25 söndagen 'under året'
2023-09-24

Första läsningen
Jes 55:6-9
(Sök Herren medan han låter sig finnas)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Må den gudlöse överge sin väg,
den ondskefulle sina planer.
Må han vända om till Herren,
så skall han förbarma sig över honom,
vända om till vår Gud,
som alltid vill förlåta.
Mina planer är inte era planer
och era vägar inte mina vägar,
säger Herren.
Liksom himlen är högt över jorden,
så är mina vägar högt över era vägar,
mina planer högt över era planer.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (691)
Ps 145:2-3, 8-9, 17-18

R.
Herren är nära alla dem som ropar till honom.

Jag vill dagligen lóva dig *
och prisa ditt namn alltid och i évighet.
Stor och högtlovad är Hérren, *
outrannsaklig är hans stórhet. R.

Nådig och barmhärtig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot álla *
och förbarmar sig över alla sina vérk. R.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och helig i alla sina vérk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

Andra läsningen
Fil l:20c-24, 27a
(För mig är livet Kristus)


Läsning ur Paulus brev till filipinerna.
Jag väntar och hoppas att jag alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Apg 16:14b

Herre, öppna våra hjärtan,
så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

Evangelium
Matt 20:1-16
(Arbetarna i vingården)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: »Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 25 veckan 'under året'
2023-09-25

Första läsningen
Esr 1:1–6
(Ni ska dra upp till Jerusalem
för att bygga Herrens hus)


Läsning ur Esras bok.
I den persiske kungen Kores’ första regeringsår uppväckte Herren — för att Herrens ord från Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse — den persiske kungen Kores’ ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och likaså skriftligen kungöra följande:
»Så säger Kores, kungen i Persien: Alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er, som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels Guds, hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och var än någon ännu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor som främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap, detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem.«
Då stod huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp, liksom prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga på Herrens hus i Jerusalem. Och alla de som bodde i deras grannskap understödde dem med silverkärl, med guld, med gods och boskap och med dyrbara gåvor, detta förutom allt vad man i övrigt frivilligt gav.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 126:1–6 (R. 3a)

R.
Herren gjorde stora ting med oss.

När Herren åter upprättade Sion,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar. R.

Då sade man bland folken:
»Herren har gjort stora ting med dem!«
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada. R.

Herre, upprätta oss åter,
liksom du ger liv på nytt åt strömmarna i Negev.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel. R.

Gråtande går de och sår sin säd,
jublande kommer de och bär sina kärvar. R.

Halleluja
Matt 5:16

Låt ert ljus lysa för folket,
så att de ser era goda gärningar
och prisar er fader i himlen.

Evangelium
Luk 8:16–18
(Lampan sätts på en hållare,
så att de som kommer in ser ljuset)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror att han har.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 25 veckan 'under året'
Kosmas och Damianus martyrer
2023-09-26

Första läsningen
Esr 6:7–8, 12b, 14–20
(De byggde Herrens hus färdigt och firade påskhögtiden)


Läsning ur Esras bok.
Kung Darejaves skrev till furstarna på andra sidan floden: »Lämna arbetet på detta Guds hus ostört. Judarnas ståthållare och judarnas äldste må bygga detta Guds hus på dess plats. Och härmed ger jag befallning om hur ni skall gå till väga med dessa judarnas äldste, när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som ges åt kungen i skatt från landet på andra sidan floden skall vad som fordras för omkostnaderna redligt betalas ut åt dessa män, så att hinder inte uppstår i arbetet. Jag, Darejaves, ger denna befallning. Må den bli redligt fullgjord!«
Judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Och huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar, i kung Darejaves’ sjätte regeringsår. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade återkommit från fångenskapen, firade invigningen av detta Guds hus med glädje. Och till invigningen av detta Guds hus offrade de 100 tjurar, 200 vädurar och 400 lamm, likaså som syndoffer för hela Israel 12 bockar, efter antalet av Israels stammar. Och man förordnade prästerna, efter deras skiften, och leviterna, efter deras avdelningar, till att förrätta Guds tjänst i Jerusalem, så som det var föreskrivet i Moses bok.
De som hade återkommit från fångenskapen firade påskhögtid på fjortonde dagen i första månaden. Ty prästerna och leviterna hade då allesammans renat sig, så att de alla var rena. Och de slaktade påskalammet för alla dem som hade återkommit från fångenskapen, också för sina bröder prästerna liksom för sig själva.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 122:1–5 (R. 1)

R.
Med glädje får vi komma till Herrens hus.

Vilken glädje, när man sade till mig:
»Vi skall gå till Herrens hus.«
Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R.

Jerusalem, du mäktiga stad,
där hus sluter sig väl till hus,
dit stammarna drar upp, Herrens stammar,
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn.
Där står konungens tron,
där tronar han som är av Davids hus. R.

Halleluja
Luk 11:28b

Saliga de som hör Guds ord
och tar vara på det, säger Herren.

Evangelium
Luk 8:19–21
(Min mor och mina bröder är alla som handlar efter Guds ord)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom Jesu mor och hans bröder för att prata med Jesus men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom: »Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig.« Men han svarade: »Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Vincent de Paul präst
Vincent de Paul präst
2023-09-27

Första läsningen
Esr 9:5–9
(Gud har inte övergett oss)


Läsning ur Esras bok.
Vid tiden för aftonoffret steg jag, Esra, upp från min bedrövelse och rev sönder min livrock och min kåpa. Därefter föll jag ned på mina knän och räckte ut mina händer till Herren, min Gud, och sade: »Min Gud, jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig, min Gud, ty våra missgärningar har växt oss över huvudet, och vår skuld är stor ända upp till himmelen. Från våra fäders dagar ända till denna dag har vi stått i stor skuld, och genom våra missgärningar har vi, med våra kungar och präster, lämnats i främmande kungars hand och har drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam, så som det sker med oss än i dag. Men nu har ett litet ögonblick nåd bevisats oss från Herren, vår Gud, så att han har låtit en räddad skara bli kvar av oss och gett oss fotfäste på sin heliga plats, för att han, vår Gud, så skulle låta ljus gå upp för våra ögon och ge oss något litet andrum i vår träldom. Ty trälar är vi, men i vår träldom har vår Gud inte övergett oss, utan han har låtit oss finna nåd inför Persiens kungar, så att de har gett oss andrum till att återupprätta vår Guds hus och bygga upp dess ruiner och bereda oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Tob 13:2, 4, 6–8 (R. 1b)

R.
Välsignad är Gud som lever i evighet.

Herren slår men förbarmar sig också,
han för oss till dödsriket längst ner i jorden,
han för oss också upp ur förintelsen.
Ingen kan undfly hans hand. R.

Där visade han er sin storhet.
Lovsjung honom inför alla människor,
ty han är vår herre,
han är vår Gud, han är vår fader,
han är Gud i all evighet. R.

Se vad han har gjort för er
och tacka honom med hög röst,
prisa rättfärdighetens herre
och lovsjung evighetens konung. R.

Jag tackar honom i min fångenskaps land,
jag visar det syndiga folket hans kraft och storhet. R.

Vänd om, ni syndare, lev rättfärdigt inför honom
– kanske skall han visa er kärlek och barmhärtighet. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 9:1–6
(Jesus sände ut dem
för att förkunna Guds rike och bota sjuka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem: »Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem.« Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 25 veckan 'under året'
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
2023-09-28

Första läsningen
Hagg 1:1–8
(Bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det)


Läsning ur profeten Haggais bok.
I kung Darejaves’ andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade:
Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: »Ännu är inte tiden kommen att gå till verket, tiden att Herrens hus byggs upp.« Men Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sade: Är då tiden kommen för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde? Därför säger nu Herren Sebaot så: Ge akt på hur det går er. Ni sår mycket, men inbärgar litet, ni äter, men får inte nog för att bli mätta, ni dricker, men får inte nog för att bli glada, ni tar på er kläder, men har inte nog för att bli varma. Och den som får någon inkomst, han får den endast för att lägga den i en söndrig pung. Ja, så säger Herren Sebaot: Ge akt på hur det går er. Men dra nu upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det och bevisa mig härlig, säger Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

R.
Herren har behag till sitt folk.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
hans lov i de trognas församling.
Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung. R.

De skall lova hans namn under dans,
lovsjunga honom till puka och harpa.
Herren har behag till sitt folk,
han kröner de kuvade med seger. R.

De trogna gläds och ger honom ära,
de jublar på sina läger.
Guds lov är i deras mun.
Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

Halleluja
Joh 14:6

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Luk 9:7–9
(Vem är han som jag hör allt detta om?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fick tetrarken Herodes höra berättas om allt som Jesus gjorde, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda, några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sade: »Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om?« Och han försökte få träffa honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
2023-09-29

Första läsningen
Dan 7:9–10, 13–14
(Tusen gånger tusen var hans tjänare)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Jag såg att troner blev framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. Tusen gånger tusen var hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stod där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade.
Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 138:1–5 (R. jfr 1c)

R.
Inför änglarna vill jag lovsjunga dig.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta,
inför änglarna vill jag lovsjunga dig.
Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisa ditt namn för din nåd och sanning. R.

Ty du har gjort ditt löftesord stort
utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.
När jag ropade, svarade du mig,
du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft. R.

Herre, alla jordens konungar skall tacka dig,
när de får höra orden från din mun.
De skall sjunga om Herrens vägar,
ty Herrens ära är stor. R.

Halleluja
Ps 103:21

Lova Herren, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja!

Evangelium
Joh 1:47–51
(Ni skall få se himlen öppen
och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden såg Jesus Natanael komma. Han sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Hieronymus präst och kyrkolärare
Hieronymus präst och kyrkolärare
2023-09-30

Första läsningen
Sak 2:1–5, 10–11a
(Se, jag kommer för att ta min boning i dig)


Läsning ur profeten Sakarjas bok.
Jag, Sakarja, lyfte upp mina ögon och fick då se en man som hade ett mätsnöre i sin hand. Då frågade jag: »Vart går du?« Han svarade mig: »Till att mäta Jerusalem, för att se hur brett och hur långt det skall bli.«
Då fick jag se ängeln som talade med mig komma fram, och en annan ängel kom emot honom. Och han sade till denne: »Skynda iväg och tala till den unge mannen där och säg: ’Jerusalem skall ligga som en obefäst plats — så stor mängd av människor och djur skall finnas därinne. Men jag själv, säger Herren, skall vara en eldsmur omkring staden, och jag skall bevisa mig härlig därinne.’ »
Jubla och gläd dig, du dotter Sion,
ty se, jag kommer för att ta min boning i dig,
säger Herren.
Och då skall många hednafolk sluta sig till Herren
och bli mitt folk.
Ja, jag skall ta min boning i dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jer 31:10–12b, 13 (R. 10d)

R.
Herren bevarar oss, som en herde sin hjord.

Hör Herrens ord, ni hednafolk,
och förkunna det i havsländerna i fjärran.
Säg: Han som förskingrade Israel skall också församla det
och bevara det, som en herde sin hjord. R.

Ty Herren skall befria Jakob
och lösköpa honom ur den övermäktiges hand.
Och de skall komma och jubla på Sions höjd
och strömma dit där Herrens goda är. R.

Då skall jungfrurna förlusta sig med dans,
unga och gamla skall glädja sig tillsammans.
Jag skall förvandla deras sorg i fröjd,
trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangeliet.

Evangelium
Luk 9:43b–45
(Människosonen skall överlämnas i människors händer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden då folket häpnade över allt som Jesus gjorde, sade Jesus till lärjungarna: »Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer.« Men de förstod inte vad han menade, det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

26 söndagen 'under året'
2023-10-01

Första läsningen
Hes 18:25-28
(Om den gudlöse börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: »Det Herren gör är inte rätt«, säger ni. Lyssna, israeliter! Är det jag som handlar orätt? Är det inte ni? Om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig och börjar handla orätt skall han dö. För den orätt han gjort skall han dö. Och om den gudlöse upphör att handla gudlöst och börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv. När han kommer till insikt om sina brott och upphör med dem skall han leva. Han skall inte dö.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-9

R.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet.

Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
jag hoppas alltid på díg. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
ty de är av évighet.
Tänk inte på mina överträdelser *
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd, *
för din gódhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Andra läsningen
Fil 2:1-11
(Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus)


Läsning ur Paulus brev till filipinerna.
Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren,
och jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Matt 21:28-32
(Liknelsen om de båda sönerna)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------