Liturgiska texter


 PDF fil

Den 25 februari 2024, söndag
Andra söndagen i fastan


Inledning:

Det var mycket svårt för apostlarna att tro, att Jesus Kristus skulle lida, att han skulle dö på ett kors och på tredje dagen uppstå från de döda. För att förbereda dem inför allt detta, och för att stärka deras tro förvandlades Kristus på berget för tre av dem och visade dem en glimt av sin gudom. Fastetiden, som vi just nu befinner oss i, är ett prov på vår trohet mot Gud och vår kärlek till honom. Med våra ögon riktade på den förvandlade och bedjande Jesus, låt oss be, att vi skall kunna förstå vår tro och meningen med och behovet av en ständig förvandling av vårt liv.

HERRE - du kallar oss till tro och till trohet mot Guds ord. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du dog frivilligt på korset för vår frälsnings skull. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du sitter på Faderns högra sida och för talan för ditt folk. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, du som bjuder oss att lyssna till din älskade Son, låt ditt ord vara vår andliga föda, så att vi för vårt inre kan se den härlighet till vilken Kristus har gått före. Genom honom, Jesus Kristus

Läsningar: 1 Mos 22:1-2,9a,10-13,15-18, Ps 116, Rom 8:31b-34, Mark 9:2-10

Första läsningen
1 Mos 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
(Abraham offrar Isak)


Läsning ur första Moseboken.
Gud satte Abraham på prov. Gud kallade på honom: »Abraham!« — »Här är jag«, svarade han. Gud sade: »Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.«
När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden på det. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: »Abraham! Abraham!« — »Ja«, svarade Abraham, »här är jag.« Ängeln sade: »Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.« När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son.
Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: »Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (675)
Ps 116:10, 15-19 (R. jfr 9)

R.
Jag får vandra inför Herren i de levandes land.

Jag trodde, även när jag sade: *
”Jag går under”,
Dyrbar i Herrens ögon *
är hans heligas död. R.

O Herre, jag är ju din tjänare, †
jag är din tjänare, din tjänarinnas son, *
du har lossat mina band.
Åt dig vill jag offra lovets offer, *
jag vill åkalla Herrens namn. R.

Jag vill infria mina löften åt Herren *
inför hela hans folk,
i gårdarna till Herrens hus, *
mitt i dig, Jerusalem. R.

Andra läsningen
Rom 8:31b-34
(Gud har inte skonat sin egen Son)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång

Ur det lysande molnet hördes Faderns röst:
»Detta är min älskade Son. Lyssna till honom.«

Evangelium
Mark 9:2-10
(Kristi förklaring)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Samlade kring Herrens altare bär vi fram våra böner till Gud.

1. För den heliga kyrkan, att hon med sin förkunnelse predikar nödvändigheten av omvändelse, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår påve och för alla biskopar, att deras tro ger styrka och kraft åt Guds pilgrimsfolk, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För våra hemländer att deras invånare alltid har sina edmänniskors bästa för ögonen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som har en svag tro, att Kristus skänker dem nåden att segra över synd och mänsklig svaghet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss som deltar i denna eukaristi, att vi kan klä av oss den gamla människan och hennes gärningar och iklä oss Kristus, den nya människan, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige Gud, du önskar alla människors frälsning, lär oss likna dig och så nå den lycka som aldrig förgår. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter