28 söndagen 'under året'
2022-10-09

Första läsningen
2 Kung 5:14–17
(Naaman botas från sin spetälska)


Läsning ur andra Kungaboken
Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare for ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen Elisha hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: »Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare.« Men Elisha svarade: »Så sant Herren lever, han som jag tjänar: det kan jag inte göra.« Och fastän Naaman försökte övertala honom vägrade Elisha att ta emot någon gåva. Då sade Naaman: »Låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Hela världen har fått se Guds frälsning.

Sjung en ny sång till Herrens ära, *
ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús,
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung R.

Andra läsningen
2 Tim 2:8-13
(Härdar vi ut, skall vi också härska med honom)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr 1 Thess 5:18

Tacka alltid Gud, ge honom ära:
det är hans vilja i Kristus Jesus.

Evangelium
Luk 17:11–19
(De tio spetälska)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 28 veckan 'under året'
2022-10-10

Första läsningen
Gal 4:22–24, 26–27, 31 – 5:1
(Vi är inte barn till en slavinna
utan till den fria kvinnan)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder, som det står skrivet:
Gläd dig, du ofruktsamma och barnlösa,
jubla högt, du som inte har känt födslovåndor,
ty den ensamma får många barn,
fler än den som har en man.
Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 113 1–5a, 6–7 (R. 2)

R.
Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid.

Lova Herren, ni Herrens tjänare,
lova Herrens namn.
Välsignat vare Herrens namn
från nu och till evig tid. R.

Från solens uppgång till dess nedgång
må Herrens namn vara lovat.
Herren är upphöjd över alla folk,
hans ära når över himlen. R.

Ja, vem är som Herren, vår Gud,
han som ser ned så djupt
– ja, vem i himlen och på jorden?
Han som upprättar den ringe ur stoftet,
han som lyfter den fattige ur dyn. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Luk 11:29–32
(Det skall inte få något annat än Jona-tecknet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 28 veckan 'under året'
Johannes XXIII påve
2022-10-11

Första läsningen
Gal 5:1–6
(Tron får sitt uttryck i kärlek)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Kristus har befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:41, 43–45, 47–48 (R. 41a)

R.
Må din nåd komma mig till del.

Må din nåd, Herre, komma mig till del,
din frälsning efter ditt löfte. R.

Ryck inte bort sanningens ord från min mun,
ty jag hoppas på dina domar. R.

Så vill jag hålla din lag beständigt,
ja, alltid och i evighet. R.

Låt mig gå fram på rymlig plats,
ty jag begrundar dina befallningar. R.

Jag vill ha min lust i dina bud,
ty de är mig kära. R.

Jag vill lyfta mina händer till dina bud,
och jag vill begrunda dina stadgar. R.

Halleluja
Heb 4:12

Guds ord är levande och verksamt,
och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Evangelium
Luk 11:37–41
(Ge åt de fattiga, så blir allt rent för er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden bjöd en farisé Jesus hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden, men Herren sade till honom: »Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 28 veckan 'under året'
2022-10-12

Första läsningen
Gal 5:18–25
(De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött
med alla dess lidelser och begår)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 1:1–4, 6 (R. Joh 8:12)

R.
Den som följer dig, Herre, skall ha livets ljus.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Luk 11:42–46
(Ve er fariseer och ni laglärda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Ve er fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Ve er fariseer, som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er, ni är som gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem.«
Då insköt en av de laglärda: »Mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också.« Han svarade: »Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 28 veckan 'under året'
2022-10-13

Första läsningen
Ef 1:1–10
(Före världens skapelse har Gud utvalt oss i Kristus)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus Kristus.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
som genom Kristus finns i himlen,
liksom han före världens skapelse
har utvalt oss i honom
till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.
Han har förutbestämt oss till att få söners rätt
genom Jesus Kristus och förenas med honom
— det var hans viljas beslut —
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss
med sin älskade son.
I honom och genom hans blod har vi friköpts
och fått förlåtelse för våra överträdelser
— så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet
och klokhet flöda över oss.
Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss,
det beslut om Kristus
som han hade fattat från början
och som skulle genomföras när tiden var inne:
att sammanfatta allting i Kristus,
allt i himlen och på jorden.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 98:1–6 (R. 2a)

R.
Herren har låtit sin frälsning bli känd.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand
och med sin heliga arm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd,
han har uppenbarat sin rättfärdighet
för hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet
mot Israels hus. R.

Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.
Höj jubel till Herren, alla länder,
brist ut i glädjerop och lovsjung. R.

Prisa Herren med harpa,
med harpa och med lovsång.
Höj jubel med trumpeter och basuner
inför Herren, konungen. R.

Halleluja
Joh 14:16

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Luk 11:47–54
(Detta släkte skall få betala för alla profeters blod)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus : »Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era fäder dödade. Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det; de dödade profeterna och ni reser vårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja. Därför skall detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse, alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er: detta släkte skall få betala för det. Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat.«
När han gick därifrån ansattes han hårt av de skriftlärda och fariseerna, som ställde många besvärliga frågor för att få honom att säga något som han kunde fällas för.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr
2022-10-14

Första läsningen
Ef 1:11–14
(I Jesus har ni fått den utlovade heliga anden som ett sigill)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
I Jesus har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 33:1–2, 4–5, 12–13 (R. 12b)

R.
Saligt är det folk som Herren har utvalt till sin arvedel.

Jubla i Herren, ni rättfärdiga,
lovsång anstår hans trogna.
Tacka Herren till lyrans klang,
lovsjung honom till tiosträngad harpa. R.

Ty Herrens ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd. R.

Saligt är det folk vars Gud är Herren,
det folk som han har utvalt till sin arvedel.
Från himlen skådade Herren ned,
han såg alla människor. R.

Halleluja
Ps 33:22

Må din nåd, Herre, vara över oss,
såsom vi hoppas på dig.

Evangelium
Luk 12:1–7
(Till och med hårstråna på ert huvud är räknade)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: »Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Därför skall också det som ni har sagt i mörkret bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken. Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
2022-10-15

Första läsningen
Ef 1:15–23
(Gud gjorde Jesus till huvud för kyrkan, som är hans kropp)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror — samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 8:2–3a, 4–7 (R. 7)

R.
Du satte din Son till herre över dina händers verk.

Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden,
du som har brett ut ditt majestät över himlen!
Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig,
du har rest ett värn mot dina fiender. R.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har berett,
vad är då en människa, att du tänker på henne,
eller en människoson, att du tar dig an honom? R.

Dock gjorde du honom nästan till Gud,
du krönte honom med ära och härlighet.
Du satte honom till herre över dina händers verk,
allting lade du under hans fötter. R.

Halleluja
Joh 15:26b, 27a

Sanningens Ande skall vittna om mig.
Också ni skall vittna, säger Herren.

Evangelium
Luk 12:8–12
(Den heliga anden
skall låta er veta vad som behöver sägas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som hädar den helige Ande får inte förlåtelse. När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall försvara er eller för vad ni skall säga. Ty när den stunden kommer skall den helige Ande låta er veta vad som behöver sägas.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

29 söndagen 'under året'
2022-10-16

Första läsningen
2 Mos 17:8-13
(Mose höll upp sina händer)


Läsning ur andra Moseboken.
Amalekiterna kom och angrep israeliterna vid Refidim. Då sade Mose till Josua: »Välj ut krigare åt oss och dra ut och kämpa mot amalekiterna. I morgon skall jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand.« Josua gjorde som Mose hade sagt och stred mot amalekiterna, medan Mose och Aron och Hur gick upp på kullens krön. Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget, men när han lät händerna sjunka fick amalekiterna övertag. När Moses händer blev tunga hämtade de en sten åt honom att sitta på. Aron och Hur stod på var sin sida och stödde hans armar, så att han kunde hålla dem uppe tills solen gick ner. Josua nedkämpade amalekiternas här utan förskoning.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (679)
Ps 121

R.
Min hjälp kommer från Herren,
som har skapat himmel och jord.


Jag lyfter blicken upp mot bérgen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Min hjälp kommer från Hérren, *
som har skapat himmel och jórd. R.

Han låter inte din fot váckla, *
han sover inte, han som vakar över díg.
Nej, han som beskyddar Ísrael, *
han slumrar inte, han sóver inte. R.

Herren är den som bevárar dig, †
i hans skugga får du vándra, *
han går på din högra sída.
Solen skall inte skada dig om dágen, *
inte månen om nátten. R.

Herren bevarar dig för allt ónt, *
han bevarar din själ.
Herren skall bevára dig †
när du går och när du kómmer, *
från nu och till evig tíd. R.

Andra läsningen
2 Tim 3:14-4:2
(De heliga skrifterna fostrar till ett rättfärdigt liv)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Heb 4:12

Guds ord är levande och verksamt,
det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Evangelium
Luk 18:1-8
(Liknelsen om änkan och domaren)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: »I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’ »
Och Herren sade: »Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------