Liturgiska texter


Den 20 juli 2024, lördag
Thorlak biskop Islands skyddspatron

Helgon: Thorlak biskop Islands skyddspatron
Biskop av Skalholt, bekännare, död 1193. Han prästvigdes som ung, studerade i Paris och Lincoln och blev abbot i augustinorden på Island, 1174 biskop. Stred mot stormännens omoral. Hans reliker skrinlades den 20 juli 1198.


Dagens bön:

Barmhärtige Gud, du satte den helige Thorlak, din bekännare och biskop, till att tjäna ditt folk och hjälpa det fram till den eviga frälsningen. Vi ber dig: låt honom, som på jorden lärde oss vägen till livet, vara vår förespråkare hos dig i himlen.


Läsningar: Mik 2:1-5, Ps 10, Matt 12:14-21

Första läsningen
Mik 2:1–5
(De rövar sin nästas åkrar och tillägnar sig hans hus)


Läsning ur profeten Mikas bok.
Ve dessa som tänker ut vad fördärvligt är och bereder vad ont är på sina viloläger, och som sätter det i verket, så snart morgonen gryr, bara det står i deras makt; dessa som har begärelse till sin nästas åkrar och rövar dem, eller till hans hus och tillägnar sig dem; dessa som övar våld mot både människor och hus, mot både ägare och egendom!
Därför säger Herren så: Se, jag tänker ut mot detta släkte vad ont är, och ni skall inte kunna dra er hals ur det, ej heller skall ni sedan gå så stolta, ty det blir en ond tid. På den dagen skall man stämma upp en visa över er och sjunga en sorgesång. Man skall säga: »Det är ute med oss, vi är i grund förstörda! Mitt folks arvslott blir nu given åt en annan. Ja, i sanning, den rycks ifrån mig, och åt avfällingar utskiftas våra åkrar.«
Så sker det att hos dig inte mer finns någon som får spänna mätsnöre över en lott i Herrens församling.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 10:1–4, 7–8, 14 (R. 12b)

R.
Herre, glöm inte de arma.

Varför, Herre, står du så långt ifrån
och döljer dig i tider av nöd?
Genom de gudlösas övermod måste den arme lida.
Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut! R.

Ty den gudlöse skryter med det han har i sinnet,
den rovgirige talar kränkande och föraktar Herren.
Den gudlöse säger i sitt högmod:
»Det finns ingen Gud,
han straffar inte«, så tänker han förmätet. R.

Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck,
hans tunga gömmer olycka och fördärv.
Han ligger i försåt vid gårdarna,
den oskyldige dräper han i hemlighet. R.

Du har sett min olycka, min plåga,
du lyfter din hand och griper in.
Åt dig överlämnar den olycklige sin sak,
du är den faderlöses hjälpare. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 5:19

Gud var i Kristus
och försonade hela världen med sig själv,
och han har anförtrott oss försoningens ord.

Evangelium
Matt 12:14–21
(Jesus förbjöd dem strängt att avslöja vem han var)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden överlade fariseerna om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken. Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gatorna. Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykande veken, utan han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter