6 söndagen 'under året'
2023-02-12

Första läsningen
Syr 15:15-20
(Om du vill, kan du hålla buden)


Läsning ur Syraks bok.
Om du vill, kan du hålla buden.
Du bestämmer själv om du skall vara trogen.
Eld och vatten har han lagt framför dig:
räck ut din hand efter vilket du vill.
Framför människan ligger livet och döden,
och hon får det hon väljer.
Ty stor är Herrens vishet,
väldig är hans makt, och han ser allt.
Hans blickar följer dem som fruktar honom,
och ingen mänsklig handling undgår honom.
Han har inte befallt någon att leva gudlöst,
ingen har fått hans tillåtelse att synda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (678)
Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34

R.
Saliga de som följer Herrens lag.

Saliga de vilkas väg är óstrafflig, *
de som vandrar efter Herrens lág.
Saliga de som tar hans vittnesbörd i ákt, *
de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

Du har givit dina befállningar, *
för att man noga skall följa dem.
O att mina vägar var rätta, *
så att jag höll dina stádgar! R.

Gör väl mot din tjänare, låt mig léva, *
då vill jag hålla ditt órd.
Öppna mina ögon, *
så att jag ser det underbara i din lág. R.

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, *
så vill jag lyda den intill slútet.
Ge mig förstånd, så vill jag lyda din lág *
och hålla den av allt mitt hjärta. R.

Andra läsningen
1 Kor 2:6-10
(Guds hemlighetsfulla vishet)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Matt 5:17-37
(Jesus skärper lagens bud)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.
Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.
Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 6 veckan 'under året'
2023-02-13

Första läsningen
1 Mos 4:1–15, 25
(Kain överföll sin broder Abel och dräpte honom)


Läsning ur första Moseboken.
Adam låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: »Jag har fött en man genom Herrens hjälp.« Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fåraherde, men Kain blev en åkerman. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva. Men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk. Och Herren sade till Kain: »Varför är du vred, och varför är din blick så mörk? Är det inte så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp, men om du inte har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den.«
Och Kain talade med sin broder Abel. Och när de var ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Då sade Herren till Kain: »Var är din broder Abel?« Han svarade: »Jag vet inte. Skall jag ta vara på min broder?«
Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden. Så må du nu vara förbannad och förvisad från åkerjorden, som har öppnat sin mun för att ta emot din broders blod av din hand. När du brukar jorden, skall den inte mer ge dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bli på jorden.«
Då sade Kain till Herren: »Min missgärning är större än att jag kan bära den. Se, du driver mig nu bort från åkerjorden, och jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bli på jorden, och så skall ske att vem som än möter mig, han dräper mig.«
Men Herren sade till honom: »Nej, ty Kain skall bli hämnad sjufalt, vem som än dräper honom.« Och Herren satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå ihjäl honom.
Adam låg åter med sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, och hon sade: »Gud har skänkt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 50:1, 8, 16b–17, 20–21 (R. 14a)

R.
Offra lovets offer åt Gud.

Gud, Herren Gud, talar och kallar hela jorden,
ända från öster till väster.
»Jag vill inte straffa dig för dina offer,
dina brännoffer har jag alltid inför mig. R.

Hur kan du tala om mina stadgar
och föra mitt förbund på tungan,
du som hatar tuktan
och vänder ryggen åt mina ord? R.

Du förtalar din broder,
du anklagar din moders son!
Så gör du, och jag tiger,
och nu tror du att jag är som du.
Nej, jag vill ställa fram det för dina ögon,
och jag vill straffa dig.« R.

Halleluja
Joh 14:6

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Mark 8:11–13
(Varför vill detta släkte ha ett tecken?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom fariseerna till Jesus och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade djupt och sade: »Varför vill detta släkte ha ett tecken? Sannerligen om detta släkte skall få något tecken.« Så lämnade han dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Kyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner
2023-02-14

Första läsningen
Apg 13:46–49
(Vi vänder oss till hedningarna)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Paulus och Barnabas sade till judarna i Antiochia i Pisidien: »Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss: Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns.«
När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro, och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 117 (R. Mark 16:15)

R.
Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet.

Lova Herren, alla hedningar,
prisa honom, alla folk. R.

Ty hans nåd är väldig över oss,
och Herrens sanning varar i evighet. R.

Halleluja
Luk 4:18

Herren har sänt mig
att frambära ett glädjebud till de fattiga
och att förkunna befrielse för de fångna.

Evangelium
Luk 10:1–9
(Skörden är stor men arbetarna få)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 6 veckan 'under året'
Sigfrid av Växjö biskop
2023-02-15

Första läsningen
1 Mos 8:6–13, 20–22
(Han såg att marken var fri från vatten)


Läsning ur första Moseboken.
Efter fyrtio dagar öppnade Noa fönstret som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Denne flög fram och åter, tills vattnet hade torkat bort från jorden. Sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Men duvan fann ingen plats, där hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken, ty vatten täckte hela jorden. Då räckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken. Sedan väntade han ännu ytterligare sju dagar och lät så duvan än en gång flyga ut ur arken. Och duvan kom till honom mot aftonen, och se, då hade hon ett friskt olivlöv i sin näbb. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Men han väntade ännu ytterligare sju dagar och lät så duvan åter flyga ut. Då kom hon inte mer tillbaka till honom.
I det sexhundraförsta året, i första månaden, på första dagen i månaden, hade vattnet sinat bort från jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg nu att marken var fri från vatten. Och i andra månaden, på tjugosjunde dagen i månaden, var jorden alldeles torr.
Och Noa byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. När då Herren kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: »Jag skall härefter inte mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt från ungdomen. Och jag skall härefter inte mer dräpa allt levande, såsom jag nu har gjort. Så länge jorden består, skall härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 116:12–15, 18–19 (R. 17a)

R.
Dig vill jag offra lovets offer.

Hur skall jag löna Herren
alla hans välgärningar mot mig?
Jag vill taga frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn. R.

Jag vill infria åt Herren mina löften,
ja, inför hela hans folk.
Dyrt aktad i Herrens ögon
är hans frommas död. R.

Jag vill infria åt Herren mina löften,
ja, inför hela hans folk,
i gårdarna till Herrens hus,
mitt i dig, Jerusalem. R.

Halleluja
Jfr Ef 1:17–18

Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus,
så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.

Evangelium
Mark 8:22–26
(Mannen var botad och såg allting tydligt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden då Jesus och hans lärjungar kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade sina händer på honom och frågade: »Ser du något?« Mannen öppnade ögonen och sade: »Jag ser människorna: de liknar träd, men de går omkring.« En gång till lade han sina händer på mannens ögon, och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden: »Gå inte ens in i byn!«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 6 veckan 'under året'
2023-02-16

Första läsningen
1 Mos 9:1–13
(Min båge sätter jag i skyn,
den skall vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden)


Läsning ur första Moseboken.
Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden. Och må fruktan och förskräckelse för er komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himmelen. Jämte allt som krälar på marken och alla fiskar i havet må de vara givna i er hand. Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Som jag har gett er gröna örter, så ger jag er allt detta. Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skall ni dock inte äta. Men ert eget blod, i vilket er själ är, skall jag utkräva. Jag skall utkräva det av vilket djur det vara må. Jag skall också av den ena människan utkräva den andras själ. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bli utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild. Och var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden, och föröka er på den.«
Ytterligare sade Gud till Noa och till hans söner med honom: »Se, jag vill upprätta ett förbund med er och med era efterkommande efter er och med alla levande varelser som ni har hos er, fåglar, boskapsdjur och alla vilda djur hos er, alla jordens djur som har gått ut ur arken. Jag vill upprätta ett förbund med er: Härefter skall inte mer ske att allt kött utrotas genom flodens vatten. Ingen flod skall mer komma och fördärva jorden.« Och Gud sade: »Detta skall vara tecknet till det förbund som jag sluter mellan mig och er, jämte alla levande varelser hos er, för eviga tider: min båge sätter jag i skyn; den skall vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 102:16–21, 29, 22–23 (R. 20b)

R.
Herren har skådat ned från himmelen till jorden.

Hedningarna skall frukta Herrens namn
och alla jordens konungar din härlighet,
när en gång Herren har byggt upp Sion
och uppenbarat sig i sin härlighet,
när han har vänt sig till de utblottades bön
och upphört att förakta deras rop. R.

Må detta tecknas upp för kommande släkten,
så att det folk som skapas kan lova Herren:
Han har blickat ned från sin heliga höjd,
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,
för att höra den fångnes klagan
och befria dödens barn. R.

Dina tjänares barn skall få bo i landet,
och deras avkomma skall bestå inför dig,
för att man i Sion må förkunna Herrens namn
och sjunga hans lov i Jerusalem,
när alla folk församlas
och alla riken, för att tjäna Herren. R.

Halleluja
Jfr Joh 6:63c, 68c

Alla dina ord är ande och liv,
du har det eviga livets ord.

Evangelium
Mark 8:27–33
(Du är Kristus. Människosonen måste lida mycket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: »Vem säger människorna att jag är?« De svarade: »Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna.« Då frågade han dem: »Och ni, vem säger ni att jag är?« Petrus svarade: »Du är Messias.« Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.
Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: »Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 6 veckan 'under året'
De sju grundarna av servitorden
2023-02-17

Första läsningen
1 Mos 11:1–9
(Låt oss stiga ned dit och förbistra deras tungomål)


Läsning ur första Moseboken.
Läsning 1 Mos 11:1–9 Hela jorden hade ett och samma tungomål och talade på ett och samma sätt. Men när de bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.« Och teglet begagnade de som sten, och som murbruk begagnade de jordbeck. Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn, vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden.«
Då steg Herren ned för att se staden och tornet, som människobarnen byggde. Och Herren sade: »Se, de är ett enda folk och har alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter skall ingenting bli dem omöjligt, vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga ned dit och förbistra deras tungomål, så att den ene inte förstår den andres tungomål.« Och så spred Herren dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 33:10–15 (R. 12b)

R.
Saligt är det folk som Herren har utvalt till sin arvedel.

Herren gjorde hedningarnas råd om intet,
han lät folkens planer komma på skam.
Men Herrens råd består för evigt,
hans planer från släkte till släkte. R.

Saligt är det folk vars Gud är Herren,
det folk som han har utvalt till sin arvedel.
Från himlen skådade Herren ned,
han såg alla människor. R.

Från sin boning blickade han ned
till alla dem som bor på jorden,
han som har danat deras hjärtan,
han som ser alla deras gärningar. R.

Halleluja
Joh 15:15b

Jag kallar er vänner, säger Herren,
ty jag har låtit er veta
allt vad jag har hört av min fader.

Evangelium
Mark 8:34 – 9:1
(Den som mister sitt liv för min och evangeliets skull,
han skall rädda det)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kallade Jesus till sig både lärjungarna och folket och sade: »Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också Människosonen skämmas för, när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna.«
Och han sade: »Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 6 veckan 'under året'
2023-02-18

Första läsningen
Heb 11:1–7
(I tro förstår vi
att världen har formats genom ett ord från Gud)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.
I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig — Gud vittnade själv om hans offer — och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:2–5, 10–11 (R. jfr 1b)

R.
Jag vill prisa Herrens namn för evigt.

Jag vill dagligen lova dig
och prisa ditt namn alltid och i evighet.
Stor och högtlovad är Herren,
outrannsaklig är hans storhet. R.

Släkte efter släkte skall prisa dina verk,
de skall förkunna dina väldiga gärningar.
De skall tala om ditt majestät, din härliga glans,
och dina underfulla verk skall jag begrunda. R.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,
och dina fromma skall lova dig.
De skall tala om ditt rikes ära,
och din makt skall de besjunga. R.

Halleluja
Jfr Mark 9:6

Från den öppnade himlen hördes Faderns röst:
»Detta är min älskade son. Lyssna till honom.«

Evangelium
Mark 9:2–13
(Han förvandlades inför dem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.
När de gick ner från berget, förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom: »Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma?« Han svarade: »Visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

7 söndagen 'under året'
2023-02-19

Första läsningen
3 Mos 19:1-2,17-18
(Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig)


Läsning ur tredje Moseboken.
Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (667)
Ps 103:1-4, 8,10, 12-13

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Lova Herren, min själ, *
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.
Lova Herren, min själ, *
och glöm inte vad gott han har gjórt, R.

han som förlåter dig alla dina míssgärningar *
och helar alla dina bríster,
han som räddar ditt liv från gráven *
och kröner dig med nåd och barmhärtighet, R.

Barmhärtig och nådig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Han handlar inte med oss efter våra synder *
och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. R.

Så långt som öster är från väster *
låter han våra överträdelser vara från oss.
Som en fader förbarmar sig över bárnen, *
så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. R.

Andra läsningen
1 Kor 3:16-23
(Ni är Guds tempel)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.
Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet, och vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet. Därför skall ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er — Paulus, Apollos och Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
1 Joh 2:5

Hos den som bevarar Guds ord
har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.

Evangelium
Matt 5:38-48
(Älska era fiender)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------