Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 25 juni 2022, lørdag
Johannes Døperens fødsel

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Hör du rösten? Ser du mannen?
Där vid stranden står Johannes.
Tag hans rop om bättring till dig.
Herren kommer snart!

I den heta öknen gick han,
väntade på Herrens bud.
Nu han står där till ett tecken.
Herren kommer snart!

Ställd i världen törstar anden.
Se ur öknen går Johannes.
Hör hans röst den höga klara!
Herren kommer snart!

Hör du rösten? Ser du mannen?
Där vid stranden står Johannes.
Tag hans rop om bättring till dig.
Herren kommer snart!

Ant. 1 Herren har kalt meg fra min mors liv av, før jeg ble født, har han nevnt mitt navn.

Psalm 21:2-8,14
Tacksägelse för kungens seger
Han fick liv, så att han uppstod, ett långt liv alltid och i evighet (Irenaeus)


Herre, över din makt gläder sig konungen, *
han jublar högt över din hjälp!
     Vad hans hjärta önskar har du givit honom, *
     du har inte vägrat honom vad hans läppar begärde.
Du kommer honom till mötes
med lycka och välsignelse, *
du sätter en gyllene krona på hans huvud.
     Han bad dig om liv, och det gav du honom, *
     ett långt liv, för tid och evighet.
Stor är hans ära genom din hjälp, *
du skänker honom majestät och härlighet.
     Du låter honom bli till välsignelse för evigt, *
     du bereder honom glädje inför ditt ansikte.
Ty konungen förtröstar på Herren, *
och genom den Högstes nåd skall han inte vackla.
     Upphöjd vare du, Herre, i din makt, *
     vi vill prisa och besjunga din hjältekraft.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren har kalt meg fra min mors liv av, før jeg ble født, har han nevnt mitt navn.

Ant. 2 Herren har gjort min munn til et skarpt sverd, og skjult meg i skyggen av sin hånd.

Psalm 92
Lovsång till Skaparen
Här besjungs den ende Sonens gärningar (Athanasios)


Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
     att om morgonen förkunna din nåd *
     och när natten har kommit din trofasthet,
till strängars klang, till harpa, *
med spel på lyra.
     Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, *
     jag vill jubla över dina händers verk.
Herre, hur stora är inte dina verk, *
omätligt djupa är dina tankar!
     En oförnuftig människa kan inte inse det, *
     en dåre kan inte förstå det:
Om än de gudlösa grönskar som gräs *
och ogärningsmännen blomstrar,
     så sker det till deras eviga fördärv. *
     Men du, Herre, den Högste, förblir i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren har gjort min munn til et skarpt sverd, og skjult meg i skyggen av sin hånd.

Ant. 3 Johannes vitnet om ham og ropte ut: Han som kommer etter meg, ble til før meg.

II

Dina fiender, Herre, dina fiender förgås, *
alla ogärningsmännen skingras.
     Men mitt horn gör du högt som vildoxens, *
     du gjuter frisk olja över mitt huvud.
Med lust får jag se ner på mina fiender *
och höra vad som drabbar mina förföljare.
     Den rättfärdige grönskar som ett pålmträd, *
     som en ceder på Libanon växer han till.
Ja, sådana är planterade i vår Guds hus, *
de grönskar i hans gårdar.
     Ännu när de blir gamla skjuter de skott, *
     de frodas och grönskar.
Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig. *
Han är min klippa, i honom finns ingen orätt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Johannes vitnet om ham og ropte ut: Han som kommer etter meg, ble til før meg.

Han kom for å vitne om lyset.
Så alle skulle tro ved ham.

Første lesning
Jer 1,4-10.17-19
Fra profeten Jeremia
Profetens kall


Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.» Men jeg svarte: «A, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!» Da sa Herren til meg: «Si ikke at du er ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg,» lyder ordet fra Herre. Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: «Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og riker for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte i stykker, bygge og plante.»
Men du skal spenne beltet om livet og stå frem og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem. Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i Juda, mot prestene og folket i landet. De skal stride imot deg, men ikke vinne; for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren.

