Andra söndagen i advent
2022-12-04

Första läsningen
Jes 11:1-10
(Rättvist dömer han de svaga)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
Han är fylld av Herrens ande,
vishetens och insiktens ande,
klokhetens och kraftens ande,
kunskapens och gudsfruktans ande.
Han dömer inte efter skenet,
skipar inte rätt efter rykten.
Rättvist dömer han de svaga,
med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet.
Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,
de ondas liv blåses ut av hans tal.
Rättvisan är hans bälte,
troheten bär han kring livet.
Då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida.
Kalv och lejon går i bet
och en liten pojke vallar dem.
Kon och björnen betar tillsammans,
deras ungar ligger sida vid sida.
Lejonet äter hö som oxen.
Spädbarnet leker vid ormens håla,
ett barn sticker handen i kobrans bo.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall ske något ont eller vrångt,
ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,
liksom havet är fyllt av vatten.
Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (650)
Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17

R.
Herren kommer,
och hela världen får skåda frälsningen.


Gud, ge konungen din dómsrätt, *
kungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt fólk *
och ge dina betryckta deras rätt. R.

I hans dagar må rättfärdigheten blómstra *
och freden råda tills ingen måne mer fínns.
Han skall härska från hav till háv, *
från floden intill jordens gränser. R.

Ty han skall rädda den fattige som rópar, *
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall förbarma sig över den svage och fáttige, *
de fattigas liv skall han rädda. R.

Hans namn skall bestå i évighet, *
så länge solen skiner må hans namn bäras vídare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsígnade, *
alla folk skall prisa hans stórhet. R.

Andra läsningen
Rom 15:4-9
(Kristus räddar alla människor)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna, och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Matt 3:1-12
(Johannes döparens uppträdande. Omvänd er, himmelriket är nära)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: »Omvänd er. Himmelriket är nära.« Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: »Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 måndag i advent
2022-12-05

Första läsningen
Jes 35:1–10
(Gud själv skall komma och frälsa oss)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Öknen och ödemarken skall glädja sig,
och hedmarken skall fröjdas och blomstra som en lilja.
Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla.
Libanons härlighet skall bli den given,
Karmels och Sarons prakt.
Ja, de skall få se Herrens härlighet, vår Guds prakt.
Stärk maktlösa händer,
ge kraft åt vacklande knän.
Säg till de modfällda:
»Var frimodiga, frukta inte.«
Se, er Gud kommer med hämnd,
vedergällning kommer från Gud,
ja, själv kommer han och frälser er.
Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron upplåtas.
Då skall den lame hoppa som en hjort,
och den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen
och strömmar på hedmarken.
Av förbränt land skall bli en sjö
och av torr mark vattenkällor.
På den plats där ökenhundar vilade sig skall växa gräs,
tillsammans med vass och rör.
Och en banad väg, en färdväg, skall gå där fram,
och den skall kallas »den heliga vägen«.
Ingen oren skall färdas på den,
den skall vara för dem själva.
Den som vandrar den vägen skall inte gå vilse,
om han också hör till de okunniga.
Där skall inte vara något lejon,
ej heller skall något annat vilddjur komma dit.
Inget sådant skall finnas där,
men ett frälst folk skall vandra på den.
Ja, Herrens befriade skall vända tillbaka
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden,
fröjd och glädje skall de få,
men sorg och suckan skall fly bort.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. Jes 35:4d)

R.
Gud skall komma och frälsa oss.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja


Se, Herren, hela jordens konung, kommer.
Han skall lyfta av oss fångenskapens ok.

Evangelium
Luk 5:17–26
(Det är otroligt, det vi har sett idag)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En dag höll Jesus på att undervisa, och där satt fariseer och laglärare, som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad, och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln, gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro, sade han: »Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.« Då tänkte de skriftlärda och fariseerna: »Vad är det för en hädare! Vem kan förlåta synder utom Gud?« Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sade till dem: »Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: Stig upp och gå! Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig« — och nu talade han till den lame — »stig upp, ta din bår och gå hem.« Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: »Det är otroligt, det vi har sett i dag.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop
2022-12-06

Första läsningen
Jes 40:1–11
(Gud tröstar sitt folk)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
Tala ljuvligt till Jerusalem
och predika för det att dess vedermöda är slut,
att dess missgärning är försonad,
och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand
för alla sina synder.
Hör, man ropar: »Bered väg för Herren i öknen,
bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud.
Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas,
vad ojämnt är skall jämnas,
och vad oländigt är skall bli slät mark.
Herrens härlighet skall bli uppenbarad,
och allt kött skall tillsammans se den.
Ty så har Herrens mun talat.«
Hör, någon talar: »Predika!«,
och en annan svarar: »Vad skall jag predika?«
»Allt kött är gräs, och all dess härlighet
som ett blomster på marken.
Gräset torkar bort, blomstret förvissnar,
när Herrens andedräkt blåser på det.
Ja, folket är gräs!
Gräset torkar bort, blomstret förvissnar,
men vår Guds ord förblir evinnerligen.«
Stig upp på ett högt berg,
Sion, du glädjens budbärarinna.
Häv upp din röst med kraft,
Jerusalem, du glädjens budbärarinna.
Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer:
»Se där är er Gud!«
Ja, Herren, Herren kommer med väldighet,
och hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön,
och hans segerbyte går framför honom.
Han för sin hjord i bet som en herde,
han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar,
och sakta för han moderfåren fram.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 96:1-3, 10ac, 11–13 (R. jfr Jes 40:10)

R.
Herren kommer med makt.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn.
Båda glädje var dag, besjung hans frälsning. R.

Förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under.
Säg bland hedningarna: »Herren är nu konung!
Med rättvisa dömer han folken.« R.

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
havet brusa med allt vad det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig,
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,
ty han kommer för att döma jorden. R.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet. R.

Halleluja


Herrens dag är nära,
se, han kommer för att frälsa oss.

Evangelium
Matt 18:12–14
(Gud vill inte att någon av dessa små skall gå förlorad)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
2022-12-07

Första läsningen
Jes 40:25–31
(Han ger den trötte kraft)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Vid vem vill ni då likna mig
så att jag skulle vara som han? säger den Helige.
Lyft upp era ögon mot höjden och se:
vem har skapat allt detta?
Det har han som för härskaran däruppe fram
i räknade hopar,
han nämner dem alla vid namn.
Så stor är hans makt, så väldig hans kraft,
att inte en enda uteblir.
Hur kan du då säga sådant, du Jakob,
och tala så, du Israel:
»Min väg är fördold för Herren,
och min rätt är försvunnen för min Gud«?
Vet du då inte, har du ej hört det,
att Herren är en evig Gud,
han som har skapat jordens ändar?
Han blir ej trött och utmattas inte,
hans förstånd är outrannsakligt.
Han ger den trötte kraft
och förökar den maktlöses styrka.
Ynglingar kan bli trötta och utmattas,
och unga män kan falla,
men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft,
de får nya vingfjädrar som örnarna.
Så skyndar de iväg utan att mattas,
de färdas framåt utan att bli trötta.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 103:1–4, 8, 10 (R. 1a)

R.
Lova Herren, min själ.

Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort. R.

Han förlåter dig alla dina missgärningar
och helar alla dina brister,
han räddar ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R.

Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Han handlar inte med oss efter våra synder
och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. R.

Halleluja


Se, Herren kommer i makt och glans,
han skall upplysa sina tjänares ögon.

Evangelium
Matt 11:28–30
(Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus: »Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
2022-12-08

Första läsningen
1 Mos 3:9-15, 20
(Jag skall väcka fiendskap mellan din avkomma och hennes)


Läsning ur första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet och gömde sig med sin hustru för Herren Guds ansikte, kallade Herren Gud på mannen och sade: »Var är du?« Han svarade: »Jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.« Då sade han: »Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?« Mannen svarade: »Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt.« Då sade Herren Gud till kvinnan: »Vad är det du har gjort!« Kvinnan svarade: »Ormen bedrog mig, så att jag åt.« Då sade Herren Gud till ormen: »Eftersom du har gjort detta, må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar. Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall trampa sönder ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.« Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Sjung till Herren ära, ty han har gjort under.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
* ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, *
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung. R.

Andra läsningen
Ef 1:3-6, 11-12
(Han har utvalt oss före världens skapelse)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom — det var hans viljas beslut — till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Luk 1:28

Var hälsad, Maria, du högt benådade! Herren är med dig.
Välsignad är du mer än andra kvinnor.

Evangelium
Luk 1:26-38
(Var hälsad, du högt benådade)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 fredag i advent
Juan Diego Cuahtlatoatzin
2022-12-09

Första läsningen
Jes 48:17–19
(O att du ville ge akt på mina bud)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren, din förlossare, Israels Helige:
Jag är Herren, din Gud,
den som lär dig vad nyttigt är,
den som leder dig på den väg du skall vandra.
O att du ville ge akt på mina bud!
Då skulle frid tillflyta dig som en ström,
och din rätt som havets böljor.
Dina barn skulle då vara som sanden,
och din livsfrukt som sandkornen,
dess namn skulle aldrig bli utrotat
eller utplånat ur min åsyn.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 1:1–4, 6 (R. Joh 8:12)

R.
Den som följer dig, Herre, skall ha livets ljus.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Halleluja


Herren kommer, skynda honom till mötes.
Han är fredens Konung.

Evangelium
Matt 11:16–19
(De lyssnar varken till Johannes
eller till Människosonen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ‘Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ‘Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ‘Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 lördag i advent

2022-12-10

Första läsningen
Syr 48:1–4, 9–11
(Elia skall återkomma)


Läsning ur Syraks bok.
Elia framträdde, den glödande profeten,
vars ord flammade som en fackla.
Han sände hungersnöd över folket
och blev genom sin heliga iver mångas död.
Med Herrens ord höll han himlen stängd,
och tre gånger kallade han ner eld därifrån.
Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!
Vem kan berömma sig av att vara din like?
Du fördes till himlen i en flammade stormby,
i en vagn dragen av eldhästar.
Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,
då du skall mildra vreden innan den blossar upp
och vända faderns hjärta till hans son
och återupprätta Jakobs stammar.
Saliga de som har fått se dig
men också de som har somnat in i kärlek,
ty även vi skall få leva.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 80:2ac, 3b, 15–16, 18–19 (R. 4)

R.
Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!

Lyssna, du Israels herde,
du som tronar på keruberna, träd fram i glans,
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter till oss,
skåda ned från himlen och se på oss,
och ta dig an detta vinträd.
Skydda trädet som din högra hand har planterat,
den son som du har fostrat åt dig. R.

Håll din hand över din högra hands man,
den människoson som du har fostrat åt dig.
Då skall vi inte vika ifrån dig.
Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn. R.

Halleluja
Luk 3:4, 6

Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Matt 17:10–13
(Elia redan kommit, men de kände inte igen honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När lärjungarna gick ned från berget, frågade de Jesus: »Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?« Han svarade: »Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.« Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Tredje söndagen i advent
2022-12-11

Första läsningen
Jes 35:l-6a, 10
(Gud själv kommer för att rädda er)


Läsning ur Jesaja bok.
Öknen och ödemarken skall jubla,
det förtorkade landet glädjas och blomma.
Som en äng med liljor skall öknen blomma,
den skall glädjas och fröjda sig.
Libanons glans skall skänkas den,
Karmels och Sharons härlighet,
och folket får skåda Herrens glans,
vår Guds härlighet.
Ge styrka åt kraftlösa armar,
stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda:
»Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här,
hämnden kommer,
Guds vedergällning.
Han kommer själv för att rädda er.«
Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
De som Herren friköpt vänder åter.
De kommer till Sion med jubel,
krönta med evig glädje.
Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (692)
Ps 146

R.
Herre, kom och rädda oss.

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon, R.

Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår. R.

Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
Jak 5:7-10
(Visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära)


Läsning ur Jakobs brev.
Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Matt 11:2-11
(Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: »Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?« Jesus svarade dem: »Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«
När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------