levesett, og som i himmelen utvilsomt har fått del i apostlenes herlighet.»

Responsorium Jf. Sir 48,1; Mal 2,6

En ny forkynner av frelsen trådte frem som ild,
* Og hans ord glødet som en fakkel.
Sannhetens lov var i hans munn, og ondskap ble ikke funnet på hans lepper.
* Og hans ord glødet som en fakkel.

Bønn

Herre, styrk din Kirke ved den salige Dominikus’ fortjenester og lære. Måtte han som på jorden var en stor forkynner av din sannhet, gå i forbønn for oss hos deg i himmelen. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
8. august 2022, mandag
Dominicus prest

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss tilbe apostlenes Herre, han som sendte Dominikus for å forkynne Evangeliet.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
8. august 2022, mandag
Dominicus prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Kven kan seia ut den gleda
å få vera Kristi brud,
gå med krans og kvite klede
heim til himmelen, til Gud.

Før eg låg i synd og våde,
tung var all min gang og veg.
Då kom Jesus med sin nåde,
å kor glad han gjorde meg!

Ja, den dagen - å for sæle!
Aldri meir eg gløymer den,
da eg høyrde hyrdingmæle,
då eg vart ein Jesu ven!

Kven kan seia ut den fagnad
å få høyra Jesus til!
Jesus er mitt liv, min lagnad,
hans eg evig vera vil!


Ant. 1 Som hjorten tørster etter rinnende bekker, slik lengtet Herrens tjener etter martyrdøden.

Salme 84
Lengsel etter Herrens tempel
Herpå jorden har vi ingen hy som består, men vi lengter etter den som skal komme (Hebr 13,14).


Hvor elskelige er dine boliger, *
Herre, hærskarenes Gud.

Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgård, *
mitt hjerte og legeme jubler mot den levende Gud.

Spurven har funnet et hjem
og svalen et rede for sine unger: *
- dine altere, Herre, min konge og min Gud.

Salige de som bor i ditt hus, *
uten opphør skal de lovsynge deg.

Salig den som i deg finner styrke, *
som gjerne går veien til Herrens hus.

De vandrer gjennom den tørre dal
som gjennom kildevang, *
høstregnet fyller den med velsignelse.

Fra høyde til høyde går de, *
på Sion får de skue Gud.

Lytt til min bønn, hærskarenes Gud, vår Herre, *
hør meg, Jakobs Gud.

Gud, vårt skjold, vend blikket hit, *
se på din Salvedes ansikt.

En dag i din forgård er bedre enn tusen andre, *
templets terskel bedre enn gudløses telt.

For Herren er skjold og verge, *
Herren gir nåde og ære.

Herren holder ingen goder tilbake *
for den som vandrer i uskyld.

Herre, hærskarenes Herre, *
salig er den som stoler på deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Som hjorten tørster etter rinnende bekker, slik lengtet Herrens tjener etter martyrdøden.

Ant. 2 Både dag og natt var Dominikus fordypet i bønn.

Jesaja (2,2-5)
Herrens tempelfjell reiser seg over fjellene
Alle folk skal komme og tilbe for ditt åsyn (Åp 15,4).


Det skal skje i de siste dager +
at fjellet med Herrens hus
skal grunnfestes høyt over alle fjell, *
løfte seg opp over høydene.

Alle folkeslag skal strømme til det, *
tallrike folk gir seg på vandring.

De sier: „Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, *
der hvor Jakobs Gud har sitt hus,

så han kan lære oss sine veier, *
og vi kan ferdes på hans stier."

For fra Sion skal lov utgå, *
Herrens ord fra Jerusalem.

Han skal skifte rett mellom hedningefolk, *
felle dom for tallrike folkeslag.

De skal smi sine sverd om til plogskjær, *
sine spyd om til vingårdskniver.

Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, *
ikke lenger lære å føre krig.

Kom, du Jakobs ætt, *
la oss vandre i Herrens lys.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Både dag og natt var Dominikus fordypet i bønn.

Ant. 3 Dominikus sendte ut sine brødre for å preke og mante til iver for sjelenes frelse.

Salme 96
Herren, hele verdens konge og dommer
Det er som om de synger en ny sang for tronen, for Lammets åsyn (Jf. Ap 14,3).


Syng en ny sang for Herren, *
syng for Herren, all jorden.

Syng for Herren, pris hans navn, *
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Forkynn for hedninger hans ære, *
hans under for alle folk.

Herren er stor og høylovet, *
mer å frykte enn alle guder.

Folkenes guder er intet, *
Herren er himmelens skaper.

Høyhet og herlighet utgår fra ham, *
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Folkeslag og slekter, *
gi Herren ære og makt.

Gi Herren den ære vi skylder hans navn, *
kom til hans forgård med gaver.

Tilbe Herren i hellig skrud, *
bev for hans åsyn all jorden.

Si til folkene: Herren er konge, *
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.

Han dømmer folkene med rettferd, *
himmelen glede seg, jorden juble.

Havet bruse i all sin fylde, *
marken juble og alt den bærer.

Hvert tre i skogen rope av fryd *
for Herrens åsyn, for han kommer.

Han kommer for å dømme jorden. *
Han skal dømme verden med rettferd
og styre folkene med trofasthet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Dominikus sendte ut sine brødre for å preke og mante til iver for sjelenes frelse.

Lesning
Heb 13,7-9a


Glem ikke dem som var deres ledere og forkynte Guds ord for dere; ha stadig for øye den bortgang som kronet deres ferd, og ta eksempel av deres tro! Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av noen av disse nye lærene som dukker opp, for hjertet må finne sin styrke i nåden alene.

Responsorium

Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.
De skal ikke tie, hverken dag eller natt, men forkynne Herrens navn.
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
Over deg, Jerusalem, har jeg satt ut vektere.

Ant. Hvor fagre er deres føtter, som melder fred, forkynner frelse og roper i Sion: Din Gud er hersker.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Hvor fagre er deres føtter, som melder fred, forkynner frelse og roper i Sion: Din Gud er hersker.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, den gode hyrde, han som gav sitt liv for fårene, la oss be til ham og si:
R. Herre, vokt ditt folk.

- Kristus, du som viste oss din kjærlighet gjennom Kirkens hellige hyrder, la oss alltid få kjenne din barmhjertighet gjennom dem som leder oss.
- Du som er sjelehyrde gjennom dine stedfortredere, måtte du være den som styrer oss gjennom dem.
- Du som gjennom de hellige hyrder er vår lege for sjel og legeme, vær alltid den som fører oss til liv og hellighet.
- Du som oppdrar din hjord ved helgenenes klokskap og kjærlighet, før oss til større hellighet under dine hyrders veiledning.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, styrk din Kirke ved den salige Dominikus’ fortjenester og lære. Måtte han som på jorden var en stor forkynner av din sannhet, gå i forbønn for oss hos deg i himmelen. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 8 august 2022, mandag
Dominicus prest


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herre, jeg søker din lov, for ved den har du holdt meg i live.

Salme 119 (89-96 XII Lamed)
Meditasjon over Guds ord i loven
Et nytt bud gir jeg dere: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere (Joh 13,34).


Herre, ditt ord er evig, *
det står fast i himmelen.

Din troskap varer fra slekt til slekt, *
du har grunnfestet jorden og den står fast.

Etter din dom består alt til i dag, *
for alle ting tjener deg.

Hadde ikke din lov vært min glede, *
var jeg omkommet i min elendighet.

Aldri i evighet vil jeg glemme dm lov, *
for ved den har du holdt meg i live.

Din er jeg, frels meg, *
for jeg søker dine bud.

De gudløse ligger på lur for å ta meg av dage, *
men jeg akter på dine bud.

For all fullkommenhet så jeg en grense, *
men uten ende er dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, jeg søker din lov, for ved den har du holdt meg i live.


Ant. 2 Du, Herre, er mitt håp, min støtte fra ungdommen av.

Salme 71
Herren er mitt håp fra min ungdom av
Vær glade i håpet, utholdende i trengsel (Rom 12,12).

I


Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, *
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.

Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut, *
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg et fjell jeg kan fly til, en borg til frelse, *
for du er min festning og min klippe.

Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd, *
fra den som øver urett og vold.

For du, Herre, er mitt håp, *
min støtte fra ungdommen av.

Fra mitt livs første stund *
har jeg satt min ht til deg.

Av morsliv drog du meg frem, *
alle mine dager vil jeg lovsynge deg.

Jeg står som et jærtegn for mange, *
du, Herre, er mitt sikre vern.

Mitt hjerte strømmer over av lovsang, *
hele dagen priser jeg din herlighet.

Forkast meg ikke i alderdommens tid, *
svikt meg ikke når kreftene svinner.

For mine fiender taler om meg, *
de som vil ødelegge meg, holder råd.

„Gud har forlatt ham, kast dere over ham, *
grip ham, han har ingen hjelper."

Herre, vik ikke fra meg, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Skam og ødeleggelse komme
over dem som står meg imot, *
spott og hån ramme dem som vil meg ondt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du, Herre, er mitt håp, min støtte fra ungdommen av.


Ant. 3 Forlat meg ikke i min alderdom, Gud, når årene tynger.

II

Men jeg håper uten å vakle. *
Stadig på ny vil jeg prise deg.

Min munn skal forkynne dm pris, *
hele dagen din frelse.

Du, Herre, gir meg ny kraft, *
for å forkynne din rettferd og den alene.

Gud, du har lært meg fra mine unge år, *
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

Forlat meg ikke i min alderdom når årene tynger, *
så vil jeg tale om din makt for kommende slekter.

Til himmelen når din rettferd, *
Herre, hvem er som du?

Trengsler og ulykker lot du meg se, *
du gir meg livet igjen, trekker meg opp fra dypet.

Du styrker meg i min høye alder, *
du kommer til mgg med trøst.

Med min harpe vil jeg prise deg for din troskap, *
for deg, du Israels hellige, spille på sitar.

Jeg jubler av fryd når jeg spiller for deg, *
du skjenket meg livet da du løste meg ut.

Min tunge forkynner din rettferd hele dagen. *
De som søker min ulykke, skal stå til skamme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Forlat meg ikke i min alderdom, Gud, når årene tynger.

Kort lesning
2 Kor 13,11


Vær glade, arbeid på å bli fullkomne, la dere vise til rette. Lev i enighet og fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere.

Herrens øyne følger de rettferdige.
Han vender øret til deres rop.

Bønn

Gud, vår Far, du som gav menneskene arbeidet som et felles middel til fremgang, gi oss alltid å arbeide i pakt med vårt barnekår hos deg og i nestekjærlighet mot alle. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 8 august 2022, mandag
Dominicus prest


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herre, jeg søker din lov, for ved den har du holdt meg i live.

Salme 119 (89-96 XII Lamed)
Meditasjon over Guds ord i loven
Et nytt bud gir jeg dere: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere (Joh 13,34).


Herre, ditt ord er evig, *
det står fast i himmelen.

Din troskap varer fra slekt til slekt, *
du har grunnfestet jorden og den står fast.

Etter din dom består alt til i dag, *
for alle ting tjener deg.

Hadde ikke din lov vært min glede, *
var jeg omkommet i min elendighet.

Aldri i evighet vil jeg glemme dm lov, *
for ved den har du holdt meg i live.

Din er jeg, frels meg, *
for jeg søker dine bud.

De gudløse ligger på lur for å ta meg av dage, *
men jeg akter på dine bud.

For all fullkommenhet så jeg en grense, *
men uten ende er dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, jeg søker din lov, for ved den har du holdt meg i live.


Ant. 2 Du, Herre, er mitt håp, min støtte fra ungdommen av.

Salme 71
Herren er mitt håp fra min ungdom av
Vær glade i håpet, utholdende i trengsel (Rom 12,12).

I


Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, *
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.

Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut, *
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg et fjell jeg kan fly til, en borg til frelse, *
for du er min festning og min klippe.

Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd, *
fra den som øver urett og vold.

For du, Herre, er mitt håp, *
min støtte fra ungdommen av.

Fra mitt livs første stund *
har jeg satt min ht til deg.

Av morsliv drog du meg frem, *
alle mine dager vil jeg lovsynge deg.

Jeg står som et jærtegn for mange, *
du, Herre, er mitt sikre vern.

Mitt hjerte strømmer over av lovsang, *
hele dagen priser jeg din herlighet.

Forkast meg ikke i alderdommens tid, *
svikt meg ikke når kreftene svinner.

For mine fiender taler om meg, *
de som vil ødelegge meg, holder råd.

„Gud har forlatt ham, kast dere over ham, *
grip ham, han har ingen hjelper."

Herre, vik ikke fra meg, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Skam og ødeleggelse komme
over dem som står meg imot, *
spott og hån ramme dem som vil meg ondt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du, Herre, er mitt håp, min støtte fra ungdommen av.


Ant. 3 Forlat meg ikke i min alderdom, Gud, når årene tynger.

II

Men jeg håper uten å vakle. *
Stadig på ny vil jeg prise deg.

Min munn skal forkynne dm pris, *
hele dagen din frelse.

Du, Herre, gir meg ny kraft, *
for å forkynne din rettferd og den alene.

Gud, du har lært meg fra mine unge år, *
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

Forlat meg ikke i min alderdom når årene tynger, *
så vil jeg tale om din makt for kommende slekter.

Til himmelen når din rettferd, *
Herre, hvem er som du?

Trengsler og ulykker lot du meg se, *
du gir meg livet igjen, trekker meg opp fra dypet.

Du styrker meg i min høye alder, *
du kommer til mgg med trøst.

Med min harpe vil jeg prise deg for din troskap, *
for deg, du Israels hellige, spille på sitar.

Jeg jubler av fryd når jeg spiller for deg, *
du skjenket meg livet da du løste meg ut.

Min tunge forkynner din rettferd hele dagen. *
De som søker min ulykke, skal stå til skamme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Forlat meg ikke i min alderdom, Gud, når årene tynger.

Kort lesning
Rom 6,22


Nå er dere frigjort fra synden og i tjeneste for Gud; og frukten av det er en helligelse, som fører inn i det evige liv.

Vil du ikke gi oss liv på ny?
Så ditt folk kan gledes i deg.

Bønn

Gud, du som er herre over vingården og avlingen, du som fordeler oppgavene og gir hver enkelt lønn som fortjent, gi oss å bære dagens byrde uten å klage over det du pålegger oss å gjøre. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 8 august 2022, mandag
Dominicus prest


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Herre, jeg søker din lov, for ved den har du holdt meg i live.

Salme 119 (89-96 XII Lamed)
Meditasjon over Guds ord i loven
Et nytt bud gir jeg dere: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere (Joh 13,34).


Herre, ditt ord er evig, *
det står fast i himmelen.

Din troskap varer fra slekt til slekt, *
du har grunnfestet jorden og den står fast.

Etter din dom består alt til i dag, *
for alle ting tjener deg.

Hadde ikke din lov vært min glede, *
var jeg omkommet i min elendighet.

Aldri i evighet vil jeg glemme dm lov, *
for ved den har du holdt meg i live.

Din er jeg, frels meg, *
for jeg søker dine bud.

De gudløse ligger på lur for å ta meg av dage, *
men jeg akter på dine bud.

For all fullkommenhet så jeg en grense, *
men uten ende er dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, jeg søker din lov, for ved den har du holdt meg i live.


Ant. 2 Du, Herre, er mitt håp, min støtte fra ungdommen av.

Salme 71
Herren er mitt håp fra min ungdom av
Vær glade i håpet, utholdende i trengsel (Rom 12,12).

