Kristi Kropps och Blods högtid
2023-06-11

Första läsningen
5 Mos 8:2-3, 14b-16a
(Han lät dig äta manna)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose sade till folket: Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren.
Glöm inte Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret, som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen med giftormar och skorpioner, ett förbränt land utan vatten, som lät vatten flöda ur den flinthårda klippan och lät dig äta manna i öknen, något som dina fäder inte kände till.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (694)
Ps 147:12–15, 19–20

R.
Lova Herren,
som mättar dig med finaste vete


Jerusalem, prisa Hérren, *
Sion, lova din Gúd.
Han har gjort bommarna för dina portar fásta *
och välsignat dina barn därínne. R.

Han skaffar dina gränser fréd, *
han mättar dig med bästa véte.
Han sänder ut sitt ord över jórden, *
hans befallning skyndar iväg med hást. R.

Han har förkunnat för Jakob sitt órd, *
för Israel sina stadgar och búd.
Så har han inte gjort för något annat fólk, *
hans bud, dem känner de ínte. R.

Andra läsningen
1 Kor 10:16-17
(Välsignelsens bägare, brödet som vi bryter)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi — fast många — en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 6:51

Jag är det levande brödet,
som har kommit ner frän himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Joh 6:51-58
(Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 10 veckan 'under året'
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel
2023-06-12

Warning: include(../liturgia/lasn/u102-I.html): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week3.php on line 58 Warning: include(): Failed opening '../liturgia/lasn/u102-I.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week3.php on line 58
--------------------------------------------------

Antonius av Padua präst och kyrkolärare
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
2023-06-13

Warning: include(../liturgia/lasn/u103-I.html): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week3.php on line 52 Warning: include(): Failed opening '../liturgia/lasn/u103-I.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week3.php on line 52
--------------------------------------------------

onsdag i 10 veckan 'under året'
2023-06-14

Första läsningen
2 Kor 3:4–11
(Jag har fått förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.
Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst! Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 99:5–9 (R. jfr 9c)

R.
Helig är Herren vår Gud.

Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed vid hans fotapall.
Ty han är helig. R.

Mose och Aron var bland hans präster
och Samuel bland dem som åkallade hans namn;
de ropade till Herren, och han svarade. R.

Han talade till dem i molnstoden.
De höll hans vittnesbörd
och den lag som han gav dem. R.

Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem,
du var mot dem en förlåtande Gud
och en hämnare över deras gärningar. R.

Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed inför hans heliga berg.
Ty Herren, vår Gud, är helig. R.

Halleluja
Ps 25:4b, 5a

Herre, lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning.

Evangelium
Matt 5:17–19
(Jag har inte kommit för att upphäva
utan för att uppfylla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 10 veckan 'under året'
2023-06-15

Första läsningen
2 Kor 3:15 – 4:1, 3–6
(Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Än i dag ligger en slöja över israeliternas hjärtan, när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.
När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9ab–14 (R. jfr 10b)

R.
Guds ära skall bo i vårt land.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Jfr Joh 13:34

Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Evangelium
Matt 5:20–26
(Den som blir vred på sin broder
undgår inte sin dom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jesu Hjärtas Dag
2023-06-16

Första läsningen
5 Mos 7:6-11
(Herren fäste sig vid er och utvalde er)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose sade till folket: Du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden.
Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er — ni är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder, och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens, våld. Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. Men han vedergäller omedelbart dem som försmår honom och tvekar inte att förinta den som gör det; han vedergäller honom omedelbart. Därför skall du troget följa den lag, de stadgar och föreskrifter som jag i dag ger dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (667)
Ps 103:1-4, 6-8, 10

R.
Barmhärtig och nådig är Herren.

Lova Herren, min själ, *
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.
Lova Herren, min själ, *
och glöm inte vad gott han har gjórt, R.

han som förlåter dig alla dina míssgärningar *
och helar alla dina bríster,
han som räddar ditt liv från gráven *
och kröner dig med nåd och barmhärtighet, R.

Herren gör rättfärdighetens vérk *
och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han visade Mose sina vägar, *
Israels barn sina gärningar. R.

Barmhärtig och nådig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Han handlar inte med oss efter våra synder *
och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. R.

Andra läsningen
1 Joh 4:7-16
(Låt oss älska varandra)


Läsning ur Johannes första brev.
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Matt 11:29ab

Ta på er mitt ok och lär av mig
som har ett milt och ödmjukt hjärta.

Evangelium
Matt 11:25-30
(Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marias obefläckade Hjärta
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
2023-06-17

Första läsningen
Jes 61:9–11
(Jag gläder mig storligen i Herren)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Mitt släkte skall bli känt bland folken
och deras avkomma bland folkslagen.
Alla som ser dem skall märka på dem
att de är ett släkte som Herren har välsignat.
Jag gläder mig storligen i Herren,
och min själ fröjdar sig i min Gud,
ty han har klätt mig i frälsningens klädnad
och höljt mig i rättfärdighetens mantel,
liksom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud,
eller liksom när en brud pryder sig med sina smycken.
Ty liksom jorden låter sina växter spira fram
och en trädgård sin sådd växa upp,
så skall Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp
och lovsång, inför alla folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
1 Sam 2:1, 4–8d (R. 1a)

R.
Mitt hjärta jublar över Herren.

Mitt hjärta jublar över Herren,
Herren har upphöjt mitt horn.
Min mun öppnas vitt mot mina fiender,
jag gläder mig över din hjälp. R.

Herren bryter sönder hjältarnas bågar,
men de stapplande får rusta sig med kraft.
De som var mätta måste ta lega för bröd,
men de som hungrade hungrar inte mer.
Den ofruktsamma får föda sju gånger om,
men den som var barnrik vissnar bort. R.

Herren dödar och gör levande,
han för ner i dödsriket och upp därifrån.
Han gör fattig och han gör rik,
han slår ner och han reser upp. R.

Han upprättar den ringe ur stoftet,
han lyfter den fattige ur dyn,
han låter honom sitta bredvid furstar,
han låter honom inta en äroplats. R.

Halleluja
Jfr Luk 2:19

Salig är du, jungfru Maria,
du som begrundade Herrens ord i ditt hjärta.

Evangelium
Luk 2:41–51
(Din far och jag har letat efter dig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.« Han svarade: »Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?« Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

11 söndagen 'under året'
2023-06-18

Första läsningen
2 Mos 19:2-6a
(Ni skall vara min egendom framför alla andra folk)


Läsning ur andra Moseboken.
Israeliterna bröt upp från Refidim, och när de hade kommit till Sinaiöknen slog de läger där. Israel slog läger framför berget. Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: "Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk: Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk — ty hela jorden är min — och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig."
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (666)
Ps 100:1-3, 5

R.
Vi är hans folk, fåren i hans hjord.

Höj jubel till Herren, alla länder, †
tjäna Herren med glädje, *
kom inför hans ansikte med fröjderop. R.

Förnim att Herren är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva, *
till sitt folk och till får i sin hjórd. R.

Ty Herren är god,
evigt varar hans nåd *
och hans trofasthet från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
Rom 5:6-11
(Försonade genom Kristi död, räddade genom Kristi liv)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Matt 9:36-10:8
(Jesus sänder ut de tolv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."
Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, vidare hans bror Andreas, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, Filippos och Bartolomaios, Tomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfaios son, och Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva."
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------