Månads liturgiMånads liturgi
2021-08-02 - 2021-09-012021-08-02
måndag i 18 veckan 'under året'
måndag
4 Mos 11:4b-15, Ps 81, Matt 14:13-21
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Verceli biskop, Pierre-Julien Eymard präst
Katarina. Ulf Gudmarssons och Birgittas dotter, enligt uppgift mycket vacker. Kom 1350 till Rom och stannade där till moderns död 1373. Bidrog verksamt till birgittinordens stadfästelse och ledde klostret i Vadstena utan att formellt vara nunna eller insatt till abbedissa. Död i Vadstena den 24 mars 1381, skrinlades den l augusti 1489.

Eusebius född på Sardinien i början av 300-talet. Blev präst i Rom och 354 biskop av Vercelli vid Milano. Flitig predikant, grundade kommuniteter i sitt stift. Drevs i landsflykt av kejsar Constantius p.g.a. envist motstånd mot arianerna, som han fortsatte att bekämpa även efter hemkomsten. Dog år 371. Den förste biskop i västkyrkan som införde vita communis för präster.

Petrus. Född i La Mure i Frankrike 1811. Efter sin prästvigning arbetade han några år i själavården och inträdde därefter i Marie Sällskap. Han var en framstående förkunnare av den heliga eukaristin och grundade kongregationer för män och kvinnor i syfte att sprida den eukaristiska tillbedjan. För att främja vördnaden för eukaristin bland människor av alla slag startade och ledde han flera olika rörelser. Död 1 augusti 1868 i sin hemstad.2021-08-03
tisdag i 18 veckan 'under året'
tisdag
4 Mos 12:1-13, Ps 51, Matt 14:22-362021-08-04
Jean Marie Vianney präst
onsdag
4 Mos 13:1-3a,25-34,14:1,26-35, Ps 106, Matt 15:21-28
Född i närheten av Lyon 1786. Hade stora svårigheter med sina studier men blev till sist präst och kyrkoherde i den lilla byn Ars ("le curé d'Ars"). Framstod i alla hänseenden som en föredömlig själasörjare, till vilken människor från hela Frankrike strömmade för att få andlig vägledning. Dog 1859.2021-08-05
torsdag i 18 veckan 'under året'
torsdag
4 Mos 20:1-13, Ps 95, Matt 16:13-23
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore
Vid konciliet i Efesos 431 proklamerades jungfru Maria som Guds moder. Påven Sixtus III lät 432—440 uppföra en basilika till hennes ära på Esquilinen i Rom. Den blev sedan kallad Santa Maria Maggiore. Detta är den äldsta Mariakyrkan i västerlandet.2021-08-06
Kristi Förklarings Dag
fredag
Dan 7:9-10,13-14, Ps 97, 2 Pet 1:16-19, Mark 9:2-10
2021-08-07
lördag i 18 veckan 'under året'
lördag
5 Mos 6:4-13, Ps 18, Matt 17:14-20
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst
Sixtus blev påve 257. Han greps i enlighet med ett påbud av kejsar Valmanus, enligt traditionen då han firade liturgin i Calixtuskatakomben, och dödades tillsammans med fyra diakoner den 6 augusti. Han är gravsatt i samma katakomb. Cajetanus född i Vicenza 1480. Studerade juridik i Padua. Blev präst i Rom och ägnade sig samtidigt åt arbete bland stadens fattiga tillsammans med en grupp präster och lekmän. Lämnade så småningom sin höga prästerliga befattning för att ägna sig helt åt denna tjänst och åt kyrkligt reformarbete inom den nygrundade teatinorden. Dog i Neapel 1547.2021-08-08
19 söndagen 'under året'
söndag
1 Kung 19:4-8, Ps 34, Ef 4:30-5:2, Joh 6:41-51
2021-08-09
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron
måndag
Höga V 8:6-7, Ps 148 Luk 9:23-26
Edith Stein föddes i en praktiserande judisk familj i Wroclaw (Breslau) i dåvarande Tyskland 1891. 1922 mottog hon dopet. Under stora svårigheter genom trycket av den begynnande nazipropagandan undervisade hon i filosofi vid universitetet i Freiburg. Inträdde hos karmeliterna i Köln och fick namnet Teresa Benedicta av Korset. På grund av judeförföljelsen förflyttades hon till Holland men arresterades i Gestapos hämndaktion mot judiskfödda katoliker sommaren 1942. Hon deporterades till förintelselägret Oswiecim (Auschwitz) nära Kraków i Polen och sändes omedelbart till gaskammaren, sannolikt 9 augusti.2021-08-10
Laurentius diakon och martyr
tisdag
2 Kor ):6-10, Ps 112, Joh 12:24-26
Romersk ärkediakon som dog martyrdöden under Valerianus förföljelse fyra dagar efter påven Sixtus II (se 7 aug.). Ansvarig för kyrkans ekonomi och karitativa verksamhet. Över hans grav lät Konstantin den store uppföra en basilika. Hans kult spreds redan under 300-talet.2021-08-11
Clara jungfru
onsdag
5 Mos 34:1-12, Ps 66, Matt 18:15-20
Född i Assisi 1193. Franciscus inspirerade henne att grunda ett konvent i hans anda. Hennes liv präglades av sträng fattigdom och kärlekens gärningar. Dog år 1253.2021-08-12
torsdag i 19 veckan 'under året'
torsdag
Jos 3:7-10a,11,13-17, Ps 114 Matt 18:21-19:1
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
Född i Dijon i Frankrike 1572. Gifte sig med en adelsman, med vilken hon fick sex barn. Efter makens död ställde hon sig under andlig ledning av François de Sates och grundade med hans hjälp Marie besöks orden. Hon ägnade sig med iver åt att tjäna de sjuka och fattiga, men levde också ett liv i kontemplation. Dog 1641.2021-08-13
fredag i 19 veckan 'under året'
fredag
Jos 24:1-13, Ps 136, Matt 19:3-12
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer
Pontianus blev biskop i Rom 231. Kejsar Maximinus deporterade år 235 honom och den lärde och självständige presbytern Hippolytos till gruvarbete på Sardinien, Där avsade sig P. sitt ämbete och dog, graven finns i Calixtuskatakomben. Även Hippolytos dog på Sardinien.2021-08-14
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr
lördag
Jos 24:14-29, Ps 16, Matt 19:13-15
Född 1894 i Polen, inträdde som ung i konventualfranciskanernas orden. Grundade sällskapet Militia Mariae Immaculatae, som spreds bl.a. till Japan, l koncentrationslägret Auschwitz erbjöd han sitt liv i stället för en flerbarnsfar och dog efter att ha uppmuntrat sina medfångar den 14 augusti 1941.2021-08-15
Marias upptagning i himmelen
söndag
Upp 11:19a,12:1-6a,10ab, Ps 45, 1 Kor 15:20-27a, Luk 1:39-56
2021-08-16
måndag i 20 veckan 'under året'
måndag
Dom 2:11-19, Ps 106, Matt 19:16-22
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern
Brynolf härstammande från en västgötsk lagmansätt blev Brynolf efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. Död 1317. Stefan född i Pannonien omkr. år 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Skildras i traditionen som en kristen idealkonung. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog år 10382021-08-17
tisdag i 20 veckan 'under året'
tisdag
Dom 6:11-24a, Ps 85, Matt 19:23-302021-08-18
onsdag i 20 veckan 'under året'
onsdag
Dom 9:6-15, Ps 21, Matt 20:1-162021-08-19
torsdag i 20 veckan 'under året'
torsdag
Dom 11:29-39a, Ps 40, Matt 22:1-14
Jean Eudes präst
Föddes i stiftet Séez i Frankrike 1601. Var under flera år församlingspräst, framstående särskilt som predikant. Grundade kongregationer för att förbättra prästutbildningen och verkade för att utbreda vördnaden för Jesu och Marias hjärtan. Död 1680.2021-08-20
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
fredag
Rut 1:1,3-6,14b-16,22, Ps 146, Matt 22:34-40
Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.2021-08-21
Pius X påve
lördag
Rut 2:1-3,8-11, 4:13-17, Ps 128, Matt 23:1-12
Född nära Venedig 1835. Uträttade ett stort pastoralt arbete som biskop av Mantua och patriark av Venedig. Valdes till påve 1903 och tog som sitt valspråk Instaurare omnia in Christo ("att sammanfatta allting i Kristus"). Verkade för liturgisk förnyelse och för ett flitigare mottagande av kommunionen och förnyade den kanoniska lagen. Dog den 20 augusti 1914.2021-08-22
21 söndagen 'under året'
söndag
Jos 24:1-2a,15-17,18b, Ps 34, Ef 5:21-32, Joh 6:60-69
2021-08-23
måndag i 21 veckan 'under året'
måndag
1 Thess 1:1-5,8b-10, Ps 149, Matt 23:13-22
Rosa av Lima jungfru
Född i Lima i Peru 1586. Levde som dominikantertiär ett tillbakadraget liv under kroppsliga och själsliga lidanden. Dog 1617.2021-08-24
Bartolomaios apostel
tisdag
Upp 21:9b-14, Ps 145, Joh 1:45-51
Frän Kana, fördes av Filippos till Jesus. Enligt traditionen skall han ha förkunnat i Indien och där ha blivit martyr.2021-08-25
onsdag i 21 veckan 'under året'
onsdag
1 Thess 2:9-13, Ps 139, Matt 23:27-32
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst
Ludvig född 1214, blev konung av Frankrike vid 22 års ålder (Ludvig IV). I hans äktenskap föddes elva barn. En duglig regent, som också var from och tänkte på sina undersåtars andliga behov. Dog i Karthago under ett korståg 1270. Josef av Calasanz, från Aragonien, född 1557. Verkade först som präst i sitt hemland, men begav sig sedan till Rom där han öppnade skolor för medellösa barn. Led svära motgångar i sitt arbete, något som han bar med jämnmod. Dog i Rom 1648.2021-08-26
torsdag i 21 veckan 'under året'
torsdag
1 Thess 3:7-13, Ps 90, Matt 24:42-512021-08-27
Monica Augustinus mor
fredag
1 Thess 4:1-8, Ps 97, Matt 25:1-13
Född i Thagaste i nuv. Tunisien 332 av kristna föräldrar. Fick fyra barn med sin make, hedningen Patricius. Augustinus- vittnar i sina Bekännelser om vilken betydelse Monicas böner och tårar haft för hans omvändelse. Också maken blev kristen. Dog i Ostia 387,2021-08-28
Augustinus biskop och kyrkolärare
lördag
1 Thess 4:9-11, Ps 98, Matt 25:14-30
Född i Thagaste 354. Förde ett oroligt liv i sin ungdom till dess han i Milano omvändes och döptes av Ambrosius. Återvände till Afrika och blev biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde. A:s väldiga teologiska produktion har varit avgörande för allt kristet tänkande i västerlandet. Hans bibelkommentarer och predikningar har varit av stor betydelse för senare fromhetsliv. Han dog 430.2021-08-29
22 söndagen 'under året'
söndag
5 Mos 4:1-2,6-8, Ps 15, Jak 1:17-18,21-22,27, Mark 7:1-23
2021-08-30
måndag i 22 veckan 'under året'
måndag
1 Thess 4:13-18, Ps 96, Luk 4:16-302021-08-31
tisdag i 22 veckan 'under året'
tisdag
1 Thess 5:1-6,9-11, Ps 27, Luk 4:31-37