Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
November 2017

TiOnToFr


Liturgiska texter
Den 16 augusti 2018, torsdag
torsdag i 19 veckan 'under året'

Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

Helgon: Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern
Brynolf härstammande från en västgötsk lagmansätt blev Brynolf efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. Död 1317. Stefan född i Pannonien omkr. år 969. Efter att ha döpts kröntes han till konung av Ungern år 1000. Skildras i traditionen som en kristen idealkonung. Grundade flera stift och främjade på olika sätt det kyrkliga livet. Dog år 1038


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du har gjort oss till dina barn och sänt din Sons Ande in i våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en gång ta vår arvslott i besittning.

eller
Gud, du skördens Herre, på din kallelse bar den salige biskop Brynolf sitt ämbetes börda och vårdade din vingård med ord och föredöme. Gör oss, på hans förbön, till trogna arbetare som undanröjer syndens törnen och får skörda nådens frukter.

Allsmäktige Gud, du som gjorde den helige konung Stefan till kyrkans förkämpe på jorden, låt honom nu vara hennes förebedjare i himlen.


Läsningar: Hes 12:1-12, Ps 78, Matt 18:21-19:1

Första läsningen
Hes 12:1–12
(Vandra i deras åsyn iväg på ljusa dagen)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: »Du människobarn, du bor mitt i det motsträviga släktet, bland människor som har ögon att se med, men dock inte ser, och öron att höra med, men dock inte hör, eftersom de är ett så motsträvigt släkte. Så red nu till åt dig, du människobarn, vad man behöver, när man skall gå i landsflykt. Och vandra i deras åsyn iväg på ljusa dagen, ja, vandra i deras åsyn iväg från det ställe där du nu bor bort till en annan ort — om de till äventyrs ville ge akt på det, då de nu är ett så motsträvigt släkte. För ut ditt bohag, på ljusa dagen och i deras åsyn, som om du skulle gå i landsflykt, och vandra så i deras åsyn själv iväg på aftonen, som landsflyktiga brukar. Gör dig i deras åsyn en öppning i väggen, och för bohaget ut genom den. Lyft det sedan i deras åsyn upp på axeln och för bort det, när det har blivit alldeles mörkt, och täck över ditt ansikte, så att du inte ser landet. Ty jag gör dig till ett tecken för Israels hus.« Jag gjorde som han befallde mig.
På ljusa dagen förde jag ut mitt bohag, som om jag skulle gå i landsflykt. Sedan, om aftonen, gjorde jag mig med handen en öppning i väggen, och när det hade blivit alldeles mörkt, förde jag det ut genom den och bar det så på axeln, i deras åsyn.
Herrens ord kom till mig den följande morgonen. Han sade: Du människobarn, säkert har Israels hus, det motsträviga släktet, frågat dig: »Vad är det du gör?« Så svara dem nu: Så säger Herren, Herren: Denna utsaga gäller fursten i Jerusalem och alla dem av Israels hus, som är därinne. Säg: Jag är ett tecken för er. Så som jag har gjort, så skall det gå dem: de skall vandra bort i landsflykt och fångenskap. Och fursten som de har ibland sig skall lyfta upp sin börda på axeln, när det har blivit alldeles mörkt, och skall så dra ut. Man skall göra en öppning i väggen, så att han genom den kan bära ut sin börda, och han skall täcka över sitt ansikte, så att han inte ser landet med sitt öga.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 78:56–59, 61–62 (R. jfr 7c)

R.
Glöm inte Herrens verk.

I sitt trots satte de Gud den Högste på prov,
de höll inte hans vittnesbörd.
De vek trolöst tillbaka som sina fäder,
de vände om, lika en båge som sviker. R.

De förtörnade honom med sina offerhöjder
och retade honom med sina gudabilder.
Gud såg dem och blev förgrymmad
och stötte ifrån sig Israel med harm. R.

Han gav sin makt i fångenskap
och sin ära i fienders hand.
Han prisgav sitt folk åt svärdet,
och förgrymmades på sin arvedel. R.

Halleluja
Ps 119:135

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,
och lär mig dina stadgar.

Evangelium
Matt 18:21 – 19:1
(Förlåt honom inte sju gånger utan sjuttiosju gånger)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom Petrus fram till Jesus och sade: »Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« Jesus svarade: »Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.
Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån, mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.«
När Jesus hade avslutat detta tal, bröt han upp från Galileen och kom in i Judeen på andra sidan Jordan.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter