19 söndagen 'under året'
2021-08-08

Första läsningen
1 Kung 19:4-8
(Maten gav Elia kraft att gå ända till Guds berg)


Läsning ur första Kungaboken.
Elia gick en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. »Det är nog«, sade han, »ta mitt liv, Herre, jag är inte bättre än mina fäder.« Han lade sig ner och somnade där under ginstbusken.
Då kom en ängel och rörde vid honom och sade: »Stig upp och ät!« När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden; han åt och drack och lade sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. »Stig upp och ät«, sade han, »annars orkar du inte hela vägen.« Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (631)
Ps 34:2-9

R.
Smaka och se att Herren är god.

Jag vill alltid prisa Hérren, *
hans lov skall ständigt vara i min mún.
Min själ skall berömma sig av Hérren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Lova med mig Hérren, *
låt oss med varandra upphöja hans námn.
Jag sökte Herren, och han svárade mig, *
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

Se mot honom, ta emot hans ljús, *
era ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som rópade, †
och Herren hörde honom *
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Herrens ängel beskyddar dem som frúktar honom, *
och han befríar dem.
Smaka och se att Herren är gód. *
Salig den som tar sin tillflykt till hónom. R.

Andra läsningen
Ef 4:30-5:2
(Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Joh 6:41-51
(Jag är det levande brödet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden förargade sig judarna över att han hade sagt: »Jag är brödet som har kommit ner från himlen«, och de sade: »Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?« Jesus svarade: »Var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron
2021-08-09

Första läsningen
Hos 2:14, 15cd, 19–20


Läsning ur profeten Hosea.
Jag skall locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta. Där skall hon svara mig som i sin ungdom, som när hon drog ut ur Egypten. Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande.
Jag skall äkta dig i trofasthet, och du skall lära känna Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 45:11–12, 14–17 (R. jfr Matt 25:6b)

R.
Se, Brudgummen kommer, skynda honom till mötes!

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra:
Glöm nu ditt folk och din faders hus,
så att konungen får ha sin lust i din skönhet,
ty han är din herre, och för honom skall du falla ned. R.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket:
av guldvirkat tyg består hennes dräkt.
I brokigt vävda kläder förs hon till konungen,
jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig. R.R.

Under glädje och jubel förs de fram,
de tågar in i konungens palats.
Dina söner skall träda i dina fäders ställe,
du skall sätta dem till furstar i överallt världen. R.

Halleluja


Hon är den kloka jungfrun som Herren fann vakande,
vid hans ankomst gick hon in med honom till bröllopet.

Evangelium
Matt 25:1–13


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: ”Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Laurentius diakon och martyr
2021-08-10

Första läsningen
2 Kor 9:6–10
(Gud älskar en glad givare)


Läsning ur Paulus andra brev till korintherna.
Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 112:1–2, 5–9 (R. jfr 5a)

R.
Salig är den som är barmhärtig.

Salig den man som fruktar Herren
och har sin stora lust i hans bud.
Hans efterkommande skall bli väldiga på jorden,
de redligas släkte skall bli välsignat. R.

Väl den som är barmhärtig och ger lån,
den som stöder all sin sak på rätt!
Ty han skall aldrig i evighet vackla,
den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt. R.

För ont budskap fruktar han inte,
hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.
Hans hjärta är fast, det fruktar inte,
till dess han får se med lust på sina ovänner. R.

Han utströr, han ger åt de fattiga,
hans rättfärdighet består för evigt,
hans horn skall bli upphöjt med ära. R.

Halleluja
Joh 8:12bc

Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus, säger Herren.

Evangelium
Joh 12:24–26
(Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Clara jungfru
Clara jungfru
2021-08-11

Första läsningen
5 Mos 34:1–12
(Mose dog i Moabs land, som Herren hade sagt)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, mitt emot Jeriko. Och Herren lät honom se hela landet: Gilead ända till Dan, och hela Naftalis och Efraims och Manasses land, och hela Judas land, ända till Västra havet, och Sydlandet och Jordanslätten, det är lågslätten vid Jeriko — Palmstaden — ända till Soar. Och Herren sade till honom: »Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: ’Åt din säd skall jag ge det.’ Jag har nu låtit dig se det med dina ögon, men dit in skall du inte komma.«
Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, som Herren hade sagt. Och han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men ännu intill denna dag har ingen fått veta var hans grav är. Och Mose var 120 år gammal, när han dog, men hans ögon var inte skumma, och hans livskraft hade inte försvunnit. Och Israels barn begrät Mose på Moabs hedar i trettio dagar. Därmed var gråtodagarna ute vid sorgefesten efter Mose.
Och Josua, Nuns son, var full av vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn lydde honom och gjorde som Herren hade befallt Mose. Men i Israel framträdde inte mer någon profet sådan som Mose, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte — ingen, om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land, och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför hela Israel.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 66:1–3a, 5, 8, 16–17 (R. jfr 20a, 9a)

R.
Lovad vare Herren, som har bevarat vårt liv.

Höj jubel till Gud, alla länder,
lovsjung hans namn, ge honom ära och pris.
Säg till Gud: Hur underbara är inte dina gärningar! R.

Kom och se vad Gud har gjort.
Underbara är hans gärningar mot människor.
Prisa, ni folk, vår Gud,
och låt hans lov ljuda högt. R.

Kom och hör, jag vill berätta för er,
ni alla som fruktar Gud,
om allt gott som Herren har gjort för mig.
När jag ropade till honom med min mun,
redan då var lovsång på min tunga. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 5:19

Gud var i Kristus
och försonade hela världen med sig själv,
och han har anförtrott oss försoningens ord.

Evangelium
Matt 18:15–20
(Om han lyssnar på dig,
har du vunnit tillbaka din broder)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 19 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
2021-08-12

Första läsningen
Jos 3:7–10a, 11, 13–17
(Hela Israel gick över floden på torr mark)


Läsning ur boken Josua.
Herren sade till Josua: »I dag skall jag börja göra dig stor i hela Israels ögon, för att de må märka, att som jag har varit med Mose, så vill jag också vara med dig. Befall nu prästerna som bär förbundsarken och säg: ’Så snart ni kommer till den yttersta randen av Jordans vatten, skall ni stanna där vid Jordan.’«
Då sade Josua till Israels barn: »Träd hit fram och hör Herrens, er Guds, ord.« Och Josua sade: »Av detta skall ni märka att en levande Gud är mitt ibland er och att han förvisso vill fördriva för er kananéerna. Så snart då prästerna som bär Herrens, hela jordens Herres, ark står stilla med sina fötter i Jordans vatten, skall Jordans vatten, det vatten som kommer uppifrån, bli avskuret i sitt lopp, och det skall stå som en samlad hög.«
Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När nu de som bar arken kom till Jordan, så att prästerna, som bar arken, med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden är full över alla sina bräddar, då stannade det vatten som kom uppifrån och blev stående som en samlad hög långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Och det vatten som flöt ned mot Hedmarkshavet, Salthavet, blev sålunda helt och hållet avskuret. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Men prästerna som bar Herrens förbundsark stod orörliga på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark, tills allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 114:1–6

R.
Halleluja.

När Israel drog ut ur Egypten,
Jakobs hus ut från folket med främmande tunga,
då blev Juda hans helgedom,
Israel hans herradöme. R.

Havet såg det och flydde,
och Jordan vände tillbaka.
Bergen hoppade som vädurar,
höjderna såsom lamm. R.

Varför flyr du undan, du hav?
Du Jordan, varför vänder du tillbaka?
Ni berg, varför hoppar ni som vädurar,
ni höjder, såsom lamm? R.

Halleluja
Ps 119:135

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,
och lär mig dina stadgar.

Evangelium
Matt 18:21 – 19:1
(Förlåt honom inte sju gånger utan sjuttiosju gånger)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom Petrus fram till Jesus och sade: »Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« Jesus svarade: »Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.
Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån, mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.«
När Jesus hade avslutat detta tal, bröt han upp från Galileen och kom in i Judeen på andra sidan Jordan.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 19 veckan 'under året'
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer
2021-08-13

Första läsningen
Jos 24:1–13
(Jag förde era fäder ut ur Egypten)


Läsning ur boken Josua.
Josua församlade alla Israels stammar till Sikem. Och han kallade till sig de äldste i Israel, dess huvudmän, dess domare och dess tillsyningsmän, och de trädde fram inför Gud. Och Josua sade till allt folket:
»Så säger Herren, Israels Gud: På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Så gjorde också Tera, Abrahams och Nahors fader. Och de tjänade där andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra omkring i hela Kanaans land. Och jag gjorde hans säd talrik. Jag gav honom Isak, och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Och jag gav Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. Men Jakob och hans söner drog ned till Egypten. Sedan sände jag Mose och Aron och hemsökte Egypten med de gärningar jag gjorde där, och därefter förde jag er ut. Och när jag förde era fäder ut ur Egypten och ni hade kommit till havet, förföljde egyptierna era fäder med vagnar och ryttare ned i Röda havet. Då ropade de till Herren, och han satte ett tjockt mörker mellan er och egyptierna och lät havet komma över dem, så att det övertäckte dem. Ja, ni såg med egna ögon vad jag gjorde med egyptierna.
Sedan bodde ni i öknen en lång tid. Därefter förde jag er in i amoréernas land, vilka bodde på andra sidan Jordan, och de inlät sig i strid med er. Men jag gav dem i er hand, så att ni intog deras land, och jag förgjorde dem för er. Då reste sig Balak, Sippors son, kungen i Moab, och gav sig i strid med Israel. Och han sände och lät kalla till sig Bileam, Beors son, för att denne skulle förbanna er. Men jag ville inte höra på Bileam, utan han måste välsigna er, och jag räddade er ur hans hand. Och när ni hade gått över Jordan och kommit till Jeriko, gav sig Jerikos borgare i strid med er, likaså amoréerna, perisséerna, kananéerna, hetiterna och girgaséerna, hivéerna och jebuséerna. Men jag gav dem i er hand. Och jag sände getingar framför er, och genom dessa förjagades amoréernas två kungar för er, inte genom ditt svärd eller din båge. Och jag gav er ett land som du inte hade lagt ned något arbete på, likaså städer som ni inte hade byggt, och i dem fick ni bo. Och av vingårdar och olivplanteringar som ni inte hade planterat fick ni äta.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 136:1–3, 16–18, 21–22, 24

Tacka Herren, ty han är god,
R. evigt varar hans nåd.

Tacka gudarnas Gud,
R. evigt varar hans nåd.

Tacka herrarnas Herre,
R. evigt varar hans nåd.

Han ledde sitt folk i öknen,
R. evigt varar hans nåd.

Han slog mäktiga kungar,
R. evigt varar hans nåd.

och dräpte väldiga kungar,
R. evigt varar hans nåd.

Han gav deras land till arvedel,
R. evigt varar hans nåd.

till arvedel åt sin tjänare Israel,
R. evigt varar hans nåd.

Han ryckte oss ur våra fienders grepp, R. evigt varar hans nåd.

Halleluja
Jfr 1 Thess 2:13

Ta inte emot Guds ord som ett människoord
utan som vad det verkligen är: Guds ord.

Evangelium
Matt 19:3–12
(Från början var det inte så)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom några fariseer fram till Jesus för att sätta honom på prov och frågade: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?« Han svarade: »Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?« Och han fortsatte: »Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« De frågade: »Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?« Han svarade: »Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare.«
Lärjungarna sade: »Om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig.« Han svarade: »Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Maximilian Maria Kolbe präst och martyr
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr
2021-08-14

Första läsningen
Jos 24:14–29
(Utvälj åt er i dag vem ni vill tjäna)


Läsning ur boken Josua.
Josua sade till folket: »Så frukta nu Herren och tjäna honom ostraffligt och troget. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Men om det misshagar er att tjäna Herren, så utvälj åt er i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.«
Då svarade folket och sade: »Bort det, att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar! Nej, Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder upp ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som inför våra ögon har gjort dessa stora under och bevarat oss på hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk genom vilkas land vi har dragit fram. Herren har förjagat för oss alla dessa folk, likaså amoréerna som bodde i landet. Därför vill vi också tjäna Herren. Ty han är vår Gud.«
Josua sade till folket: »Ni kan inte tjäna Herren, ty han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud. Han skall inte ha fördrag med era överträdelser och synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, så skall han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er, i stället för att han hittills har låtit det gå er väl.«
Men folket sade till Josua: »Inte så, utan vi vill tjäna Herren.« Då sade Josua till folket: »Ni är nu själva vittnen mot er, att ni har utvalt Herren åt er för att tjäna honom.« De svarade: »Ja.« Han sade: »Så skaffa nu bort de främmande gudar som ni har bland er, och böj era hjärtan till Herren, Israels Gud.« Folket svarade Josua: »Herren, vår Gud, vill vi tjäna, och hans röst vill vi höra.«
Så slöt då Josua på den dagen ett förbund med folket och förelade dem lag och rätt i Sikem. Och Josua tecknade upp allt detta i Guds lagbok. Och han tog en stor sten och reste den där, under eken som stod vid Herrens helgedom. Och Josua sade till allt folket: »Se, denna sten skall vara vittne mot oss, ty den har hört alla de ord som Herren har talat med oss. Den skall vara vittne mot er, så att ni inte förnekar er Gud.« Sedan lät Josua folket gå, var och en till sin arvedel. En tid härefter dog Herrens tjänare Josua, Nuns son, 110 år gammal.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 16:1–2a, 5, 7–8, 11 (R. jfr 5a)

R.
För mig finns inget gott utom dig.

Bevara mig, Gud,
ty jag tar min tillflykt till dig.
Jag säger till Herren: »Du är ju Herren,
för mig finns inget gott utom dig.« R.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd.
Ännu om natten manar mig mitt innersta.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
han är på min högra sida, jag skall inte vackla. R.

Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädje till fyllest,
ljuvlighet i din högra hand för evigt. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Matt 19:13–15
(Hindra inte barnen från att komma hit till mig!
Himmelriket tillhör sådana som de)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom folket till Jesus med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade: »Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.« Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Marias upptagning i himmelen
2021-08-15

Första läsningen
Upp 11:19a; 12:1, 3-6a, l0ab
(En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter
och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud)


Läsning ur Uppenbarelseboken.
Guds tempel i himlen öppnades. Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födslovånda.
Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron, och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: »Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (636)
Ps 45:10-12, 16

R.
Drottningen står vid din högra sida
i gyllene skrud


Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hóv, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofír.
Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hús, R.

så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla néd.
Under glädje och fröjd förs de frám, *
de tågar in i konungens paláts. R.

Andra läsningen
1 Kor 15:20-27a
(Kristus har uppstått från de döda,
som den förste av de avlidna)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Änglaskaran gläder sig och jublar,
ty Maria är upptagen till himlen.

Evangelium
Luk 1:39-56
(Marias lovsång)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.« Då sade Maria:
»Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick
till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem
som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.«
Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------