Kristi Konungens Dag
2019-11-24

Första läsningen
2 Sam 5:1-3
(David smörjs till kung över Israel)


Läsning ur andra Samuelsboken
Alla Israels stammar kom till David i Hebron. »Vi är av samma kött och blod som du«, sade de. »Redan förut, när Saul var vår kung, var det du som förde befälet över Israel, och Herren sade till dig: Du skall vara herde för mitt folk Israel, du skall vara Israels furste.« Alla de äldste i Israel kom alltså till kung David i Hebron. Där slöt han förbund med dem inför Herren, och de smorde honom till kung över Israel.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (680)
Ps 122:1-2, 4-5

R.
Med glädje skall vi gå till Herrens hus

Vilken glädje, när man sáde till mig: *
”Låt oss gå till Herrens hús.”
Våra fötter har fått träda ín *
i dina portar, Jerúsalem. R.

dit stammarna drar upp, Herrens stámmar, *
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens námn.
Där står dómarsäten, *
säten för Davids hús. R.

Andra läsningen
Kol 1:12-20
(Han har fört oss in i sin älskade sons rike)


Läsning ur Paulus brev till kolosserna.
Tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer.

Evangelium
Luk 23:35-43
(Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När Jesus hade blivit korsfäst stod folket och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: »Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.« Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: »Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.« Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung.
Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 34 veckan 'under året'
Niels Stensen biskop, Katarina av Alexandria jungfru och martyr
2019-11-25

Första läsningen
Dan 1:1–6, 8–20
(Ingen kunde liknas vid
Daniel, Hananja, Misael och Asarja)


Läsning ur profeten Daniels bok.
I Jojakims, Judas kungs, tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, Judas kung, i hans hand, likaså en del av kärlen i Guds hus, och han förde dem till Sinears land, in i sin guds hus. Och kärlen förde han in i sin guds skattkammare.
Och kungen befallde Aspenas, sin överste hovman, att han skulle av Israels barn ta till sig ynglingar av kunglig släkt eller av förnäm börd, sådana som inte hade något lyte, utan var vackra att skåda och utrustade med förstånd till att inhämta allt slags visdom, kloka och läraktiga ynglingar, som kunde bli dugliga att tjäna i kungens palats. Dem skulle han låta undervisa i kaldéernas skrift och språk. Och kungen bestämde åt dem ett visst underhåll för var dag, av kungens egen mat och av det vin han själv drack, och befallde att man skulle uppfostra dem i tre år. När den tiden hade gått, skulle de få tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var nu Daniel, Hananja, Misael och Asarja, av Judas barn.
Men det var angeläget för Daniel att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som denne drack av, och han bad överste hovmannen att han inte skulle tvingas orena sig. Och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför överste hovmannen. Men överste hovmannen sade till Daniel: »Jag fruktar att min herre, kungen, som har bestämt om er mat och dryck, då skall finna era ansikten magrare än de ynglingars som är jämnåriga med er, och att ni så skall dra skuld över mitt huvud inför kungen.«
Då sade Daniel till hovmästaren som av överste hovmannen hade blivit satt till att ha uppsikt över Daniel, Hananja, Misael och Asarja: »Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar, och låt ge oss grönsaker att äta och vatten att dricka. Sedan må du jämföra vårt utseende med de ynglingars som har ätit av kungens mat, och efter vad du då anser må du göra med dina tjänare.«
Och han lyssnade till denna deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Och efter de tio dagarnas förlopp befanns de vara vackrare att skåda och ha bättre hull än alla de ynglingar som hade ätit av kungens mat. Då lät hovmästaren dem också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin som de skulle ha druckit, och gav dem grönsaker. Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom, och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar.
Och när den tid hade gått, efter vilken de, enligt kungens befallning, skulle föras fram inför honom, blev de av överste hovmannen förda inför Nebukadnessar. När då kungen talade med dem, fanns bland dem alla ingen som kunde liknas vid Daniel, Hananja, Misael och Asarja, och de fick så tjänstgöra hos kungen. Och närhelst kungen tillfrågade dem i en sak som fordrade vishet i förståndet, fann han dem vara tio gånger klokare än någon av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:29–33

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
R. lovad och upphöjd i evighet,

och prisat vare din härlighets heliga namn,
R. lovat och upphöjt i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
R. lovad och förhärligad i evighet.

Prisad vare du som tronar på keruberna
och ser ned i djupen,
R. lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron,
R. lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar,
R. lovad och ärad i evighet.

Halleluja
Jfr Matt 24:42a, 44

Håll er vakna,
ni vet inte när Människosonen kommer.

Evangelium
Luk 21:1–4
(Han såg en fattig änka lägga ner två kopparslantar)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden tittade Jesus upp och såg hur de rika lade sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner två kopparslantar, och då sade han: »Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 34 veckan 'under året'
2019-11-26

Första läsningen
Dan 2:31–45
(Gud skall upprätta ett rike som aldrig skall förstöras)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Daniel sade till Nebukadnessar: »Du, o kung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den stoden var hög och dess glans mycket stor, och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar var av silver, dess buk och höfter av koppar; dess ben var av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock inte genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem. Då blev på en gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och det blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.
Detta var drömmen, och vi vill nu säga kungen uttydningen: Du, o kung, kungarnas kung, åt vilken himmelens Gud har gett rike, väldighet, makt och ära, och i vilkens hand han har gett människors barn och djuren på marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bor, och som han har satt till herre över allesammans, du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela jorden. Ett fjärde rike skall också uppstå och vara starkt som järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt, och som järnet förstör allt annat, så skall också detta krossa och förstöra. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så, att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn finnas där, blandat med lerjord. Och att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum, genom människosäd, men att delarna likväl inte skall hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen. Ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.
Så har en stor Gud uppenbarat för kungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:34–38

Prisa Herren, alla hans verk.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni hans änglar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, himlens hela här.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Upp 2:10c

Var trogen intill döden, säger Herren,
så skall jag ge dig livets segerkrans.

Evangelium
Luk 21:5–11
(Det skall komma en tid
då det inte lämnas sten på sten)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sade Jesus: »Allt detta som ni ser — det skall komma en tid då det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner.«
Då frågade de honom: »Mästare, när sker detta och vad blir tecknet på att det börjar?« Han svarade: »Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet.« Och han sade till dem: »Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 34 veckan 'under året'
2019-11-27

Första läsningen
Dan 5:1–6, 13–14, 16–17, 23–28
(En människohand visade sig och började skriva)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Kung Belsassar gjorde ett stort gästabud för sina tusen stormän och höll dryckeslag med de tusen. Medan nu Belsassar var under vinets välde, befallde han att man skulle bära fram de kärl av guld och silver, som hans fader Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle så kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur dricka. Då bar man fram de gyllene kärl som hade blivit tagna ur tempelsalen i Guds hus i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack ur dem. Medan de så drack vin, prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten.
Då visade sig i samma stund fingrar som av en människohand, vilka mitt emot den stora ljusstaken skrev på den vitkalkade väggen i kungens palats, och kungen såg handen som skrev. Då vek färgen bort från kungens ansikte, och han uppfylldes av oroliga tankar, så att hans höfter skälvde och hans knän slog emot varandra.
När Daniel hade blivit hämtad till kungen, talade denne till Daniel och sade: »Du är ju Daniel, en av de judiska fångar som min fader kungen förde hit från Juda? Jag har hört sägas om dig att gudars ande är i dig, och att du har befunnits ha insikt och förstånd och särdeles stor vishet. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting. Om du alltså nu kan läsa skriften och säga mig dess uttydning, så skall du bli klädd i purpur, och den gyllene kedjan skall hängas om din hals, och du skall bli den tredje herren i riket.«
Då svarade Daniel och sade till kungen: »Dina gåvor må du själv behålla, och dina skänker må du ge åt en annan. Dem förutan skall jag läsa skriften för kungen och säga honom uttydningen: Du har förhävt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram inför dig kärlen från hans hus. Och du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur har druckit vin ur dem, och du har därvid prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten, som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har i sitt våld din ande och alla dina vägar, honom har du inte ärat. Därför har nu av honom denna hand blivit sänd och denna skrift blivit tecknad.
Och så lyder den skrift som här är tecknad: Mene mene tekel u-farsin. Och detta är uttydningen därpå: Mene, det betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, det betyder: du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Peres, det betyder: ditt rike har blivit styckat och givet åt meder och perser.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:39–44

Prisa Herren, sol och måne.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, himlens stjärnor.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, regn och dagg.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla vindar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, eld och solglöd.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, köld och hetta.
R. R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Upp 2:10c

Var trogen intill döden, säger Herren,
så skall jag ge dig livets segerkrans.

Evangelium
Luk 21:12–19
(Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte skall förbereda några försvarstal, ty jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 34 veckan 'under året'
2019-11-28

Första läsningen
Dan 6:11–27
(Gud sände sin ängel och stängde lejonens gap)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Furstarna och satraperna fann Daniel bedjande och åkallande sin Gud. Därefter gick de till kungen och frågade honom angående det kungliga förbudet: »Har du inte låtit sätta upp ett förbud, av det innehållet att vilken som helst som under trettio dagar vänder sig med bön till någon annan, vare sig gud eller människa, än till dig, o kung, han skall kastas i lejongropen?« Kungen svarade och sade: »Jo, och det påbudet står fast efter Mediens och Persiens orubbliga lag.«
Då svarade de och sade till kungen: »Daniel, en av de judiska fångarna, frågar varken efter dig eller efter det förbud som du har låtit sätta upp, utan förrättar sin bön tre gånger om dagen.«
När kungen hörde detta, blev han mycket bedrövad och gjorde sig bekymmer över hur han skulle kunna rädda Daniel. Ända till solnedgången mödade han sig med att söka en utväg att hjälpa honom. Då skyndade männen till kungen och sade till honom: »Vet, o kung, att det är en Mediens och Persiens lag att inget förbud och ingen förordning som kungen utfärdar kan återkallas.«
Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen, och kungen talade till Daniel och sade: »Din Gud, den som du så oupphörligt dyrkar, han må rädda dig.« Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormäns sigill, för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel. Därefter gick kungen hem till sitt palats och tillbringade hela natten under fasta och lät inga kvinnor komma inför sig. Och sömnen flydde honom.
Sedan om morgonen, när det dagades, stod kungen upp och gick med hast till lejongropen. Och när han hade kommit nära intill gropen, ropade han på Daniel med ängslig röst. Kungen talade till Daniel och sade: »Daniel, du den levande Gudens tjänare, har väl din Gud, den som du så oupphörligt dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?«
Då svarade Daniel kungen: »Må du leva evinnerligen, o kung! Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap, så att de inte har gjort mig någon skada. Ty jag har inför honom befunnits oskyldig. Ej heller har jag förbrutit mig mot dig, o kung.«
Då blev kungen mycket glad, och befallde att man skulle ta Daniel upp ur gropen. Och när Daniel hade blivit tagen upp ur gropen, kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade trott på sin Gud. Sedan lät kungen hämta de män som hade anklagat Daniel, och han lät kasta dem i lejongropen, med deras barn och hustrur. Och innan de ännu hade hunnit till bottnen i gropen, överföll lejonen dem och krossade alla deras ben.
Därefter lät kung Darejaves skriva till alla folk och stammar och språk som fanns på hela jorden: »Mycken frid vare med er! Härmed ger jag befallning att man inom mitt rikes hela område skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande Guden, som förblir evinnerligen, och hans rike är sådant att det inte kan förstöras, och hans välde består intill änden. Han är en räddare och hjälpare, och han gör tecken och under i himmelen och på jorden, han som har räddat Daniel ur lejonens våld.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:45–51

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, nätter och dagar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ljus och mörker.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, frost och köld.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, rimfrost och snö.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, blixtar och moln.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, du jord.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Jfr Luk 21:28

Räta på er, lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig.

Evangelium
Luk 21:20–28
(Jerusalem skall trampas ner av hedningar,
till deras tid är förbi)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När ni ser Jerusalem omringat av härar, då skall ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen, de som är inne i staden skall lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd skall komma över landet, och vrede skall drabba detta folk. De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar, tills hedningarnas tid är förbi.
Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck, i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 34 veckan 'under året'
2019-11-29

Första läsningen
Dan 7:2–14
(Jag såg en som liknade en människoson
komma med himmelens skyar)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Jag, Daniel, hade en syn om natten, och såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu såg på det, rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden, så att det blev ställt på två fötter som en människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det.
Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn, och det reste upp sin ena sida, och det hade tre revben i sitt gap, mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt: »Stå upp och sluka mycket kött.«
Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men på sina sidor hade det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden, och välde blev givet åt det.
Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.
Medan jag ännu såg på detta, blev troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. 1 000 gånger 1 000 var hans tjänare, och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade.
Medan jag nu såg på detta, skedde det att, för de stora ords skull som hornet talade — medan jag ännu såg på det — djuret dödades och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp. Från de övriga djuren togs också deras välde, ty deras livslängd var bestämd till tid och stund.
Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Till Dan B:52–58

Prisa Herren, berg och höjder.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, allt som växer på marken.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, hav och floder.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla källor.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, alla vilda och tama djur.
R. Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Halleluja
Jfr Luk 21:28

Räta på er, lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig.

Evangelium
Luk 21:29–33
(När ni ser detta hända, vet ni att Guds rike är nära)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: »Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andreas apostel
2019-11-30

Första läsningen
Rom 10:9–18
(Tron bygger på förkunnelsen,
och förkunnelsen på Kristi ord)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

R.
Deras ord går ut över hela jorden.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja
Matt 4:19

Kom och följ mig.
Jag skall göra er till människofiskare, säger Herren.

Evangelium
Matt 4:18–22
(De lämnade genast sina nätt och följde honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Första söndagen i advent
2019-12-01

Första läsningen
Jes 2:1-5
(Herren samlar alla folk i sitt rikes eviga frid)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.
Den dag skall komma
då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast,
högst av bergen, överst bland höjderna.
Alla folk skall strömma dit,
folkslag i mängd skall komma, och de skall säga:
»Låt oss gå upp till Herrens berg,
till Jakobs Guds tempel.
Han skall lära oss sina vägar,
hans stigar vill vi följa.«
Ty från Sion skall lag förkunnas,
från Jerusalem Herrens ord.
Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.
Kom, alla av Jakobs ätt,
låt oss vandra i Herrens ljus!
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (680)
Ps 122

R.
Med glädje skall vi gå till Herrens hus.

Vilken glädje, när man sáde till mig: *
”Låt oss gå till Herrens hús.”
Våra fötter har fått träda ín *
i dina portar, Jerúsalem.
dit stammarna drar upp, Herrens stámmar, *
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens námn.
Där står dómarsäten, *
säten för Davids hús. R.

Önska Jerusalem fríd. *
Må det gå väl för dem som älskar dig.
Frid inom dina múrar, *
trygghet i dina paláts! R.

För mina bröders och vänners skull *
vill jag önska dig fríd,
för Herrens, vår Guds, hús skull *
vill jag söka din välgång. R.

Andra läsningen
Rom 13:11-14a
(Nu är vår räddning närmare)


Läsning ur Paulus brev till Romarna.
Ni vet vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herre, låt oss se din nåd,
och ge oss din frälsning.

Evangelium
Matt 24:37-44
(Håll er vakna, så att ni är beredda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------