Heliga Trefaldighets dag
2020-06-07

Första läsningen
2 Mos 34:4b-6, 8-9
(Herren stiger ned på Sinai berg)


Läsning ur andra Moseboken.
Tidigt på morgonen gick Mose upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade: »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Han sade: »Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (699)
Till Dan B:29-33

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Och prisat vare din härlighets heliga namn,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ned i djupen
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar.
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Andra läsningen
2 Kor 13:11-13
(Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud, gemenskap från den helige Ande)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Gläd er, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Upp 1:8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
som var och som är och som skall komma.

Evangelium
Joh 3:16-18
(Så älskade Gud världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 10 veckan 'under året'
2020-06-08

Första läsningen
1 Kung 17:1–6
(Elia tjänade Herren, Israels Gud)


Läsning ur första Kungaboken.
Tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: »Så sant Herren, Israels Gud, lever, han vars tjänare jag är, under dessa år skall varken dagg eller regn falla, med mindre jag säger det.«
Och Herrens ord kom till honom. Han sade: »Gå bort härifrån och bege dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck skall du få ur bäcken, och korparna har jag befallt att där förse dig med föda.«
Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick bort och uppehöll sig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Och korparna förde till honom bröd och kött på morgonen och bröd och kött på aftonen, och sin dryck fick han ur bäcken.
Så lyder Herrens ord.Responsoriepsalm
Ps 121 (R. jfr 2)

R.
Min hjälp kommer från Herren,
som har skapat himmel och jord.


Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har skapat himmel och jord. R.

Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
Han som beskyddar Israel,
han vakar ständigt, han slumrar inte. R.

Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten. R.

Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall alltid bevara dig,
när du går och när du kommer,
nu och för evigt. R.

Halleluja
Matt 5:12a

Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.

Evangelium
Matt 5:1–12
(Saliga de som är fattiga i anden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 10 veckan 'under året'
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare
2020-06-09

Första läsningen
1 Kung 17:7–16
(Mjölet i krukan tog inte slut)


Läsning ur första Kungaboken.
Bäcken på den platsen där Elia låg och gömde sig torkade ut, därför att det inte regnade i landet. Då kom Herrens ord till honom. Han sade: »Res dig och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och uppehåll dig där. Se, jag har där befallt en änka att förse dig med föda.« Han reste sig och gick till Sarefat. Och när han kom till stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne och sade: »Hämta litet vatten åt mig i kärlet, så att jag får dricka.« När hon nu gick för att hämta det, ropade han efter henne och sade: »Ta också med dig ett stycke bröd åt mig.«
Men hon svarade: »Så sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en kaka bröd, utan bara en handfull mjöl i krukan och litet olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillagar det åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö.«
Då sade Elia till henne: »Frukta inte. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka av det åt mig, och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och det skall inte fattas olja i kruset, intill den dag då Herren låter det regna på jorden.«
Då gick hon iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och hon hade sedan att äta, hon själv och han och hennes husfolk, en lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut, och det fattades inte olja i kruset, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Elia.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 4:2–5, 7–8 (R. 7)

R.
Låt ditt ansikte lysa över oss.

När jag ropar, så svara mig,
du min rättfärdighets Gud,
du som i trångmål skaffar mig rum,
var mig nådig och hör min bön.
Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek,
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn? R.

Besinna att Herren har utvalt den fromme,
Herren hör när jag ropar till honom.
Bäva, och upphör med er synd.
Tänk efter där ni ligger, och var stilla. R.

Många säger: »Vem ger oss lycka?«
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!
Du ger mig glädje i hjärtat,
större än andras,
när de får säd och vin i överflöd. R.

Halleluja
Matt 5:16

Låt ert ljus lysa för folket,
så att de ser era goda gärningar
och prisar er fader i himlen.

Evangelium
Matt 5:13–16
(Ni är världens ljus)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.
Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 10 veckan 'under året'
2020-06-10

Första läsningen
1 Kung 18:20–39
(Må folket märka att det är du, Herre,
som omvänder deras hjärtan)


Läsning ur första Kungaboken.
Ahab sände omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: »Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom.« Och folket svarade honom inte ett ord. Då sade Elia till folket: »Jag ensam är kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden, utan att tända eld på den, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden, utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den gud som då svarar med eld, han må vara Gud.« Allt folket svarade och sade: »Ditt förslag är gott.«
Då sade Elia till Baals profeter: »Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er guds namn, men eld får ni inte tända.« Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: »Baal, svara oss.« Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden haltade de runt altaret som man hade gjort.
När det så blev middag, retades Elia med dem och sade: »Ropa ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kanske sover han, men då skall han väl vakna.« Då ropade de ännu högre och ristade sig, som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet rann ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag, fattades de av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambärs. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade, och ingen tycktes heller bry sig om dem.
Och Elia sade till allt folket: »Träd hit fram till mig.« Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare, som hade blivit nedrivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar — den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: »Israel skall vara ditt namn.« Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av två sea–mått. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sedan sade han: »Fyll fyra krukor med vatten, och häll ut vattnet över brännoffret och veden.« Han sade vidare: »Gör så ännu en gång.« Och de gjorde så för andra gången. Därefter sade han: »Gör så för tredje gången.« Och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt altaret. Och han lät fylla också graven med vatten.
Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: »Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk märker att det är du, Herre, som är Gud, genom att du omvänder deras hjärtan.«
Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet som var i graven. När allt folket såg detta, föll de ned på sina ansikten och sade: »Herren är det som är Gud! Herren är det som är Gud!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 16:1–2a, 4–5, 8, 11 (R. 1)

R.
Bevara mig, Gud, ty jag tar min tillflykt till dig.

Bevara mig, Gud,
ty jag tar min tillflykt till dig.
Jag säger till Herren:
»Du är ju Herren.« R.

De som tar sig andra gudar,
de drabbas av svåra plågor.
Jag vill inte offra deras drickoffer av blod
eller ta deras namn på mina läppar. R.

Herren är min beskärda del och bägare,
du håller mitt öde i dina händer.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
han är på min högra sida, jag skall inte vackla. R.

Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädje till fyllest,
ljuvlighet i din högra hand för evigt. R.

Halleluja
Ps 25:4b, 5a

Herre, lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning.

Evangelium
Matt 5:17–19
(Jag har inte kommit för att upphäva
utan för att uppfylla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Barnabas apostel
Barnabas apostel
2020-06-11

Första läsningen
Apg 11:21b–26; 13:1–3
(Han var en god man. fylld av helig ande och tro)


Läsning ur Uppenbarelseboken.
Ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd, blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom, tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.
I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sade den helige Ande till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.« Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 98:1–6 (R. 2a)

R.
Herren har låtit sin frälsning bli känd.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand
och med sin heliga arm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd,
han har uppenbarat sin rättfärdighet
för hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. R.

Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.
Höj jubel till Herren, alla länder,
brist ut i glädjerop och lovsjung. R.

Prisa Herren med harpa,
med harpa och med lovsång.
Höj jubel med trumpeter och basuner
inför Herren, konungen. R.

Halleluja
Matt 28:19a, 20b

Gå ut och gör alla folk till lärjungar, säger Herren.
Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Evangelium
Matt 10:7–13
(Ge som gåva vad ni har fått som gåva)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. Stig in i huset med en fridshälsning, och om huset är värdigt, skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt, skall den friden vända tillbaka till er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 10 veckan 'under året'
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel
2020-06-12

Första läsningen
1 Kung 19:9a, 11–16
(Ställ dig på berget inför Herren)


Läsning ur första Kungaboken.
Elia gick upp till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade: »Gå ut och ställ dig på berget inför Herren.« Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men inte var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning.
Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: »Vad vill du här, Elia?« Han svarade: »Jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de traktar efter att ta mitt liv.«
Herren sade till honom: »Gå nu tillbaka igen, och ta vägen till Damaskus’ öken, och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son, från Abel–Mehola.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 27:7–9, 13–14 (R. 8b)

R.
Ditt ansikte, Herre, söker jag.

Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar,
var mig nådig och svara mig.
Mitt hjärta minns att du har sagt:
»Sök mitt ansikte.« R.

Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag,
dölj inte ditt ansikte.
Driv inte bort din tjänare i vrede,
du som har varit min hjälp. R.

Ja, jag tror förvisso
att jag skall få se Herrens goda
i de levandes land.
Hoppas på Herren,
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren. R.

Halleluja
Jfr Fil 2:15–16

Ni ska lysa som stjärnor på himlen; håll er till livets ord.

Evangelium
Matt 5:27–32
(Den som ser på en kvinna med åtrå
har redan brutit hennes äktenskap)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.
Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Antonius av Padua präst och kyrkolärare
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
2020-06-13

Första läsningen
1 Kung 19:19–21
(Elisa följde Elia och blev hans tjänare)


Läsning ur första Kungaboken.
När Elia gick ned från Horebs berg, träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom, och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: »Låt mig först få kyssa min fader och min moder, så vill jag sedan följa dig.« Han sade till honom: »Nåväl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig.«
Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket, och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 16:1–2a, 5, 7–10 efter LXX (R. 1)

R.
Bevara mig, Gud, ty jag tar min tillflykt till dig.

Bevara mig, Gud,
ty jag tar min tillflykt till dig.
Jag säger till Herren: »Du är ju Herren,
för mig finns intet gott utom dig.«
Herren är min arvslott och min bägare,
du är den som låter mig återfå mitt arv. R.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd.
Ännu om natten manar mig mitt innersta.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
han står vid min sida för att jag inte skall vackla. R.

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga,
ja, än mer: min kropp skall få vila med förtröstan.
Ty du skall inte lämna min själ åt dödsriket,
eller låta din helige möta förgängelsen. R.

Halleluja
Ps 119:36a, 29b

Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, Herre,
och förunna mig din undervisning.

Evangelium
Matt 5:33–37
(Ni skall inte svära någon ed alls)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Kristi Kropps och Blods högtid
2020-06-14

Första läsningen
5 Mos 8:2-3, 14b-16a
(Han lät dig äta manna)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose sade till folket: Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren.
Glöm inte Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret, som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen med giftormar och skorpioner, ett förbränt land utan vatten, som lät vatten flöda ur den flinthårda klippan och lät dig äta manna i öknen, något som dina fäder inte kände till.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (694)
Ps 147:12–15, 19–20

R.
Lova Herren,
som mättar dig med finaste vete


Jerusalem, prisa Hérren, *
Sion, lova din Gúd.
Han har gjort bommarna för dina portar fásta *
och välsignat dina barn därínne. R.

Han skaffar dina gränser fréd, *
han mättar dig med bästa véte.
Han sänder ut sitt ord över jórden, *
hans befallning skyndar iväg med hást. R.

Han har förkunnat för Jakob sitt órd, *
för Israel sina stadgar och búd.
Så har han inte gjort för något annat fólk, *
hans bud, dem känner de ínte. R.

Andra läsningen
1 Kor 10:16-17
(Välsignelsens bägare, brödet som vi bryter)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi — fast många — en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 6:51

Jag är det levande brödet,
som har kommit ner frän himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Joh 6:51-58
(Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------