I


Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, *
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.

Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut, *
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg et fjell jeg kan fly til, en borg til frelse, *
for du er min festning og min klippe.

Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd, *
fra den som øver urett og vold.

For du, Herre, er mitt håp, *
min støtte fra ungdommen av.

Fra mitt livs første stund *
har jeg satt min ht til deg.

Av morsliv drog du meg frem, *
alle mine dager vil jeg lovsynge deg.

Jeg står som et jærtegn for mange, *
du, Herre, er mitt sikre vern.

Mitt hjerte strømmer over av lovsang, *
hele dagen priser jeg din herlighet.

Forkast meg ikke i alderdommens tid, *
svikt meg ikke når kreftene svinner.

For mine fiender taler om meg, *
de som vil ødelegge meg, holder råd.

„Gud har forlatt ham, kast dere over ham, *
grip ham, han har ingen hjelper."

Herre, vik ikke fra meg, *
min Gud, kom meg hurtig til hjelp.

Skam og ødeleggelse komme
over dem som står meg imot, *
spott og hån ramme dem som vil meg ondt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Du, Herre, er mitt håp, min støtte fra ungdommen av.


Ant. 3 Forlat meg ikke i min alderdom, Gud, når årene tynger.

II

Men jeg håper uten å vakle. *
Stadig på ny vil jeg prise deg.

Min munn skal forkynne dm pris, *
hele dagen din frelse.

Du, Herre, gir meg ny kraft, *
for å forkynne din rettferd og den alene.

Gud, du har lært meg fra mine unge år, *
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

Forlat meg ikke i min alderdom når årene tynger, *
så vil jeg tale om din makt for kommende slekter.

Til himmelen når din rettferd, *
Herre, hvem er som du?

Trengsler og ulykker lot du meg se, *
du gir meg livet igjen, trekker meg opp fra dypet.

Du styrker meg i min høye alder, *
du kommer til mgg med trøst.

Med min harpe vil jeg prise deg for din troskap, *
for deg, du Israels hellige, spille på sitar.

Jeg jubler av fryd når jeg spiller for deg, *
du skjenket meg livet da du løste meg ut.

Min tunge forkynner din rettferd hele dagen. *
De som søker min ulykke, skal stå til skamme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Forlat meg ikke i min alderdom, Gud, når årene tynger.

Kort lesning
Kol 1,21-22


Også dere, som før var fremmede for Gud og fiendtlig sinnet mot ham, onde som deres gjerninger var, dere har han nå brakt forsoning, gjennom Kristi død som menneske i kjøtt og blod; hellige skal dere stå frem for ham, uten plett og lyte.

Lovsyng Herren, dere hans fromme.
Pris hans hellige navn.

Bønn

Gud, du som kaller oss sammen i den time da apostlene gikk opp i templet, gi at den bønn vi med ærlig sinn bærer frem for deg i Jesu navn, må bringe frelse til alle som påkaller dette navn. Ved ham, Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 8 august 2022, mandag
Dominicus prest

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære,
dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være.
Hvor er jeg sæl som kan med liv og med sjel
tjene så nådig en herre!

Å, at jeg kunne i gjerning så gjerne jeg ville
prise deg, Fader, all miskunns og kjærlighets kilde!
Til alt ditt verk gjør meg lærvillig og sterk,
la meg ditt vennskap ei spille!

Vekk selv mitt sinn og oppmuntre meg flittig å sjunge!
Til din takksigelse løsne min stammende tunge!
Immanuel, du bør i legem og sjel
prises av gamle og unge!

Du er den første og siste, som alle ting bærer,
du er den vise og gode, alt levende nærer.
Intet består, ingen sitt endemål når,
uten ved deg som regjerer.


Ant. 1 Han tok imot alle med en grenseløs kjærlighet, fordi han elsket alle og alle elsket ham.

Salme 123
Herren er folkets håp
To blinde... ropte ut: Herre, ha miskunn med oss, du Davids sønn (Matt 20,30).


Til deg løfter jeg mine øyne, *
du som troner i himmelen.

Som tjenerens øyne følger sin herres hånd, *
som tjenestepiken følger sin frues hånd,

slik følger våre øyne Herren, vår Gud, *
inntil han er oss nådig.

Miskunn deg, Herre, miskunn deg over oss, *
for vi er rikelig mettet med hån.

Vår sjel er mettet til overflod *
med hån fra de rike og spott fra de hovmodige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Han tok imot alle med en grenseløs kjærlighet, fordi han elsket alle og alle elsket ham.

Ant. 2 Av kjærlighet og av medynk med de fattige solgte han sine bøker og alt han eide.

Salme 124
Vår hjelp er i Herrens navn
Herren sa til Paulus: Frykt ikke ...for jeg er med deg (Apg 18,9-10).


Hadde Herren ikke vært med oss, så skal Israel si, *
hadde Herren ikke vært med oss,

da mennesker reiste seg mot oss, *
levende hadde de slukt oss;

da deres vrede flammet opp mot oss, *
da hadde vannet veltet frem
og flommen revet oss bort;

en rivende strøm hadde overskyllet oss, *
veldige vannmasser dekket oss.

Lovet være Herren, *
han gav oss ikke til rov for deres tenner.

Vår sjel er som en fugl, *
fridd fra fangerens snare.

Snaren er sønderrevet, *
og vi er sluppet fri.

Vår hjelp er i Herrens navn, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Av kjærlighet og av medynk med de fattige solgte han sine bøker og alt han eide.

Ant. 3 Han bad med høy røst: Herre, ha medynk med ditt folk. Hva skal det bli av synderne?

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Han bad med høy røst: Herre, ha medynk med ditt folk. Hva skal det bli av synderne?

Lesning
1 Pet 5,1-4


Jeg formaner presbyterne blant dere, i egenskap av embedsbror og vitne om Kristi lidelser, og som delaktig i den herlighet som skal åpenbares: Vokt den Guds hjord som er dere betrodd. Og gjør det, ikke som under tvang, men av fri vilje, slik Gud ønsker det; heller ikke for ussel vinnings skyld, men alene av iver og hengivenhet. Og opptre ikke som herrer overfor dem dere har fått å ta vare på, men tre frem som et forbilde for hjorden. Da skal dere motta den herlighetens seierskrans som aldri visner, den dag den øverste hyrde viser seg.

Responsorium

Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.
Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.
Han viet sitt liv til tjeneste for sine brødre.
+ Han som ber meget for folket.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Dette er han som elsker sine brødre, + han som ber meget for folket.

Ant. Hellige fader Dominikus, kom ditt verk ihu, stå oss bi i vår svakhet og vær vår talsmann hos Gud.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Hellige fader Dominikus, kom ditt verk ihu, stå oss bi i vår svakhet og vær vår talsmann hos Gud.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, alle menneskers yppersteprest for Guds åsyn, og ydmykt be:
R. Herre, frels ditt folk.

- Du som opplyste din Kirke ved mange hellige og gode hyrder, la ditt kristne folk aldri mangle slike lysende eksempler.
- Du som tilgav folket dets synder da Moses bad deg om det, la dine hellige hyrders forbønner rense din Kirke for synd.
- Du som salvet dine hellige hyrder midt blant deres brødre og gav dem din And, fyll med din Hellige And dem som leder ditt folk.
- Du som gav deg selv for dine hellige hyrder, gi at ingen av dem du vant ved ditt blod, må fjerne seg fra deg.
- Du som gjennom dine hyrder gir det evige liv til fårene, og ikke lar noen rive dem ut av din hånd, frels de avdøde som du gav ditt liv for.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, styrk din Kirke ved den salige Dominikus’ fortjenester og lære. Måtte han som på jorden var en stor forkynner av din sannhet, gå i forbønn for oss hos deg i himmelen. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 8 august 2022
Mandag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.