25 söndagen 'under året'
2021-09-19

Första läsningen
Vish 2:12, 17-20
(Vi skall döma honom till en neslig död)


Läsning ur Vishetens bok.
De gudlösa säger: »Vi skall lägga försåt för den rättfärdige, ty han står i vägen för oss: han motarbetar våra planer, han skymfar oss som lagbrytare och smädar oss för brott mot skick och sed. Nu vill vi undersöka om hans ord är sanna och se hur det blir vid hans död. Är den rättfärdige Guds son, skall ju Gud ta sig an honom och rädda honom från hans fiender. Vi skall pröva honom med misshandel och plågor, så att vi får veta hur fridsam han är och får se hur det är med hans tålamod. Vi skall döma honom till en neslig död; han skall ju få beskydd, efter vad han säger.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (641)
Ps 54:3-6, 8

R.
Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig.

Fräls mig, Gud, genom ditt námn, *
skaffa mig rätt i din mákt.
Gud, hör min bön, *
lyssna till mina órd. R.

Ty främlingar reser sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt lív, *
de har inte Gud för ögonen.
Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig. R.

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är gód. R.

Andra läsningen
Jak 3:16-4:3
(Rättfärdigheten bär frukt för dem som håller frid)


Läsning ur Jakobs brev.
Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.
Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting, därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Gud har kallat oss genom evangeliet,
för att vi skall vinna Jesu Kristi härlighet.

Evangelium
Mark 9:30-37
(Människosonen skall utlämnas; den ringaste av alla och allas tjänare)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: »Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.
De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen frågade han dem: »Vad var det ni talade om på vägen?« De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: »Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.« Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: »Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer
2021-09-20

Första läsningen
Esr 1:1–6
(Ni ska dra upp till Jerusalem
för att bygga Herrens hus)


Läsning ur Esras bok.
I den persiske kungen Kores’ första regeringsår uppväckte Herren — för att Herrens ord från Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse — den persiske kungen Kores’ ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och likaså skriftligen kungöra följande:
»Så säger Kores, kungen i Persien: Alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er, som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels Guds, hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och var än någon ännu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor som främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap, detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem.«
Då stod huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp, liksom prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga på Herrens hus i Jerusalem. Och alla de som bodde i deras grannskap understödde dem med silverkärl, med guld, med gods och boskap och med dyrbara gåvor, detta förutom allt vad man i övrigt frivilligt gav.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 126:1–6 (R. 3a)

R.
Herren gjorde stora ting med oss.

När Herren åter upprättade Sion,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar. R.

Då sade man bland folken:
»Herren har gjort stora ting med dem!«
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada. R.

Herre, upprätta oss åter,
liksom du ger liv på nytt åt strömmarna i Negev.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel. R.

Gråtande går de och sår sin säd,
jublande kommer de och bär sina kärvar. R.

Halleluja
Matt 5:16

Låt ert ljus lysa för folket,
så att de ser era goda gärningar
och prisar er fader i himlen.

Evangelium
Luk 8:16–18
(Lampan sätts på en hållare,
så att de som kommer in ser ljuset)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror att han har.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Matteus apostel och evangeliet
2021-09-21

Första läsningen
Ef 4:1–7, 11–13
(Han gjorde några till apostlar, andra till förkunnare)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

R.
Deras ord går ut över hela jorden.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja


O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig.
Dig prisar apostlarnas saliga kör.

Evangelium
Matt 9:9–13
(Matteus steg upp och följde honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden såg Jesus en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: »Följ mig!« Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: »Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?« Han hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 25 veckan 'under året'
2021-09-22

Första läsningen
Esr 9:5–9
(Gud har inte övergett oss)


Läsning ur Esras bok.
Vid tiden för aftonoffret steg jag, Esra, upp från min bedrövelse och rev sönder min livrock och min kåpa. Därefter föll jag ned på mina knän och räckte ut mina händer till Herren, min Gud, och sade: »Min Gud, jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig, min Gud, ty våra missgärningar har växt oss över huvudet, och vår skuld är stor ända upp till himmelen. Från våra fäders dagar ända till denna dag har vi stått i stor skuld, och genom våra missgärningar har vi, med våra kungar och präster, lämnats i främmande kungars hand och har drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam, så som det sker med oss än i dag. Men nu har ett litet ögonblick nåd bevisats oss från Herren, vår Gud, så att han har låtit en räddad skara bli kvar av oss och gett oss fotfäste på sin heliga plats, för att han, vår Gud, så skulle låta ljus gå upp för våra ögon och ge oss något litet andrum i vår träldom. Ty trälar är vi, men i vår träldom har vår Gud inte övergett oss, utan han har låtit oss finna nåd inför Persiens kungar, så att de har gett oss andrum till att återupprätta vår Guds hus och bygga upp dess ruiner och bereda oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Tob 13:2, 4, 6–8 (R. 1b)

R.
Välsignad är Gud som lever i evighet.

Herren slår men förbarmar sig också,
han för oss till dödsriket längst ner i jorden,
han för oss också upp ur förintelsen.
Ingen kan undfly hans hand. R.

Där visade han er sin storhet.
Lovsjung honom inför alla människor,
ty han är vår herre,
han är vår Gud, han är vår fader,
han är Gud i all evighet. R.

Se vad han har gjort för er
och tacka honom med hög röst,
prisa rättfärdighetens herre
och lovsjung evighetens konung. R.

Jag tackar honom i min fångenskaps land,
jag visar det syndiga folket hans kraft och storhet. R.

Vänd om, ni syndare, lev rättfärdigt inför honom
– kanske skall han visa er kärlek och barmhärtighet. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 9:1–6
(Jesus sände ut dem
för att förkunna Guds rike och bota sjuka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem: »Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem.« Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Pio av Pietrelcina präst
Pio av Pietrelcina präst
2021-09-23

Första läsningen
Hagg 1:1–8
(Bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det)


Läsning ur profeten Haggais bok.
I kung Darejaves’ andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade:
Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: »Ännu är inte tiden kommen att gå till verket, tiden att Herrens hus byggs upp.« Men Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sade: Är då tiden kommen för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde? Därför säger nu Herren Sebaot så: Ge akt på hur det går er. Ni sår mycket, men inbärgar litet, ni äter, men får inte nog för att bli mätta, ni dricker, men får inte nog för att bli glada, ni tar på er kläder, men har inte nog för att bli varma. Och den som får någon inkomst, han får den endast för att lägga den i en söndrig pung. Ja, så säger Herren Sebaot: Ge akt på hur det går er. Men dra nu upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det och bevisa mig härlig, säger Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

R.
Herren har behag till sitt folk.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
hans lov i de trognas församling.
Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung. R.

De skall lova hans namn under dans,
lovsjunga honom till puka och harpa.
Herren har behag till sitt folk,
han kröner de kuvade med seger. R.

De trogna gläds och ger honom ära,
de jublar på sina läger.
Guds lov är i deras mun.
Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

Halleluja
Joh 14:6

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Evangelium
Luk 9:7–9
(Vem är han som jag hör allt detta om?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fick tetrarken Herodes höra berättas om allt som Jesus gjorde, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda, några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sade: »Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om?« Och han försökte få träffa honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 25 veckan 'under året'
Alla Sveriges skyddshelgon
2021-09-24

Första läsningen
Hagg 2:1b–10
(Inom en liten tid skall jag fylla detta hus med härlighet)


Läsning ur profeten Haggais bok.
I kung Darejaves’ andra regerings år, i sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: Säg till Serubbabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket: Lever inte ännu bland er män kvar, som har sett detta hus i dess forna härlighet? Och hurdant ser ni det nu vara? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var likväl nu frimodig, du Serubbabel, säger Herren, och var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son, och var frimodiga och arbeta, alla ni som hör till folket i landet, säger Herren. Ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Det förbund som jag slöt med er, när ni drog ut ur Egypten, vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbli ibland er, frukta inte.
Ty så säger Herren Sebaot: Ännu en gång, inom en liten tid, skall jag komma himmelen och jorden, havet och det torra att bäva, och alla hednafolk skall jag komma att bäva, och så skall dyrbara gåvor från alla hednafolk föras hit, och jag skall fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Ty mitt är silvret, och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bli större än dess forna var, säger Herren Sebaot, och på denna plats skall jag låta friden råda, säger Herren Sebaot.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 43:1–4 (R. jfr 5)

R.
Jag hoppas på Gud, min frälsning.

Skaffa mig rätt, o Gud,
och utför min sak mot detta trolösa folk,
rädda mig från dessa falska
och orättfärdiga människor. R.

Du är den Gud som är mitt värn.
Varför har du förkastat mig?
Varför måste jag gå sörjande,
trängd av fiender? R.

Sänd ditt ljus och din sanning,
må de leda mig,
må de föra mig till ditt heliga berg
och till din boning. R.

Jag får gå in till Guds altare,
till Gud, som är min glädje och fröjd,
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Luk 9:18–22
(Du är Guds Messias.
Människosonen måste lida mycket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: »Vem säger folket att jag är?« De svarade: »Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Petrus svarade: »Guds Messias.« Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sade: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 25 veckan 'under året'
2021-09-25

Första läsningen
Sak 2:1–5, 10–11a
(Se, jag kommer för att ta min boning i dig)


Läsning ur profeten Sakarjas bok.
Jag, Sakarja, lyfte upp mina ögon och fick då se en man som hade ett mätsnöre i sin hand. Då frågade jag: »Vart går du?« Han svarade mig: »Till att mäta Jerusalem, för att se hur brett och hur långt det skall bli.«
Då fick jag se ängeln som talade med mig komma fram, och en annan ängel kom emot honom. Och han sade till denne: »Skynda iväg och tala till den unge mannen där och säg: ’Jerusalem skall ligga som en obefäst plats — så stor mängd av människor och djur skall finnas därinne. Men jag själv, säger Herren, skall vara en eldsmur omkring staden, och jag skall bevisa mig härlig därinne.’ »
Jubla och gläd dig, du dotter Sion,
ty se, jag kommer för att ta min boning i dig,
säger Herren.
Och då skall många hednafolk sluta sig till Herren
och bli mitt folk.
Ja, jag skall ta min boning i dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jer 31:10–12b, 13 (R. 10d)

R.
Herren bevarar oss, som en herde sin hjord.

Hör Herrens ord, ni hednafolk,
och förkunna det i havsländerna i fjärran.
Säg: Han som förskingrade Israel skall också församla det
och bevara det, som en herde sin hjord. R.

Ty Herren skall befria Jakob
och lösköpa honom ur den övermäktiges hand.
Och de skall komma och jubla på Sions höjd
och strömma dit där Herrens goda är. R.

Då skall jungfrurna förlusta sig med dans,
unga och gamla skall glädja sig tillsammans.
Jag skall förvandla deras sorg i fröjd,
trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangeliet.

Evangelium
Luk 9:43b–45
(Människosonen skall överlämnas i människors händer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden då folket häpnade över allt som Jesus gjorde, sade Jesus till lärjungarna: »Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer.« Men de förstod inte vad han menade, det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

26 söndagen 'under året'
2021-09-26

Första läsningen
4 Mos 11:25-29
(Om ändå hela Herrens folk vore profeter!)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Herren steg ner i molnet och talade till Mose. Han tog av anden som vilade över honom och gav åt de sjuttio äldste. När anden kom över dem greps de av profetisk hänryckning, för första och enda gången. Två män — den ene hette Eldad, den andre Medad — hade stannat kvar i lägret. Anden kom också över dem, ty de hörde till de utvalda men hade inte gått ut till tältet, och nu greps de av profetisk hänryckning inne i lägret. En pojke sprang bort till Mose och talade om att Eldad och Medad profeterade i lägret. Josua, Nuns son, som hade tjänat Mose från ungdomen, vände sig då till honom och sade: »Hejda dem, herre!« Men Mose svarade: »Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (619)
Ps 19:8,10,12-14

R.
Herrens befallningar är rätta
och ger glädje åt hjärtat.


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís.
Herrens fruktan är ren och består för évigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

Av dem hämtar också din tjänare várning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
Vem märker själv hur ofta han félar? †
Förlåt mig mina hemliga bríster, *
och bevara din tjänare för högmod. R.

Om sådant inte får mákt över mig, †
då blir jag óstrafflig *
och fri från svåra synder. R.

Andra läsningen
Jak 5:1-6
(Er rikedom förmultnar)


Läsning ur Jakobs brev.
Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Helga oss i sanningen, ditt ord är sanning.

Evangelium
Mark 9:38-43, 45, 47-48
(Den som inte är mot oss, han är för oss)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Johannes till Jesus: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.« Men Jesus sade: »Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.
Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks. Ty alla skall saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------