Lilla katekism

Katolska Kyrkans lilla katekes

161. Varför är kyrkan en enda?
Kyrkan är en enda eftersom hon som modell har den enda Gudens enhet i de tre personernas trefaldighet; därför att hon som grundare och huvud har Jesus Kristus, som återställer alla folks enhet i en enda kropp; därför att hon som själ har den Helige Ande som förenar alla troende i gemenskapen med Kristus. Hon har en enda tro, ett enda sakramentalt liv, en enda apostolisk succession, ett gemensamt hopp och samma kärlek.

162. Var finns Kristi enda kyrka förverkligad?
Kristi enda kyrka, som upprättad och organiserad gemenskap i världen, har sin konkreta existens i (subsistit in) den katolska kyrkan, som styrs av Petri efterföljare och biskoparna i gemenskap med honom. Endast genom henne kan frälsningsmedlen erhållas i hela sin fullhet, därför att Herren har anförtrott alla det Nya förbundets rikedomar enbart åt det apostoliska kollegiet, vars överhuvud är Petrus.

163. Hur skall man betrakta de kristna som inte är katoliker?
I de kyrkor och kyrkliga samfund som har skilt sig från den fulla gemenskapen med den katolska kyrkan finns det många element av helgelse och sanning. Alla dessa goda ting kommer från Kristus och har en dynamisk tendens till att uppnå den katolska enheten. Medlemmarna i dessa kyrkor och samfund har blivit inlemmade med Kristus genom dopet: vi erkänner dem därför som våra bröder och systrar.

164. Hur skall man engagera sig för att främja de kristna enhet?
Längtan efter att återupprätta enheten mellan alla krista är en Kristi gåva och en Andens kallelse. Den angår hela kyrkan och yttrar sig i hjärtats omvändelse, bön, broderligt umgänge och teologisk dialog.

165. I vilken mening är kyrkan helig?
Kyrkan är helig eftersom den helige Guden är hennes upphov; Kristus har utlämnat sig själv för henne för att helga henne och göra henne till ett helgelsens verktyg; den Helige Ande ger henne liv med kärleken. I kyrkan finns hela fullheten av frälsningens medel. Helighet är varje medlems kallelse och målet för varje aktivitet i henne. Kyrkan håller i sitt inre minnet levande av jungfru Maria och otaliga helgon, som förebilder och förebedjare. Kyrkans helighet är källan till hennes barns helgelse. Dessa erkänner här på jorden alla som syndare i ständigt behov av omvändelse och rening.

166. Varför kallas kyrkan katolsk?
Kyrkan är katolsk, dvs universell, därför att Kristus är närvarande i henne: “Där Kristus Jesus är, där är den katolska kyrkan” (Ignatius av Antiochia). Hon förkunnar tron i sin helhet och fullhet; hon bär och förvaltar fullheten av alla medel till frälsning; hon är utsänd till alla folk i alla tider, vilka kulturer de än må tillhöra.

167. Är lokalkyrkan katolsk?
Katolsk är varje lokalkyrka (dvs ett stift eller en eparki - motsvarigheten till ett stift i de orientaliska kyrkorna) som består av gemenskapen av sådana kristna vilka är förenade i tro och sakrament med sin biskop vilken är vigd i den apostoliska successionen, och med den romerska kyrkan, som “har ledarskapet i kärleken”.

168. Vem tillhör den katolska kyrkan?
Alla människor tillhör på olika sätt eller har en inriktning på Gudsfolkets katolska enhet. Fullt ut inlemmad i den katolska kyrkan är den som har Kristi Ande och är förenad med kyrkan med de band som utgörs av trosbekännelsen, sakramenten, kyrkostyrelsen och gemenskapen. De döpta som inte helt och fullt förverkligar denna katolska enhet har viss gemenskap, om än ofullkomlig, med den katolska kyrkan.

169. Vilken förbindelse har den katolska kyrkan med det judiska folket?
Katolska kyrkan erkänner en särskild förbindelse med det judiska folket i och med att Gud utvalde detta folk, först bland alla, till att ta emot sitt ord. “De har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa” (Rom 5:9). Till skillnad från de andra icke-kristna religionerna är den judiska tron redan svar på Guds uppenbarelse i det Gamla förbundet.

170. Vilken förbindelse finns mellan den katolska kyrkan och de icke-kristna religionerna?
Det finns en förbindelse, framför allt på grund av hela människosläktets gemensamma ursprung och gemensamma mål. Katolska kyrkan erkänner att allt gott och sant som finns i de andra religionerna kommer från Gud. Det är en utstrålning av hans sanning som kan förbereda människor att ta emot evangeliet och bidra till att främja mänsklighetens enhet i Kristi kyrka.

171. Vad betyder satsen ?utanför kyrkan ingen frälsning??
Den betyder att hela frälsningen kommer från Kristus, huvudet, genom kyrkans förmedling, som är hans kropp. Därför kan sådana människor inte bli frälsta som inser att kyrkan är grundad av Kristus och nödvändig för frälsningen men som inte träder in i henne eller inte stannar kvar i henne. Men samtidigt kan tack vare Kristus och hans kyrka sådana människor uppnå evig frälsning som utan egen skuld inte känner till Kristi evangelium och hans kyrka, men uppriktigt söker Gud och under inflytande av nåden bemödar sig om att uppfylla hans vilja som de får kunskap om genom samvetets omdöme och maning.

172. Varför måste kyrkan förkunna evangeliet för hela världen?
Det måste hon därför att Kristus har befallt: “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn” (Mt 28:19). Denna Herrens missionsbefallning har sin källa i Guds eviga kärlek, som har sänt sin Son och hans Ande därför att “han vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2:4).

173. På vilket sätt är kyrkan missionerande?
Ledd av den Helige Ande fortsätter kyrkan under historiens lopp Kristi egen sändning. Därför skall hon för alla förkunna det glada budskapet som Kristus är upphovsmannen till, genom att följa hans väg, och därvid vara beredda att offra sig själva och till och med vara inställda på att ta på sig martyriet.

174. Varför är kyrkan apostolisk?
Kyrkan är apostolisk genom sitt ursprung, ty hon är byggd på “apostlarnas grund” (Ef 2:20); genom sin undervisning, som är apostlarnas egen undervisning; genom sin struktur, eftersom hon undervisas, helgas och styrs ända till Kristi återkomst av apostlarna, tack vare deras efterträdare, biskoparna, i förening med Petri efterträdare.

175. Vilken är apostlarnas sändning?
Ordet apostel betyder “utsänd”. Jesus, Faderns Utsände, kallade tolv män till sig bland sina lärjungar och gjorde dem till apostlar. Han gjorde dem till sin uppståndelses utvalda vittnen och till grundvalar för sin kyrka. Han gav dem i uppdrag att fortsätta hans egen sändning och sade: “Som Fadern har sänt mig, sänder jag er” (Joh 20:21). Han lovade att han skulle vara med dem ända till världens och tidens slut.

176. Vad är den apostoliska successionen?
Den apostoliska successionen är överförandet genom vigningens sakrament av apostlarnas sändning och fullmakt till deras efterträdare, biskoparna. På grund av detta överförande förblir kyrkan i tros- och livsgemenskap med sitt ursprung, medan hon under tidernas lopp genom utbredandet av Kristi rike på jorden leder och genomför hela sitt apostolat.


B

#     ¤     +