Sjätte Påsksöndagen
2022-05-22

Första läsningen
Apg 15:1-2, 22-29
(Apostlamötet)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Några som hade rest ner från Judeen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem.
Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev:
»Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen framföra samma meddelande. Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (646)
Ps 67:2-3, 5-6, 8

R.
Folken skall tacka dig, o Gud,
alla folk skall tacka dig.


Gud vare oss nådig och välsígne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg, *
bland alla hedningar hans frälsning. R.

Folkslagen skall glädja sig och júbla, †
ty du dömer folken rätt, *
och du leder folkslagen på jórden.
Folken, o Gud, skall tácka dig, *
alla folk skall tácka dig. R.

Må Gud välsígna oss *
och alla jordens ändar frúkta honom. R.

Andra läsningen
Upp 21:10-14, 22-24a
(Det nya Jerusalem)


Läsning ur Uppenbarelseboken.
En av de sju änglarna förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min Fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom.

Evangelium
Joh 14:23-29
(Anden skall lära er allt)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 6 påskveckan
2022-05-23

Första läsningen
Apg 16:11-15
(Lydia tog till sig det som Paulus sade)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samothrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade, öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss: »När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig.« Och hon gav sig inte.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

R.
Herren har behag till sitt folk.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
hans lov i de trognas församling.
Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung. R.

De skall lova hans namn under dans,
lovsjunga honom till puka och harpa.
Herren har behag till sitt folk,
han kröner de kuvade med seger. R.

De trogna gläds och ger honom ära,
de jublar på sina läger.
Guds lov är i deras mun.
Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

Halleluja
Joh 15:26b, 27a

Sanningens Ande skall vittna om mig.
Också ni skall vittna, säger Herren.

Evangelium
Joh 15:26 – 16:4a
(Sanningens ande skall vittna om mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.
Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra, därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 6 påskveckan
2022-05-24

Första läsningen
Apg 16:22-34
(Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Folket i Filippi tog parti mot Paulus och Silas, och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar, och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken.
Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla.
Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna, drog han sitt svärd för att ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt: »Gör dig inget illa! Vi är kvar allihop.« Då sade fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade dem: »Vad skall jag göra för att räddas?« De svarade: »Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj.« Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem, mitt i natten, och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döptes han själv med hela sin familj. Han tog dem med upp i sin bostad och lät duka ett bord, och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 138:1–3, 7c–8 (R. jfr 6a)

R.
Du svarade mig när jag ropade.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta,
inför änglarna vill jag sjunga ditt lov.
Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel
och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. R.

Ty du har hållit allt du lovat,
ja, gjort långt mer än allt vad du sagt oss.
Du svarade mig, när jag ropade,
du gav mig frimodighet och kraft. R.

Din högra hand hjälper mig.
Herren står mig bi.
Herre, evigt varar din nåd.
Överge inte dina händers verk! R.

Halleluja
Jfr Joh 16:7, 13

Jag skall sända er sanningens ande, säger Herren.
Han skall vägleda er med hela sanningen.

Evangelium
Joh 16:5-11
(Om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er, och när han kommer, skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.«.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 6 påskveckan
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru
2022-05-25

Första läsningen
Apg 17:15, 22 - 18:1
(Jag förkunnar för er det ni redan känner till )


Läsning ur Apostlagärningarna.
Bröderna som förde Paulus från Beroia följde honom ända till Athen och återvände sedan med bud till Silas och Timotheos att de skulle komma till honom så fort som möjligt.
Paulus steg fram inför areopagen och sade: »Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er.
Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom — han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet.
En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda.«
När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda, var det några som gjorde sig lustiga, men andra sade: »Vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång.« Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro, bland dem Dionysios, som var medlem av areopagen, och en kvinna vid namn Damaris och några till. Sedan lämnade han Athen och for till Korinth.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 148:1–2, 11–14

R.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.

Lova Herren i himlen,
lova honom i höjden.
Lova honom, alla hans änglar,
lova honom, hela hans härskara. R.

Ni jordens alla kungar och folk,
ni furstar och alla domare på jorden,
ni pojkar, ni flickor,
ni gamla och ni unga. R.

De skall lova Herrens namn,
ty endast hans namn är upphöjt,
hans majestät når ut över jorden och himlen. R.

Han låter sitt folks horn höjas upp,
alla hans trogna skall lovsjunga honom,
Israel, det folk som står honom nära. R.

Halleluja
Joh 14:16

Jag skall be Fadern,
och han skall ge er en annan hjälpare,
som skall vara hos er för alltid.

Evangelium
Joh 16:12–15
(Sanningens ande skall vägleda er med hela sanningen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Kristi Himmelsfärdsdag
2022-05-26

Första läsningen
Apg 1:1-11
(Himmelsfärden)


Läsning ur Apostlagärningarna.
I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, »det som ni har hört mig tala om«, sade han. »Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.«
De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?« Han svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.« När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. »Galileer«, sade de, »varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (638)
Ps 47:2-3, 6-9

R.
Gud har stigit upp under jubelrop. Halleluja.

Klappa i händerna, alla fólk, *
höj jubel till Gud med fröjderop.
Ty Herren är den Högste, han är värd att frúkta, *
en väldig konung över hela jórden. R.

Gud har stigit upp under júbel, *
Herren, till dånet av basúner.
Lovsjung Gud, ja, lóvsjung, *
lovsjung vår konung, lóvsjung. R.

Ty Gud är konung över hela jórden, *
sjung med insikt till hans ära.
Gud är nu konung över alla hédningar, *
Gud har satt sig på sin heliga trón. R.

Andra läsningen
Ef 1:17-23
(Gud är kärleken)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Gå ut och gör alla folk till lärjungar.
Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Evangelium
Luk 24:46-53
(Förkunna syndernas förlåtelse för alla folk)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Detta är vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.«
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 6 påskveckan
Augustinus av Canterbury biskop
2022-05-27

Första läsningen
Apg 18:9–18
(Här i staden är det många som hör till mitt folk)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När Paulus var i Korinth sade Herren i en syn till honom om natten: »Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas, ty jag är med dig. Ingen skall angripa dig och göra dig något ont; här i staden är det många som hör till mitt folk.« Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord.
Det år då Gallio var ståthållare i Achaia förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus, drog honom inför domstolen och sade att han förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen. Men innan Paulus hann ta till orda, sade Gallio till judarna: »Om det gällde något brott eller skurkstreck skulle jag naturligtvis lyssna på er, judar. Men grälar ni om ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådana tvister vill inte jag vara domare.« Därmed körde han bort dem från domstolen. Då kastade sig alla över synagogföreståndaren Sosthenes och misshandlade honom mitt framför domartribunen. Men det tog Gallio ingen notis om.
Paulus stannade där ännu en tid men tog sedan farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila; i Kenchreai hade han dessförinnan låtit klippa av håret, eftersom han hade avlagt ett löfte.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 47:2–7 (R. 8a)

R.
Gud är konung över hela jorden.

Klappa i händerna, alla folk,
höj jubel till Gud med fröjderop.
Ty Herren är den Högste, han är värd att frukta,
en väldig konung över hela jorden. R.

Han tvingar folken under oss
och folkslagen under våra fötter.
Han utväljer åt oss ett eget land,
Jakobs, hans älskades, stolthet. R.

Gud har stigit upp under jubel,
Herren, till dånet av basuner.
Lovsjung Gud, ja, lovsjung,
lovsjung vår konung, lovsjung. R.

Halleluja
Jfr Luk 24:46, 26

Kristus måste lida och uppstå från de döda
och så gå in i sin härlighet.

Evangelium
Joh 16:20–23a
(Ingen skall ta er glädje ifrån er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda, har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn, minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 6 påskveckan
2022-05-28

Första läsningen
Apg 18:23-28
(Med stöd av skrifterna bevisade Apollos att Jesus är Messias)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Paulus bröt upp från Antiochia och for genom Galatien och vidare genom Frygien, och överallt styrkte han lärjungarna.
Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg, och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes-dopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom, tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville fara över till Achaia, uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Achaia blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende, ty han vederlade judarna energiskt, och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 47:2–3, 8–10 (R. 8a)

R.
Gud är konung över hela jorden.

Klappa i händerna, alla folk,
höj jubel till Gud med fröjderop.
Ty Herren är den Högste, han är värd att frukta,
en väldig konung över hela jorden. R.

Ty Gud är konung över hela jorden,
sjung och spela till hans ära.
Gud är nu konung över alla hedningar,
Gud har satt sig på sin heliga tron. R.

Folkens yppersta har samlats
och blir ett folk åt Abrahams Gud.
De som är jordens sköldar tillhör Gud,
högt är han upphöjd. R.

Halleluja
Joh 16:28

Jag kom från Fadern och trädde in i världen.
Jag lämnar världen igen och går till Fadern.

Evangelium
Joh 16:23b–28
(Fadern älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott på mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Sjunde Påsksöndagen
2022-05-29

Första läsningen
Apg 7:55-60
(Stefanos syn: Människosonen på Guds högra sida


Läsning ur Apostlagärningarna.
Stefanos, fylld av helig ande, riktade blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (664)
Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9

R.
Herren är nu konung, upphöjd över jorden.

Herren är nu kónung.
Därför må jorden fröjda sig *
och alla havsländerna glädja sig.
rättfärdighet och rätt är fästet för hans trón. R.

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, *
och alla folk ser hans ära.
honom skall alla änglar tíllbe. R.

Ty du, Herre, är den Högste över hela jórden, *
du är högt upphöjd över alla gúdar R.

Andra läsningen
Upp 22:12-14, 16-17, 20
(Kom, Herre Jesus)


Läsning ur Uppenbarelseboken.
Jag, Johannes, hörde en röst som sade: »Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.«
Och Anden och bruden säger: »Kom!« Och den som hör det skall säga: »Kom!« Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Han som vittnar om detta säger: »Ja, jag kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag skall inte lämna er ensamma, säger Herren:
jag skall komma till er, och era hjärtan skall glädja sig.

Evangelium
Joh 17:20-26
(Jesu förbön: bevara dem, så att de blir ett)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, jag ber inte bara för dem som du har gett mig, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------