27 söndagen 'under året'
2022-10-02

Första läsningen
Hab 1:2-3; 2:2-4
(Troheten räddar den rättfärdiges liv)


Läsning ur Habackuks bok.
Hur länge, Herre, skall jag ropa
utan att du lyssnar,
kalla dig till hjälp mot våldet
utan att du griper in?
Varför låter du mig bevittna ondskan?
Hur kan du åse förtrycket?
Våld och skövling vart jag ser —
tvister blossar upp, split måste jag uthärda.
Herren svarade mig:
Skriv ner det du får se
med tydlig skrift på tavlor,
så att det blir lätt att läsa,
ty synen vittnar om den bestämda tiden,
den talar om slutet, den slår inte fel.
Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt,
den kommer förvisso, den uteblir inte.
Se, den falske far bort med vinden,
men troheten räddar den rättfärdiges liv.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (662)
Ps 95:1-2, 6-9

R.
Om ni hör hans röst i dag,
så förhärda inte era hjärtan.


Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, *
jubel till vår frälsnings klíppa.
Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse
och höja jubel till honom med lóvsång. R.

Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skápare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjórd, *
vi är får som står under hans vård. R.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina vérk. R.

Andra läsningen
2 Tim 1:6-8,13-14
(Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Jag påminner dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud.
Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens ord består i evighet,
det ord som har förkunnats för er.

Evangelium
Luk 17:5-10
(Om ni bara hade tro!)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade apostlarna till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.
Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 27 veckan 'under året'
2022-10-03

Första läsningen
Gal 1:6–12
(Det evangelium som jag har förkunnat
är inte något mänsklig påfund)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium — fast det inte finns något annat; det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er — förbannelse över honom! Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till: om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått — förbannelse över honom!
Är det människor jag nu vill vinna för mig — eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Jag försäkrar er, bröder: det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa, ingen har lärt mig det, jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 111:1–2, 7–9, 10c (R. 5b)

R.
Herren tänker evigt på sitt förbund.

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta
i församlingen, mitt ibland de trogna.
Stora är Herrens gärningar,
de begrundas av alla som har sin glädje i dem. R.

Hans händers verk är trofasthet och rätt,
oryggliga är alla hans ordningar.
De står fasta för alltid och för evigt,
de fullbordas med trofasthet och rättvisa. R.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt,
hans namn är heligt och fruktansvärt.
Hans lov förblir i all evighet. R.

Halleluja
Jfr Joh 13:34

Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Evangelium
Luk 10:25–37
(Vem är min nästa?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« Han svarade: »Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.« Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?« På den frågan svarade Jesus: »En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer, skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?« Han svarade: »Den som visade honom barmhärtighet.« Då sade Jesus: »Gå du och gör som han!«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Franciscus av Assisi
Franciscus av Assisi
2022-10-04

Första läsningen
Gal 1:13–24
(Jag skulle förkunna evangeliet för hedningarna)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Ni har hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga, ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds, inte heller for jag upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. I stället begav jag mig till Arabien, och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus.
Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på.
Sedan kom jag till Syrien och Kilikien, utan att ha haft någon beröring med de kristna församlingarna i Judeen. Det enda de hade hört var att »han som en gång förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut ville utrota«. Och man prisade Gud för min skull.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 139:1–3, 13–15 (R. 24b)

R.
Led mig, Herre, på den eviga vägen.

Herre, du utrannsakar mig och känner mig,
du känner mig, vare sig jag sitter eller står,
du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det,
och med alla mina vägar är du förtrogen. R.

Ty du har skapat mina njurar,
du sammanvävde mig i min moders liv.
Jag tackar dig för att jag är danad så underbart.
Detta vet jag: förunderliga är dina verk. R.

Benen i min kropp var inte dolda för dig,
när jag bereddes i det fördolda,
när jag bildades i jordens djup. R.

Halleluja
Luk 11:28b

Saliga de som hör Guds ord
och tar vara på det, säger Herren.

Evangelium
Luk 10:38–42
(Maria har valt det som är bäst)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 27 veckan 'under året'

2022-10-05

Första läsningen
Gal 2:1–2, 7–14
(De förstod vilken nåd jag hade fått)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Efter fjorton år for jag på nytt upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas; också Titus tog jag med mig. Jag for dit efter att ha haft en uppenbarelse. Där lade jag fram — enskilt, inför de ansedda — det evangelium som jag förkunnar bland hedningarna, för jag ville inte slita, eller ha slitit, förgäves. Tvärtom. De såg att jag är betrodd med att föra evangeliet till de oomskurna på samma sätt som Petrus till de omskurna — han som har gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och när de förstod vilken nåd jag hade fått — det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna — räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de omskurna. Dock skulle vi tänka på deras fattiga, och det har jag verkligen lagt mig vinn om.
Men när Kefas kom till Antiochia, vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit, ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för dem som höll fast vid omskärelsen. Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyldiga till, så att till och med Barnabas drogs med. Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet, sade jag till Kefas i allas närvaro: »Om du som är jude kan leva på hedningarnas vis i stället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar?«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 117 (R. Mark 16:15)

R.
Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet.

Lova Herren, alla hedningar,
prisa honom, alla folk. R.

Ty hans nåd är väldig över oss,
och Herrens sanning varar i evighet. R.

Halleluja
Rom 8:15

Vi har fått en ande som ger söners rätt,
så att vi kan ropa: »Abba! Fader!«

Evangelium
Luk 11:1–4
(Herre, lär oss att be)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade, sade en av hans lärjungar till honom: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Då sade han till dem: »När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 27 veckan 'under året'
Bruno, präst
2022-10-06

Första läsningen
Gal 3:1–5
(Var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden
eller genom att tro på vad ni fick höra?)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Skall det som för er började med Anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er Anden och låter underverk ske bland er, är det för att i fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra?
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Luk 1:69–75 (R. 68a)

R.
Välsignad är Herren, Israels Gud.

Han reser för oss frälsningens horn
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. R.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder
och står fast vid sitt heliga förbund,
den ed han svor vår fader Abraham:
att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan,
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. R.

Halleluja
Jfr Apg 16:14b

Herre, öppna våra hjärtan,
så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

Evangelium
Luk 11:5–13
(Be, så skall ni få)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Birgitta av Vadstena
2022-10-07

Första läsningen
Vish 7:7-14
(Jag valde visheten)


Läsning ur Vishetens bok.
Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,
ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand
och silver räknas som smuts på marken.
Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet
och ville hellre äga henne än dagens ljus,
ty skenet från henne slocknar aldrig.
Men med henne kom också allt annat gott till mig;
det låg omätlig rikedom i hennes händer.
Jag gladdes åt alla dessa ting, ty visheten härskar över dem,
men jag visste ännu inte att hon också är deras moder.
Det jag lärde mig utan baktankar
lär jag ut utan missunnsamhet.
Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv,
ty den är en outtömlig skattkammare för människorna.
De som utnyttjar den vinner Guds vänskap,
fostrans gåvor öppnar vägen till honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-5, 8-10, 14

R.
Herre, visa mig din väg,
och gör mig villig att gå den.


Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
jag hoppas alltid på díg. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Alla Herrens vägar är nåd och trófasthet *
för dem som håller hans förbund och víttnesbörd.
De som fruktar Herren blir hans förtrógna, *
han inviger dem i sitt förbúnd. R.

Andra läsningen
1 Kor 2:6-10
(Vishet förkunnar vi)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ingen vet vem Fadern är utom Sonen
och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Evangelium
Luk 10:21-24
(Du har dolt detta för de visa och kloka
men uppenbarat det för dem som är som barn)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fylldes Jesus med jublande glädje genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------2022-10-08

Warning: include(../liturgia/lasn/.html): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week2.php on line 51 Warning: include(): Failed opening '../liturgia/lasn/.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week2.php on line 51
--------------------------------------------------

28 söndagen 'under året'
2022-10-09

Första läsningen
2 Kung 5:14–17
(Naaman botas från sin spetälska)


Läsning ur andra Kungaboken
Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare for ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen Elisha hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: »Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare.« Men Elisha svarade: »Så sant Herren lever, han som jag tjänar: det kan jag inte göra.« Och fastän Naaman försökte övertala honom vägrade Elisha att ta emot någon gåva. Då sade Naaman: »Låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Hela världen har fått se Guds frälsning.

Sjung en ny sång till Herrens ära, *
ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús,
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung R.

Andra läsningen
2 Tim 2:8-13
(Härdar vi ut, skall vi också härska med honom)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr 1 Thess 5:18

Tacka alltid Gud, ge honom ära:
det är hans vilja i Kristus Jesus.

Evangelium
Luk 17:11–19
(De tio spetälska)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------