Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Jødelands apostelskare!
Hva i verden kan forklare
kraften i ditt gamle ord,
som ennu gjør underverker,
har til stolte minnesmerker
alle kirker på vår jord!

Hvor kan vi med dem istemme,
som har dypt i østen hjemme,
deres bilder dog forstå?
Hvor kan vi i fjerne egne,
vidne på apostlers vegne
hva de hørte, hva de så?

Ja, hvor kan, skjønt de er døde,
deres ord på tunger gløde,
trosse hån og blokk og bål?
Hvor kan deres ånd i Norden,
ja, i hver en vrå på jorden,
tale folkets modersmål?

Herrens Ord og pinsedagen,
bare de forklarer saken,
gav oss alle tungers ånd,
Anden som kan alt utvirke,
som i Jesu Kristi kirke
løser alle tungebånd!

Sandelig, det var Guds finger
som gav bruden ørnevinger,
midt i ørken, hus og gård,
som gav korsets ord fra østen
kjempekraften, kvinnerøsten,
her blant oss i tusen år.

Hva kan makte, hva kan virke
det som skjer i Kristi kirke -
alt umulighet for oss?
Kun Hans Ånd, som skapte solen,
som på allmakts-kongestolen
byder død og djevel tross.


eller: Du Ånd fra Kirkens... ⇓⇑
eller: No jubla jord... ⇓⇑

Ant. 1 De forkynner for hele jorden, til jorderiks ende når deres ord.

Salme 19 (2-7)
Lovsyng Herren, alle tings skaper
Solrenning fra det høye skal gjeste oss... og styre våre skritt inn på fredens vei (Luk 1,78.79).


Himlene forkynner Guds ære, *
hvelvingen kunngjør hans henders verk.

Dag bærer bud dl dag, *
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale, *
det er ingen lyd å høre.

De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord. *
På himmelen reiser han solen et telt.

Som en brudgom går den ut av sitt kammer, *
gleder seg som en helt til å løpe sin bane.

Dens løp går fra himmelrand til himmelrand, *
intet er skjult for dens glød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 De forkynner for hele jorden, til jorderiks ende når deres ord.

Ant. 2 Han skal forkynne Herrens verk, hans gjerning skal han fatte.

Salme 64
Bønn om beskyttelse mot fiender
Denne salmen innbyr oss særlig til å tenke på Herrens lidelse (Augustin).


Herre, lytt til min klage, *
vern mitt liv mot den truende fiende.

Skjul meg for de ondes flokk, *
for voldsmenn i opprør.

De som hvesser sin tunge som sverdet, *
legger giftige ord på buen,

for å skyte mot den uskyldige fra bakhold. *
Brått skyter de ham og frykter ikke.

De støtter hverandre i sin gjerning, *
pønsker på ondt og legger snarer.

De sier: „Hvem kan vel se det? *
Hvem gjetter våre skjulte tanker?"

Herren ser deres innerste tanker, *
han som gransker menneskets hjerte.

Gud har rammet dem med sin pil, *
plutselig er de såret.

For deres tunge felte han dem. *
Alle som ser dem, ryster på hodet.

Hvert menneske skal frykte, forkynne Herrens verk. *
Hans gjerning skal han fatte.

Den rettferdige skal glede seg i Herren, +
ta sin tilflukt til ham; *
de oppriktige av hjertet skal juble.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Han skal forkynne Herrens verk, hans gjerning skal han fatte.

Ant. 3 De kunngjør hans rettferd, folkeslagene skuer hans herlighet.

Salme 97
Herrens herlighet når han trer frem til dommen
Denne salmen forteller om verdens frelse og om alle folkenes tro på ham (Athanasius).


Herren er konge, fryd deg, du jord, *
de talløse øyer juble.

Omkring ham er mulm og skyer, *
rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Ild farer frem for hans åsyn, *
den fortærer hans fiender.

Hans lyn opplyser jordens riker. *
Jorden ser det og bever.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn, *
for hele jordens Herre.

Himlene kunngjør hans rettferd, *
folkeslagene skuer hans herlighet.

Skam over dem som dyrker bilder,
er stolte av sine guder, *
tilbe Herren, alle guder.

Sion hører det og jubler, Judas døtre synger av fryd *
over dine dommer, Herre.

For du, Herre, er den høyeste over hele jorden, *
høyt hevet over alle guder.

Herren elsker den som hater det onde, *
han vokter sine og frir dem ut.

Lys rinner opp for de rettferdige *
og glede for de rene av hjertet.

Juble i Herren, alle rettferdige, *
lovsyng hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 De kunngjør hans rettferd, folkeslagene skuer hans herlighet.

De forkynte Herrens herlighet og makt,
og fortalte om hans underfulle verk.

Første lesning
Ef 4:1-16
Den andliga enheten


Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. (Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Responsorium Jfr 2 Pet 1:21; Ords 2:6

Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja.
+ När människor talat ord från Gud har de varit drivna av helig ande, halleluja.
Herren är den som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd.
+ När människor talat ord från Gud har de varit drivna av helig ande, halleluja.

Annen lesning
Ur Irenaeus av Lyons skrift Mot heresierna.
Kyrkan förkunnar sanningen


Kyrkan är utspridd till jordens gränser likt sädeskorn på ett åkerfält. Hon mottog från apostlarna och deras lärjungar tron på den ende Guden, den allsmäktige Fadern, som skapat himmel och jord och havet och allt som finns i dem; och på den ende Jesus Kristus, Guds Son, som för vår frälsnings skull blev människa; och på den helige Ande, som förkunnat Guds rådslut genom profeterna. Hon mottog hans uppståndelse från de döda, på vår älskade Herres Jesu Kristi kroppsliga himmelsfärd, på hans återkomst från himlen i Faderns härlighet, för att sammanfatta allt under ett huvud och uppväcka människosläktets alla människor, så att enligt den osynlige Faderns rådslut alla människor i himlen, på jorden och under jorden skulle böja sina knän för Jesus Kristus vår Herre och Gud och varje mun bekänna: Jesus Kristus är Herre - och han hålla en rättvis dom över alla.
Denna förkunnelse som hon mottagit, den härovan for-mulerade tron, bevarar kyrkan noggrant, som bodde hon i ett enda hus, trots att hon är utspridd över hela jorden. Hon tror den förkunnade sanningen som hade hon bara ett hjärta och en själ. Hon predikar, lär och förmedlar den enstämmigt vidare, som hade hon bara en mun. Ty även om värl-dens språk är olika, så är dock traditionens kraft en och densamma.
De i Germanien grundade kyrkorna tror och förmedlar inte något annat än de spanska eller de keltiska, de i östern inte något annat än de i Egypten, i Libyen och i världens medelpunkt Jerusalem. Tvärtom, liksom solen, Guds skapelse, är en och densamma i hela världen, så lyser också förkunnandet av sanningen överallt och upplyser alla män-niskor som vill komma till insikt om sanningen. Också den bland kyrkans föreståndare som utmärker sig genom sin förkunnelse, förkunnar inte något annat än detta - ty ingen är förmer än mästaren; inte heller den som har svårt att predika reducerar traditionen. Eftersom tron är en och densamma förökas den inte av den som talar mycket därom; inte heller förminskas den av den som talar mindre därom.

Responsorium 1 Kor 1:17-18, 21

Kristus har inte sänt mig med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.
+ Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.
Eftersom världen inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror.
+ Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.

Te Deum

Deg. Gud, lover vi. *
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg evige Fader, ærer all jorden. *
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter. *
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper: *
Hellig! Hellig! Hellig! Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden *
av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes mektige kor. *
Deg lover profetenes ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes hvitkledte hær. *
Deg bekjenner over all jorden den hellige Kirke,
Fader, umåtelig i velde, *
og din høylovede sanne og enbårne Sønn,
og Trøsteren, *
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge, Kriste. *
Du er Faderens evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket *
og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd *
og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, i Faderens herlighet. *
Som vår dommer tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere, *
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige i den evige herlighet. *
Frels ditt folk, o Herre, og velsign din arvelodd.
Led dem og opphøy dem til evig tid. *
Dag for dag velsigner vi deg, og vi lover ditt navn i evighet *
og i evigheters evighet.
[Verdiges, Herre, i denne dag *
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre, *
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre, *
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, *
la meg ikke bli til skamme i evighet.]


Bønn

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
25. april 2024, torsdag
Markus evangelist

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Kom, la oss tilbe Herren, som taler til oss i Evangeliet. Halleluja!

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
25. april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Jødelands apostelskare!
Hva i verden kan forklare
kraften i ditt gamle ord,
som ennu gjør underverker,
har til stolte minnesmerker
alle kirker på vår jord!

Hvor kan vi med dem istemme,
som har dypt i østen hjemme,
deres bilder dog forstå?
Hvor kan vi i fjerne egne,
vidne på apostlers vegne
hva de hørte, hva de så?

Ja, hvor kan, skjønt de er døde,
deres ord på tunger gløde,
trosse hån og blokk og bål?
Hvor kan deres ånd i Norden,
ja, i hver en vrå på jorden,
tale folkets modersmål?

Herrens Ord og pinsedagen,
bare de forklarer saken,
gav oss alle tungers ånd,
Anden som kan alt utvirke,
som i Jesu Kristi kirke
løser alle tungebånd!

Sandelig, det var Guds finger
som gav bruden ørnevinger,
midt i ørken, hus og gård,
som gav korsets ord fra østen
kjempekraften, kvinnerøsten,
her blant oss i tusen år.

Hva kan makte, hva kan virke
det som skjer i Kristi kirke -
alt umulighet for oss?
Kun Hans Ånd, som skapte solen,
som på allmakts-kongestolen
byder død og djevel tross.


eller: Du Ånd fra Kirkens... ⇓⇑
eller: No jubla jord... ⇓⇑
Ant. 1 De hellige evangelister søkte visdom hos de gamle og bekreftet sitt budskap gjennom profetenes ord. Halleluja!

Salme 63
En sjel som tørster etter Gud
Den som har jaget bort mørkets gjerninger, våker med Gud.


Gud, du min Gud, deg søker jeg, *
min sjel tørster etter deg.

Mitt kjød lengter etter deg *
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom *
så jeg kan se din makt og ære.

For din miskunn er bedre enn livet, *
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv, *
løfte mine hender og prise ditt navn.

Min sjel mettes som av utsøkte retter *
når tungen jubler din pris.

Jeg kommer deg ihu på mitt leie, *
tenker på deg hver nattevakt.

For du er min hjelp, *
jeg jubler i skyggen av dine vinger.

Min sjel henger ved deg, *
din høyre holder meg fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 De hellige evangelister søkte visdom hos de gamle og bekreftet sitt budskap gjennom profetenes ord. Halleluja!

Ant. 2 Gud har kalt oss til tro på sannheten gjennom Evangeliet, sa vi kan nå frem til Jesu Kristi herlighet. Halleluja!

De tre menns sang (Dan 3,57-88.56)
All skapningen lovpriser Herren
Pris vår Gud, alle hans tjenere (Ap 19,5).


Lov Herren, alt hans verk, *
lovsyng og opphøy ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler. *
Lov Herren, dere himler.

Lov Herren, alt vann over himmelens hvelv. *
Lov Herren, alle makter.

Lov Herren, sol og måne. *
Lov Herren, himmelens stjerner.

Lov Herren, alt regn og dugg. *
Lov Herren, alle vinder.

Lov Herren, ild og varme. *
Lov Herren, kulde og hete.

Lov Herren, duggfall og snestorm. *
Lov Herren, is og kulde.

Lov Herren, rim og sne. *
Lov Herren, netter og dager.

Lov Herren, lys og mørke. *
Lov Herren, lyn og skyer.

Måtte jorden love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, fjell og hauger. *
Lov Herren, alle vekster på jorden.

Lov Herren, dere kilder. *
Lov Herren, hav og elver.

Lov Herren, store sjødyr og alt som det kryr av i vannet. *
Lov Herren, alle himmelens fugler.

Lov Herren, alle slags villdyr og bufe. *
Lov Herren, alle menneskebarn.

Måtte Israel love Herren, *
lovsynge og opphøye ham i evighet.

Lov Herren, dere Herrens prester. *
Lov Herren, dere Herrens tjenere.

Lov Herren, dere de rettferdiges ånd og sjel. *
Lov Herren, dere hellige og ydmyke av hjertet.

Lov Herren, Ananja, Asarja og Misael, *
lovsyng og opphøy ham i evighet,

La oss love Faderen og Sønnen med den Hellige Ånd, *
la oss lovsynge og opphøye ham i evighet,

Velsignet er du, Herre, på himmelens hvelv, *
verdig til å lovsynges, æres og opphøyes i evighet.


Ant. 2 Gud har kalt oss til tro på sannheten gjennom Evangeliet, sa vi kan nå frem til Jesu Kristi herlighet. Halleluja!

Ant. 3 Mange skal love deres visdom, den skal aldri forgå. Halleluja!

Salme 149
De helliges jubelkor
Kirkens barn, Guds nye folk, jubler for sin konge, Kristus (Hesykios).


Syng en ny sang for Herren. *
Syng hans pris i de frommes forsamling.

Israel skal fryde seg i sin skaper, *
Sions barn juble for sin konge.

De skal love hans navn med dans, *
synge for ham til pauke og sitar.

For Herren elsker sitt folk, *
kroner de saktmodige med seier.

Hans fromme skal juble med ære, *
rope av fryd på sitt leie.

Med lovsang til Gud i sin munn *
og tveegget sverd i hånd.

For å fullbyrde hevn over folkene *
og straffe folkeslag.

For å binde deres konger med lenker *
og legge i jern deres fyrster.

For å fullbyrde den dom som er skrevet, *
til ære for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Mange skal love deres visdom, den skal aldri forgå. Halleluja!

Lesning
1 Kor 15, l-2a.3-4


Jeg må nå minne dere om hva det gjaldt, det Evangeliet jeg forkynte dere: Det som dere tok imot, det som er grunnen dere står på, og som dere skal bli frelst ved. Hva jeg først og fremst bragte videre til dere, er da hva jeg selv har fått lære: At Kristus døde for våre synder, i overensstemmelse med Skriftene, at han ble begravet, og at han oppstod den tredje dag, fremdeles i henhold til Skriftene.

Responsorium

De forkynte Herrens makt og ære. + Halleluja! Halleluja!
De forkynte Herrens makt og ære. + Halleluja! Halleluja!
De fortalte om hans vidunderlige gjerninger.
+ Halleluja! Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
De forkynte Herrens makt og ære. + Halleluja! Halleluja!

Ant. La oss lovsynge Jesus Kristus som har sendt lærere og evangelister som troens tjenere til alle folk som tror på ham. Halleluja!

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. La oss lovsynge Jesus Kristus som har sendt lærere og evangelister som troens tjenere til alle folk som tror på ham. Halleluja!

Forbønner

Frelseren overvant døden og åpenbarte det evige liv for oss gjennom Evangeliet. La oss gjøre ham kjent ved vår lovsang, i det vi ydmykt ber:
R. Styrk din kirke i tro og kjærlighet.

- Du som så vidunderlig har opplyst din Kirke ved hellige og kloke lærere, må kristne alltid få nyte godt av dette tegn på din kjærlige miskunn.
- Du tilgav folkets synder når deres hellige hyrder, slik som Moses, bad for dem. Rens til stadighet din Kirke gjennom deres mektige forbønn.
- I nærvær av deres brødre salvet du dem og fylte dem med din Hellige Ånd. Gi alle ditt folks ledere din Hellige Ånd.
- Ingenting kunne noensinne skille dine hellige hyrder fra deg. Mist ikke en eneste en av dem du har forløst ved ditt blod.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vår Gud, du har utvalgt den salige Markus til å forkynne din frelse ved Evangeliets ord. Gi at vi tar imot hans forkynnelse og trofast følger i Kristi fotspor, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Gå, forkynn det glade budskap om Guds rike. Du fikk uten betaling, gi uten vederlag.

Salme 119 (153-160 XX Res)

Se min elendighet og befri meg, *
for jeg glemmer ikke din lov.

Før min sak og forsvar meg. *
Hold meg i live etter ditt ord.

Fra de ugudelige er frelsen fjern, *
de søker ikke din vilje.

Stor er din miskunn, Herre, *
hold meg i live etter dine dommer.

Talløse er de som forfølger meg og står meg imot, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

På de troløse ser jeg med avsky, *
de som ikke holder dine bud.

Se, jeg elsker dine påbud. *
Herre, hold meg i live etter din trofasthet.

Summen av ditt ord er sannhet. *
Dine rettferdige dommer står til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Gå, forkynn det glade budskap om Guds rike. Du fikk uten betaling, gi uten vederlag.


Ant. 2 Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Salme 128
I Herren har vi fred i hjemmet
„Herren velsigne deg fra Sion“, det er fra sin hellige Kirke (Arnobius d.y.).


Salige de som frykter Herren, *
som vandrer på hans veier.

Frukten av dine henders arbeid skal du nyte, *
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk *
inne i ditt hus.

Dine sønner er som oliventrær *
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet *
som frykter Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Han la deg se dine sønners sønner, *
fred over Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.
Ant. 2 Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.


Ant. 3 Om dere holder ut, skal dere vonne livet.

Salme 129
Det ulykkelige folk fornyer sin tillit
Kirken taler om den lidelse den må tåle (Augustin).


Hårdt har de plaget meg fra min ungdom, *
så skal Israel si.

De har plaget meg fra ungdommen av, *
men de kuet meg ikke.

Plogmenn har pløyd min rygg, *
de har gjort sine furer lange.

Herren er rettferdig, han har løst de gudløses lenker, *
alle Sions fiender skal vike tilbake med skam.

De skal bli lik gress på taket, *
det visner før det blir rykket opp.

De som høster, får ikke hånden full, *
de som binder kornet, får halvtom favn.

De som går forbi på veien, sier ikke: *
„Herrens velsignelse være over dere.“

Vi velsigner dere *
i Herrens navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Om dere holder ut, skal dere vonne livet.

Kort lesning
Rom 1,16-17


Jeg skammer meg ikke over Evangeliet. Det er en kraft fra Gud, som bringer frelse til hver den som tror, først jøden, men så også helleneren. For gjennom det åpenbares Guds rettferd, for troen og til tro, slik som det står skrevet: ,Den rettferdige skal leve i kraft av sin tro‘.

De forkynner for hele jorden. Halleluja!
Til jorderiks ende når deres ord. Halleluja!

Bønn

Herre, vår Gud, du har utvalgt den salige Markus til å forkynne din frelse ved Evangeliets ord. Gi at vi tar imot hans forkynnelse og trofast følger i Kristi fotspor, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Gå, forkynn det glade budskap om Guds rike. Du fikk uten betaling, gi uten vederlag.

Salme 119 (153-160 XX Res)

Se min elendighet og befri meg, *
for jeg glemmer ikke din lov.

Før min sak og forsvar meg. *
Hold meg i live etter ditt ord.

Fra de ugudelige er frelsen fjern, *
de søker ikke din vilje.

Stor er din miskunn, Herre, *
hold meg i live etter dine dommer.

Talløse er de som forfølger meg og står meg imot, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

På de troløse ser jeg med avsky, *
de som ikke holder dine bud.

Se, jeg elsker dine påbud. *
Herre, hold meg i live etter din trofasthet.

Summen av ditt ord er sannhet. *
Dine rettferdige dommer står til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gå, forkynn det glade budskap om Guds rike. Du fikk uten betaling, gi uten vederlag.


Ant. 2 Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Salme 128
I Herren har vi fred i hjemmet
„Herren velsigne deg fra Sion“, det er fra sin hellige Kirke (Arnobius d.y.).


Salige de som frykter Herren, *
som vandrer på hans veier.

Frukten av dine henders arbeid skal du nyte, *
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk *
inne i ditt hus.

Dine sønner er som oliventrær *
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet *
som frykter Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Han la deg se dine sønners sønner, *
fred over Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.


Ant. 3 Om dere holder ut, skal dere vonne livet.

Salme 129
Det ulykkelige folk fornyer sin tillit
Kirken taler om den lidelse den må tåle (Augustin).


Hårdt har de plaget meg fra min ungdom, *
så skal Israel si.

De har plaget meg fra ungdommen av, *
men de kuet meg ikke.

Plogmenn har pløyd min rygg, *
de har gjort sine furer lange.

Herren er rettferdig, han har løst de gudløses lenker, *
alle Sions fiender skal vike tilbake med skam.

De skal bli lik gress på taket, *
det visner før det blir rykket opp.

De som høster, får ikke hånden full, *
de som binder kornet, får halvtom favn.

De som går forbi på veien, sier ikke: *
„Herrens velsignelse være over dere.“

Vi velsigner dere *
i Herrens navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Om dere holder ut, skal dere vonne livet.

Kort lesning
1 Tess 2,2b-4


Ved vår Guds hjelp hadde vi frimodighet til å forkynne dere hans Evangelium. Det var en hård kamp! Men så har ikke vår forkynnelse sin rot i villfarelser, bunner ikke i et urent eller svikefullt sinn; nei, det er Gud som har godtatt oss og betrodd oss Evangeliet; og på det grunnlag er det vi taler. Det er ikke mennesker vi søker å gjøre til lags med vår forkynnelse, men Gud - han som gransker våre hjerter.

De holdt fast ved Guds vitnesbyrd. Halleluja!
Og hans bud. Halleluja!

Bønn

Herre, vår Gud, du har utvalgt den salige Markus til å forkynne din frelse ved Evangeliets ord. Gi at vi tar imot hans forkynnelse og trofast følger i Kristi fotspor, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hør universets jubelklang
ved morgenrødens første skjær,
og jorden synger seirens sang,
mens skrekken slår det ondes hær.

Se, ærens konge, mektig, stor,
de fangne fedre fører frem
til liv hvor lys og glede bor,
fra gravens dyp og dødens hjem.

For han som lagt i graven var,
bak sten og segl bevoktet vel,
har vunnet seier, og han har
i graven nå lagt døden selv.

Ei tårer eller smerter mer,
og endt er dødens mørke makt;
den Sterkere oppstanden er,
har lysets englebud oss sagt.

De skinner nå som blanke lyn,
de sår man i hans legem slo.
I undringsjubel dette syn
hans vitner roper ut i tro.

Å, Kristus, Konge nåderik,
ta hjertet vårt til eiendom,
at vi i all vår tid deg slik
kan love i din helligdom.


eller: Oppstanden er den Herre Krist! ⇓⇑
eller: Ved nattverdsmål som Lammet gav ⇓⇑
eller: Krist stod opp av døde... ⇓⇑
eller: Vær hilset festens skjønne dag... ⇓⇑
eller: Krist har vunnet seier... ⇓⇑

Ant. 1 Gå, forkynn det glade budskap om Guds rike. Du fikk uten betaling, gi uten vederlag.

Salme 119 (153-160 XX Res)

Se min elendighet og befri meg, *
for jeg glemmer ikke din lov.

Før min sak og forsvar meg. *
Hold meg i live etter ditt ord.

Fra de ugudelige er frelsen fjern, *
de søker ikke din vilje.

Stor er din miskunn, Herre, *
hold meg i live etter dine dommer.

Talløse er de som forfølger meg og står meg imot, *
men jeg viker ikke fra dine bud.

På de troløse ser jeg med avsky, *
de som ikke holder dine bud.

Se, jeg elsker dine påbud. *
Herre, hold meg i live etter din trofasthet.

Summen av ditt ord er sannhet. *
Dine rettferdige dommer står til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gå, forkynn det glade budskap om Guds rike. Du fikk uten betaling, gi uten vederlag.


Ant. 2 Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Salme 128
I Herren har vi fred i hjemmet
„Herren velsigne deg fra Sion“, det er fra sin hellige Kirke (Arnobius d.y.).


Salige de som frykter Herren, *
som vandrer på hans veier.

Frukten av dine henders arbeid skal du nyte, *
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk *
inne i ditt hus.

Dine sønner er som oliventrær *
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet *
som frykter Herren.

Herren velsigne deg fra Sion, *
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

Han la deg se dine sønners sønner, *
fred over Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.


Ant. 3 Om dere holder ut, skal dere vonne livet.

Salme 129
Det ulykkelige folk fornyer sin tillit
Kirken taler om den lidelse den må tåle (Augustin).


Hårdt har de plaget meg fra min ungdom, *
så skal Israel si.

De har plaget meg fra ungdommen av, *
men de kuet meg ikke.

Plogmenn har pløyd min rygg, *
de har gjort sine furer lange.

Herren er rettferdig, han har løst de gudløses lenker, *
alle Sions fiender skal vike tilbake med skam.

De skal bli lik gress på taket, *
det visner før det blir rykket opp.

De som høster, får ikke hånden full, *
de som binder kornet, får halvtom favn.

De som går forbi på veien, sier ikke: *
„Herrens velsignelse være over dere.“

Vi velsigner dere *
i Herrens navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Om dere holder ut, skal dere vonne livet.

Kort lesning
2 Tim 1,8b—9


Ta din del av de lidelser vi må bære for Evangeliet, med den styrke Gud gir deg. Det er han som har frelst oss, som har kalt og vigslet oss, ikke i kraft av hva vi selv har utrettet, men ut fra sin egen plan og nåde, den som han har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av.

Gled og fryd dere, sier Herren. Halleluja!
For deres navn er skrevet i himmelen. Halleluja!

Bønn

Herre, vår Gud, du har utvalgt den salige Markus til å forkynne din frelse ved Evangeliets ord. Gi at vi tar imot hans forkynnelse og trofast følger i Kristi fotspor, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Jødelands apostelskare!
Hva i verden kan forklare
kraften i ditt gamle ord,
som ennu gjør underverker,
har til stolte minnesmerker
alle kirker på vår jord!

Hvor kan vi med dem istemme,
som har dypt i østen hjemme,
deres bilder dog forstå?
Hvor kan vi i fjerne egne,
vidne på apostlers vegne
hva de hørte, hva de så?

Ja, hvor kan, skjønt de er døde,
deres ord på tunger gløde,
trosse hån og blokk og bål?
Hvor kan deres ånd i Norden,
ja, i hver en vrå på jorden,
tale folkets modersmål?

Herrens Ord og pinsedagen,
bare de forklarer saken,
gav oss alle tungers ånd,
Anden som kan alt utvirke,
som i Jesu Kristi kirke
løser alle tungebånd!

Sandelig, det var Guds finger
som gav bruden ørnevinger,
midt i ørken, hus og gård,
som gav korsets ord fra østen
kjempekraften, kvinnerøsten,
her blant oss i tusen år.

Hva kan makte, hva kan virke
det som skjer i Kristi kirke -
alt umulighet for oss?
Kun Hans Ånd, som skapte solen,
som på allmakts-kongestolen
byder død og djevel tross.


eller: Du Ånd fra Kirkens... ⇓⇑
eller: No jubla jord... ⇓⇑
Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva. Halleluja.

Salme 144
Takksigelse for seier og fred
Hans hender var opplært til strid, for han har overvunnet verden. Han sier: „Jeg har overvunnet verden“ (Hilarius).

I


Lovet være Herren, min klippe, *
han lærer mine hender å stride, mine fingre å slåss.

Han er min miskunn og min festning, *
mitt vern og min redningsmann.

Han er mitt skjold og mitt håp, *
han gir meg seier over alle folk.

Herre, hva er et menneske at du kjennes ved det, *
et menneskebarn at du akter på ham?

Menneskets liv er som vindens pust, *
dets dager som svinnende skygger.

Herre, senk din himmel, stig ned, *
rør ved fjellene så de står i røk.

Slyng lynene ut, spred fiendens flokk, *
skyt dine piler og slå dem med skrekk.

Rekk ut din hånd fra det høye og frels meg, *
fri meg fra vannenes dyp, fra fremmedes vold,

fra alle som taler løgn med sin munn, *
og øver svik med sin høyre hånd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva. Halleluja.

Ant. 2 Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften. Halleluja.

II

En ny sang vil jeg synge for deg, å Gud, *
spille for deg på tistrenget harpe.

Du som gir kongene seier, redder David, din tjener, *
fri meg fra det onde sverd.

Frels meg fra fremmedes vold, *
fra alle som taler løgn med sin munn
og øver svik med sin høyre hånd.

Våre sønner er lik planter, *
høyvokste i ungdommens år.

Våre døtre er som søyler, *
skåret ut til et palass.

Se våre fprrådskamre, *
de bugner av all slags grøde.

Se, vårt småfe øker i tusentall, *
titusener på våre marker; våre okser er velfødde.

Her faller ingen gjerder ned og ingen rømmer ut, *
intet anskrik lyder på våre gater.

Salig det folk som har det slik, *
salig det folk hvis Gud er Herren.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften. Halleluja.

Ant. 3 Jag har fått denna nåd: att ge hedningarna budskap om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Halleluja.

Canticum
Johannes’Åpenbaring (11,17—18;12,10b—12b)

Om Guds dom


Vi takker deg, Herre Gud, Allhersker, *
du som er og som var,

fordi du har tatt din store makt i eie, *
fordi du har tiltrådt ditt kongevelde.

Folkene er i opprør, *
men din vrede er kommet og tiden
for de dødes dom.

Da skal du lønne dine tjenere profetene, *
de hellige og dem som frykter ditt navn,
små og store.

Nå er de kommet, vår Guds frelse, hans kraft og hans rike *
og hans Salvedes makt.

For våre brødres anklager er blitt styrtet, *
han som dag og natt anklager dem for vår Gud.

For de har overvunnet ham ved Lammets blod *
og ved det ord de vitnet om.

De hadde ikke livet for kjært til å gå i døden. *
Derfor fryd dere, himler, og alle som bor der!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Jag har fått denna nåd: att ge hedningarna budskap om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Halleluja.

Lesning
Warning: include(nlasn/0425v.html): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/nbreviar/vesper/nvd.php on line 159 Warning: include(): Failed opening 'nlasn/0425v.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/nbreviar/vesper/nvd.php on line 159
Ant. Herrens ord består i evighet, det ord som har förkunnats för oss. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herrens ord består i evighet, det ord som har förkunnats för oss. Halleluja.

Forbønner

Gud, lysenes Far, har kalt oss til troens sannhet ved sin Sønns Evangelium. La oss be til ham for hans hellige folk og si:
R. Herre, kom ihu din kirke.

- Far, du ville at din Sønn etter sin oppstandelse først skulle vise seg for apostlene, gi at vi må være hans vitner til jordens ytterste grenser.
- Du sendte din Sønn til verden for å forkynne det glade budskap for de fattige, gi oss å forkynne Evangeliet for alle mennesker.
- Du sendte din Sønn for å så Ordets gode sæd, gi at de som sår med møye, må høste med glede.
- Du sendte din Sønn for å forsone verden med deg ved hans blod, gi oss å bli hans medarbeidere i forsoningen.
- Du har innsatt din Sønn i himmelen ved din høyre side, ta imot de døde i ditt rikes evige glede.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, vår Gud, du har utvalgt den salige Markus til å forkynne din frelse ved Evangeliets ord. Gi at vi tar imot hans forkynnelse og trofast følger i Kristi fotspor, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 25 april 2024
Torsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør / og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær, / vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm / og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold / vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn, / du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd / allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet, / du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn / ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn, / og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang / deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje, / Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet, / lov, takk og pris i evighet!Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Salme 16
Herren er min arvedel
Gud lot ham oppstå og løste ham fra dødens ve (Apg 2,24).


Vern meg, min Gud. *
Jeg håper på deg.

Jeg sier til Herren: *
„Du er min Gud og mitt eneste gode."

Gagnløst er det for meg *
å lite på jordens guder.

Mange plager rammer dem *
som følger fremmede guder.

I deres blodoffer vil jeg ikke ta del. *
Jeg vil ikke ta deres navn i min munn.

Herren er min arvedel, mitt beger. *
Det er du som bestemmer min lodd.

Min jord ble meg tilmålt på fagre enger. *
Jeg gleder meg over min arv.

Jeg priser Herren for hans råd, *
for manende ord i mitt hjerte om natten.

Herren har jeg alltid for øye. *
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler, *
i håp skal mitt legeme hvile.

Du overgir ikke min sjel til døden, *
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei, *
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Halleluja, hallelua, halleluja.

Lesning
1 Tess 5,23

Måtte han selv, fredens Gud, hellige dere helt og fullt, og med legeme, sjel og ånd bevare dere helstøpte, så dere kan stå plettfrie frem når vår Herre Jesus Kristus kommer.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
Halleluja, Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. Halleluja, Halleluja!

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vår Gud, forny våre krefter ved nattens hvile etter dagens strev, så vi alltid fornyet ved din nåde, må tjene deg med legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.