Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Januari 2018

TiOnToFr
1Guds Mor Maria
Guds Mor Maria

2tisdag efter Nyårsdagen
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

3onsdag efter Nyårsdagen
Jesu Heliga Namn

4torsdag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

5fredag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

6Herrens Uppenbarelse
Herrens Uppenbarelse

7Herrens Dop
Raimond av Penafort präst

8måndag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

9tisdag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

10onsdag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

11torsdag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

12fredag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

13lördag i 1 veckan 'under året'
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare

142 söndagen 'under året'

15måndag i 2 veckan 'under året'

16tisdag i 2 veckan 'under året'

17onsdag i 2 veckan 'under året'
Antonius abbot

18torsdag i 2 veckan 'under året'
S:t Eriks domkyrkas invigning

19fredag i 2 veckan 'under året'
Henrik biskop och martyr Finlands apostel

20lördag i 2 veckan 'under året'
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

213 söndagen 'under året'
Agnes jungfru och martyr

22måndag i 3 veckan 'under året'
Vincentius av Saragossa diakon och martyr

23tisdag i 3 veckan 'under året'

24onsdag i 3 veckan 'under året'
Francois de Sales biskop och kyrkolärare

25torsdag i 3 veckan 'under året'
Paulus omvändelse

26fredag i 3 veckan 'under året'
Timotheos och Titus biskopar

27lördag i 3 veckan 'under året'
Angela Merici jungfru

284 söndagen 'under året'
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

29måndag i 4 veckan 'under året'

30tisdag i 4 veckan 'under året'

31onsdag i 4 veckan 'under året'
Giovanni Bosco präst


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 16 augusti 2018, torsdag
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

På starka vingar lyfts ur natt
den nya dagen med sitt bud.
Som ljuset tänds väck anden upp,
ty Kristus kallar till sitt liv.

"Stå upp ur bädden", är hans rop,
"byt håglöshet mot Andens mod,
var fasta, rena i ert verk,
var vakande, jag kommer snart."

Må himlavalvets gryningsljus
och vindens fläkt i morgonstund
åt de betryckta skänka nåd
att sätta till ditt ljus sitt hopp.

O Jesus, hör vår morgonbön,
ur ångerns bittra tårar född,
behåll vårt hjärta ständigt rent,
håll vakt, att det ej somnar mer.

Driv, Herre, du all slummer bort,
spräng nattens bojor med din arm,
bryt upp den gamla syndens mark,
sänd ut ditt ständigt nya ljus.

Gud Fadern vare evigt lov
och ära ske hans ende Son
och helga Anden, Tröstaren,
i evigheters evighet. Amen.

Under dagen:

Du alla trognas frälsning, liv och glädje,
Kristus, all godhets och all endräkts källa,
låt oss besjunga och av hjärtat prisa,
Herre, din ära.

Du är allena dina helgons styrka,
kunskap och visdom, längtan och förtröstan,
din är den låga som i världen tänder
kärlekens iver.

Giv oss som gåva frid och trons förvissning,
hela det brustna, res av nåd de fallna,
sida vid sida låt oss vandra vägen
fram till ditt rike.

Makten och väldet tillhör Gud, vår Fader,
mottag vår dyrkan, Frälsare och Konung,
må hela världen enigt med oss lova
heliga Anden. Amen.Ant. 1 Herren tänker på oss, han ser vår smälek.

Psalm 89:39-53
Klagosång över Jerusalems förstörelse
Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt (Luk 1:79)

IV


Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde *
och handlat mot honom i vrede.
     Du har upplöst förbundet med din tjänare, *
     du har vanärat hans krona
     och kastat den till marken.
Du har brutit ner hans murar, *
du har gjort hans fästen till spillror.
     Alla som går vägen fram plundrar honom, *
     han har blivit till vanära för sina grannar.
Du har upphöjt hans ovänners högra hand *
och berett alla hans fiender glädje.
     Du har låtit hans svärdsegg vika tillbaka *
     och inte hållit honom uppe i striden.
Du har gjort slut på hans glans *
och slagit hans tron till jorden.
     Du har förkortat hans ungdoms dagar, *
     du har höljt honom i skam.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren tänker på oss, han ser vår smälek.

Ant. 2 Jag är skottet på Davids rot, den strålande morgonstjärnan, säger Herren.

V

Hur länge, Herre, skall du dölja dig? *
Hur länge skall din vrede brinna som eld?
     Tänk på hur kort mitt liv vårar, *
     hur förgängliga du skapat alla människor.
Ty vem kan leva för evigt och undgå att se döden? *
Vem räddar sitt liv från dödsrikets våld?
     Herre, var är dina forna gärningar, *
     vad du lovade David med ed i din trofasthet?
Tänk, Herre, på dina tjänares smälek, *
på vad jag måste fördra av alla de många folken.
     Herre, tänk på hur dina fiender smädar, *
     hur de smädar din smordes fotspår.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag är skottet på Davids rot, den strålande morgonstjärnan, säger Herren.

Ant. 3 Våra år liknar gräset som förgår, men från evighet till evighet är du, o Gud.

Psalm 90
Må Herrens ljuvlighet komma över oss
För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag (2 Pet 3:8)


Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.
     Förrän bergen blev till
     och du födde jorden och världen, *
     ja, från evighet till evighet är du, o Gud.
Du låter människorna vända åter till stoft, *
du säger: "Vänd åter, ni människor."
     Ty tusen år är i dina ögon
     som den dag som förgick i går, *
     de är som en nattvakt.
Du sköljer dem bort, *
de är som en sömn.
     Om morgonen liknar de gräset som frodas: +
     det blomstrar upp och frodas om morgonen, *
     men om aftonen torkar det bort och förvissnar.
Ty vi förgås genom din vrede, *
genom din förtörnelse rycks vi plötsligt bort.
     Du ställer våra missgärningar inför dig, *
     våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus.
Alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse,
vi slutar våra år som en suck.
     Vårt liv varar sjuttio år *
     eller åttio år, om det blir långt,
och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet,
det går snabbt förbi, vi flyger bort.
     Vem besinnar din mäktiga vrede *
     och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?
Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats vishet.
     Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du? *
     Förbarma dig över dina tjänare.
Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
     Ge oss glädje så många dagar som du har plågat oss,
     så många år som vi har lidit olycka.
Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras barn.
     Herre, låt oss förnimma din ljuvlighet. *
     Ge framgång åt våra händers verk.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Våra år liknar gräset som förgår, men från evighet till evighet är du, o Gud.

Hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

Första läsningen
Mik 5:1-8
Du Betlehem Efrata


Nu må du samla dina skaror, du skarornas stad. Bålverk har man rest upp mot oss, Israels domare slår man med ris på kinden.
Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Judas släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bli en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.
Därför skall de prisgivas intill den tid då hon som skall föda har fött. Då skall återstoden av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Och han skall träda fram och vakta sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds, namns höghet. Och den skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.
Och tryggheten skall vara sådan, att om Assur vill falla in i vårt land och tränga in i våra palats, så kan vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta furstliga herrar, och dessa skall avbeta Assurs land med svärd och Nimrods land ända in i dess portar. Så skall han rädda oss från Assur, om denne vill falla in i vårt land och tränga fram över våra gränser.
Då skall Jakobs kvarleva vara bland många folk som dagg från Herren, som en regnskur på gräs, vilken inte dröjer för någon mans skull eller väntar för människobarns skull. Och Jakobs kvarleva skall då vara bland hedningarna, mitt ibland många folk, som ett lejon bland boskap i skogen, som ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket förtrampar, var det går fram, och griper sitt rov utan räddning.

Responsorium Jfr Mik 5:2,4; Sak 9:10

Du Betlehem, den högste Gudens stad, av dig skall utgå en som skall bli furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Han skall vara stor intill jordens ändar.
+ Han själv skall vara frid.
Han skall tala frid till folken och hans herradöme skall nå från hav till hav.
+ Han själv skall vara frid.

Andra läsningen
Ur Gregorios av Nyssas skrift Om den kristna fullkomligheten.
Kristus är vår fred och vårt ljus


Han är vår fred, han har gjort de två lägren till ett. Eftersom vi tänker på Kristus som vår fred, så kan vi kalla oss kristna endast om vi i våra liv vittnar om Kristus genom vår egen fred. Han har rivit skiljemuren, fiendskapen, säger aposteln. Vi får därför inte på något villkor åter låta den flamma upp i oss, utan vi skall visa i våra liv att den är helt och hållet död. Må vi aldrig riskera våra själar genom att vredgas och minnas oförrätter! Må vi aldrig väcka upp fiendskapen som Gud har dödat för vår frälsnings skull eller återkalla den till livet - den ligger bäst död som den ligger.
Om vi har Kristus, som är vår fred, så bör även vi döda fiendskapen i oss själva, för att leva liksom vi tror att han levde. Han har rivit skiljemuren och i sin person skapat en enda människa av de två, en ny människa, och så stiftat fred. På samma sätt bör vi föra till försoning inte endast dem som utifrån angriper oss utan också dem som i oss själva vållar söndring, för att inte längre köttet skall vara fiende till anden eller anden till köttet. När köttets tänkesätt har lagts under Guds lag bör vi, som av två har blivit en, hålla fred med varandra, då vi har blivit återskapade till en enda ny och fridstiftande människa.
Fred kan definieras som endräkt mellan dem som är söndrade. När vi gör slut på inbördeskriget i vår natur och håller fred med varandra, så blir vi till fred. Så visar vi att det är med all rätt som vi bär Kristi namn.
När vi förstår att Kristus är det sanna ljuset, som inte har något gemensamt med lögnen, då lär vi oss att också vårt liv bör lysa med den sanne Faderns strålar. Strålarna från rättfärdighetens sol är dygderna, som flyter fram för att upplysa oss så att vi kan lägga av oss mörkrets gärningar och leva värdigt, som det hör dagen till. När vi förkastar mörkrets gärningar och gör allt i ljuset, så blir vi själva till ljus och upplyser med våra gärningar, som det anstår ljuset.
Om vi anser att Kristus är vår helighet skall vi avhålla oss från allt ont och orent i tankar och gärningar och så visa oss som värdiga bärare av hans namn. Helighetens väsen visas nämligen inte i vad vi säger utan vad vi gör i våra liv.

Responsorium Luk 1:78,79

Kristus skall komma ner till oss från höjden
+ och styra våra fötter in på fredens väg.
En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga
+ och styra våra fötter in på fredens väg.

Slutbön

Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du har gjort oss till dina barn och sänt din Sons Ande in i våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en gång ta vår arvslott i besittning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 16 augusti 2018, torsdag
torsdag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, ty han är vår Gud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 16 augusti 2018, torsdag
torsdag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Bevingad, skimrande och klar
en gryning över jorden drar.
Vid dagens tröskel, hjärtats port
står Kristus nu. O öppna fort!

Han sömntyngd tröghet lyfter av
och ängslan för en osedd dag.
Med glädje kan vi ta itu
med vad han väntar av oss nu.

O Jesu, frigör med ditt ord
ung, skuldlös kraft som i oss bor,
att dig vi tjänar, dig vi ser
i dem vi är tillsammans med.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd,
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. Amen.

Ant. 1 Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad.

Psalm 87
Jerusalem, alla folks moder
Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26)


Herren älskar Sion,
som han har grundat på heliga berg,
han älskar det mer än andra boningar i Jakob. *
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad:
     Rahab och Babel
     skall jag nämna bland mina bekännare, +
     liksom Filisteen och Sor och Kush *
     - även om dem skall det heta: "Där är de alla födda."
Men om Sion skall det sägas:
"Det är hon som har fött oss", *
och den Högste skall hålla Sion vid makt.
     När Herren tecknar upp folken, +
     då skall han räkna så: *
     "Där är de alla födda."
Och under sång och dans skall de säga: *
"Alla mina källor är i dig."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad.

Ant. 2 Herren kommer i makt, och han har med sig sin segerlön.

Canticum
Jes 40:10-17
Gud, den högste, visdomens källa, den gode herden
Se, jag kommer snart och har med mig lön (Upp 22:12)


Herren kommer i makt, *
han träder fram i sin väldiga kraft.
     Se, han har med sig sin segerlön, *
     det han förvärvat för han framför sig.
Han för sin hjord i bet som en herde, *
han samlar den med sin starka hand,
     han bär lammen i sin famn, *
     varsamt för han tackorna fram.
Vem mäter upp havens vatten i sin hand *
och mäter himlens vidd med sina utspända fingrar?
     Vem mäter upp all jord på marken i en skopa, *
     vem väger bergen på en våg
     och höjderna med vikter?
Vem kan utforska Herrens ande, *
vem kan ge honom råd och undervisa honom?
     Vem frågar han till råds,
     vem kunde ge honom insikt *
     och lära honom den rätta stigen?
Vem skänker honom kunskap *
och visar honom förståndets väg?
     Nej, folken är som en droppe från ett kärl,
     som ett dammkorn på en våg, *
     hela öar väger mindre än ett sandkorn.
Libanons skog är inte nog till offerved åt honom, *
dess vilt är inte nog till brännoffer åt honom.
     Alla folk är ett intet inför honom, *
     i hans ögon är de tomhet och intighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren kommer i makt, och han har med sig sin segerlön.

Ant. 3 Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg.

Psalm 99
Helig är Herren, vår Gud
Du tronar över keruberna, du som löste jorden från bundenheten vid det onda när du blev oss lik (En bön, citerad av Athanasios)


Herren är nu konung! Därför darrar folken. *
Han tronar på keruberna! Därför skälver jorden.
     Herren är stor i Sion, *
     upphöjd är han över alla folk.
Därför prisar man ditt stora och fruktansvärda namn. *
Ty han är helig.
     Konungen i sin makt älskar vad rätt är. +
     Ja, du håller rättvisa vid makt, *
     rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.
Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed vid hans fotapall. *
Ty han är helig.
     Mose och Aron var bland hans präster +
     och Samuel bland dem som åkallade hans namn; *
     de ropade till Herren, och han svarade.
Han talade till dem i molnstoden. *
De höll hans vittnesbörd
och den lag som han gav dem.
     Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem, +
     du var mot dem en förlåtande Gud *
     och en hämnare över deras gärningar.
Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed inför hans heliga berg. *
Ty Herren, vår Gud, är helig.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg.

Kort läsning
1 Pet 4:10-11


Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

Responsorium

Jag ropar av allt mitt hjärta. + Herre, svara mig.
Jag ropar av allt mitt hjärta. + Herre, svara mig.
Jag vill hålla dina stadgar.
+ Herre, svara mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Jag ropar av allt mitt hjärta. + Herre, svara mig.

Ant. Låt oss göra tjänst inför Herren i helighet. Han befriar oss ur våra ovänners hand.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Låt oss göra tjänst inför Herren i helighet. Han befriar oss ur våra ovänners hand.

Förbön

Tacksägelsen och äran tillhör Gud vår Fader, som leder och sörjer för sitt folk. Låt oss bedja:
R. Ära vare dig i evighet.

Mildaste Gud, vi lovprisar dig för din kärleks skull
— ty underbart har du skapat oss och ännu underbarare har du återlöst oss.
Ge oss denna morgon lust att tjäna dig
— och låt våra tankar och ord behaga dig.
Rena vårt hjärta från varje orent uppsåt
— så att vår vilja blir ett med din.
Öppna våra ögon för andra människors behov
— och låt vår kärlek omfatta alla vi möter i dag.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
eller:
Gud, du skördens Herre, på din kallelse bar den salige biskop Brynolf sitt ämbetes börda och vårdade din vingård med ord och föredöme. Gör oss, på hans förbön, till trogna arbetare som undanröjer syndens törnen och får skörda nådens frukter. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Allsmäktige Gud, du som gjorde den helige konung Stefan till kyrkans förkämpe på jorden, låt honom nu vara hennes förebedjare i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vå

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 16 augusti 2018, torsdag
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva.

Psalm 119:XV (113-120)

Jag hatar människor med delad håg, *
men din lag har jag kär.
     Du är mitt skydd och min sköld, *
     jag hoppas på ditt ord.
Vik bort ifrån mig, ni onda, *
jag vill ta min Guds befallningar i akt.
     Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva, *
     låt mig inte komma på skam med mitt hopp.
Stöd mig, så blir jag räddad, *
så vill jag alltid betrakta dina stadgar.
     Du förkastar alla dem som viker av från dina stadgar, *
     deras svek är förgäves.
Du förkastar som slagg alla gudlösa på jorden, *
därför har jag dina vittnesbörd kära.
     Min kropp ryser av fruktan för dig, *
     jag räds för dina domar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva.


Ant. 2 Hjälp oss, Gud, vår frälsare, och förlåt oss vår synd.

Psalm 79:1-5,8-11,13
Klagosång över Jerusalem
Om du hade förstått också du, vad som ger dig fred! (Luk 19:42)


Gud, hedningarna har trängt in i ditt eget land,
de har orenat ditt heliga tempel, *
de har gjort Jerusalem till en stenhop.
     De har gett dina tjänares kroppar
     till mat åt himlens fåglar, *
     dina frommas kött åt markens djur.
De har utgjutit deras blod som vatten, +
runt omkring Jerusalem, *
och ingen finns som begraver dem.
     Vi har blivit till vanära för våra grannar, *
     till spott och hån för dem som bor omkring oss.
Hur länge, Herre? Skall du vredgas för alltid? *
Hur länge skall din nitälskan brinna som éld?
     Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss, +
     skynda oss till mötes i din barmhärtighet, *
     ty vi är djupt förnedrade.
Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull, *
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
     Varför skulle folken få säga: *
     "Var är nu deras Gud?"
Låt oss få se hur du visar folken *
att du hämnas dina tjänares utgjutna blod.
     Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte, *
     låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv.
Vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet, *
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Hjälp oss, Gud, vår frälsare, och förlåt oss vår synd.


Ant. 3 Herre Sebaot, skåda ned från himlen, och ta dig an ditt vinträd.

Psalm 80
Herre, ta dig an ditt vinträd
Kom, Herre Jesus (Upp 22:20)


Lyssna, du Israels herde, +
du som leder Josef som din hjord, *
du som tronar på keruberna, träd fram i glans.
     Låt din makt vakna upp
     till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, *
     och kom till vår frälsning.
Gud, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Herre Gud Sebaot,
     hur länge skall du vredgas på ditt folk *
     och inte höra våra böner?
Du har låtit oss äta tårebröd *
och givit oss tårar i fullt mått att dricka.
     Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, *
     och våra fiender smädar oss.
Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Ett vinträd flyttade du från Egypten, *
     du förjagade hedningarna och planterade det.
Du röjde rum för det, *
och det slog rötter och uppfyllde landet.
     Bergen täcktes av dess skugga *
     de mäktigaste cedrar av dess rånkor.
Det utbredde sina revor ända till havet *
och sina rotskott intill floden.
     Varför har du då brutit ner dess stängsel *
     så att alla vägfarande plundrar det?
Vildsvinet från skogen frossar på det, *
och djuren på marken äter av det.
     Gud Sebaot, vänd dig åter till oss, +
     skåda ned från himlen och sé på oss, *
     och ta dig an detta vinträd.
Skydda trädet som din högra hand har planterat, *
den son som du har fostrat åt dig.
     De har bränt upp det i eld och huggit ner det. *
     Träd fram, och låt dem förgås vid din åsyn.
Håll din hand över din högra hands man, *
den människoson som du har fostrat åt dig.
     Då skall vi inte vika ifrån dig. *
     Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn.
Herre Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herre Sebaot, skåda ned från himlen, och ta dig an ditt vinträd.

Kort läsning
Vish 19:22


På allt sätt, Herre, gav du ditt folk storhet och ära. Du har inte svikit, utan bistått det alltid och överallt.

Du är Gud, en Gud som gör under,
du har uppenbarat din makt bland folken.

Slutbön

Herre, ge oss del av samme Ande som du utgöt vid den tredje timmen över den unga kyrkan, samlad kring apostlarna. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 16 augusti 2018, torsdag
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva.

Psalm 119:XV (113-120)

Jag hatar människor med delad håg, *
men din lag har jag kär.
     Du är mitt skydd och min sköld, *
     jag hoppas på ditt ord.
Vik bort ifrån mig, ni onda, *
jag vill ta min Guds befallningar i akt.
     Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva, *
     låt mig inte komma på skam med mitt hopp.
Stöd mig, så blir jag räddad, *
så vill jag alltid betrakta dina stadgar.
     Du förkastar alla dem som viker av från dina stadgar, *
     deras svek är förgäves.
Du förkastar som slagg alla gudlösa på jorden, *
därför har jag dina vittnesbörd kära.
     Min kropp ryser av fruktan för dig, *
     jag räds för dina domar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva.


Ant. 2 Hjälp oss, Gud, vår frälsare, och förlåt oss vår synd.

Psalm 79:1-5,8-11,13
Klagosång över Jerusalem
Om du hade förstått också du, vad som ger dig fred! (Luk 19:42)


Gud, hedningarna har trängt in i ditt eget land,
de har orenat ditt heliga tempel, *
de har gjort Jerusalem till en stenhop.
     De har gett dina tjänares kroppar
     till mat åt himlens fåglar, *
     dina frommas kött åt markens djur.
De har utgjutit deras blod som vatten, +
runt omkring Jerusalem, *
och ingen finns som begraver dem.
     Vi har blivit till vanära för våra grannar, *
     till spott och hån för dem som bor omkring oss.
Hur länge, Herre? Skall du vredgas för alltid? *
Hur länge skall din nitälskan brinna som éld?
     Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss, +
     skynda oss till mötes i din barmhärtighet, *
     ty vi är djupt förnedrade.
Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull, *
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
     Varför skulle folken få säga: *
     "Var är nu deras Gud?"
Låt oss få se hur du visar folken *
att du hämnas dina tjänares utgjutna blod.
     Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte, *
     låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv.
Vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet, *
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Hjälp oss, Gud, vår frälsare, och förlåt oss vår synd.


Ant. 3 Herre Sebaot, skåda ned från himlen, och ta dig an ditt vinträd.

Psalm 80
Herre, ta dig an ditt vinträd
Kom, Herre Jesus (Upp 22:20)


Lyssna, du Israels herde, +
du som leder Josef som din hjord, *
du som tronar på keruberna, träd fram i glans.
     Låt din makt vakna upp
     till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, *
     och kom till vår frälsning.
Gud, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Herre Gud Sebaot,
     hur länge skall du vredgas på ditt folk *
     och inte höra våra böner?
Du har låtit oss äta tårebröd *
och givit oss tårar i fullt mått att dricka.
     Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, *
     och våra fiender smädar oss.
Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Ett vinträd flyttade du från Egypten, *
     du förjagade hedningarna och planterade det.
Du röjde rum för det, *
och det slog rötter och uppfyllde landet.
     Bergen täcktes av dess skugga *
     de mäktigaste cedrar av dess rånkor.
Det utbredde sina revor ända till havet *
och sina rotskott intill floden.
     Varför har du då brutit ner dess stängsel *
     så att alla vägfarande plundrar det?
Vildsvinet från skogen frossar på det, *
och djuren på marken äter av det.
     Gud Sebaot, vänd dig åter till oss, +
     skåda ned från himlen och sé på oss, *
     och ta dig an detta vinträd.
Skydda trädet som din högra hand har planterat, *
den son som du har fostrat åt dig.
     De har bränt upp det i eld och huggit ner det. *
     Träd fram, och låt dem förgås vid din åsyn.
Håll din hand över din högra hands man, *
den människoson som du har fostrat åt dig.
     Då skall vi inte vika ifrån dig. *
     Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn.
Herre Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herre Sebaot, skåda ned från himlen, och ta dig an ditt vinträd.

Kort läsning
5 Mos 4:7


Vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nära som Herren, vår Gud, är oss, så ofta vi åkallar honom?

Herren är nära alla dem som åkallar honom,
han hör deras rop och frälser dem.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du himlaljusens Fader hos vilken inget mörker finns, gläd oss med ditt ljus, så att vi gärna lyssnar till ditt ord och gör vad du befaller. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 16 augusti 2018, torsdag
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva.

Psalm 119:XV (113-120)

Jag hatar människor med delad håg, *
men din lag har jag kär.
     Du är mitt skydd och min sköld, *
     jag hoppas på ditt ord.
Vik bort ifrån mig, ni onda, *
jag vill ta min Guds befallningar i akt.
     Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva, *
     låt mig inte komma på skam med mitt hopp.
Stöd mig, så blir jag räddad, *
så vill jag alltid betrakta dina stadgar.
     Du förkastar alla dem som viker av från dina stadgar, *
     deras svek är förgäves.
Du förkastar som slagg alla gudlösa på jorden, *
därför har jag dina vittnesbörd kära.
     Min kropp ryser av fruktan för dig, *
     jag räds för dina domar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Uppehåll mig efter ditt löfte, så får jag leva.


Ant. 2 Hjälp oss, Gud, vår frälsare, och förlåt oss vår synd.

Psalm 79:1-5,8-11,13
Klagosång över Jerusalem
Om du hade förstått också du, vad som ger dig fred! (Luk 19:42)


Gud, hedningarna har trängt in i ditt eget land,
de har orenat ditt heliga tempel, *
de har gjort Jerusalem till en stenhop.
     De har gett dina tjänares kroppar
     till mat åt himlens fåglar, *
     dina frommas kött åt markens djur.
De har utgjutit deras blod som vatten, +
runt omkring Jerusalem, *
och ingen finns som begraver dem.
     Vi har blivit till vanära för våra grannar, *
     till spott och hån för dem som bor omkring oss.
Hur länge, Herre? Skall du vredgas för alltid? *
Hur länge skall din nitälskan brinna som éld?
     Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss, +
     skynda oss till mötes i din barmhärtighet, *
     ty vi är djupt förnedrade.
Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull, *
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
     Varför skulle folken få säga: *
     "Var är nu deras Gud?"
Låt oss få se hur du visar folken *
att du hämnas dina tjänares utgjutna blod.
     Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte, *
     låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv.
Vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet, *
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Hjälp oss, Gud, vår frälsare, och förlåt oss vår synd.


Ant. 3 Herre Sebaot, skåda ned från himlen, och ta dig an ditt vinträd.

Psalm 80
Herre, ta dig an ditt vinträd
Kom, Herre Jesus (Upp 22:20)


Lyssna, du Israels herde, +
du som leder Josef som din hjord, *
du som tronar på keruberna, träd fram i glans.
     Låt din makt vakna upp
     till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, *
     och kom till vår frälsning.
Gud, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Herre Gud Sebaot,
     hur länge skall du vredgas på ditt folk *
     och inte höra våra böner?
Du har låtit oss äta tårebröd *
och givit oss tårar i fullt mått att dricka.
     Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, *
     och våra fiender smädar oss.
Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Ett vinträd flyttade du från Egypten, *
     du förjagade hedningarna och planterade det.
Du röjde rum för det, *
och det slog rötter och uppfyllde landet.
     Bergen täcktes av dess skugga *
     de mäktigaste cedrar av dess rånkor.
Det utbredde sina revor ända till havet *
och sina rotskott intill floden.
     Varför har du då brutit ner dess stängsel *
     så att alla vägfarande plundrar det?
Vildsvinet från skogen frossar på det, *
och djuren på marken äter av det.
     Gud Sebaot, vänd dig åter till oss, +
     skåda ned från himlen och sé på oss, *
     och ta dig an detta vinträd.
Skydda trädet som din högra hand har planterat, *
den son som du har fostrat åt dig.
     De har bränt upp det i eld och huggit ner det. *
     Träd fram, och låt dem förgås vid din åsyn.
Håll din hand över din högra hands man, *
den människoson som du har fostrat åt dig.
     Då skall vi inte vika ifrån dig. *
     Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn.
Herre Gud Sebaot, upprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herre Sebaot, skåda ned från himlen, och ta dig an ditt vinträd.

Kort läsning
Jfr Est Gr F:6


Mitt folk är Israel; det var de som ropade till Gud och blev räddade. Herren har räddat sitt folk, Herren har befriat oss från alla olyckor. Gud har gjort tecken och under, och ingenting liknande har skett bland hedningarna.

Jag tackar dig för att du svarade mig
och blev min räddning.

Slutbön

Herre, hör vår bön och ge oss kraft genom Jesu tålamod, så att vi utan klagan bär de prövningar som livet medför. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 16 augusti 2018, torsdag
torsdag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Dagen stilla går till ända,
sakta sänkes afton ned,
solens sista varma strålar
bjuder mödans tid farväl,
och, som Skaparen det menat,
famnar mörkret nu vårt land.

I vår svaghet vi dig beder:
Hör oss, arma syndare,
döm ej såsom vi förtjänat,
utan vänd allt ont till gott,
tag, o Herre, våra böner
i din stora nåd emot.

Giv om natten frid och glädje,
ro och trygghet åt vårt bo,
må det kors som du har tecknat
på vår panna skydda oss,
att ej, lik en tjuv om natten,
ondskan tar oss i sitt våld.

Låt oss sjunga Faderns ära,
himlens höge Härskare,
låt oss prisa ende Sonen
och vår gode Hjälpare,
de som i en enda gudom
råder i all evighet. Amen.

Ant. 1 Dina fromma skall jubla, när de går in i din boning.

Psalm 132
Guds löften till Davids hus
Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron (Luk 1:32)

I


Tänk, o Herre, på David, *
tänk på allt han fick lida,
     han som svor Herren en ed *
     och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob:
"Jag skall inte gå in i min hydda *
eller gå till vila på mitt läger,
     jag skall inte unna mina ögon sömn *
     eller mina ögonlock slummer,
förrän jag har funnit en plats åt Herren, *
en boning åt den Starke i Jakob."
     Vi hörde om den i Efrata, *
     vi fann den på Jaars mark.
Låt oss gå in i hans boning *
låt oss tillbe vid hans fotapall.
     Stå upp, Herre, kom till din viloplats, *
     du och din heliga ark.
Dina präster skall klä sig i rättfärdighet, *
och dina fromma skall jubla.
     Vi ber dig för din tjänare Davids skull: *
     Visa inte tillbaka din smorde.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Dina fromma skall jubla, när de går in i din boning.

Ant. 2 Herren har utvalt Sion till sin boning.

II

Herren har svurit David en ed
som han inte skall bryta: *
"Konungar av din släkt skall få sitta på din tron.
     Om dina söner håller mitt förbund
     och håller den lag som jag ger dem, *
     så skall också deras söner sitta på din tron för evigt.
Ty Herren har utkorat Sion, *
där vill han ha sin boning.
     Detta är den viloplats som jag har utvalt, *
     här vill jag bo för alltid.
Deras förråd skall jag rikligt välsigna, *
och jag skall mätta deras fattiga.
     Deras präster skall jag klä i frälsning, *
     och deras fromma skall jubla.
Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David, *
där har jag ställt en lampa
som brinner för min smorde.
     Hans fiender klär jag i skam, *
     men på honom skall kronan glänsa."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren har utvalt Sion till sin boning.

Ant. 3 Herren har givit honom välde och ära och rike, och alla folk måste tjäna honom.
eller:
Hans är all makt, i hi

Canticum
Upp ll:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,
     för att du gjort bruk av din väldiga makt *
     och trätt fram såsom konung.
Folken vredgades, men din vredes dag har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,
     då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
     och dem som fruktar ditt namn, de små och de stora.
Nu har vår Gud vunnit seger, +
Kraften och väldet är håns, *
och makten finns hos hans smorde.
     Ty våra bröders anklagare har störtats nér, *
     han som anklagade dem inför vår Gud
     både dag och natt.
De har besegrat honom i kraft av Lammets blod *
och i kraft av sitt vittnesbörd:
     de älskade inte sitt liv så högt
     att de drog sig undan döden. *
     Jubla då, ni himlar och ni som bor i dem!
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren har givit honom välde och ära och rike, och alla folk måste tjäna honom.
eller:
Hans är all makt, i hi

Kort läsning
1 Pet 3:8-9


Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

Responsorium

Herren är god, + han bespisar oss med bästa vete.
Herren är god, + han bespisar oss med bästa vete.
Med honung ur klippan mättar han oss,
+ han bespisar oss med bästa vete.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren är god, + han bespisar oss med bästa vete.

Ant.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Förbön

Vi vänder oss i kärlek till vår Herre och herde, som är vår hjälp och tröst, och ber:
R. Hjälp oss, Herre, och hör vår bön.

Lovad vare du, som kallat oss till din heliga kyrka
— bevara oss som levande lemmar i henne.
Du som har anförtrott omsorgen om alla församlingarna åt vår påve N.
— ge honom en fast tro, ett levande hopp och en uppmärksam kärlek.
Ge syndarna omvändelsens nåd och de fallna kraft att resa sig
— och åt alla tillfälle till bättring.
Du som ville börja ditt liv som flykting
— kom ihåg dem som drivits bort från familj och fädernesland.
Ge evig frid åt alla dem som lämnat världen
— och satt sitt hopp till dig.

Fader vår...

Slutbön
Vi tackar dig, Herre, när dagen lider mot sitt slut, och vi ber om din barmhärtighet, så att allt som vi i mänsklig svaghet har begått blir helat och förlåtet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Gud, du skördens Herre, på din kallelse bar den salige biskop Brynolf sitt ämbetes börda och vårdade din vingård med ord och föredöme. Gör oss, på hans förbön, till trogna arbetare som undanröjer syndens törnen och får skörda nådens frukter. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Allsmäktige Gud, du som gjorde den helige konung Stefan till kyrkans förkämpe på jorden, låt honom nu vara hennes förebedjare i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 16 augusti 2018, torsdag
Torsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du min salighet,
du nådens brunn av evighet,
min synd och brist du på dig tog
och för min skull på korset dog.

Giv att jag håller mig till dig
i tro och kärlek innerlig
och att jag följer dina spår
var än min väg i världen går.

Då synden vaknar i min själ
och lockar mig att bli sin träl,
ledsaga mig till korsets fot
på nytt din nåd att taga mot.

Ditt kors, o Jesu, blive mig
vägvisaren på livets stig,
min sol i dagens larm och brus,
i stilla natt mitt stjärneljus.

Då vet jag att jag säker går
och att mig ingen ofärd når,
då blir ej vägen villosam,
den leder mig till målet fram.

Så blive då i lust och nöd
ditt helga kors mitt värn och stöd,
min levnads enda fasta grund,
mitt trygga hopp i dödens stund.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Min kropp skall få vila med förtröstan.

Psalm 16
För mig finns inget gott utom dig
Gud löste honom ur dödens vända och lät honom uppstå (Apg 2:24)


Bevara mig, Gud, *
ty jag tar min tillflykt till dig.
     Jag säger till Herren: "Du är ju Herren, *
     för mig finns inget gott utom dig."
De heliga i landet, de härliga, *
endast till dem har jag behag.
     Men de som tar sig andra gudar, *
     de drabbas av svåra plågor.
Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *
eller ta deras namn på mina läppar.
     Herren är min beskärda del och bägare, *
     du håller mitt öde i dina händer.
En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, *
ett arv som behagar mig väl.
     Jag vill lova Herren, han ger mig råd. *
     Ännu om natten manar mig mitt innersta.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
     Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, *
     även min kropp får bo i trygghet.
Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din fromme se graven.
     Du visar mig livets väg,
     inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, *
     ljuvlighet i din högra hand för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Min kropp skall få vila med förtröstan.

Kort läsning
1 Thess 5:23

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Vare sig vi är vakna eller sover, skall vi leva för Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Vare sig vi är vakna eller sover, skall vi leva för Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre, vår Gud, låt kropp och själ, som tyngts av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg