Tredje söndagen i advent
2021-12-12

Första läsningen
Sef 3:14-17
(Högt skall han fröjda sig över dig)


Läsning ur Sefanjas bok.
Jubla, dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel! Gläd dig, dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta! Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Den dagen skall Jerusalem få höra: »Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.« Högt skall de fröjda sig över dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (698)
Jes 12:2-3, 4bcd, 5-6

R.
Jubla och gläd dig, du dotter Sion.

Gud är min frälsning, *
jag är trygg och behöver inte frúkta.
Herren är min styrka och min lóvsång, *
han blev min räddning. R.

Jublande skall ni skall ösa vátten *
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland fólken, *
förkunna att hans namn är úpphöjt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, *
låt dem bli kända över hela jórden.
Höj jubelrop, ni som bor på Síon, *
ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige R.

Andra läsningen
Fil 4:4-7
(Gläd er. Herren är nära)


Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Luk 3:10-18
(Johannes döparens predikan.
"Vad skall vi då göra?")


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När Johannes döparen predikade vid Jordan frågade folket honom: »Vad skall vi då göra?« Han svarade: »Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.« Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: »Mästare, vad skall vi göra?« Han svarade: »Driv inte in mer än vad som är fastställt.« Och när det kom soldater och frågade honom: »Och vi, vad skall vi göra?« sade han till dem: »Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.«
Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«
På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Lucia jungfru och martyr
Lucia jungfru och martyr
2021-12-13

Första läsningen
4 Mos 24:2–7, 15–17a
(En stjärna träder fram ur Jakob)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrat efter sina stammar, kom Guds Ande över honom. Och han hävde upp sin röst och profeterade:
»Så säger Bileam, Beors son,
så säger mannen med det slutna ögat,
så säger han som hör Guds tal,
han som skådar syner från den Allsmäktige,
i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:
Hur sköna är inte dina tält, du Jakob,
dina boningar, du Israel!
De liknar dalar som utbreder sig vida,
de är som lustgårdar invid en ström,
som aloeträd, planterade av Herren,
som cedrar invid vatten.
Vatten flödar ur hans ämbar,
hans sådd blir rikligen vattnad.
Större än Agag skall hans kung vara,
ja, upphöjd blir hans kungamakt.
Jag ser honom, men inte denna tid,
jag skådar honom, men inte nära.
En stjärna träder fram ur Jakob,
och en spira höjer sig ur Israel.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 25:4–9 (R. 4b)

R.
Herre, lär mig dina stigar.

Herre, kungör mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning, och lär mig,
ty du är min frälsnings Gud. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,
ty de är av evighet.
Tänk inte på mina överträdelser
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd
för din godhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Halleluja
Ps 85:8

Herre, låt oss se din nåd,
och ge oss din frälsning.

Evangelium
Matt 21:23–27
(Varifrån kom Johannes dop?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus hade kommit till templet och höll på att undervisa, kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den, skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.« Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Johannes av Korset präst och kyrkolärare
Johannes av Korset präst och kyrkolärare
2021-12-14

Första läsningen
Sef 3:1–2, 9–13
(Frälsning åt alla fattiga)


Läsning ur profeten Sefanjas bok.
Så säger Herren: Ve henne, den motsträviga och befläckade staden, förtryckets stad! Hon hör inte på någons röst, hon tar ej emot tuktan. På Herren förtröstar hon inte, till sin Gud vill hon ej komma.
Se, då skall jag ge åt folken nya, renade läppar, så att de allesammans åkallar Herrens namn och enigt tjänar honom. Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den tiden skall du slippa att längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som nu jublar så segerstolt i dig, och du skall då inte mer förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och fattigt, och de skall förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel skall då inte mer göra något orätt, ej heller tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. Ja, de skall få beta och ligga i ro, utan att någon förskräcker dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2–3, 6–7, 17–19, 23 (R. jfr 7)

R.
Herren hör den som ropar till honom.

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd. R.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Herren befriar sina tjänare,
ingen skall stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom. R.

Halleluja
Ps 85:8

Kom till oss, Herre, och dröj inte längre;
kom och befria ditt folk från dess synder.

Evangelium
Matt 21:28–32
(Johannes kom och syndarna trodde på honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ‘Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ‘Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ‘Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 onsdag i advent
2021-12-15

Första läsningen
Jes 45:6b–8, 18, 21b–25
(Dryp, ni himlar därovan)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jag är Herren och eljest ingen,
jag som danar ljuset och skapar mörkret,
jag som ger lyckan och skapar olyckan.
Jag, Herren, är den som gör allt detta.
Dryp, ni himlar därovan,
och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned.
Må jorden öppna sig, och må dess frukt bli frälsning.
Rättfärdighet må den också låta växa upp.
Jag, Herren, skapar detta.
Ty så säger Herren, han som har skapat himmelen,
han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den,
han som har berett den,
och som inte har skapat den till att vara öde,
utan danat den till att bebos:
Jag är Herren och eljest ingen.
Har inte jag, Herren, gjort det,
jag, förutom vilken ingen Gud mer finns,
ingen Gud som är rättfärdig, och som frälser,
nej, ingen finns vid sidan av mig.
Vänd er till mig, så blir ni frälsta, ni jordens alla ändar.
Ty jag är Gud och eljest ingen.
Jag har svurit vid mig själv,
från min mun har utgått ett sanningsord,
ett ord som inte skall tas tillbaka:
För mig skall alla knän böja sig,
och mig skall alla tungor ge sin ed.
Så har man intygat om mig:
Endast hos Herren finns rättfärdighet och makt.
Till honom skall komma med skam
alla de som har varit hatiska mot honom.
Ja, genom Herren får hela Israels släkt sin rätt,
och av honom skall de berömma sig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. 8)

R.
Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Jes 40:9–10

Häv upp din röst med kraft, du glädjens budbärarinna.
Se, Herren Gud kommer med makt.

Evangelium
Luk 7:19–23
(Berätta för Johannes vad ni har sett och hört)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och skickade dem till Herren för att fråga: »Är du den som skall komma eller skall vi vänta på någon annan?« Männen sökte upp Jesus och sade: »Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som skall komma eller om vi skall vänta på någon annan.« Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka, och han svarade: »Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

3 torsdag i advent
2021-12-16

Första läsningen
Jes 54:1–10
(Såsom en övergiven kvinna kallades du av Herren)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn.
Brist ut i jubel och ropa av fröjd,
du som inte har blivit moder.
Ty den ensamma skall ha många barn,
flera än den som har man, säger Herren.
Vidga ut platsen för din hydda,
låt spänna ut tältet under vilket du bor, och spar inte.
Förläng dina tältlinor, och gör dina tältpluggar fastare.
Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster,
och dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning
och åter befolka ödelagda städer.
Frukta inte, ty du skall ej komma på skam.
Blygs inte, ty du skall ej bli utskämd.
Nej, du skall få glömma din ungdoms skam,
och ditt änkestånds vanära skall du inte mer komma ihåg.
Ty den som har skapat dig är din man,
han vilkens namn är Herren Sebaot,
och Israels Helige är din förlossare,
han som kallas hela jordens Gud.
Ty som en övergiven kvinna, i hjärtesorg,
kallades du av Herren.
Sin ungdomsbrud, vill någon förskjuta henne?
säger din Gud.
Ett litet ögonblick övergav jag dig,
men i stor barmhärtighet vill jag åter församla dig.
I min översvallande vrede
dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig,
men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig,
säger Herren, din förlossare.
Ty som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag också nu:
som jag då svor att Noas flod
inte mer skulle komma över jorden,
så svär jag också nu
att jag inte mer skall förtörnas på dig eller straffa dig.
Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar,
så skall min nåd inte vika ifrån dig
och mitt fridsförbund inte vackla,
säger Herren, din förbarmare.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b (R. 2a)

R.
Jag vill upphöja dig, ty du har dragit mig ur djupet.

Jag vill upphöja dig, Herre, ty du har dragit mig ur djupet,
du har inte låtit mina fiender triumfera.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven. R.

Lovsjung Herren, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn.
Ty ett ögonblick varar hans vrede,
men hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt,
men om morgonen kommer jubel. R.

Herre, hör, och var mig nådig,
Herre, var min hjälpare.
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. R.

Halleluja
Luk 3:4, 6

Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Luk 7:24–30
(Budbäraren som bereder vägen för Herren)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När sändebuden från Johannes hade gått, började Jesus tala till folket om honom: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som går i dyrbara kläder och lever i lyx, dem hittar ni i palatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Jag säger er: ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han.
Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt — de lät döpa sig med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem — de lät inte döpa sig av honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

17-dec
2021-12-17

Första läsningen
1 Mos 49:2, 8–10
(Spiran skall inte vika från Juda)


Läsning ur första Moseboken.
Jakob kallade till sig sina söner och sade: »Församla er, för att jag må förkunna för er vad som skall hända er i kommande dagar:
Kom tillhopa och hör, ni Jakobs söner;
hör på er fader Israel.
Dig, Juda, dig skall dina bröder prisa.
Din hand skall vara på dina fienders nacke,
för dig skall din faders söner buga sig.
Ett ungt lejon är Juda;
från rivet byte har du dragit ditupp, min son.
Han har lagt sig ned,
han vilar som ett lejon,
som en lejoninna — vem vågar oroa honom?
Spiran skall inte vika från Juda,
inte härskarstaven från hans fötter,
tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 72:2–4b, 7, 8, 17

R.
Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.

Må berg och höjder bringa välstånd åt folket
när rättvisan råder i landet.
Han skall skaffa rätt åt de betryckta i folket,
hjälpa de fattiga och krossa förtryckaren. R.

I hans dagar må rättfärdigheten blomstra,
och freden råda, tills ingen måne mer finns.
Må han härska från hav till hav,
från floden intill jordens gränser. R.

Hans namn skall bestå i evighet,
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.
Må alla hedningar prisa honom salig. R.

Halleluja


O eviga Vishet, du som har utgått ur den Högstes mun,
du når från världens ena ända till den andra
och styr allt med ditt blotta ord.
Kom för att lära oss vishetens väg.

Evangelium
Matt 1:1–17
(Jesu Kristi, Davids sons, släkttavla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob,
Jakob till Juda och hans bröder,
Juda till Peres och Sera, vilkas mor var Tamar,
Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Ram till Amminadav, Amminadav till Nahshon,
Nahshon till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rahav,
Boas till Oved, vars mor var Rut,
Oved till Ishai och Ishai till David, konungen.
David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru,
Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia,
Avia till Asa, Asa till Josafat,
Josafat till Joram, Joram till Ussia,
Ussia till Jotam, Jotam till Ahas,
Ahas till Hiskia, Hiskia till Manasse,
Manasse till Amon, Amon till Josia
och Josia till Jojakin och hans bröder,
vid den tid då folket fördes bort till Babylon.
Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel,
Shealtiel till Serubbabel, Serubbabel till Avihud,
Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor,
Asor till Sadok, Sadok till Akim,
Akim till Elihud, Elihud till Elasar,
Elasar till Mattan, Mattan till Jakob
och Jakob till Josef, Marias man;
av henne föddes Jesus som kallas Kristus.
Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

18-dec
2021-12-18

Första läsningen
Jer 23:5–8
(Jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet.
Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: »Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land«, utan »Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus’ släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort.« Och så skall de få bo i sitt land.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 72:2, 12–13, 18–19

R.
Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.

Ty han skall rädda den fattige som ropar,
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall vara god mot den arme och fattige,
de fattigas liv skall han rädda. R.

Lovad vare Herren Gud, Israels Gud,
som ensam gör under!
Och lovat vare hans härliga namn för evigt,
och hela jorden vare full av hans ära! R.

Halleluja


O Adonai, Gud som leder Israel,
du uppenbarade dig i den brinnande busken
och gav din lag på Sinai berg.
Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

Evangelium
Matt 1:18–24
(Jesus är född av Maria som är trolovad med Josef)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Fjärde söndagen i advent
2021-12-19

Första läsningen
Mik 5:2-5a
(Från dig skall jag låta en härskare över Israel komma)


Läsning ur profeten Mikas bok.
Så säger Herren:
Från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma,
en som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna.
Ja, folket skall vara utlämnat
till dess hon som skall föda har fött.
Då skall de som är kvar av hans bröder
återvända till Israels folk.
Han skall träda fram som herde med Herrens kraft
i Herrens, sin Guds, höga namn,
och folket skall bo i trygghet,
nu då han blir ärad över hela jorden.
Han skall vara fredens herre.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (652)
Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19

R.
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Lyssna, du Israels hérde, *
du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.
Låt din makt vakna upp *
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, †
skåda ned från himlen och sé på oss, *
och ta dig an denna vínstock,
den ranka din högra hand har plantérat, *
den son du har fostrat åt díg. R.

Håll din hand över mannen vid din högra sída, *
den människoson som du har fostrat åt díg.
Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. R.

Andra läsningen
Heb 10:5-10
(Se, jag kommer för att göra din vilja)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus säger när han inträder i världen:
Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du danat åt mig.
Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
Då sade jag: Se, här är jag.
Som det står skrivet om mig i bokrullen
har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.
Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är Herrens tjänarinna,
må det ske med mig som du har sagt.

Evangelium
Luk 1:39-45
(Marias besök hos Elisabet.
Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------