Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

391. Vad innebär det för oss att ta emot Guds barmhärtighet?
Det innebär att vi inser vår skuld och ångrar våra synder. Gud själv avslöjar med sitt ord och med sin Ande våra synder, skänker oss sanningen i vårt samvete och hoppet om förlåtelse.

392. Vad är synd?
Synd är “ett ord, en handling eller en önskan som står i motsättning till den eviga lagen”(S:t Augustinus). Den kränker Gud eftersom den är en vägran att lyda och besvara hans kärlek. Den sårar den mänskliga naturen och är ett angrepp på den mänskliga solidariteten. Kristus avslöjar i sitt lidande helt och fullt syndens allvar och besegrar den med sin barmhärtighet.

393. Finns det många olika slags synder?
Synderna är många och olika. Man kan urskilja dem efter deras objekt eller de dygder och bud de står i motsättning till. De kan direkt vara riktade mot Gud, nästan eller oss själva. Det är möjligt att indela dem som synder i tankar, ord, gärningar och underlåtelser.

394. Hur skiljer man olika synder åt med avseende på allvaret i dem?
Man skiljer på dödssynd och mindre synd.

395. När begår man en dödssynd?
En dödssynd begår man när det samtidigt gäller en allvarlig sak, när man är fullt medveten och ger sitt fria samtycke. Denna synd förstör kärleken i människan, berövar henne den helgande nåden och för henne till den eviga döden i helvetet, om hon inte ångrar sig. På ordinarie sätt får man förlåtelse för den genom dopets och botens eller försoningens sakrament.

396. När begår man en mindre synd?
Man begår en mindre synd, som till sitt väsen skiljer sig från dödssynden, när det rör sig om något mindre allvarligt - eller också om något allvarligt, men utan att man är fullt medveten eller helt och hållet har gett sitt samtycke. En sådan synd bryter inte förbundet med Gud, men den försvagar kärleken; den avslöjar en oordnad känsla för de skapade tingen; den hindrar själens framsteg i utövandet av dygderna och det moraliskt goda; den förtjänar renande straff här i tiden.

397. Hur framträder synden skarpare i oss?
Synd framkallar synd, och upprepande av den leder till lastbarhet.

398. Vad menas med laster?
Laster är motsatsen till dygder. De är perversa vanor som förmörkar samvetet och har en böjelse till det onda. Lasterna kan stå i samband med de så kallade huvudsynderna som är följande: högmod, girighet, avund, vrede, lusta, frosseri, lättja eller slapphet.

399. Bär vi ansvar för synder som begås av andra?
Vi bär ett sådant ansvar om vi på ett klandervärt sätt gör oss skyldiga till samarbete med dem.

400. Vad menas med syndens strukturer?
Sådana strukturer är sociala situationer eller institutioner som står i motsättning till Guds lag. De är uttryck för och en effekt av personliga synder.


B

#     ¤     +