Tredje söndagen i advent
2022-12-11

Första läsningen
Jes 35:l-6a, 10
(Gud själv kommer för att rädda er)


Läsning ur Jesaja bok.
Öknen och ödemarken skall jubla,
det förtorkade landet glädjas och blomma.
Som en äng med liljor skall öknen blomma,
den skall glädjas och fröjda sig.
Libanons glans skall skänkas den,
Karmels och Sharons härlighet,
och folket får skåda Herrens glans,
vår Guds härlighet.
Ge styrka åt kraftlösa armar,
stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda:
»Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här,
hämnden kommer,
Guds vedergällning.
Han kommer själv för att rädda er.«
Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
De som Herren friköpt vänder åter.
De kommer till Sion med jubel,
krönta med evig glädje.
Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (692)
Ps 146

R.
Herre, kom och rädda oss.

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon, R.

Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår. R.

Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
Jak 5:7-10
(Visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära)


Läsning ur Jakobs brev.
Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Matt 11:2-11
(Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: »Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?« Jesus svarade dem: »Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«
När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 måndag i advent
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
2022-12-12

Första läsningen
4 Mos 24:2–7, 15–17a
(En stjärna träder fram ur Jakob)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrat efter sina stammar, kom Guds Ande över honom. Och han hävde upp sin röst och profeterade:
»Så säger Bileam, Beors son,
så säger mannen med det slutna ögat,
så säger han som hör Guds tal,
han som skådar syner från den Allsmäktige,
i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:
Hur sköna är inte dina tält, du Jakob,
dina boningar, du Israel!
De liknar dalar som utbreder sig vida,
de är som lustgårdar invid en ström,
som aloeträd, planterade av Herren,
som cedrar invid vatten.
Vatten flödar ur hans ämbar,
hans sådd blir rikligen vattnad.
Större än Agag skall hans kung vara,
ja, upphöjd blir hans kungamakt.
Jag ser honom, men inte denna tid,
jag skådar honom, men inte nära.
En stjärna träder fram ur Jakob,
och en spira höjer sig ur Israel.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 25:4–9 (R. 4b)

R.
Herre, lär mig dina stigar.

Herre, kungör mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning, och lär mig,
ty du är min frälsnings Gud. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,
ty de är av evighet.
Tänk inte på mina överträdelser
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd
för din godhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Halleluja
Ps 85:8

Herre, låt oss se din nåd,
och ge oss din frälsning.

Evangelium
Matt 21:23–27
(Varifrån kom Johannes dop?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus hade kommit till templet och höll på att undervisa, kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den, skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.« Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 tisdag i advent
Lucia jungfru och martyr
2022-12-13

Första läsningen
Sef 3:1–2, 9–13
(Frälsning åt alla fattiga)


Läsning ur profeten Sefanjas bok.
Så säger Herren: Ve henne, den motsträviga och befläckade staden, förtryckets stad! Hon hör inte på någons röst, hon tar ej emot tuktan. På Herren förtröstar hon inte, till sin Gud vill hon ej komma.
Se, då skall jag ge åt folken nya, renade läppar, så att de allesammans åkallar Herrens namn och enigt tjänar honom. Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den tiden skall du slippa att längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som nu jublar så segerstolt i dig, och du skall då inte mer förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och fattigt, och de skall förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel skall då inte mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. Ja, de skall få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2–3, 6–7, 17–19, 23 (R. jfr 7)

R.
Herren hör den som ropar till honom.

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd. R.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Herren befriar sina tjänare,
ingen skall stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom. R.

Halleluja
Ps 85:8

Kom till oss, Herre, och dröj inte längre;
kom och befria ditt folk från dess synder.

Evangelium
Matt 21:28–32
(Johannes kom och syndarna trodde på honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ‘Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ‘Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ‘Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 onsdag i advent
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
2022-12-14

Första läsningen
Jes 45:6b–8, 18, 21b–25
(Dryp, ni himlar därovan)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jag är Herren och eljest ingen,
jag som danar ljuset och skapar mörkret,
jag som ger lyckan och skapar olyckan.
Jag, Herren, är den som gör allt detta.
Dryp, ni himlar därovan,
och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned.
Må jorden öppna sig, och må dess frukt bli frälsning.
Rättfärdighet må den också låta växa upp.
Jag, Herren, skapar detta.
Ty så säger Herren, han som har skapat himmelen,
han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den,
han som har berett den,
och som inte har skapat den till att vara öde,
utan danat den till att bebos:
Jag är Herren och eljest ingen.
Har inte jag, Herren, gjort det,
jag, förutom vilken ingen Gud mer finns,
ingen Gud som är rättfärdig, och som frälser,
nej, ingen finns vid sidan av mig.
Vänd er till mig, så blir ni frälsta, ni jordens alla ändar.
Ty jag är Gud och eljest ingen.
Jag har svurit vid mig själv,
från min mun har utgått ett sanningsord,
ett ord som inte skall tas tillbaka:
För mig skall alla knän böja sig,
och mig skall alla tungor ge sin ed.
Så har man intygat om mig:
Endast hos Herren finns rättfärdighet och makt.
Till honom skall komma med skam
alla de som har varit hatiska mot honom.
Ja, genom Herren får hela Israels släkt sin rätt,
och av honom skall de berömma sig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. 8)

R.
Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Jes 40:9–10

Häv upp din röst med kraft, du glädjens budbärarinna.
Se, Herren Gud kommer med makt.

Evangelium
Luk 7:19–23
(Berätta för Johannes vad ni har sett och hört)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och skickade dem till Herren för att fråga: »Är du den som skall komma eller skall vi vänta på någon annan?« Männen sökte upp Jesus och sade: »Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som skall komma eller om vi skall vänta på någon annan.« Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka, och han svarade: »Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 torsdag i advent
2022-12-15

Första läsningen
Jes 54:1–10
(Såsom en övergiven kvinna kallades du av Herren)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn.
Brist ut i jubel och ropa av fröjd,
du som inte har blivit moder.
Ty den ensamma skall ha många barn,
flera än den som har man, säger Herren.
Vidga ut platsen för din hydda,
låt spänna ut tältet under vilket du bor, och spar inte.
Förläng dina tältlinor, och gör dina tältpluggar fastare.
Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster,
och dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning
och åter befolka ödelagda städer.
Frukta inte, ty du skall ej komma på skam.
Blygs inte, ty du skall ej bli utskämd.
Nej, du skall få glömma din ungdoms skam,
och ditt änkestånds vanära skall du inte mer komma ihåg.
Ty den som har skapat dig är din man,
han vilkens namn är Herren Sebaot,
och Israels Helige är din förlossare,
han som kallas hela jordens Gud.
Ty som en övergiven kvinna, i hjärtesorg,
kallades du av Herren.
Sin ungdomsbrud, vill någon förskjuta henne?
säger din Gud.
Ett litet ögonblick övergav jag dig,
men i stor barmhärtighet vill jag åter församla dig.
I min översvallande vrede
dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig,
men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig,
säger Herren, din förlossare.
Ty som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag också nu:
som jag då svor att Noas flod
inte mer skulle komma över jorden,
så svär jag också nu
att jag inte mer skall förtörnas på dig eller straffa dig.
Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar,
så skall min nåd inte vika ifrån dig
och mitt fridsförbund inte vackla,
säger Herren, din förbarmare.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b (R. 2a)

R.
Jag vill upphöja dig, ty du har dragit mig ur djupet.

Jag vill upphöja dig, Herre, ty du har dragit mig ur djupet,
du har inte låtit mina fiender triumfera.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven. R.

Lovsjung Herren, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn.
Ty ett ögonblick varar hans vrede,
men hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt,
men om morgonen kommer jubel. R.

Herre, hör, och var mig nådig,
Herre, var min hjälpare.
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. R.

Halleluja
Luk 3:4, 6

Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Luk 7:24–30
(Budbäraren som bereder vägen för Herren)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När sändebuden från Johannes hade gått, började Jesus tala till folket om honom: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som går i dyrbara kläder och lever i lyx, dem hittar ni i palatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Jag säger er: ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han.
Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt — de lät döpa sig med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem — de lät inte döpa sig av honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 fredag i advent
2022-12-16

Första läsningen
Jes 56:1–3a, 6–8
(Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Ge akt på vad rätt är, och öva rättfärdighet,
ty min frälsning kommer snart,
och snart blir min rättfärdighet uppenbarad.
Säll är den människa som gör detta,
den människoson som står fast vid det,
den som håller sabbaten, så att han inte ohelgar den,
och den som avhåller sin hand från att göra något ont.
Främlingen som har slutit sig till Herren må inte säga så:
»Säkert skall Herren skilja mig från sitt folk.«
Och främlingarna som har slutit sig till Herren,
för att tjäna honom och för att älska Herrens namn
och så vara hans tjänare, alla som håller sabbaten,
så att de inte ohelgar den,
och som står fast vid mitt förbund,
dem skall jag låta komma till mitt heliga berg
och ge dem glädje i mitt bönehus,
och deras brännoffer och slaktoffer
skall vara mig välbehagliga på mitt altare.
Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.
Så säger Herren, Herren,
han som församlar de fördrivna av Israel:
Jag skall församla ännu flera till honom,
utöver dem som redan är församlade till honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 67:2–3, 5, 7–8 (R. 4)

R.
Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig.

Gud vare oss nådig och välsigne oss,
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg,
bland alla hedningar hans frälsning. R.

Folkslagen skall glädja sig och jubla,
ty du dömer folken rätt,
och du leder folkslagen på jorden. R.

Jorden har givit sin gröda.
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.
Må Gud välsigna oss
och alla jordens ändar frukta honom. R.

Halleluja


Kom till oss, Herre, besök oss med din frid, så att vi får glädjas inför dig av hela vårt hjärta.

Evangelium
Joh 5:33–36
(Den brinnande och skinande lampan)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

17-dec
2022-12-17

Första läsningen
1 Mos 49:2, 8–10
(Spiran skall inte vika från Juda)


Läsning ur första Moseboken.
Jakob kallade till sig sina söner och sade: »Församla er, för att jag må förkunna för er vad som skall hända er i kommande dagar:
Kom tillhopa och hör, ni Jakobs söner;
hör på er fader Israel.
Dig, Juda, dig skall dina bröder prisa.
Din hand skall vara på dina fienders nacke,
för dig skall din faders söner buga sig.
Ett ungt lejon är Juda;
från rivet byte har du dragit ditupp, min son.
Han har lagt sig ned,
han vilar som ett lejon,
som en lejoninna — vem vågar oroa honom?
Spiran skall inte vika från Juda,
inte härskarstaven från hans fötter,
tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 72:2–4b, 7, 8, 17

R.
Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.

Må berg och höjder bringa välstånd åt folket
när rättvisan råder i landet.
Han skall skaffa rätt åt de betryckta i folket,
hjälpa de fattiga och krossa förtryckaren. R.

I hans dagar må rättfärdigheten blomstra,
och freden råda, tills ingen måne mer finns.
Må han härska från hav till hav,
från floden intill jordens gränser. R.

Hans namn skall bestå i evighet,
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.
Må alla hedningar prisa honom salig. R.

Halleluja


O eviga Vishet, du som har utgått ur den Högstes mun,
du når från världens ena ända till den andra
och styr allt med ditt blotta ord.
Kom för att lära oss vishetens väg.

Evangelium
Matt 1:1–17
(Jesu Kristi, Davids sons, släkttavla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob,
Jakob till Juda och hans bröder,
Juda till Peres och Sera, vilkas mor var Tamar,
Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Ram till Amminadav, Amminadav till Nahshon,
Nahshon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rahav,
Boas till Oved, vars mor var Rut,
Oved till Ishai och Ishai till David, konungen.
David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru,
Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia,
Avia till Asa, Asa till Josafat,
Josafat till Joram, Joram till Ussia,
Ussia till Jotam, Jotam till Ahas,
Ahas till Hiskia, Hiskia till Manasse,
Manasse till Amon, Amon till Josia
och Josia till Jojakin och hans bröder,
vid den tid då folket fördes bort till Babylon.
Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel,
Shealtiel till Serubbabel, Serubbabel till Avihud,
Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor,
Asor till Sadok, Sadok till Akim,
Akim till Elihud, Elihud till Elasar,
Elasar till Mattan, Mattan till Jakob
och Jakob till Josef, Marias man;
av henne föddes Jesus som kallas Kristus.
Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Fjärde söndagen i advent
2022-12-18

Första läsningen
Jes 7:10-14
(Se, jungfrun skall bli havande)


Läsning ur Jesaja bok.
Herren talade till Achas och sade: »Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.« Men Achas svarade: »Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.« Då sade Jesaja: »Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’ ».
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (622)
Ps 24:1-6

R.
Herren kommer. Han är ärans konung.

Jorden är Herrens och allt som fínns på den, *
jordens krets och de som bór där.
Det är han som har grundat den på háven *
och fäst den över strömmarna. R.

Vem får gå upp på Herrens bérg, *
vem får träda in i hans hélgedom?
Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rént,
den som inte bedrar och som inte svär fálskt. R.

Han skall få välsignelse av Hérren *
och rättfärdighet av Gud, sin frälsare.
Detta är det släkte som frågar efter hónom, *
som söker ditt ansikte, du Jakobs Gúd. R.

Andra läsningen
Rom 1:1-7
(Jesus Kristus, av Davids ätt, Guds Son)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Matt 1:23

Jungfrun skall bli havande och föda en son,
och man skall ge honom namnet Immanuel,
»Gud är med oss«.

Evangelium
Matt 1:18-25
(Ängelns budskap till Josef om Jesu födelse)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.«
Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------