20 söndagen 'under året'
2020-08-16

Första läsningen
Jes 56:1,6-7
(Främlingar får komma till mitt heliga berg)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Håll er till det som är rätt
och handla rättfärdigt,
ty min hjälp kommer snart,
min rättfärdighet skall segra.
Främlingar som sluter sig till Herren
och vill göra tjänst hos honom,
älska Herrens namn och vara hans tjänare,
ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den
och håller fast vid mitt förbund
får komma till mitt heliga berg
och glädjas i mitt bönehus,
och deras brännoffer och slaktoffer
skall jag ta emot på mitt altare.
Mitt hus skall kallas
ett bönens hus för alla folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (646)
Ps 67:2-3, 5, 6, 8

R.
Folken skall tacka dig, o Gud,
alla folk skall tacka dig.


Gud vare oss nådig och välsígne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg, *
bland alla hedningar hans frälsning. R.

Folkslagen skall glädja sig och júbla, †
ty du dömer folken rätt, *
och du leder folkslagen på jórden.
Folken, o Gud, skall tácka dig, *
alla folk skall tácka dig. R.

Må Gud välsígna oss *
och alla jordens ändar frúkta honom. R.

Andra läsningen
Rom 11:13-15, 29-32
(Guds gåvor och kallelse till Israel)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Till er hedningar vill jag säga: just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att de försköts gav världen försoning, vad skall då deras upptagande ge, om inte liv för de döda?
Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även de skall få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Matt 4:23

Jesus förkunnade budskapet om riket
och botade alla slags sjukdomar bland folket.

Evangelium
Matt 15:21-28
(Den kananeiska kvinnan)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.« Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: »Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.« Han svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll ner för honom och sade: »Herre, hjälp mig.« Han svarade: »Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, sade hon, »men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 20 veckan 'under året'
2020-08-17

Första läsningen
Hes 24:15–24
(Hesekiel skall vara ett tecken för er)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, se, genom en plötslig död skall jag ta ifrån dig den som är dina ögons lust, men du må inte hålla dödsklagan eller gråta eller fälla tårar. Tyst må du jämra dig, men du skall inte hålla sorgefest som efter en död. Nej, sätt på dig din huvudbindel och ta skor på dina fötter. Skyl inte ditt skägg, och ät inte det särskilda bröd som eljest är brukligt.
Sedan talade jag nästa morgon till folket, men på aftonen dog min hustru, och följande morgon gjorde jag som mig var befallt. Då sade folket till mig: »Vill du inte tala om för oss vad det betyder att du gör så?«
Jag svarade dem: Herrens ord kom till mig. Han sade: Säg till Israels hus: Så säger Herren, Herren: Se, jag vill vanhelga min helgedom, er stolta härlighet, era ögons lust och er själs längtan. Och era söner och döttrar, som ni har måst överge, skall falla för svärd. Då skall ni komma att göra som jag har gjort: Ni skall inte dölja skägget och inte äta det sedvanliga brödet. Och ni skall behålla huvudbindlarna på era huvuden och skorna på era fötter. Ni skall inte hålla dödsklagan eller gråta, utan skall sitta där försmäktande genom era missgärningar och sucka med varandra. Hesekiel skall vara ett tecken för er. Alldeles så som han gör skall ni komma att göra. När detta händer, skall ni erfara att jag är Herren, Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
5 Mos 32:18–21 (R. jfr 18a)

R.
Du glömde Gud, som hade gett dig livet.

Din klippa, som hade fött dig, övergav du,
du glömde Gud, som hade gett dig livet.
När Herren såg detta, förkastade han dem,
ty han förtörnades på sina söner och döttrar. R.

Han sade: »Jag vill dölja mitt ansikte för dem,
jag vill se vilket slut de får.
Ty ett förvänt släkte är de,
barn i vilka ingen trohet är. R.

De har retat mig med gudar som inte är gudar,
förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrkar.
Därför skall jag reta dem med ett folk
som inte är ett folk,
med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem.« R.

Halleluja
Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Matt 19:16–22
(Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du äger)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom en man fram till Jesus och frågade: »Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?« Jesus sade: »Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.« — »Vilka?« frågade han, och Jesus svarade: »Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv.« Då sade den unge mannen: »Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?« Jesus svarade: »Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 20 veckan 'under året'
2020-08-18

Första läsningen
Hes 28:1–10
(Du är en människa och inte en gud)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, Herren: Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger: »Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet«, du som dock är en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud — och sant är att du är visare än Daniel, ingen hemlighet är förborgad för dig. Genom din vishet och ditt förstånd har du skaffat dig rikedom, guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus, och genom den stora vishet varmed du drev din köpenskap har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.
Därför säger Herren, Herren så: Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud, se, därför skall jag låta främlingar komma över dig, de grymmaste folk, och de skall dra ut sina svärd mot din visdoms skönhet och skall orena din glans. De skall störta dig ned i graven, och du skall dö som en dödsslagen man, mitt ute i havet. Månne du då skall säga till din dråpare: »Jag är en gud«, du som ej är en gud, utan en människa, i dens våld, som slår dig till döds? Som de oomskurna dör, så skall du dö, för främlingars hand. Ty jag har talat, säger Herren, Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
5 Mos 32:26–28, 30, 35c–36b (R. 39c)

R.
Jag dödar och jag gör levande.

Jag skulle säga: ’Jag vill blåsa bort dem,
göra slut på deras hågkomst bland människor’,
om jag inte fruktade att deras fiender
då skulle vålla mig grämelse,
att deras ovänner skulle misstyda det,
att de skulle säga: ’Vår hand var så stark,
det var inte Herren som gjorde allt detta.’
Ty ett rådlöst folk är de,
och förstånd finns inte i dem. R.

Hur kunde en jaga tusen framför sig
och två driva tiotusen på flykten,
om inte deras klippa hade sålt dem,
och om inte Herren hade prisgett dem? R.

Ty nära är deras ofärds dag,
och vad som väntar dem kommer med hast.
Ty Herren skall skaffa rätt åt sitt folk,
och över sina tjänare skall han förbarma sig. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 8:9

Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Matt 19:23–30
(Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« När lärjungarna hörde det, blev de bestörta och sade: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.« Då sade Petrus: »Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?« Jesus svarade: »Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 20 veckan 'under året'
Jean Eudes präst
2020-08-19

Första läsningen
Hes 34:1–11
(Jag skall utkräva mina får ur deras hand)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, Herren: Ve er, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva! Var det då inte för hjorden som herdarna borde sörja? I stället åt ni upp det feta, med ullen klädde ni er, det gödda slaktade ni, men om hjorden vårdade ni er inte. De svaga stärkte ni inte, det sjuka helade ni inte, det sårade förband ni inte, det fördrivna förde ni inte tillbaka, det förlorade uppsökte ni inte, utan med förtryck och hårdhet for ni fram mot dem. Så blev de förskingrade, därför att de inte hade någon herde, de blev till mat åt alla markens djur, ja, de blev förskingrade. Mina får går nu vilse på alla berg och alla höga kullar. Över hela jorden är mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem.
Hör därför Herrens ord, ni herdar: Så sant jag lever, säger Herren, Herren, sannerligen, eftersom mina får har lämnats till rov, ja, eftersom mina får har blivit till mat åt alla markens djur, då de nu inte har någon herde, och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, ja, eftersom herdarna sörjer för sig själva och inte sörjer för mina får, därför, ni herdar: Hör Herrens ord: Så säger Herren, Herren: Se, jag skall komma över herdarna och utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Och herdarna skall då inte mer kunna sörja för sig själva, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir till mat åt dem.
Ty så säger Herren, Herren: Se, jag skall själv ta mig an mina får och leta dem tillsammans.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 23 (R. 1)

R.
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Herren är min herde:
ingenting skall fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
så som han har lovat. R.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav gör mig trygg. R.

Du dukar ett bord för mig
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden. R.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. R.

Halleluja
Heb 4:12

Guds ord är levande och verksamt,
och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Evangelium
Matt 20:1–16
(Ser du med onda ögon på att jag är god?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: »Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram, trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare
2020-08-20

Första läsningen
Hes 36:23–28
(Jag skall ge er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma i ert bröst)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens ord kom till mig. Han sade: Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, genom att ni har vanärat det bland dem. Och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 51:12–15, 18–19 (R. Hes 36:25)

R.
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte,
och ta inte din helige Ande ifrån mig. R.

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning,
och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära överträdarna dina vägar,
och syndarna skall omvända sig till dig. R.

Ty du har inte behag till offer,
då skulle jag ge dig sådana;
du har inte lust till brännoffer.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Matt 22:1–14
(Bjud alla ni ser till bröllopet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden talade Jesus till översteprästerna och de skriftlärda i liknelser: »Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.
När kungen kom in för att se sina gäster, upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade: ’Min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. Då sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder.’ Många är bjudna, men få är utvalda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Pius X påve
Pius X påve
2020-08-21

Första läsningen
Hes 37:1–14
(Jag vill öppna era gravar och hämta er upp ur dem)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Herrens hand kom över mig, och genom Herrens Ande fördes jag iväg och sattes ned mitt på slätten, som nu låg full med ben. Och han förde mig fram runt omkring dem, och jag såg att de låg där i stor mängd utöver dalen, och jag såg att de var alldeles förtorkade. Och han sade till mig: »Du människobarn, kan väl dessa ben åter bli levande?« Jag svarade: »Herre, Herre, du vet det.«
Då sade han till mig: »Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör Herrens ord: Så säger Herren, Herren till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni åter blir levande. Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni åter blir levande, och ni skall erfara att jag är Herren.«
Och jag profeterade, som det hade blivit mig befallt. Och när jag nu profeterade, hördes ett rassel, och där blev ett gny, och benen kom åter samman, så att det ena benet fogades till det andra. Och jag såg hur senor och kött växte på dem, och hur de övertäcktes med hud därovanpå, men ingen ande var ännu i dem.
Då sade han till mig: »Profetera och tala till anden, ja, profetera, du människobarn, och säg till anden: Så säger Herren, Herren: Kom, du ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa dräpta, så att de åter blir levande.«
Och jag profeterade, som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem, och de blev åter levande och reste sig upp på sina fötter, en oändligt stor skara.
Och han sade till mig: »Du människobarn, dessa ben, de är alla Israels barn. Se, de säger: ’Våra ben är förtorkade, vårt hopp har blivit om intet, det är ute med oss.’ Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, Herren: Se, jag vill öppna era gravar och hämta er, mitt folk, upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni skall förstå att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och hämtar er, mitt folk, upp ur era gravar. Och jag skall låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall erfara att jag, Herren, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger Herren.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 107:2–9 (R. 1)

R.
Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Så må Herrens förlossade säga,
de som han har räddat ur nöden,
de som han har samlat från länderna,
från öster och från väster, från norr och från söder. R.

De irrade omkring i öknen på öde stigar,
de fann ingen stad där de kunde bo,
de hungrade och törstade,
de var nära döden. R.

Men de ropade till Herren i sin nöd,
och han befriade dem ur deras trångmål.
Han ledde dem på den rätta vägen,
så att de kom till en stad där de kunde bo. R.

De må tacka Herren för hans nåd
och för hans under med människor,
att han mättade dem som försmäktade
och uppfyllde de hungrande med sina gåvor. R.

Halleluja
Ps 25:4b, 5a

Herre, lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning.

Evangelium
Matt 22:34–40
(Du skall älska Herren din Gud
och din nästa som dig själv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa, samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: »Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Maria Drottningen
Jungfru Maria Drottningen
2020-08-22

Warning: include(../liturgia/lasn/0822-3.html): failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week2.php on line 51 Warning: include(): Failed opening '../liturgia/lasn/0822-3.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week2.php on line 51
--------------------------------------------------

21 söndagen 'under året'
2020-08-23

Första läsningen
Jes 22:19-23
(I hans vård skall jag lämna nyckeln till Davids kungahus)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren Gud Sebaot till Shevna, kungens minister:
Jag skall beröva dig ditt ämbete,
störta dig från din ställning.
Den dagen skall jag kalla på min tjänare,
på Eljakim, Hilkias son.
Jag skall klä honom i din dräkt,
spänna om honom ditt bälte
och ge honom den makt som du har nu.
Han skall bli en fader
för Jerusalems invånare och Judas folk.
I hans vård skall jag lämna nyckeln till Davids kungahus.
Där han öppnar skall ingen stänga,
där han stänger skall ingen öppna.
Jag skall driva in honom som en spik
som sitter stadigt på sin plats,
och hans ämbetes tyngd
skall sprida glans över hans släkt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (688)
Ps 138:1-3,6,8bc

R.
Evigt varar din nåd.

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, *
inför änglarna vill jag sjunga ditt lóv.
Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga témpel, *
och prisa ditt namn för din nåd och din sánning. R.

Ty du har hållit allt du lóvat, *
ja, gjort långt mer än allt vad du ságt oss.
Du svarade mig när jag rópade, *
du gav mig frimodighet och kráft. R.

Herren tronar i höjden, †
men han vänder blicken till de rínga *
och känner den högmodige fjärran ifrån.
Herre, evigt varar din nåd. *
Överge inte dina händers vérk! R.

Andra läsningen
Rom 11:33-36
(O vilket djup av rikedom)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Matt 16:18

Du är Petrus,
och på den klippan skall jag bygga min kyrka,
och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Evangelium
Matt 16:13-20
(Du är Petrus. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: «Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.« Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------