27 söndagen 'under året'
2021-10-03

Första läsningen
1 Mos 2:18-24
(Kött av mitt kött)


Läsning ur första Moseboken
Herren Gud sade: »Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.« Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen:
»Den här gången är det ben av mina ben,
kött av mitt kött.
Kvinna skall hon heta,
av man är hon tagen.«
Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (683)
Ps 128:1-6

R.
Herren välsigne oss i alla våra dagar

Salig den som fruktar Hérren *
och vandrar på hans vägar.
Av dina händers möda får du njuta frúkten. *
Salig du! Ja, det skall gå dig väl. R.

Lik en vinstock som bär frúkt *
är hustrun därinne i ditt hús,
lika plantor av olívträd *
är barnen kring ditt bórd. R.

Så välsignas den mán *
som fruktar Hérren.
Herren välsigne dig från Síon. †
Må du få se Jerusalems välgång *
i alla dina dágar,
och må du få se barn till dina bárn. *
Fred över Ísrael! R.

Andra läsningen
Heb 2:9-11
(Han som helgar och de som blir helgade har en och samme fader)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, är nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nätt sin fullhet i oss.

Evangelium
Mark 10:2-16
(Vad Gud har sammanfogat får människan inte åtskilja)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom några fariseer fram till Jesus, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: »Vilka bestämmelser har Mose gett er?« De svarade: »Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.« Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: »Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska.« Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: »Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.« Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Franciscus av Assisi
Franciscus av Assisi
2021-10-04

Första läsningen
Jon 1:1 – 2:1, 11
(Jona stod upp och ville fly undan Herrens ansikte)


Läsning ur profeten Jonas bok.
Herrens ord kom till Jona, Amittais son, han sade: »Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.« Men Jona stod upp och ville fly till Tarsis, undan Herrens ansikte. Och han for ned till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Och sedan han hade erlagt betalning för resan, steg han ombord på det för att fara med till Tarsis, undan Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind ut över havet, så att en stark storm uppstod på havet, och skeppet var nära att krossas. Då greps sjömännen av fruktan och ropade var och en till sin gud, och vad löst som fanns i skeppet kastade de i havet för att bereda sig lättnad. Men Jona hade gått ned i det inre av fartyget och låg där i djup sömn.
Då gick skepparen till honom och sade till honom: »Hur kan du sova så? Stå upp och åkalla din Gud. Kanhända skall den Guden tänka på oss, så att vi inte förgås.« Och folket sade till varandra: »Nåväl, låt oss kasta lott, så att vi får veta för vems skull denna olycka har kommit över oss.« När de så kastade lott, föll lotten på Jona. Då sade de till honom: »Säg oss för vems skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende, och varifrån kommer du? Från vilket land och av vad folk är du?« Han svarade dem: »Jag är en hebré, och jag dyrkar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra.« Då greps männen av stor fruktan och sade till honom: »Vad är det du har gjort!« Ty männen fick genom det han berättade för dem veta att han flydde undan Herrens ansikte. Och de sade till honom: »Vad skall vi göra med dig, så att havet stillar sig för oss?« Ty havet stormade mer och mer. Då svarade han dem: »Ta mig och kasta mig i havet, så skall havet stillas för er, ty jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er.«
Männen strävade med all makt att komma tillbaka till land, men de kunde inte, ty havet stormade mer och mer emot dem. Då ropade de till Herren och sade: »Ack Herre, låt oss inte förgås för denne mans själs skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss. Ty du, Herre, har gjort som dig behagade.« Därefter tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. Och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Men Herren sände en stor fisk, som slukade Jona. Och Jona var i fiskens buk tre dagar och tre nätter. Och på Herrens befallning kastade fisken upp Jona på land.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jon 2:2–5, 8 (R. 7c)

R.
Du förde mig upp ur graven, Herre.

Jag ropade till Herren i min nöd
och han svarade mig.
Ur dödsrikets inre steg mitt rop
och du hörde min röst. R.

Du slungade mig i djupet, mitt i havet,
där strömmarna fångade mig,
alla dina brottsjöar slog samman över mitt huvud. R.

Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig.
Får jag se ditt heliga tempel igen? R.

Då mina krafter sinade,
vände jag mig till Herren.
Min bön nådde dig,
nådde ditt heliga tempel. R.

Halleluja
Jfr Joh 13:34

Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Evangelium
Luk 10:25–37
(Vem är min nästa?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« Han svarade: »Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.« Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?« På den frågan svarade Jesus: »En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer, skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?« Han svarade: »Den som visade honom barmhärtighet.« Då sade Jesus: »Gå du och gör som han!«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 27 veckan 'under året'

2021-10-05

Första läsningen
Jon 3:1–10
(De vände om från sin onda väg)


Läsning ur profeten Jonas bok.
Herrens ord kom till Jona, han sade: »Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig.« Då stod Jona upp och begav sig till Nineve, som Herren hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, en dagsresa, och predikade och sade: »Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bli förstört.«
Då trodde folket i Nineve på Gud, och lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för kungen i Nineve, stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt kungens och hans stores påbud, och sade: »Ingen människa må smaka något, inte heller något djur vare sig av fäkreaturen eller småboskapen, de må inte föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur skall hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet, kanhända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi inte förgås.«
Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 130:1–4ab, 7–8 (R. 3)

R.
Om du, Herre, vill tillräkna synd, vem kan då bestå?

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst,
låt dina öron akta på mina böner. R.

Om du, Herre, vill tillräkna synd,
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse,
för att man må frukta dig. R.

Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd,
väldig är den frälsning som finns hos honom.
Han skall frälsa Israel
från alla deras synder. R.

Halleluja
Luk 11:28b

Saliga de som hör Guds ord
och tar vara på det, säger Herren.

Evangelium
Luk 10:38–42
(Maria har valt det som är bäst)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 27 veckan 'under året'
Bruno, präst
2021-10-06

Första läsningen
Jon 4:1–11
(Skulle jag inte ha medlidande med Nineve?)


Läsning ur profeten Jonas bok.
Jona blev förargad i högsta grad, och hans vrede upptändes. Och han bad till Herren och sade: »Ack Herre, var det inte detta jag tänkte, när jag ännu var i mitt land! Därför ville jag också i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, tålmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda. Så ta nu, Herre, mitt liv ifrån mig, ty jag vill hellre vara död än leva.« Men Herren sade: »Menar du att du har skäl att vredgas?«
Och Jona gick ut ur staden och stannade öster om staden. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den, för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en ricinbuske skjuta upp över Jona, för att den skulle ge skugga åt hans huvud och hjälpa honom ur hans förargelse, och Jona gladde sig mycket över ricinbusken. Men dagen därefter, när morgonrodnaden gick upp, sände Gud maskar som frätte ricinbusken, så att den vissnade. När sedan solen hade gått upp, sände Gud en brännande östanvind, och solen stack Jona på huvudet, så att han försmäktade. Då önskade han sig döden och sade: »Jag vill hellre vara död än leva.«
Men Gud sade till Jona: »Menar du att du har skäl till att vredgas för ricinbuskens skull?« Han svarade: »Jag må väl ha skäl att vredgas till döds.« Då sade Herren: »Du tycker synd om ricinbusken, som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp, som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ha medlidande med Nineve, den stora staden, där mer än 120 000 människor finns, som inte förstår att skilja mellan höger och vänster, och dessutom djur i mängd!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 86:3–6, 9–10 (R. 15b)

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Herre, var mig nådig,
ty hela dagen ropar jag till dig.
Låt mig få glädjas över din hjälp,
ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. R.

Du, Herre, är god och förlåtande,
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
Lyssna, Herre, till mitt rop,
och ge akt på mina böner. R.

Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig,
de skall ära ditt namn.
Ty du är stor, och du gör under,
du allena är Gud. R.

Halleluja
Rom 8:15

Vi har fått en ande som ger söners rätt,
så att vi kan ropa: »Abba! Fader!«

Evangelium
Luk 11:1–4
(Herre, lär oss att be)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade, sade en av hans lärjungar till honom: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Då sade han till dem: »När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Birgitta av Vadstena
2021-10-07

Första läsningen
Vish 7:7-14
(Jag valde visheten)


Läsning ur Vishetens bok.
Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,
ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand
och silver räknas som smuts på marken.
Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet
och ville hellre äga henne än dagens ljus,
ty skenet från henne slocknar aldrig.
Men med henne kom också allt annat gott till mig;
det låg omätlig rikedom i hennes händer.
Jag gladdes åt alla dessa ting, ty visheten härskar över dem,
men jag visste ännu inte att hon också är deras moder.
Det jag lärde mig utan baktankar
lär jag ut utan missunnsamhet.
Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv,
ty den är en outtömlig skattkammare för människorna.
De som utnyttjar den vinner Guds vänskap,
fostrans gåvor öppnar vägen till honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-5, 8-10, 14

R.
Herre, visa mig din väg,
och gör mig villig att gå den.


Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
jag hoppas alltid på díg. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Alla Herrens vägar är nåd och trófasthet *
för dem som håller hans förbund och víttnesbörd.
De som fruktar Herren blir hans förtrógna, *
han inviger dem i sitt förbúnd. R.

Andra läsningen
1 Kor 2:6-10
(Vishet förkunnar vi)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ingen vet vem Fadern är utom Sonen
och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Evangelium
Luk 10:21-24
(Du har dolt detta för de visa och kloka
men uppenbarat det för dem som är som barn)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fylldes Jesus med jublande glädje genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Vår Fru av Rosenkransen
Vår Fru av Rosenkransen
2021-10-08

Första läsningen
Joel 1:13–15; 2:1–2
(Herrens dag är nära)


Läsning ur profeten Joels bok.
Klä er i sorgdräkt och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i sorgdräkt natten igenom, ni min Guds tjänare, eftersom er Guds hus måste sakna spisoffer och drickoffer. Pålys en helig fasta, utlys en högtidsförsamling. Församla de gamla, ja, alla landets inbyggare, till Herrens, er Guds, hus, och ropa så till Herren. Ve oss, vilken dag! Ty Herrens dag är nära, och som våld från den Allsvåldige kommer den.
Stöt i basun på Sion, och blås larmsignal på mitt heliga berg. Må alla landets inbyggare darra! Ty Herrens dag kommer, ja, den är nära: en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken, lik en gryning som breder ut sig över bergen. Ett stort och mäktigt folk kommer, ett vars like aldrig någonsin har funnits och ej heller hädanefter skall uppstå, intill senaste släktens år.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 9:2–3, 6, 16, 8–9 (R. 9a)

R.
Herren skall döma jorden med rättfärdighet.

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta,
jag vill förkunna alla dina under.
Jag vill vara glad och fröjdas i dig,
jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste. R.

Du har straffat folken och förintat de gudlösa
och utplånat deras namn för evigt.
Hedningarna har sjunkit ner i den grav som de grävde,
deras fot har blivit fångad i det nät de lade ut. R.

Herren tronar i evighet,
sin tron har han berett till dom.
Med rättfärdighet skall han döma jorden,
med rättvisa skipa lag bland folken. R.

Halleluja
Joh 12:31b–32

Nu skall denna världens härskare fördrivas, säger Herren.
Och när jag blir upphöjd från jorden,
skall jag dra alla till mig.

Evangelium
Luk 11:15–26
(Det är med Guds finger som jag driver ut demonerna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden då Jesus hade drivit ut en demon, sade folket: »Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.« Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: »Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand, får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
När den orena anden lämnar en människa, vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 27 veckan 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst
2021-10-09

Första läsningen
Joel 3:12–21
(Låt lien gå, ty skörden är mogen)


Läsning ur profeten Joels bok.
Så säger Herren: Må hednafolken resa sig och dra bort till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla folk häromkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, så stor är ondskan där. Skaror hopar sig i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal. Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken.
Herren upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst, så att himmelen och jorden bävar. Men för sitt folk är Herren en tillflykt och för Israels barn ett skydd. Och ni skall erfara att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem skall vara en helgad plats, och främlingar skall inte mer dra ditin.
På den tiden skall det ske att bergen dryper av druvsaft och höjderna flödar av mjölk, och alla bäckar i Juda flödar av vatten. Och en källa skall rinna upp i Herrens hus och vattna Akaciedalen.
Men Egypten skall bli en ödemark, och Edom skall bli en öde öken, därför att de har övat våld mot Judas barn och utgjutit oskyldigt blod i sitt land. Sedan skall Juda trona evinnerligen, och Jerusalem från släkte till släkte. Och jag skall utplåna deras blodskulder, dem som jag inte allaredan har utplånat. Och Herren skall förbli boende på Sion.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 97:1–2, 5–6, 11–12 (R. 12a)

R.
Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren.

Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig
och alla havsländerna glädja sig.
Han omges av moln och töcken,
rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron. R.

Bergen smälter som vax för Herren,
för hela jordens Herre.
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,
och alla folk ser hans ära. R.

Ljus går upp för den rättfärdige
och för de rättsinniga glädje.
Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren,
och prisa hans heliga namn. R.

Halleluja
Luk 11:28b

Saliga de som hör Guds ord
och tar vara på det, säger Herren.

Evangelium
Luk 11:27–28
(Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden hördes en kvinna i mängden ropa: »Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.« Men Jesus svarade: »Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

28 söndagen 'under året'
2021-10-10

Första läsningen
Vish 7:7-11
(Rikedom ett intet i jämförelse med visheten)


Läsning ur Vishetens bok.
Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,
ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand
och silver räknas som smuts på marken.
Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet
och ville hellre äga henne än dagens ljus,
ty skenet från henne slocknar aldrig.
Men med henne kom också allt annat gott till mig;
det låg omätlig rikedom i hennes händer.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (658)
Ps 128:1-6

R.
Mätta oss med din nåd, så att vi får jubla.

Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats víshet.
Herre, vänd åter. †
Hur länge dröjer du? *
Förbarma dig över dina tjänare. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar.
Ge oss glädje så många dagar som du plågat oss, *
så många år som vi har lidit ólycka. R.

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras bárn.
Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, *
ge framgång åt våra händers vérk. R.

Andra läsningen
Heb 4:12-13
(Guds ord blottlägger hjärtats uppsåt och tankar)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Mark 10:17-30
(Jesus och den rike mannen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus var på vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.« Då sade Petrus till honom: »Vi har ju lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------