Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Oktober 2017

TiOnToFr

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Invitatorium
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kristus, vår lykta, livets goda källa,
du har för världen öppnat väg till glädjen,
du som med blodet räddat oss ur dödens
eviga mörker.

I våra hjärtan gjut din nåd och godhet,
lys för vårt sinne, låt ej tron förtvina,
liva den låga som av helig kärlek
flammar mot höjden.

Giv oss som gåva tårars rika flöde,
låt våra fastor av din kraft få styrka,
döda med glöden i din Ande synden
i våra lemmar.

Fjärran ifrån oss driv den Ondes anslag,
Krossa hans välde med din allmakts spira,
sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar
heliga Anden.

Gud tillhör äran, evighetens Fader,
enfödde Sonen och Guds helga Ande.
Honom vi prisar som i gudoms enhet
evigt regerar. Amen.


Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Psalm 5:2-10,12-13
Morgonbön om hjälp
I evighet skall de jubla, de som inom sig har berett ett rum åt Ordet


Lyssna, Herre, till mina órd, *
hör min suckan.
     Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, *
     ty jag åkallar dig.
Herre, tidigt hör du nu min röst, *
tidigt frambär jag mitt offer och skådar efter dig.
     Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, *
     den som är ond får inte bo hos dig.
Du hatar alla ogärningsmän, *
inga övermodiga består inför dina ögon.
     Du förgör dem som talar lögn, *
     de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.
Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, *
jag får tillbe i din fruktan,
vänd mot ditt heliga tempel.
     Herre, led mig i din rättfärdighet,
     trots alla dem som förföljer mig, *
     jämna din väg för mig.
Ty i deras mun finns ingen sanning, *
deras inre är fullt av fördärv,
     sin tunga gör de hål, *
     en öppen grav är deras strupe.
Låt alla dem glädjas som tar sin tillflykt till dig,
evigt må de jubla, ty du beskyddar dem, *
i dig må de fröjda sig, de som älskar ditt namn.
     Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, *
     du skyddar honom med nåd som med en sköld.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Canticum
1 Krön 29:10-13
Gud ensam tillhör äran
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3)


Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, *
från evighet till evighet!
     Dig, Herre, tillhör storhet och makt
     och härlighet och glans och majestät, *
     dig tillhör allt i himlen och på jorden.
Ditt, o Herre, är riket, *
ditt är herraväldet över allt som finns.
     Rikedom och ära kommer från dig, *
     du, Herre, råder över allt.
I din hand vilar kraft och välde, *
från dig kommer all storhet och makt.
     Därför tackar vi dig, vår Gud, *
     och lovar ditt ärorika nämn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Psalm 29
Herrens ords makt
En röst från himlen sade: "Detta är min älskade Son" (Matt 3:17)


Giv åt Herren, ni Guds söner, *
giv åt Herren ära och makt,
     giv åt Herren hans namns ära, *
     tillbed Herren i helig skrud.
Herrens röst går över vattnen, +
Gud, den härlige, dundrar, *
ja, Herren, över de stora vattnen.
     Herrens röst ljuder med makt, *
     Herrens röst ljuder härligt.
Herrens röst bräcker cédrar, *
Herren bräcker Libanons cédrar.
     Han får dem att hoppa liksom kalvar, *
     Libanon och Sirjon som unga vildoxar.
Herrens röst sprider blixtrande lågor, +
Herrens röst får öknen att bäva, *
Herren kommer öknen vid Kadesh att bäva.
     Herrens röst får hindarna att föda, +
     skogarnas klädnad rycker den bort. *
     I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.
Herren på sin tron befallde floden att komma, *
och Herren tronar som konung i evighet.
     Herren skall ge styrka åt sitt folk, *
     Herren skall välsigna sitt folk med fred.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Kort läsning
2 Mos 19:4-6a


Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna, och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt folk.

Responsorium

Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Kom, mina söner, hör mig,
+ ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.

Ant. Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Förbön

Lovad vare Jesus, vår Frälsare, som med sin död öppnat vägen till evig räddning. Låt oss bedja:
R. Led oss, o Herre, på den rätta vägen.

Barmhärtige Herre, du som genom dopet låter oss leva i det nya livet
- låt oss dag för dag blir dig alltmer lika.
Låt oss i dag få glädja någon som vi möter på vår väg
- och i detta möte finna dig själv.
Låt oss kunna göra det som är gott, rätt och sant i dina ögon
- och söka dig av hela vårt hjärta.
Förlåt oss i nåd vad vi har brutit mot din kyrkas enhet
- och låt oss bli ett hjärta och en själ.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Kort läsning
Vish 11:23-24a


Du är barmhärtig mot alla, därför att du förmår allt, och du överser med människornas synder, för att de skall omvända sig. Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Slutbön

Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Kort läsning
Hes 18:23


Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte snarare till att han vänder om från sin väg och får leva?

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina skulder.

Slutbön

Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Psalm 19 B
Lovsång till Herren och hans lag
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Kort läsning
Jes 58:6a, 7


Detta är den fasta som jag vill ha: att du bryter ditt bröd s.t den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom, och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta.

Slutbön

Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Vänd bort din vrede, Gud, som straffet sänder,
vänd bort din vrede från bestörta länder!
Vänd bort din vrede, du som har i händer
livet och döden.

Böner så varma alla vi förenar:
Döm ej oss arma så som vi förtjänar!
Gud, dig förbarma! I din nåd allena
har vi vår räddning.

Bojor vi drager av den lott vi ärver,
lustar oss jagar, frestelser omvärver.
Gud, vi är svaga! Vill du oss fördärva
utan försköning?

För Jesu pina, för den törnekrona
han för de sina bar att dem förskona,
låt nåden skina! Oss i kärlek skona!
Var oss en fader!

Jesus allena hela kan det brutna,
med dig förena det från dig förskjutna,
genom det rena, från hans hjärta flutna
blodet och vattnet.

Låt oss ej falla, låt den förbön gälla
som för oss alla Jesus hördes fälla!
Dig vi åkallar, Gud, all godhets källa,
trefaldigt store! Amen.

eller: Till dig, vår konung... ⇓⇑

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Psalm 11
Herren, den rättfärdiges tillflykt
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6)


Jag har tagit min tillflykt till Herren. *
Hur kan ni då säga till mig:
"Fly som en fågel upp i bergen,
     ty de gudlösa spänner bågen, +
     de har lagt sin pil på strängen, *
     för att i mörkret skjuta på de trogna.
När grundvalarna rivs upp, *
vad kan då den rättfärdige göra?"
     Herren är i sitt heliga tempel, *
     Herrens tron är i himlen.
Hans ögon skådar ned på världen, *
hans blickar prövar alla människor.
     Herren prövar den rättfärdige *
     men hatar den gudlöse och den som älskar våld.
Han skall låta eld och svavel regna över de gudlösa, *
glödande vind blir dem given.
     Ty Herren är rättfärdig, rättfärdigheten älskar han, *
     de trogna skall skåda hans ansikte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Psalm 15
Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)


Herre, vem får bo i din hydda, *
vem får vara på ditt heliga berg?
     Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta +
     och talar sanning av hjärtat, *
     den som inte bär förtal på sin tunga,
den som inte gör sin broder något ont *
och inte drar smälek över sin nästa,
     den som föraktar den förkastlige *
     men ärar dem som fruktar Herren,
den som aldrig bryter sin éd *
utan håller vad han lovat sin nästa,
     den som inte driver ocker med sina pengar *
     och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så, *
han skall aldrig någonsin vackla.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,
     han som, innan världens grund var lagd,
     har utvalt oss i honom *
     till att vara heliga och rena inför sig.
Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,
     för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
     som han har skänkt oss i den älskade.
I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.
     Så rik är den nåd han har gett oss, *
     den nåd som låter vishet och insikt flöda över.
Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,
     den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
     att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Kort läsning
Rom 12:1-2


Jag ber er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Responsorium

Stor är friden + för dem som älskar din lag.
Stor är friden + för dem som älskar din lag.
Att hålla dina bud är den sanna glädjen
+ för dem som älskar din lag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Stor är friden + för dem som älskar din lag.

Ant. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Förbön

Herren Jesus Kristus har löst sitt folk från deras synder. Vi vill i ödmjukhet vända oss till honom:
R. Jesus, Davids son, förbarma dig över oss.

Tänk, Herre, på din heliga kyrka, din brud som du har helgat och renat genom dopets bad och livets ord
- gör henne ständigt ung på nytt och ge henne ökad skönhet genom boten.
Gode Mästare, visa de unga den väg som du har utstakat för var och en av dem
- så att de vandrar på den och det går dem väl.
Du som tog på dig allas svagheter, ingjut hopp i de sjuka och bota dem
- och gör oss villiga att lindra deras plågor.
Påminn oss om vår värdighet som döpta
- så att vi lever inte längre för oss själva utan för dig.
Ge de döda din frid och härlighet
- och låt oss en gång få tillsammans med dem vid din sida.

Fader vår...