Responsorium Jer 1,5.9.10

Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg og før du ble født, helliget jeg deg.
* Til profet for folkene satte jeg deg.
Se, jeg legger mine ord i din munn, jeg setter deg over folk og riker.
* Til profet for folkene satte jeg deg.

Annen lesning
Fra Den hellige biskop Augustins prekener
Røsten av en som roper i ørkenen


Kirken feirer Johannes’ fødsel som en på sett og vis hellig fødsel; ikke engang blant fedrene finnes det noen hvis fødsel vi feirer med en årlig høytidsdag. Vi feirer Johannes’ fødsel, vi feirer også Kristi fødsel; dette kan ikke være uten betydning, og om vi kanskje ikke kan forklare det så godt fordi det er et så opphøyet mysterium, så kan vi dog gjøre oss dypere og mer fruktbare tanker om det. Johannes blir født av en gammel kone som er ufruktbar, Kristus av en ung kvinne som er jomfru.
Faren tror ikke at Johannes skal bli født, og han blir stum; Maria tror at Kristus skal bli født, og han blir unnfanget ved tro. Vi har nå lagt frem det vi skal granske, og det vi må diskutere, har vi allerede nevnt; men dette har jeg sagt som en innledning, selv om vi ikke er i stand til å utforske de innerste foldene av dette store mysterium, enten av mangel på evne eller mangel på tid. Han som taler i dere, skal gi dere bedre opplæring også når vi ikke er til stede: han som dere tenker på i fromhet, han som dere har gitt rom i deres hjerte, han hvis tempel dere er blitt.
Johannes synes altså å ha blitt stilt imellom som en terskel mellom de to testamenter, det gamle og det nye. For Herren selv vitner om at han er en slags terskel når han sier: «Loven og profetene inntil Johannes Døperen.»1 Han representerer altså den gamle tid, og han er herold for den nye tid. Siden han representerer den gamle tid, blir han født av gamle mennesker, siden han også representerer den nye tid, åpenbares han som profet mens han er i sin mors liv. For ennå før han ble født, sprang han av glede i sin mors liv da den hellige Maria kom på besøk.2 Allerede der var han blitt utpekt, han ble utpekt før han ble født. Det ble vist tydelig hvem han skulle være forløper for før denne kunne se ham. Dette er noe guddommelig og går ut over den menneskelige skrøpelighets mål. Så blir han født, får sitt navn, og farens tunge blir løst.3 Ta nå den symbolske betydning av det som skjedde i betraktning!
Sakarja blir slått med stumhet og er uten talens bruk helt til Johannes, Herrens forløper, blir født og løser stemmen hans. Hva er Sakarjas taushet om ikke en skjult profeti, på en måte tildekket og innestengt før Kristus ble forkynt? Sakarja får stemmen igjen når han kommer, den blir klar og tydelig da han som var blitt forutsagt, var i ferd med å komme. At Sakarjas stemme ble løst ved Johannes’ fødsel, tilsvarer at forhenget ble revet i stykker da Kristus hang på korset. Om Johannes hadde forkynt seg selv, ville han ikke ha åpnet Sakarjas munn. Tungen blir løst fordi en røst blir født. For da Johannes allerede hadde begynt å forkynne Herren, fikk han spørsmålet: «Hvem er du?»4 og han svarte: «Jeg er røsten av en som roper i ørkenen.»5 Røsten er Johannes, men Herren er Ordet: «I begynnelsen var ordet.»6 Johannes er røsten bare for en tid, Kristus er Ordet i begynnelsen som er evig.

Responsorium Luk 1,76-77

Du, barn, skal kalles profet for den Høyeste;
* Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier.
For å gi hans folk kunnskap om frelsen ved syndenes forlatelse.
* Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier.

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Evige Gud, du sendte den salige Johannes Døperen for å berede ditt folk til å ta imot Kristus, vår Herre. Gi dine barn å glede seg ved dine gaver, og led alle troende på frelsens og fredens vei. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
25. juni 2022, lørdag
Johannes Döparens födelse

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Guds Lam som Johannes i glede viste hen til, kom, la oss tilbe ham.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
25. juni 2022, lørdag
Johannes Döparens födelse

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Døyparen stend ved Jordans strand,
lydt um Guds rike han ropar.
Gjetordet gjeng um by og land,
lokkar dei høyrande hopar.
Alle som venta Herrens trøyst,
lengtande lyda på hans røyst,
stundande etter Guds rike.

Døyparen morgonstjerna er,
varslar at soli vil renna.
Bod um den komande han ber,
so dei kan Frelsaren kjenna.
Han er den røyst i øydeland,
ropande ut til alle mann:
Rydje no veg fyre Herren!

Døyparen viser burt frå seg,
- stjerna for soli må vika, -
viser til Jesus, livsens veg,
vegen som aldri vil svika.
Difor Johannes fekk den ros:
han var eit strålande Guds ljos,
lysande fram til vår Frelsar.

Alle som vil Guds rike sjå,
alle som livet vil smaka,
inn um Johannes ganga må,
hånom til vegvisar taka!
Berre i bot og tru på Krist
finna me vegen, det er visst.
Det vil oss Døyparen læra.


Ant. 1 Johannes skal være hans navn, og mange skal glede seg over hans fødsel.

Salme 63
En sjel som tørster etter Gud
Den som har jaget bort mørkets gjerninger, våker med Gud.


Gud, du min Gud, deg søker jeg, *
min sjel tørster etter deg.

Mitt kjød lengter etter deg *
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom *
så jeg kan se din makt og ære.

For din miskunn er bedre enn livet, *
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv, *
løfte mine hender og prise ditt navn.

Min sjel mettes som av utsøkte retter *
når tungen jubler din pris.

Jeg kommer deg ihu på mitt leie, *
tenker på deg hver nattevakt.

For du er min hjelp, *
jeg jubler i skyggen av dine vinger.

Min sjel henger ved deg, *
din høyre holder meg fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Johannes skal være hans navn, og mange skal glede seg over hans fødsel.

Ant. 2 Han skal gå forut for ham i Elias ånd og kraft, for å berede folket for Herren.

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 Han skal gå forut for ham i Elias ånd og kraft, for å berede folket for Herren.

Ant. 3 Du, barn, skal kalles profet for den Høyeste, du skal gå forut for Herren og rydde hans veier.

Salme 149
De helliges jubelkor
Kirkens barn, Guds nye folk, jubler for sin konge, Kristus (Hesykios).


Syng en ny sang for Herren. *
Syng hans pris i de frommes forsamling.

Israel skal fryde seg i sin skaper, *
Sions barn juble for sin konge.

De skal love hans navn med dans, *
synge for ham til pauke og sitar.

For Herren elsker sitt folk, *
kroner de saktmodige med seier.

Hans fromme skal juble med ære, *
rope av fryd på sitt leie.

Med lovsang til Gud i sin munn *
og tveegget sverd i hånd.

For å fullbyrde hevn over folkene *
og straffe folkeslag.

For å binde deres konger med lenker *
og legge i jern deres fyrster.

For å fullbyrde den dom som er skrevet, *
til ære for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Du, barn, skal kalles profet for den Høyeste, du skal gå forut for Herren og rydde hans veier.

Lesning
Mal 4,5-6


Se, jeg sender profeten Elia til dere for Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Responsorium

Han skal være stor i Herrens øyne, + og bli fylt av den Hellige And.
Han skal være stor i Herrens øyne, + og bli fylt av den Hellige And.
Han skal gå forut for Herren for å berede ham et folk.
+ Han skal bli fylt av den Hellige Ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Han skal være stor i Herrens øyne, + og bli fylt av den Hellige And.

Ant. Sakarias’ munn ble åpnet, han talte profetiske ord og sa: Velsignet være Herren, Israels Gud.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Sakarias’ munn ble åpnet, han talte profetiske ord og sa: Velsignet være Herren, Israels Gud.

Forbønner

La oss tillitsfullt be til Kristus, han som sendte Johannes foran seg for å jevne veien for Herrens komme, og si:
R. Gjest oss, du solrenning fra det høje.

