VECKOBLAD
St. Nikolai katolska församling
Ystad
2023-02-12 - 2023-02-19

********************************************************************
Vi firar 6 söndagen 'under året'
Syr 15:15-20, Ps 119, 1 Kor 2:6-10, Matt 5:17-37
Saliga de som följer Herrens lag. (678)

Gud, du som vill komma till dem som har ett redligt och uppriktigt hjärta, gör oss genom nåden sådana att du kan bo i oss. Genom din Son

Mässor:
kl. 09.30 - Mässa på polska
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn
******************************************************************************************
måndagmåndag i 6 veckan 'under året'
13/021 Mos 4:1-15,25, Ps 50, Mark 8:11-13
kl. 18.00 - Mässa

tisdagKyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner
14/02Apg 13:46-49, Ps 117,Luk 10:1-9
De båda bröderna kom från Thessalonike och förde evangeliet till de slaviska folken i Bulgarien, Mähren och Kroatien, För att förse kyrkan där med liturgiska texter skapade de ett nytt alfabet, det kyrilliska. De kallades till Rom, där Kyrilos dog den 14 februari 865. Methodios blev biskop och fortsatte under stora svårigheter sitt missionsverk, men hela tiden hjälpt av påvarna, Han dog den 6 april 885. Dagen påminner om samhörigheten mellan öst och väst i kyrkan och i Europa.
kl. 18.00 - Mässa med vesper

onsdagonsdag i 6 veckan 'under året'
15/021 Mos 8:6-13,20-22, Ps 116, Mark 8:22-26
Sigfrid av Växjö biskop
Engelskfödd biskop i början av 1000-talet, som på Olav den heliges uppdrag först kom till Norge och sedan till Sverige, l Erikskrönikans prolog kallas han ",den som kristnade Sveriges land",. Enligt en 1200-talslegend döpte han Olov Skötkonung vid Husaby källa.
kl. 12.00 - Mässa

torsdagtorsdag i 6 veckan 'under året'
16/021 Mos 9:1-13, Ps 102, Mark 8:27-33
kl. 18.00 - Msza św. po polsku

fredagfredag i 6 veckan 'under året'
17/021 Mos 11:1-9, Ps 33, Mark 8:34-9:1
De sju grundarna av servitorden
Sju män i Florens under 1200-talet, som levde som eremiter på ett berg i närheten av sin stad. De vördade särskilt jungfru Maria. De verkade senare i hela Toscana och grundade Marie tjänares orden, stadfäst 1304 och känd för sina insatser för de sköna konsterna och i socialt arbete.
kl. 17.00 - Eukaristisk tillbedjan
kl. 18.00 - Mässa

lördaglördag i 6 veckan 'under året'
18/02Heb 11:1-7, Ps 145, Mark 9:2-13
kl. 12.00 - Mässa på engelska
kl. 18.00 - Söndagsmässa

söndag7 söndagen 'under året'
19/023 Mos 19:1-2,17-18, Ps 103, 1 Kor 3:16-23, Matt 5:38-48
kl. 11.00 - Mässa
Ingen mässa i Simrishamn

6 söndagen 'under året'
2023-02-12

Första läsningen
Syr 15:15-20
(Om du vill, kan du hålla buden)


Läsning ur Syraks bok.
Om du vill, kan du hålla buden.
Du bestämmer själv om du skall vara trogen.
Eld och vatten har han lagt framför dig:
räck ut din hand efter vilket du vill.
Framför människan ligger livet och döden,
och hon får det hon väljer.
Ty stor är Herrens vishet,
väldig är hans makt, och han ser allt.
Hans blickar följer dem som fruktar honom,
och ingen mänsklig handling undgår honom.
Han har inte befallt någon att leva gudlöst,
ingen har fått hans tillåtelse att synda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (678)
Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34

R.
Saliga de som följer Herrens lag.

Saliga de vilkas väg är óstrafflig, *
de som vandrar efter Herrens lág.
Saliga de som tar hans vittnesbörd i ákt, *
de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

Du har givit dina befállningar, *
för att man noga skall följa dem.
O att mina vägar var rätta, *
så att jag höll dina stádgar! R.

Gör väl mot din tjänare, låt mig léva, *
då vill jag hålla ditt órd.
Öppna mina ögon, *
så att jag ser det underbara i din lág. R.

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, *
så vill jag lyda den intill slútet.
Ge mig förstånd, så vill jag lyda din lág *
och hålla den av allt mitt hjärta. R.

Andra läsningen
1 Kor 2:6-10
(Guds hemlighetsfulla vishet)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Matt 5:17-37
(Jesus skärper lagens bud)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.
Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.
Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

S:t Nikolai katolska församling – Ystad
Stickgatan 9, 271 42 Ystad; tel: 0411-66865, mobil: 0737 672020
hemsida: www.stnikolai-ystad.se; email: ystad@katolskakyrkan.se
Swish: 1234007043 S:t Nikolai församling – Ystad