Tredje söndagen i advent
2020-12-13

Första läsningen
Jes 61:l-2a, 10-11
(Min glädje har jag i Herren)


Läsning ur Jesaja bok.
Herren Guds ande fyller mig,
ty Herren har smort mig.
Han har sänt mig
att frambära glädjebud till de betryckta
och ge de förkrossade bot,
att förkunna frihet för de fångna,
befrielse för de fjättrade,
att förkunna ett nådens år från Herren.
Min glädje har jag i Herren,
jag jublar över min Gud,
ty han har klätt mig i segerns dräkt
och skrudat mig i rättfärdighetens mantel,
som när brudgummen sätter på sig turbanen
och bruden pryder sig med sina smycken.
Liksom jorden får grödan att spira
och trädgården låter sådden skjuta upp,
så låter Herren Gud rättfärdigheten spira
och äran växa inför alla folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (700)
Luk 1:46-50, 53-55a

R.
Min ande jublar över Gud, min frälsare.

Min själ prisar Herrens stórhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarínna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig sálig. R.

Stora ting låter den Mäktige ské med mig, *
hans namn är héligt,
och hans förbarmande med dem som frúktar honom *
varar från släkte till släkte. R.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
Han tar sig an sin tjänare Ísrael *
och håller sitt löfte till våra fäder. R.

Andra läsningen
1 Thess 5:16-24
(Må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda inför Herrens ankomst)


Läsning ur Paulus första brev till thessalonikerna.
Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.
Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Joh 1:6-8, 19-28
(Mitt ibland er står en söm ni inte känner)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: »Vem är du?« Han bekände och förnekade inte, han bekände: »Jag är inte Messias.« De frågade: »Vad är du då? Är du Elia?« Han svarade: »Nej, det är jag inte.« — »Är du Profeten?« — »Nej«, svarade han. Då sade de: »Vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv?« Han sade: »Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.« Också några fariseer hade sänts ut, och de frågade honom: »Varför döper du då, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?« Johannes svarade: »Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler.« Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Johannes av Korset präst och kyrkolärare
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
2020-12-14

Första läsningen
4 Mos 24:2–7, 15–17a
(En stjärna träder fram ur Jakob)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrat efter sina stammar, kom Guds Ande över honom. Och han hävde upp sin röst och profeterade:
»Så säger Bileam, Beors son,
så säger mannen med det slutna ögat,
så säger han som hör Guds tal,
han som skådar syner från den Allsmäktige,
i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:
Hur sköna är inte dina tält, du Jakob,
dina boningar, du Israel!
De liknar dalar som utbreder sig vida,
de är som lustgårdar invid en ström,
som aloeträd, planterade av Herren,
som cedrar invid vatten.
Vatten flödar ur hans ämbar,
hans sådd blir rikligen vattnad.
Större än Agag skall hans kung vara,
ja, upphöjd blir hans kungamakt.
Jag ser honom, men inte denna tid,
jag skådar honom, men inte nära.
En stjärna träder fram ur Jakob,
och en spira höjer sig ur Israel.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 25:4–9 (R. 4b)

R.
Herre, lär mig dina stigar.

Herre, kungör mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning, och lär mig,
ty du är min frälsnings Gud. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,
ty de är av evighet.
Tänk inte på mina överträdelser
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd
för din godhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Halleluja
Ps 85:8

Herre, låt oss se din nåd,
och ge oss din frälsning.

Evangelium
Matt 21:23–27
(Varifrån kom Johannes dop?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus hade kommit till templet och höll på att undervisa, kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den, skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.« Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 tisdag i advent
2020-12-15

Första läsningen
Sef 3:1–2, 9–13
(Frälsning åt alla fattiga)


Läsning ur profeten Sefanjas bok.
Så säger Herren: Ve henne, den motsträviga och befläckade staden, förtryckets stad! Hon hör inte på någons röst, hon tar ej emot tuktan. På Herren förtröstar hon inte, till sin Gud vill hon ej komma.
Se, då skall jag ge åt folken nya, renade läppar, så att de allesammans åkallar Herrens namn och enigt tjänar honom. Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den tiden skall du slippa att längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som nu jublar så segerstolt i dig, och du skall då inte mer förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och fattigt, och de skall förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel skall då inte mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. Ja, de skall få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2–3, 6–7, 17–19, 23 (R. jfr 7)

R.
Herren hör den som ropar till honom.

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd. R.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Herren befriar sina tjänare,
ingen skall stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom. R.

Halleluja
Ps 85:8

Kom till oss, Herre, och dröj inte längre;
kom och befria ditt folk från dess synder.

Evangelium
Matt 21:28–32
(Johannes kom och syndarna trodde på honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ‘Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ‘Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ‘Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 onsdag i advent
2020-12-16

Första läsningen
Jes 45:6b–8, 18, 21b–25
(Dryp, ni himlar därovan)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jag är Herren och eljest ingen,
jag som danar ljuset och skapar mörkret,
jag som ger lyckan och skapar olyckan.
Jag, Herren, är den som gör allt detta.
Dryp, ni himlar därovan,
och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned.
Må jorden öppna sig, och må dess frukt bli frälsning.
Rättfärdighet må den också låta växa upp.
Jag, Herren, skapar detta.
Ty så säger Herren, han som har skapat himmelen,
han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den,
han som har berett den,
och som inte har skapat den till att vara öde,
utan danat den till att bebos:
Jag är Herren och eljest ingen.
Har inte jag, Herren, gjort det,
jag, förutom vilken ingen Gud mer finns,
ingen Gud som är rättfärdig, och som frälser,
nej, ingen finns vid sidan av mig.
Vänd er till mig, så blir ni frälsta, ni jordens alla ändar.
Ty jag är Gud och eljest ingen.
Jag har svurit vid mig själv,
från min mun har utgått ett sanningsord,
ett ord som inte skall tas tillbaka:
För mig skall alla knän böja sig,
och mig skall alla tungor ge sin ed.
Så har man intygat om mig:
Endast hos Herren finns rättfärdighet och makt.
Till honom skall komma med skam
alla de som har varit hatiska mot honom.
Ja, genom Herren får hela Israels släkt sin rätt,
och av honom skall de berömma sig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. 8)

R.
Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Jes 40:9–10

Häv upp din röst med kraft, du glädjens budbärarinna.
Se, Herren Gud kommer med makt.

Evangelium
Luk 7:19–23
(Berätta för Johannes vad ni har sett och hört)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och skickade dem till Herren för att fråga: »Är du den som skall komma eller skall vi vänta på någon annan?« Männen sökte upp Jesus och sade: »Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som skall komma eller om vi skall vänta på någon annan.« Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka, och han svarade: »Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

17 december
2020-12-17

Första läsningen
1 Mos 49:2, 8–10
(Spiran skall inte vika från Juda)


Läsning ur första Moseboken.
Jakob kallade till sig sina söner och sade: »Församla er, för att jag må förkunna för er vad som skall hända er i kommande dagar:
Kom tillhopa och hör, ni Jakobs söner;
hör på er fader Israel.
Dig, Juda, dig skall dina bröder prisa.
Din hand skall vara på dina fienders nacke,
för dig skall din faders söner buga sig.
Ett ungt lejon är Juda;
från rivet byte har du dragit ditupp, min son.
Han har lagt sig ned,
han vilar som ett lejon,
som en lejoninna — vem vågar oroa honom?
Spiran skall inte vika från Juda,
inte härskarstaven från hans fötter,
tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 72:2–4b, 7, 8, 17

R.
Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.

Må berg och höjder bringa välstånd åt folket
när rättvisan råder i landet.
Han skall skaffa rätt åt de betryckta i folket,
hjälpa de fattiga och krossa förtryckaren. R.

I hans dagar må rättfärdigheten blomstra,
och freden råda, tills ingen måne mer finns.
Må han härska från hav till hav,
från floden intill jordens gränser. R.

Hans namn skall bestå i evighet,
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.
Må alla hedningar prisa honom salig. R.

Halleluja


O eviga Vishet, du som har utgått ur den Högstes mun,
du når från världens ena ända till den andra
och styr allt med ditt blotta ord.
Kom för att lära oss vishetens väg.

Evangelium
Matt 1:1–17
(Jesu Kristi, Davids sons, släkttavla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob,
Jakob till Juda och hans bröder,
Juda till Peres och Sera, vilkas mor var Tamar,
Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Ram till Amminadav, Amminadav till Nahshon,
Nahshon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rahav,
Boas till Oved, vars mor var Rut,
Oved till Ishai och Ishai till David, konungen.
David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru,
Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia,
Avia till Asa, Asa till Josafat,
Josafat till Joram, Joram till Ussia,
Ussia till Jotam, Jotam till Ahas,
Ahas till Hiskia, Hiskia till Manasse,
Manasse till Amon, Amon till Josia
och Josia till Jojakin och hans bröder,
vid den tid då folket fördes bort till Babylon.
Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel,
Shealtiel till Serubbabel, Serubbabel till Avihud,
Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor,
Asor till Sadok, Sadok till Akim,
Akim till Elihud, Elihud till Elasar,
Elasar till Mattan, Mattan till Jakob
och Jakob till Josef, Marias man;
av henne föddes Jesus som kallas Kristus.
Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

18 december
2020-12-18

Första läsningen
Jer 23:5–8
(Jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet.
Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: »Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land«, utan »Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus’ släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort.« Och så skall de få bo i sitt land.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 72:2, 12–13, 18–19

R.
Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.

Ty han skall rädda den fattige som ropar,
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall vara god mot den arme och fattige,
de fattigas liv skall han rädda. R.

Lovad vare Herren Gud, Israels Gud,
som ensam gör under!
Och lovat vare hans härliga namn för evigt,
och hela jorden vare full av hans ära! R.

Halleluja


O Adonai, Gud som leder Israel,
du uppenbarade dig i den brinnande busken
och gav din lag på Sinai berg.
Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

Evangelium
Matt 1:18–24
(Jesus är född av Maria som är trolovad med Josef)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

19 december
2020-12-19

Första läsningen
Dom 13:2–7, 24–25a
(Simsons födelse förkunnas av ängeln)


Läsning ur Domarboken.
I Sorga levde en man av daniternas släkt vid namn Manoa. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Men Herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och sade till henne: »Se, du är ofruktsam och har inte fött några barn, men du skall bli havande och föda en son. Ta dig nu till vara, så att du inte dricker vin eller starka drycker, inte heller äter något orent. Ty se, du skall bli havande och föda en son, på vars huvud ingen rakkniv skall komma, ty gossen skall vara en Guds nasir allt ifrån moderlivet. Och han skall göra en början till att rädda Israel ur filistéernas hand.«
Då gick hustrun in och talade om detta för sin man och sade: »En gudsman kom till mig. Han såg ut som en Guds ängel, mycket fruktansvärd. Jag frågade honom inte varifrån han var, och sitt namn lät han mig inte veta. Och han sade till mig: ‘Se, du skall bli havande och föda en son. Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent, ty gossen skall vara en Guds nasir från moderlivet ända till sin död.’ »
Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson. Och gossen växte upp, och Herren välsignade honom. Och Herrens Ande började att verka på honom, medan han var i Dans läger mellan Sorga och Estaol.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 71:3–4a, 5–6b, 16–17 (R. 8a)

R.
Låt min mun vara full av ditt lov.

Var mig en klippa där jag får bo
och dit jag alltid kan fly,
ty du har lovat mig din hjälp,
du är mitt bergfäste och min borg.
Min Gud, befria mig ur den gudlöses våld. R.

Du, Herre, min Gud, är mitt hopp,
min tillförsikt alltifrån min ungdom.
Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,
du har förlöst mig ur min moders liv. R.

Jag skall frambära Herrens väldiga gärningar,
jag skall prisa din rättfärdighet, ja, endast din.
Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,
och än i dag förkunnar jag dina under. R.

Halleluja


O Jesse telning, du som står som ett banér för folken,
inför dig tiger konungar i förundran,
dig tillhör alla jordens folk.
Kom till vår frälsning, träd fram i glans,
o Herre, dröj inte.

Evangelium
Luk 1:5–25
(Johannes Döparens födelse bebådas av Gabriel)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: »Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.«
Sakarias sade till ängeln: »Hur skall jag få visshet om detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till åren.« Ängeln svarade honom: »Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.« Folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde inne i templet. När han kom ut, kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var slut, begav han sig hem. Efter en tid blev hans hustru Elisabet havande, och i fem månader höll hon sig i avskildhet. Hon sade till sig själv: »Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Fjärde söndagen i advent
2020-12-20

Första läsningen
Jes 7:10-142 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
(Davids kungavälde skall bestå i all framtid inför Herren)


Läsning ur andra Samuelsboken.
Kung David hade inrättat sig i sitt hus, och Herren hade låtit honom få ro för alla fiender runt omkring. Då sade han till profeten Natan: »Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält.« Natan svarade: »Gör det du tänker, Herren är med dig.« Samma natt kom Herrens ord till Natan: »Gå till min tjänare David och säg honom: Så säger Herren: Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag hämtade dig från betesmarken och fåren, för att du skulle bli furste över mitt folk, över Israel. Jag har varit med dig vart du än gått och krossat alla fiender i din väg. Jag skall göra dig lika ryktbar som de största på jorden, och åt mitt folk Israel skall jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda människor som tidigare, som på den tid då jag insatte domare över mitt folk Israel. Ja, du skall få leva i fred för alla dina fiender. Nu kungör Herren att han skall bygga dig ett hus, ett kungahus. Ditt hus och ditt kungavälde skall bestå inför mig i all framtid, och din tron skall aldrig vackla.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (657)
Ps 89:2 5, 27, 29

R.
Om Herrens nåd vill jag evigt sjunga.

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i évighet *
och förkunna din trofasthet från släkte till släkte.
Jag bekänner: Din godhet varar i évighet, *
din trohet står fast i hímlen. R.

”Jag har slutit ett förbund med min útvalde, *
med ed har jag lovat min tjänare Dávid:
Jag skall befästa din ätt för évigt *
och låta din tron bestå från släkte till släkte.” R.

Han skall kalla mig så: Du min fáder, *
min Gud och min frälsnings klíppa.
Jag skall bevara min nåd åt honom i évighet, *
mitt förbund med honom skall stå fást.” R.

Andra läsningen
Rom 16:25-27
(En hemlighet som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus — där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk skall föras till lydnad i tron — honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Luk 1:38

Jag är Herrens tjänarinna,
må det ske med mig som du har sagt.

Evangelium
Luk 1:26-38
(Marie bebådelse. Se, du skall bli havande och föda en son)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------