- Du som fikk Johannes til å hoppe av fryd i Elisabets skjød, gi oss alltid å glede oss over ditt komme til verden.
- Du som ved Døperens ord og liv viste oss omvendelsens vei, omvend våre hjerter til ditt rikes bud.
- Du som lot ditt komme innvarsle ved et menneskes forkynnelse, send ut i all verden forkynnere av ditt Evangelium.
- Du som lot deg døpe av Johannes i Jordan for å oppfylle all rettferdighet, gi oss å arbeide for ditt rikes rettferdighet.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Evige Gud, du sendte den salige Johannes Døperen for å berede ditt folk til å ta imot Kristus, vår Herre. Gi dine barn å glede seg ved dine gaver, og led alle troende på frelsens og fredens vei. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 25 juni 2022, lørdag
Johannes Döparens födelse


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑

Ant.  Han skal være stor i Herrens øyne, og fra mors liv av skal han bli fylt med den Hellige And.

Salme 120
Lengsel etter fred
Rer utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bonnen (Rom 12,12).


Jeg ropte til Herren i nød, *
og han svarte meg.

Herre, frels meg fra lepper som lyver, *
fra den falske tunge.

Hva skal han gi deg, du falske tunge, *
hva mer skal han la deg få?

Stridsmannens skarpe piler, *
hvesset i gyvelbuskens glør.

Ve meg, som må bo i Mesjek, *
bo blant Kedars telt.

Min sjel har bodd lenge nok *
blant dem som hater fred.

Jeg er bare fred, *
men taler jeg, ypper de til strid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Salme 121
Gud er folkets beskytter
De skal verken sulte eller tørste mer, og solen skal ikke brenne dem, heller ikke den hete vind (Åp 7,16).


Jeg løfter mine øyne til fjellene, *
hvorfra skal hjelpen komme?

Min hjelp kommer fra Herren, *
han som skapte himmel og jord.

Din fot lar han ikke vakle, *
han som vokter deg, blunder ikke.

Nei, han som verner Israel, *
hverken blunder eller sover.

Herren er din vokter. *
Herren er din skygge ved din høyre hånd.

Solen skal ikke stikke deg om dagen, *
månen ikke skade deg om natten.

Herren skal bevare deg mot alt ondt, *
Herren skal bevare din sjel.

Herren skal bevare din inngang og din utgang *
fra nå og til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 122
Den hellige by Jerusalem
Dere står foran Sions berg, foran den levende Guds by (Hebr 12,22).


Jeg frydet meg da de sa: *
„La oss gå opp til Herrens hus.“

Så står da våre føtter *
i dine porter, Jerusalem.

Jerusalem, du velbygde by, *
sammenføyd til et hele.

Dit opp går stammene, Herrens stammer, *
for å prise Herrens navn etter Israels lov.

Der står dommerseter, *
troner for Davids hus.

Be om fred for Jerusalem. *
Det gå dem vel som elsker deg.

Fred råde innenfor dine murer, *
trygghet i dine borger.

For mine brødres og mine frenders skyld *
ønsker jeg fred for deg.

Fordi Herren, vår Gud, har sitt hus i deg, *
ber jeg for din lykke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant.  Han skal være stor i Herrens øyne, og fra mors liv av skal han bli fylt med den Hellige And.

Kort lesning
Jes 49,1


Hør på meg, dere fjerne kyster, lytt dere folk langt borte! Fra mors liv av har Herren kalt meg, før jeg ble født, har han nevnt mitt navn.

Jeg har sett Anden stige ned og bli over ham.
Han er den som skal døpe med den Hellige And.

Bønn

Evige Gud, du sendte den salige Johannes Døperen for å berede ditt folk til å ta imot Kristus, vår Herre. Gi dine barn å glede seg ved dine gaver, og led alle troende på frelsens og fredens vei. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 25 juni 2022, lørdag
Johannes Döparens födelse


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑

Ant.  Da lyden av din hilsen nådde mine ører, hoppet barnet i mitt liv av fryd.

Salme 123
Herren er folkets håp
To blinde ... ropte ut: Herre, ha miskunn med oss, du Davids sønn (Matt 20,30).


Til deg løfter jeg mine øyne, *
du som troner i himmelen.

Som tjenerens øyne følger sin herres hånd, *
som tjenestepiken følger sin frues hånd,

slik følger våre øyne Herren, vår Gud, *
inntil han er oss nådig.

Miskunn deg, Herre, miskunn deg over oss, *
for vi er rikelig mettet med hån.

Vår sjel er mettet til overflod *
med hån fra de rike og spott fra de hovmodige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Salme 124
Vår hjelp er i Herrens navn
Herren sa til Paulus: Frykt ikke ... for jeg er med deg (Apg 18,9-10).


Hadde Herren ikke vært med oss, så skal Israel si, *
hadde Herren ikke vært med oss,

da mennesker reiste seg mot oss, *
levende hadde de slukt oss;

da deres vrede flammet opp mot oss, *
da hadde vannet veltet frem
og flommen revet oss bort;

en rivende strøm hadde overskyllet oss, *
veldige vannmasser dekket oss.

Lovet være Herren, *
han gav oss ikke til rov for deres tenner.

Vår sjel er som en fugl, *
fridd fra fangerens snare.

Snaren er sønderrevet, *
og vi er sluppet fri.

Vår hjelp er i Herrens navn, *
han som skapte himmel og jord.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 125
Herren vokter sitt folk
Fred til hele Guds Israel (Gal 6,16).


De som setter sin lit til Herren, *
er som Sions fjell.

Det rokkes ikke, *
det står for evig.

Som fjellene omgir Jerusalem, *
slik hegner Herren om sitt folk fra nå og til evig tid.

Herren lar ikke ondskapens herskerstav *
hvile over de rettferdiges arvelodd,

så ingen rettferdig *
rekker hånden ut til urett.

Herre, gjør godt mot de gode, *
mot de oppriktige av hjertet.

Men dem som bøyer av på krokete veier +
måtte Herren drive bort med ugjerningsmenn. *
Fred over Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant.  Da lyden av din hilsen nådde mine ører, hoppet barnet i mitt liv av fryd.

Kort lesning
Jf Jes 49,5a.6b


Nå, sier Herren, som fra jeg var i mors liv har formet meg til sin tjener: Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.

Herren har kalt meg fra mors liv av.
Før jeg ble født, har han nevnt mitt navn.

Bønn

Evige Gud, du sendte den salige Johannes Døperen for å berede ditt folk til å ta imot Kristus, vår Herre. Gi dine barn å glede seg ved dine gaver, og led alle troende på frelsens og fredens vei. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 25 juni 2022, lørdag
Johannes Döparens födelse


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑

Ant.  Han skal være stor for Herrens åsyn, for Herrens hånd er med ham.

Salme 126
Glede og håp i Gud
Som dere deler våre prøvelser, skal dere også dele vår trøst (2 Kor 1,7).


Da Herren førte Sions fanger hjem, *
var vi som drømmende.

Vår munn var full av latter, *
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene: *
„Store ting har Herren gjort for dem.“

Ja, Herren har gjort store ting mot oss, *
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake *
som bekkene i Negev.

De som sår med tårer, *
skal høste med frydesang.

Gråtende går de avsted *
for å så sin sæd.

Jublende vender de hjem *
og bærer fulle nek.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Salme 127
Det er forgjeves å arbeide uten Herren
Dere er Guds byggverk (IKor 3,9).


Hvis Herren ikke bygger huset, *
arbeider bygningsmannen forgjeves.

Hvis Herren ikke vokter byen, *
våker vekteren til ingen nytte.

Det er fåfengt å stå opp før daggry, *
arbeide til langt på natt og ete slitets brød.

Herren gir i overflod *
til sine venner mens de sover.

Sønner er Herrens gaver, *
livsens frukt en lønn.

De sønner du får i din ungdom, *
er som piler i heltens hånd.

Salig den mann som har fylt sitt kogger. *
Han blir ikke til skamme
når han taler med fienden ved porten.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Salme 128
I Herren har vi fred i hjemmet
„Herren velsigne deg fra Sion“, det er fra sin hellige Kirke (Arnobius d.y.).


Salige de som frykter Herren, *
som vandrer på hans veier.

Frukten av dine henders arbeid skal du nyte, *
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk *
inne i ditt hus.

Dine sønner er som oliventrær *
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet *
som frykter Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Han la deg se dine sønners sønner, *
fred over Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant.  Han skal være stor for Herrens åsyn, for Herrens hånd er med ham.

Kort lesning
Jes 49,7b


Konger skal se det og reise seg, fyrster skal kaste seg til jorden, for Herrens skyld, han som er trofast, for Israels Hellige, som valgte deg ut.

Se, jeg legger mine ord i din munn.
Se, jeg setter deg over folk og riker.

Bønn

Evige Gud, du sendte den salige Johannes Døperen for å berede ditt folk til å ta imot Kristus, vår Herre. Gi dine barn å glede seg ved dine gaver, og led alle troende på frelsens og fredens vei. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 25 juni 2022, lørdag
Johannes Döparens födelse

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Døyparen stend ved Jordans strand,
lydt um Guds rike han ropar.
Gjetordet gjeng um by og land,
lokkar dei høyrande hopar.
Alle som venta Herrens trøyst,
lengtande lyda på hans røyst,
stundande etter Guds rike.

Døyparen morgonstjerna er,
varslar at soli vil renna.
Bod um den komande han ber,
so dei kan Frelsaren kjenna.
Han er den røyst i øydeland,
ropande ut til alle mann:
Rydje no veg fyre Herren!

Døyparen viser burt frå seg,
- stjerna for soli må vika, -
viser til Jesus, livsens veg,
vegen som aldri vil svika.
Difor Johannes fekk den ros:
han var eit strålande Guds ljos,
lysande fram til vår Frelsar.

Alle som vil Guds rike sjå,
alle som livet vil smaka,
inn um Johannes ganga må,
hånom til vegvisar taka!
Berre i bot og tru på Krist
finna me vegen, det er visst.
Det vil oss Døyparen læra.


Ant. 1 Der var en mann sendt fra Gud, hans navn var Johannes.

Salme 15
Hvem er verdig til å stå for Guds åsyn?
Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by (Heb 12,22).


Herre, hvem får gjeste ditt telt? *
Hvem skal få bo på ditt hellige fjell?

Den som er ulastelig i sin ferd, *
som gjør hva rett er og taler sannhet uten svik;

den som holder sin tunge i tømme, *
som ikke krenker sin bror og ikke fører skam
over sin neste;

den som ser med forakt på gudløs mann, *
men ærer hver som frykter Herren,

den som sverger seg selv til skade, *
men uten å bryte sitt ord;

den som ikke låner ut mot rente *
og ikke lar seg kjøpe til å skade den uskyldige;

den som gjør alt dette, *
står trygt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Der var en mann sendt fra Gud, hans navn var Johannes.

Ant. 2 Han kom for å vitne om sannheten.

Salme 112
En rettferdig mann blir velsignet
Lev som barn av lyset, for det får godhet, rettferd og sannhet til å spire (Ef 5,8-9).


Salig den mann som frykter Herren, *
som har sin lyst i hans bud.

Hans ætt skal være mektig på jorden, *
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Velstand og rikdom er i hans hus, *
hans rettferd står til evig tid.

Lys bryter frem i mørket for de oppriktige, *
for den som er nådig, barmhjertig og rettferdig.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut, *
som rettvist hevder sin sak.

Han skal aldri i evighet vakle, *
evig er minnet om rettskaffen mann.

For han skal ikke frykte onde rykter, *
i lit til Gud står hans hjerte fast.

Hans sinn er rolig og reddes ikke. *
Til slutt får han se sine fienders fall.

Han deler ut til den fattige, hans rettferd står til evig tid, *
stor blir hans makt og ære.

Den onde må se det og harme seg, +
han skjærer tenner og tæres bort, *
til intet blir den ondes lyst.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Han kom for å vitne om sannheten.

Ant. 3 Johannes var et brennende, skinnende lys.

Canticum
Johannes’ Åpenbaring (15,3-4)

Tilbedelseshymne


Store og underfulle er dine gjerninger,
Herre Gud, Allhersker. *
Rettferdige og sanne er dine veier,
du folkenes konge.

Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? *
For du alene er hellig.

Alle folkeslag skal komme og kaste seg ned for deg, *
for dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Johannes var et brennende, skinnende lys.

Lesning
Apg 13,23-25


Det er av Davids ætt at Gud, tro mot sitt løfte, har oppreist Israels Frelser, Jesus. Johannes hadde alt forberedt hans komme, ved å forkynne en dåp som tegn på omvendelse, for hele Israels folk. Da han stod ved slutten av sitt verk, sa Johannes: „Den dere tror jeg er, den er jeg ikke; men den som kommer etter meg, hans sandalrem er jeg ikke verdig til å løse.“

Responsorium

Gjør veien klar for Herren. + Gjør hans stier rette.
Gjør veien klar for Herren. + Gjør hans stier rette.
Det kommer en etter meg som var før meg.
+ Gjør hans stier rette.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Gjør veien klar for Herren. + Gjør hans stier rette.

Ant. Barnet som er født i dag, er mer enn en profet. Det var om ham Frelseren sa: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Barnet som er født i dag, er mer enn en profet. Det var om ham Frelseren sa: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes.

Forbønner

La oss i glede be til Gud, han som utvalgte Johannes døper til å forkynne for menneskene at Kristi rike skulle komme, og si:
R. Styr våre skrit inn på fredens vei.

- Du som kalte Johannes da han var i mors liv, til å berede veien for din Sønn, kall oss til å følge ham, slik Johannes gikk foran ham.
- Du som gav Døperen å gjenkjenne Guds Lam, gi din Kirke å vise hen til ham slik at dagens mennesker lærer ham å kjenne.
- Du som gjorde din profet villig til å avta så Kristus kunne vokse, lær oss å vike plassen for andre, slik at du kan komme til syne.
- Du som ville hevde rettferdigheten ved Johannes’ martyrium, gi oss å vitne om sannheten uten svik.
- Kom dem ihu som har forlatt denne verden, la demkomme inn i lysets og fredens rike.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, la dine barn vandre på frelsens vei. Hjelp oss å ta imot det som forløperen, den salige Johannes forkynte, så vi kan nå frem til ham som Johannes banet vei for, vår Herre Jesus Kristus, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 25 juni 2022
Høytid


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Salme 91
I den Høyestes ly
Jeg har gitt dere makt til å trå ned slanger og skorpioner (Luk 10,19).


Den som bor i den Høyestes ly *
og sitter i den Allmektiges skygge -

han sier til Herren: „Du er min tilflukt, mitt vern, *
min Gud som jeg setter min lit til.“

For han frir deg fra jegerens snare, *
fra pesten som vil ødelegge deg.

Han dekker deg med sine vinger,
under dem finner du ly. *
Hans sannhet er brynje og skjold.

Ikke skal du frykte for nattens redsler *
eller for pilene som flyr om dagen -

ikke for pesten som vandrer i mørket, *
eller for sotten som herjer ved høylys dag.

Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, *
skal ulykken ikke nå deg.

Vender du øynene mot dem, *
skal du være vitne til de gudløses lønn.

Du som sier: „Herren er min tilflukt," *
som gjør den Høyeste til din bolig, -

intet ondt skal ramme deg; *
ingen plage komme nær dht telt.

For han skal gi sine engler befaling *
om å verne deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene, *
så din fot ikke støter mot noen sten.

Løve og orm skal du trå under fot. *
Du skal trampe på villdyr og drage.

„Jeg berger ham, for han stoler på meg. *
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.

Han kaller på meg og jeg svarer. *
Jeg er med ham i nød og trengsel.

Jeg frir ham ut og gir ham ære. *
Jeg metter ham med dager uten tall, og lar ham se min frelse."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Han dekker deg med sine vinger, du skal ikke frykte for nattens redsler.

Lesning
Åp 22,4-5

De skal skue hans åsyn, og hans navn skal stå på deres panne. Noen natt skal ikke finnes mer, lampelys eller solens skinn skal ikke mer behøves, for Gud, Herren, skal lyse for dem. Og de skal herske i all evighet.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt borte. La dine hellige engler ta bolig hos oss, og bevar oss i din fred. La din velsignelse alltid hvile over oss. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.