Slutbön
Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 19 februari 2018, måndag
Måndag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.
     Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
     rädda din tjänare som förtröstar på dig.
Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.
     Låt mig få glädjas över din hjälp, *
     ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.
Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
     Lyssna, Herre, till mitt rop, *
     och ge akt på mina böner.
Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svåra mig.
     Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
     inget är som dina verk.
Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.
     Ty du är stor, och du gör under, *
     du allena är Gud.
Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.
     Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
     att jag fruktar ditt namn.
Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,
     ty din nåd mot mig är stor, *
     och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.
     Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
     sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.
     Ge mig ett tecken på din godhet: +
     låt dem som hatar mig stå där med skam *
     och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
Ty du, Herre, låter mig bo avskild och i trygghet,
+ och i frid skall jag somna in.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Ave Regina caelorum,
ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

eller: (översättning) Hell dig, drottning... ⇓⇑


Läsningsgudstjänst
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Vishet, Son av evighet,
allt skapats källa, liv och mål,
låt dina vänner i din nåd
få smaka av din ljuvlighet.

I strid har du en väldig kraft
— du segrar i vårt nederlag —
var då vårt fäste och vår borg,
för sårad kämpe läkedom.

Du är vårt hjärtas jubelsång,
i dig all sanning uppenbar.
In i vår tankes dolda rum
når prövande ditt ögas ljus.

Du gode herde för din hjord,
som söker dem som irrat bort,
låt oss med alla dina lamm
få beta på din rika mark.

Bevara oss till vredens dag
från vilsenhet och flykt och fall,
och när du dömer, räkna oss
till dem du vunnit med ditt blod.

Din, Kristus, är all härlighet,
med Fadern och vår Hjälpare,
du som med alla heliga
regerar i all evighet. Amen.


eller: Till öknens tystnad... ⇓⇑

Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Psalm 6
En plågad människas bön om Guds förbarmande
Nu är min själ fylld av oro... Fader, förhärliga ditt namn (Joh 12:27-28)


Herre, straffa mig inte i din vrede, *
tukta mig inte i din förtörnelse.
     Herre, var mig nådig, jag är utan kraft.
     hela mig, ty benen i min kropp tvinar bort.
Min själ är förfärad, *
ack Herre, hur länge?
     Vänd åter, o Herre, befria mig, *
     rädda mig i din barmhärtighet.
Ty i döden tänker man inte på dig. *
Vem tackar dig i dödsriket?
     Jag är så trött av suckande, +
     varje natt dränker jagyrtin säng med gråt, *
     den dryper av mina tårar.
Av sorg är mina ögon förmörkade, *
för mina ovänners skull har de åldrats.
     Vik bort från mig, alla ogärningsmän, *
     ty Herren har hört min högljudda gråt.
Herren har hört min åkallan, *
Herren tar emot min bön.
     Alla mina fiender skall drabbas av skam och förfäran, *
     de måste plötsligt vika tillbaka i skam.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, rädda mig i din stora barmhärtighet.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Psalm 9
Tacksägelse för seger
Han skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda (Credo)

I


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta, *
jag vill förkunna alla dina under.
     Jag vill vara glad och fröjdas i dig, *
     jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ty mina fiender viker tillbaka, *
de faller och förgås för ditt ansikte.
     Ja, du har skaffat mig rätt och utfört min sak, *
     du sitter på din tron som en rättfärdig domare.
Du har straffat folken och förintat de gudlösa *
och utplånat deras namn för evigt.
     Fienderna är besegrade, utrotade för alltid, *
     deras städer har du ödelagt,
     minnet av dem har förgåtts.
Herren tronar i evighet, *
sin tron har han berett till döm.
     Med rättfärdighet skall han döma jorden, *
     med rättvisa skipa lag bland folken.
Så blir Herren en borg för den förtryckte, *
en borg i tider av nöd,
     och de som känner ditt namn förtröstar på dig, *
     ty du, Herre, överger ingen som söker dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 När nöden kommer, är Herren en borg för den förtryckte.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

II

Lovsjung Herren, som bor i Sion, *
förkunna bland folken hans gärningar.      Ty han som hämnas blodsdåd
     har kommit ihåg de förtryckta, *
     han har inte glömt deras klagorop.
Var mig nådig, Herre,
se hur jag plågas av dem som hatar mig, *
du som lyfter mig upp från dödens portar,
     så att jag kan förkunna ditt löv *
     och i Sions portar jubla över din räddning.
Hedningarna har sjunkit ner i den grav som de grävde, *
deras fot har blivit fångad i det nät de lade ut.
     Herren har gett sig tillkänna, +
     han har avkunnat sin dom, *
     han har snärjt den gudlöse i hans händers verk.
De gudlösa viker tillbaka, ner i dödsriket, *
alla hedningar, de som glömmer Gud.
     Men den fattige är inte glömd för alltid, *
     de förtrycktas hopp är inte evigt förlorat.
Stå upp, Herre, låt inte människor få överhand,
låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte.
     Herre, låt förskräckelse drabba dem, *
     låt hedningarna inse att de är människor.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 I Sions portar vill jag jubla över din räddning.

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på budskapet.

Första läsningen
2 Mos 6:2-13
Den andra berättelsen om Moses kallelse


Gud talade till Mose och sade till honom: "Jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig som 'Gud den Allsmäktige', men under mitt namn 'Herren' var jag inte känd av dem. Och jag upprättade ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, det land där de bodde som främlingar. Och nu har jag hört Israels barns jämmer över att egyptierna håller dem i träldom, och jag har kommit ihåg mitt förbund. Säg därför till Israels barn: 'Jag är Herren, och jag skall föra er ut från slavarbetet hos egyptierna och rädda er från träldomen under dem, och jag skall rädda er med uträckt arm och genom stora straffdomar. Och jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud. Och ni skall erfara att jag är Herren, er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand har lovat ge åt Abraham, Isak och Jakob. Det skall jag ge er till besittning. Jag är Herren."' Allt detta sade Mose till Israels barn, men de hörde inte på Mose, av otålighet och för det hårda arbetets skull.
Därefter talade Herren till Mose och sade: "Gå och tala med farao, kungen i Egypten, att han släpper Israels barn ut ur sitt land." Men Mose talade inför Herren och sade: "Israels barn hör ju inte på mig. Hur skulle då farao vilja höra mig - mig som har oomskurna läppar?"
Men Herren talade till Mose och Aron och gav dem befallning till Israels barn och till farao, kungen i Egypten, om att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land.

Responsorium 1 Pet 2:9a, 10a; 2 Mos 6:6

Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk.
+ Jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud.
W. Jag är Herren. Jag skall föra er ut från slavarbetet hos egyptierna och rädda er med uträckt arm.
+ Jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud.

Andra läsningen
Ur en skrift av Hans Urs von Balthasar.
Guds och människans frihet


Den frie Gudens fria utkorelse och initiativ förblir den konkreta gestalt, under vilken nåden blir uppenbar bland människorna. Nu kunde man mena, att denna Guds otvungna och suveräna gärning låter honom framstå som en den godtyckliga maktens Herre, och följaktligen degraderade människan till en slav, dömd till att rätt och slätt lyda. Men den fria utkorelsen är inte framför allt en uppenbarelse av makt, utan av kärlek. Och om Guds utkorelsegärning främst är ett uttryck för otvungen kärlek, så är det svar som han väntar sig, och även behöver, helt visst ett foglighetens och medgörlighetens följsamma och lydiga ja, men ända ifrån början ett den tacksamma genkärlekens ja. Svaret är lydnad: Gud skall föra folket ut ur Egypten, låta det tåga genom havet, tillintetgöra förföljarna, på ett underbart sätt ge mat och dryck åt folket i öknen, och Gud skall hela tiden gå före och som molnstod och eldpelare noga utmärka etapperna: var och när molnstoden sänker sig ner, där måste folket slå läger; när den åter lyfter, måste man ta ner sina tält och dra vidare, alltid bakom den Gud som har ledningen. Det är otänkbart, att Israel övertog ledningen och Gud drog vidare bakom folket.
Foglighet och samstämmighet med den utkörande Gudens vägar är det första som begärs av Israel. Men samtidigt vet det: Guds handlande är min befrielse. Att han har befriat mig ur Egyptens träldomshus kan inte ha till syfte att leda mig in i ett nytt slaveri, till träldom under Jahwe, utan blott detta: att genom efterföljelse av den frie Guden leda mig in i den egna friheten. Grunden för utkorelsen - Guds frihet - måste sammanfalla med utkorelsens syfte: att göra delaktig av Guds egen frihet. All lydnad är en inskolning i denna frihet. Var heliga, såsom jag är helig betyder, rätt förstått - men med vilka försakelser måste inte denna insikt köpas: "Var fria, såsom jag är fri."
Helt visst vet folket under det gamla förbundet, att Gud främst är makt, men just makten att befria ur slaveriet. Men det vet därmed också redan ytterligare något: Hans makt är hans kärlek, som utmanar min kärlek. Och kärlek kan bara ges frivilligt: Hör, Israel, Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Detta är ursituationen som aldrig blir något förgånget, källan som man aldrig får avlägsna sig ifrån. Inte ens då, och allraminst då, när konsekvenserna dras, får man ett ögonblick glömma premisserna. Vår frihet går inte att skilja från det faktum att vi är befriade. När nu Herren, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge dig - stora och vackra städer, som du inte har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du inte har fyllt, och uthuggna brunnar, som du inte har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du inte har planterat - och när du då äter och blir mätt, så tag dig till vara för att glömma Herren, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

Responsorium 2 Mos 3:7; 13:21; Joh 8:36

Herren sade: Jag har noga sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem.
+ Om dagen i en molnstod för att leda dem på vägen, om natten i en eldstod för att lysa dem.
Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.
+ Om dagen i en molnstod för att leda dem på vägen, om natten i en eldstod för att lysa dem.

Slutbön

Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg