7 söndagen 'under året'
2023-02-19

Första läsningen
3 Mos 19:1-2,17-18
(Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig)


Läsning ur tredje Moseboken.
Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (667)
Ps 103:1-4, 8,10, 12-13

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Lova Herren, min själ, *
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.
Lova Herren, min själ, *
och glöm inte vad gott han har gjórt, R.

han som förlåter dig alla dina míssgärningar *
och helar alla dina bríster,
han som räddar ditt liv från gráven *
och kröner dig med nåd och barmhärtighet, R.

Barmhärtig och nådig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Han handlar inte med oss efter våra synder *
och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. R.

Så långt som öster är från väster *
låter han våra överträdelser vara från oss.
Som en fader förbarmar sig över bárnen, *
så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. R.

Andra läsningen
1 Kor 3:16-23
(Ni är Guds tempel)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.
Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet, och vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet. Därför skall ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er — Paulus, Apollos och Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
1 Joh 2:5

Hos den som bevarar Guds ord
har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.

Evangelium
Matt 5:38-48
(Älska era fiender)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 8 veckan 'under året'
2023-02-20

Första läsningen
Syr 17:24–29
(Vänd om till Herren och lämna dina synder)


Läsning ur Syraks bok.
Dem som ger bot låter Gud komma tillbaka,
och han uppmuntrar dem som är nära att förtvivla.
Vänd om till Herren och lämna dina synder,
be till honom och fela inte så ofta.
Kom tillbaka till den Högste, vänd om från det orätta,
hata och avsky all vidrighet.
Vem prisar den Högste i dödsriket,
vem bär fram lovsång i de levandes ställe?
Den som dör finns inte mer, och hans lovsång tystnar;
den som har liv och hälsa kan prisa Herren.
Hur stor är inte Herrens barmhärtighet
och hans mildhet mot dem som vänder om till honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 32:1–2, 5–7 (R. 11a)

R.
Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren.

Salig är den vars överträdelse är förlåten,
den vars synd är överskyld.
Salig den människa som Herren inte tillräknar missgärning
och i vars ande inte finns någon falskhet. R.

Jag erkände min synd för dig
och dolde inte längre min missgärning.
Jag sade: »Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.«
Då förlät du mig min synd och min missgärning. R.

Därför skall alla fromma be till dig i nöden,
om än stora vattenfloder kommer,
skall de inte nå till dem. R.

Du är mitt beskydd, du bevarar mig för nöd,
du räddar mig och omger mig med jubel. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 8:9

Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Mark 10:17–27
(Sälj allt du har och följ mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sprang en man fram och föll på knä för Jesus och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 8 veckan 'under året'
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
2023-02-21

Första läsningen
Syr 35:1–15
(Gemenskapsoffer frambärs när man följer buden)


Läsning ur Syraks bok.
Att hålla lagen är ett rikligt offer;
gemenskapsoffer frambärs när man följer buden.
Att löna gott med gott är att frambära matoffer,
och välgörenhet är detsamma som tackoffer.
Herrens nåd får den som undviker det onda,
försoning vinner den som skyr orättfärdighet.
Träd inte fram tomhänt inför Herren;
alla dessa gåvor påbjuds av lagen.
Den rättfärdiges offer pryder altaret,
dess vällukt når fram till den Högste.
En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,
hans påminnelseoffer blir inte bortglömt.
Var frikostig när du ger till Herrens ära,
snåla inte med de förstlingsoffer du skänker.
Bär fram gåvor med glatt ansikte,
och överlämna med glädje det heliga tiondet.
Ge åt den Högste så som han gett åt dig,
var frikostig så långt dina tillgångar räcker.
Ty Herren är den som återgäldar;
han skall återgälda dig sjufalt.
Kom inte med mutor, dem tar han inte emot,
lita inte på orättfärdiga offer.
Ty Herren är den som dömer,
inför honom finns ingen mänsklig storhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 50:5–8, 14, 23 (R. 23b)

R.
Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning.

»Samla inför mig mina fromma,
som sluter förbund med mig vid offer.«
Himlarna förkunnar att han är rättfärdig,
att Gud är den som skipar rätt. R.

»Hör, mitt folk, jag vill tala,
Israel, jag vill ställa dig till svars.
Jag är Gud, din Gud.
Jag vill inte straffa dig för dina offer,
dina brännoffer har jag alltid inför mig. R.

Offra lovets offer åt Gud,
och infria dina löften till den Högste.
Den som offrar lovets offer, han ärar mig,
och den som ger akt på sin väg,
honom skall jag låta se min frälsning.« R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Mark 10:28–31
(Ni skall få hundrafalt igen mitt under förföljelser,
och sedan evigt liv i den kommande världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------