Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
November 2017

TiOnToFr

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

I himlens hus, oändligt stort,
Guds tempel, ej av händer gjort,
gör Jesus tjänst som evig Präst
och ber om det som är oss bäst.

Han som här nere för vårt väl
göt ut sitt blod, gav ut sin själ,
han utför ännu samma plan
till värn för alla Faderns barn.

Fast hem till Faderns hus han gick
han ser oss med en broders blick.
Som en i samma mänsklighet
förstår han all vår utsatthet.

Vadhelst som här oss smärta kan,
det kände också Smärtans man.
Han prövades i allt, som vi,
och står i prövningen oss bi.

Han minns sitt lidande, sitt dop,
sin gråt och sin förtvivlans rop,
han minns sin vånda för sin död
och finns hos oss i all vår nöd.

Så låt oss tveklöst träda fram
till nådens tron och till Guds lamm
och be om hans förbarmande
den stund vi bäst behöver det.

106 Nya helgon- och festdagar
Ge oss din frid, o Fader god,
i kraft av Herdens gjutna blod.
Hans är all makt och härlighet
i evigheters evighet. Amen.Ant. 1 Min Fader gav mig folken till arvedel, så som jag begärde av honom.

Psalm 2
Messias, konung och segrare
De har sannerligen gaddat sig samman mot din tjänare Jesus, som du har smort (jfr Apg 4:27)


Varför larmar hedningarna, *
varför smider folken fåfänga planer?
     Jordens kungar gör sig redo, +
     furstarna gaddar sig samman *
     mot Herren och hans smorde:
"Låt oss slita sönder deras bojor *
och kasta av oss deras band."
     Han som bor i himmelen ler åt dem, *
     Herren ser på dem med förakt.
Han talar till dem i sin vrede *
och förskräcker dem i sin förgrymmelse:
     "Jag själv har insatt min konung *
     på Sion, mitt heliga berg."
Jag vill kungöra hans beslut:
Herren sade till mig: "Du är min son, *
jag har fött dig i dag.
     Begär av mig, så skall jag ge dig folken till arvedel *
     och jordens ändar till egendom.
Du skall slå dem med järnspira, *
som lerkärl skall du krossa dem."
     Så kom nu till förstånd, ni konungar, *
     låt varna er, ni domare på jorden.
Tjäna Herren med fruktan, *
och kyss hans fötter med bävan,
     så att han inte vredgas och ni går under, +
     ty hans vrede kan lätt bli upptänd. *
     Saliga alla de som förtröstar på honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Min Fader gav mig folken till arvedel, så som jag begärde av honom.

Ant. 2 Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud.

Psalm 40:2-14,17-18
Tacksägelse och bön om hjälp
Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5)


Jag satte allt mitt hopp till Herren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
     Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn,
     han ställde mina fötter på en klippa, *
     mina steg gjorde han fasta,
han lade en ny sång i min mun, *
en lovsång till vår Gud.
     Det skall många se och bli häpna, *
     de skall förtrösta på Herren.
Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren *
och inte vänder sig till de stolta,
till dem som viker av i lögn.
     Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud,
     och de tankar du har tänkt för oss *
     - inget kan liknas vid dig.
Jag ville förkunna dem och tala om dem, *
men de går inte att räkna.
     Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
     - öppna öron har du givit mig - *
     du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: "Se, jag kommer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.
     Att göra din vilja, min Gud, är min lust, *
     och din lag är i mitt hjärta."
Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora församlingen.
     Se, jag tillsluter inte mina läppar; *
     du, Herre, vet det.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, *
jag talar om din trofasta hjälp.
     Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet *
     för den stora församlingen.
Du, Herre,
skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig,
din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig.
     Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, *
     mina synder har hunnit upp mig,
     så att jag inte kan se.
De är flera än håren på mitt huvud, *
och mitt mod har lämnat mig.
     Herre, jag ber dig: rädda mig! *
     Herre, skynda till min hjälp!
Alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,
     de som längtar efter din räddning *
må alltid säga: "Herren är stor".
     Jag är betryckt och fattig, *
     men Herren sörjer för mitt liv.
Min hjälp och min befriare är du. *
Dröj inte, du min Gud!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud.

Ant. 3 Kristus har älskat Kyrkan och utlämnat sig själv för henne för att helga henne.

Psalm 85
Vår räddning är nära
Genom vår Frälsares nedstigande till jorden välsignade Gud sitt land (Origenes)


Herre, du var en gång nådig mot ditt land, *
du återupprättade Jakobs hus.
     Du förlät ditt folks missgärning, *
     du överskylde all deras synd.
Du lät din förgrymmelse fåra *
och dämpade din glödande vrede.
     Så vänd dig nu åter till oss, Gud, vår frälsare, *
     och upphör med din förtörnelse mot oss.
Vill du vredgas på oss för evigt *
och låta din vrede vara från släkte till släkte?
     Vill du inte åter ge oss liv, *
     så att ditt folk får glädjas i dig?
Herre, låt oss se din nåd, *
och ge oss din frälsning.
     Jag vill höra Guds ord,
     ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma, *
     må de då inte vända åter till dårskap.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom, *
och hans ära skall bo i vårt land.
     Godhet och trofasthet skall mötas där, *
     rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden *
och rättfärdighet blicka ned från himmelen.
     Herren skall ge oss goda gåvor, *
     och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom, *
frälsning skall följa i hans spår.
     Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Kristus har älskat Kyrkan och utlämnat sig själv för henne för att helga henne.

Kristus frambar ett enda syndoffer.
Han har för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

Första läsningen
Heb 4:14–16; 5:1–10
Läsning ur Hebreerbrevet.


När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud, genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag, liksom han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek.
Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var Son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

Responsorium Fil 2:8; jfr Jes 53:7

Kristus gjorde sig ödmjuk,
† Och blev lydig intill döden.
Av fri vilja frambar han sig själv.
† Och blev lydig intill döden.

Andra läsningen
Ur encyklikan Mediator Dei av påven Pius XII.
Kristus, präst och offergåva


Kristus är präst, men han är präst för vår skull, inte för sin egen, eftersom han på hela mänsklighetens vägnar frambär dess böner och överlåtelse till den evige Fadern; han är likaledes offergåva, och detta för vår skull, eftersom han frambär sig själv i den skuldtyngda människans ställe. Apostelns ord: Låt det sinnelag råda bland er som fanns hos Kristus Jesus (Fil 2:5) kräver av alla kristna att de, så långt detta ligger i mänsklig förmåga, är besjälade av samma hållning som den gudomlige Återlösaren, när han frambar sig själv som Offergåvan: de måste visa sann och äkta ödmjukhet, de måste frambära tillbedjan, förhärligande, lovprisning och tacksägelse inför Guds upphöjda Majestät. Det kräver också av dem att de på något sätt accepterar att bli en offergåva, så att de enligt evangeliets anvisningar förnekar sig själva, att de självmant och självklart strävar efter att göra bot, och att var och en avskyr och sonar sina egna synder. Det kräver slutligen att vi alla förenar oss med Kristus i den mystiska döden på korset, så att vi får rätt att på oss själva tillämpa Paulus ord: Jag är korsfäst tillsammans med Kristus (Gal 2:19).

Responsorium Jfr Gal 2:20

Jag lever i tron på Guds Son,
† Han som har älskat mig och offrat sig själv för mig.
Jag lever, fast inte längre jag själv, den som lever i mig är Kristus.
† Han som har älskat mig och offrat sig själv för mig.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss ge äran åt Kristus, den evige Översteprästen.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Prisa Kristus, livets Herre,
Segraren på korsets stam!
Kom till honom med din hyllning,
bär ditt lovsångsoffer fram.
Prisa honom, ära honom,
Räddaren, Guds rena Lamm.

Livet själv kan inte döljas
under stenens döda tyngd.
Anden spränger gravens hölje
ut mot himmelrikets rymd.
Våg på våg av jubel följer
i Guds änglars segerhymn.

Prisa Herden, han som samlar,
vårdar, mättar, bär sin hjord,
han som våra vägar vandrar,
livets Bröd och livets Ord,
vännen, mästaren och värden,
födan själv vid nådens bord.

Livets träd har korset blivit,
skänker oförgänglighet.
I dess skugga kyrkan växer,
tills hon når fullkomlighet.
Prisa givaren och gåvan,
prisa Guds Treenighet.

Äran tillhör Gud och Lammet,
utsett före skapelsen.
Alla folk skall tillbe honom,
lyfta ur bedrövelsen,
prisa, ära, älska honom,
frälsta ur förgängelsen. Amen.


Ant. 1 Fadern har genom blodet på Kristi kors försonat allt med sig, allt i himmel och på jord.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gärningar


Gud, du är min Gud, *
i gryningen söker jag dig.
     Min själ törstar efter dig,
     min kropp längtar efter dig, *
     i ett torrt land som försmäktar utan vatten.
Så skådar jag nu efter dig i templet, *
för att få se din makt och din ära.
     Ty din nåd är bättre än liv, *
     mina läppar skall prisa dig.
Så skall jag då lova dig, så länge jag lever, *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.
     Min själ blir mättad som av märg och fett, *
     och med jublande läppar lovsjunger min mun,
när jag kommer ihåg dig på min bädd *
och tänker på dig under nattens timmar.
     Ty du är min hjälp, *
     och under dina vingars skugga jublar jag.
Min själ håller sig intill dig, *
din högra hand beskyddar mig.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Fadern har genom blodet på Kristi kors försonat allt med sig, allt i himmel och på jord.

Ant. 2 Allt är skapat genom Kristus och i Kristus.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
     Prisa Herren, ni himlar, *
     prisa Herren, ni hans änglar.
Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.
     Prisa Herren, sol och måne, *
     prisa Herren, himlens stjärnor.
Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.
     Prisa Herren, eld och solglöd, *
     prisa Herren, köld och hetta.
Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.
     Prisa Herren, ljus och mörker, *
     prisa Herren, frost och köld.
Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och móln.
     Prisa Herren, du jord, *
     prisa Herren, berg och höjder.
Prisa Herren, allt som växer på marken, *
prisa Herren, hav och floder.
     Prisa Herren, alla källor, *
     prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.
Prisa Herren, alla himlens fåglar, *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.
     Prisa Herren, ni människor, *
     prisa Herren, Israel.
Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.
     Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
     prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.
Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
     Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
     och lovsjunga och upphöja honom i evighet.
Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant. 2 Allt är skapat genom Kristus och i Kristus.

Ant. 3 Allt har han lagt under hans fötter, och han har gjort honom till Huvudet

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
hans lov i de trognas församling.
     Israel skall glädjas över sin skapare, *
     Sions barn jubla över sin konung.
De skall lova hans namn under dans, *
lovsjunga honom till puka och harpa.
     Herren har behag till sitt folk, *
     han kröner de kuvade med seger.
De trogna gläds och ger honom ära, *
de jublar på sina läger.
     Guds lov är i deras mun *
     och tveeggade svärd i deras händer,
och de utkräver hämnd på folken *
och hemsöker länderna med tuktan,
     de binder deras kungar med kedjor *
     och deras mäktiga med bojor.
De utför så den dom som står skriven. *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Allt har han lagt under hans fötter, och han har gjort honom till Huvudet

Kort läsning
Heb 10:5-10


Kristus säger, när han inträder i världen: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, här är jag. Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra din vilja. Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Responsorium

Se, jag kommer för att göra din vilja, + Jag är här för att utföra den.
Se, jag kommer för att göra din vilja, + Jag är här för att utföra den.
Din lag är i mitt hjärta,
+ Jag är här för att utföra den.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Se, jag kommer för att göra din vilja, + Jag är här för att utföra den.

Ant. Fader, må de alla bli ett, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Fader, må de alla bli ett, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Förbön

Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, du fyller alla som nalkas dig med dina välgärningar. Vi är dina barn, och när vi börjar denna nya dag vill vi be genom Kristus, med Kristus och i Kristus:
R. Herre, hör vår bön.

Jesus Kristus, den levande Gudens Son,
- led oss in i din sannings ljus.
Kristus, Guds Ord, du som finns av evighet hos Fadern,
- väck i dina troende viljan att förkunna evangeliet.
Jesus, du som blivit smord av Fadern med helig Ande,
- helga din kyrka i sanningen.
Kristus, det nya förbundets Överstepräst
- kläd prästerna i din helighet, till Faderns ära.
Kristus, Guds Vishet, vår frid och vår försoning,
- ge alla Kyrkans barn enhetens och endräktens gåva.
Kristus, du evige Överstepräst, du som förhärligar Fadern,
- låt vår offergåva i dig bli en lovprisning av din eviga härlighet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant.  Genom Kristus har vi alla tillträde till Fadern i en och samma Ande.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Så må Israel säga, *
     evigt varar hans nåd.
Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.
     Så må de som fruktar Herren säga, *
     evigt varar hans nåd.
I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.
     Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
     vad kan människor göra mig?
Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.
     Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
     än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     De omringar mig, ja, de omringar mig, *
     men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
     men Herren hjälper mig.
Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.
     Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
     "Herrens högra hand gör mäktiga ting.
Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."
     Jag skall inte dö, utan leva *
     och berätta om Herrens gärningar.
Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
     Detta är Herrens port, *
     här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.
     Stenen som husbyggarna ratade *
     har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.
     Detta är den dag som Herren har gjort, *
     låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!
     Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
     Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,
med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.
     Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
     min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Genom Kristus har vi alla tillträde till Fadern i en och samma Ande.

Kort läsning
Heb 7:26-27


En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus.
Ty då får ni jubla av glädje när hans härlighet uppenbaras.

Slutbön

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑

Ant.  Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus Kristus själv till hörnsten.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Så må Israel säga, *
     evigt varar hans nåd.
Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.
     Så må de som fruktar Herren säga, *
     evigt varar hans nåd.
I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.
     Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
     vad kan människor göra mig?
Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.
     Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
     än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     De omringar mig, ja, de omringar mig, *
     men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
     men Herren hjälper mig.
Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.
     Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
     "Herrens högra hand gör mäktiga ting.
Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."
     Jag skall inte dö, utan leva *
     och berätta om Herrens gärningar.
Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
     Detta är Herrens port, *
     här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.
     Stenen som husbyggarna ratade *
     har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.
     Detta är den dag som Herren har gjort, *
     låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!
     Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
     Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,
med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.
     Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
     min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus Kristus själv till hörnsten.

Kort läsning
1 Pet 2:4-5


När ni kommer till Kristus, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offersom Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus, lev då i honom.
om Guds stora gärningar, halleluja.Med rot och grund i honom, allt fastare i tron.

Slutbön

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

Ant.  Var och en av oss har fått den nåd som Kristus har velat ge, för att bygga upp hans kropp, som är Kyrkan.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Så må Israel säga, *
     evigt varar hans nåd.
Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.
     Så må de som fruktar Herren säga, *
     evigt varar hans nåd.
I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.
     Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
     vad kan människor göra mig?
Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.
     Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
     än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II


Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     De omringar mig, ja, de omringar mig, *
     men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
     men Herren hjälper mig.
Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.
     Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
     "Herrens högra hand gör mäktiga ting.
Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting."
     Jag skall inte dö, utan leva *
     och berätta om Herrens gärningar.
Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III


Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
     Detta är Herrens port, *
     här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.
     Stenen som husbyggarna ratade *
     har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.
     Detta är den dag som Herren har gjort, *
     låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!
     Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
     Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,
med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.
     Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
     min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Var och en av oss har fått den nåd som Kristus har velat ge, för att bygga upp hans kropp, som är Kyrkan.

Kort läsning
1 Pet 2:9-10


Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

Låt Kristi frid råda i era hjärtan.
Den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp.

Slutbön

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Den natten i Jerusalem,
när Jesu vänner samlas,
en hymn från sista måltiden
med stadens buller blandas.

Guds rena Lamm tar upp den psalm
som ljuder genom tiden,
förvissningen om segerns palm,
om vilan efter striden.

Från soluppgång till solnedgång,
i lusten och i nöden,
sjungs övergångens segersång
om födelse ur döden.

Vänd åter till din ro, min själ,
ur orons vita låga,
ty Herren har gjort allting väl
och delar själv din plåga.

Från tomhet, skuld och slaveri,
från själva dödens snara,
har Mänskosonen gjort dig fri,
för att du hans skall vara.

Hans smärtas och hans glädjes skri
vårt bröd och vin skall viga,
hans sång och hans eukaristi
ur Rikets våndor stiga.

Vi stämmer in i samma psalm
som sjunges inför tronen,
inför vår Gud och för vårt Lamm,
han som har angett tonen.

När vi med honom sjunger här,
då upphävs tidens lagar:
den dag vi ser i dag en är
av Mänskosonens dagar.


Ant. 1 Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: du är Präst för alltid.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,
     medan jag lägger dina fiender *
     som en pall under dina fötter.
Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!
     Villigt samlas ditt folk *
     i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.
     Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
     Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.
Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.
     Han dricker ur bäcken vid vägen. *
     Så lyfter han sitt huvud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: du är Präst för alltid.

Ant. 2 Gud, som är rik på barmhärtighet, har gjort oss levande tillsammans med Kristus.

Psalm 111
Stora är Herrens gärningar
Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare (Upp 15:3)


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta *
i församlingen, mitt ibland de trogna.
     Stora är Herrens gärningar, *
     de begrundas av alla som har sin glädje i dem.
Majestät och härlighet är vad han gör, *
hans rättfärdighet består i evighet.
     Han vill att man skall minnas hans under, *
     nådig och barmhärtig är Herren.
Han ger mat åt dem som fruktar hans namn, *
han tänker för evigt på sitt förbund.
     Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk, *
     när han gav dem hedningarnas arvedel.
Hans händers verk är trofasthet och rätt, *
oryggliga är alla hans ordningar.
     De står fasta för alltid och för evigt, *
     de fullbordas med trofasthet och rättvisa.
Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt, *
hans namn är heligt och fruktansvärt.
     Herrens fruktan är vishetens begynnelse, +
     ett gott förstånd får alla som handlar efter den. *
     Hans lov förblir i all evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Gud, som är rik på barmhärtighet, har gjort oss levande tillsammans med Kristus.

Ant. 3 Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.
     Han har befriat oss ur mörkrets välde *
     och fört in oss i det rike som tillhör hans älskade Son.
I honom äger vi vår frihet, *
förlåtelsen för våra synder.
     Han är den osynlige Gudens avbild, *
     den förstfödde,
     född innan världens grund blev lagd.
I honom skapades allt i himlen och på jorden, *
både synligt och osynligt,
troner och välden, härskare och makter.
     Genom honom och till honom har allt blivit skapat, *
     han är till före allting,
     och allting hålls samman i honom.
Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.
     Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
     och genom hans blod på korset stifta fred
och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och i himlen.
     Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

Kort läsning
Heb 10:19-23


Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget - hans kropp - som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.

Responsorium

Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.
Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.
Vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.
Genom vår Herre Jesus Kristus.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.

Ant. Fader, jag ber för dem, eftersom de är dina. För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Fader, jag ber för dem, eftersom de är dina. För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Förbön

Låt oss genom Kristus utgjuta våra böner inför Gud, vår Fader, som styr allt med sin vilja och välsignar alla dem som sätter sitt hopp till honom:
R. Hör oss, när vi ropar till dig i tro.

Kristus, du är Faderns Ord,
- lägg de rätta orden i vår mun, när vi skall be.
Kristus, Överstepräst och livets Bröd,
- lät dina utvalda tjänare leva sitt prästämbetes gåva och i dig frambära sig själva som en offergåva
Kristus, härlighetens Herre, du som alltid vädjar för oss inför Fadern,
- gör oss trogna i vår bön, så att det aldrig fattas arbetare i din skörd.
Kristus, vår Herre, sänd av Fadern,
- låt alla finna livet och vägen till Guds rike i dig.
Kristus, du den levande Gudens Son, som med din död besegrat döden,
- låt våra avlidnas död bli den yttersta offergåvan som ger dem evig glädje i din härlighet.

Fader vår...

Slutbön
Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 24 maj 2018, torsdag
Sön- och helgdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

I Herrens hand jag lämnar mig
när mina ögon sluter sig.
När jag ur sömnen vaknar opp
är Gud min glädje och mitt hopp.

Kär kommer nattens stilla
ro när jag mig Herren fått förtro,
och glad jag ser en dag igen
när jag med Gud får börja den.

Min gode hjälpare är han
som för all nöd mig skydda kan,
min väktare som hör och ser
när jag ej hör och skådar mer.

Jag vet, ja jag är viss därpå,
att ingen ofärd skall mig nå,
om han ej giver lov därtill
och mig av kärlek pröva vill.

Min Gud är stark, min Gud är god.
Så är jag nöjd och har gott mod.
Gud, Fader, Son och helge And',
dig vare pris i alla land. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.
eller:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt.


Psalm 91
Under den Högstes beskydd
Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner (Luk 10:19)


Den som sitter under den Högstes beskydd *
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
     han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg,
     min Gud, på vilken jag förtröstar."
Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara *
och från pesten, som fördärvar.
     Med sina fjädrar skall han betäcka dig, +
     och under hans vingar skall du finna tillflykt, *
     hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte behöva frukta nattens fasor, *
inte pilen, som flyger om dagen,
     inte pesten, som går fram i mörkret, *
     eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, +
ja, tio tusen vid din högra sida, *
så skall det dock inte drabba dig.
     Du skall se det med egna ögon, *
     du skall se de ogudaktigas lön.
Ty du har sagt: "Du, Herre, är mitt skydd", *
och du har gjort den Högste till din tillflykt.
     Ingen olycka skall drabba dig, *
     och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning *
att bevara dig på alla dina vägar.
     De skall bära dig på händerna, *
     så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram, *
du skall trampa ner unga lejon och drakar.
     "Han håller sig intill mig,
     därför skall jag befria honom. *
     Jag skall beskydda honom,
     därför att han känner mitt namn. Han åkallar mig, och jag skall svåra honom, +
Jag är med honom i nöden, *
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.
     Jag skall mätta honom med långt liv *
     och låta honom se min frälsning."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.
eller:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt.


Kort läsning
Upp 22:4-5

De skall se Herrens ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Herre, hör vår bön när natten sänker sig. Låt uppståndelsens mysterium, som vi i dag har firat, bli ett säkert skydd mot mörkrets makt och vår glädje när vi i morgon på nytt får prisa dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
eller vid högtider:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg