Pingstdagen
2023-05-28

Första läsningen
Apg 2:1-11
(Andens utgjutande på pingstdagen)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (668)
Ps 104:lab, 24ac, 29b-31, 34

R.
Du sänder ut din Ande.
Halleluja, halleluja.


Lova Herren, min själ. *
Herre, min Gud, du är hög och stór.
Herre, mångfaldiga är dina verk! *
Jorden är full av vad du har skápat. R.

Du tar bort deras ande, då förgås de *
och vänder åter till stóft igen.
Du sänder ut din ande, då skápas de, *
och du förnyar jordens ánsikte. R.

Må Herrens ära förbli i évighet, *
må Herren glädja sig över sina vérk.
Må mina ord vara honom till behág, *
må jag få glädja mig i Hérren. R.

Andra läsningen
1 Kor 12:3b-7, 12-13
(Döpta i samma Ande, samma kropp)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Ingen kan säga: »Jesus är herre«, om han inte är fylld av den helige Ande. Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.
Så lyder Herrens ord.

Pingstsekvensen

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.
Amen. Halleluja.

Halleluja


O du helige Ande, kom,
uppfyll dina troendes hjärtan
och tänd i oss din kärleks eld.

Evangelium
Joh 20:19-23
(Tag emot helig Ande)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Maria, kyrkans moder
Jungfru Maria, kyrkans moder
2023-05-29

Första läsningen
1 Mos 3:9–15, 20
(Moder till alla som lever)


Läsning ur Första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han frågade: ”Var är du?” Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården. Då blev jag rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” Då sade Herren Gud: ”Vem har låtit dig förstå att du är naken? Du har alltså ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: ”Kvinnan som du gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, och då åt jag.” Herren Gud sade till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan svarade: ”Ormen bedrog mig, och då åt jag.” Då sade Herren Gud till ormen:
”Eftersom du gjort detta skall du vara förbannad och utstött från alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du kräla, och stoft skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han skall trampa sönder ditt huvud, och du skall hugga honom i hälen.”
Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7 (R. v. 3)

R.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.

Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
Herren älskar det mer än andra boningar i Jakob. R.

Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.
Ja, om Sion skall det sägas:
”I henne är alla födda”,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
”Där är de alla födda.”
Och under sång och dans skall de säga:
”Alla mina källor är i dig.” R.

Halleluja


O du saliga Jungfru, som födde Herren!
O du heliga Kyrkans moder,
som med din bön låter hans Andes låga brinna i oss!

Evangelium
Joh 19:25–34
(”Där är din son.” ”Där är din mor.”)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.
Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.
Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 8 veckan 'under året'
2023-05-30

Första läsningen
Syr 35:1–15
(Gemenskapsoffer frambärs när man följer buden)


Läsning ur Syraks bok.
Att hålla lagen är ett rikligt offer;
gemenskapsoffer frambärs när man följer buden.
Att löna gott med gott är att frambära matoffer,
och välgörenhet är detsamma som tackoffer.
Herrens nåd får den som undviker det onda,
försoning vinner den som skyr orättfärdighet.
Träd inte fram tomhänt inför Herren;
alla dessa gåvor påbjuds av lagen.
Den rättfärdiges offer pryder altaret,
dess vällukt når fram till den Högste.
En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,
hans påminnelseoffer blir inte bortglömt.
Var frikostig när du ger till Herrens ära,
snåla inte med de förstlingsoffer du skänker.
Bär fram gåvor med glatt ansikte,
och överlämna med glädje det heliga tiondet.
Ge åt den Högste så som han gett åt dig,
var frikostig så långt dina tillgångar räcker.
Ty Herren är den som återgäldar;
han skall återgälda dig sjufalt.
Kom inte med mutor, dem tar han inte emot,
lita inte på orättfärdiga offer.
Ty Herren är den som dömer,
inför honom finns ingen mänsklig storhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 50:5–8, 14, 23 (R. 23b)

R.
Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning.

»Samla inför mig mina fromma,
som sluter förbund med mig vid offer.«
Himlarna förkunnar att han är rättfärdig,
att Gud är den som skipar rätt. R.

»Hör, mitt folk, jag vill tala,
Israel, jag vill ställa dig till svars.
Jag är Gud, din Gud.
Jag vill inte straffa dig för dina offer,
dina brännoffer har jag alltid inför mig. R.

Offra lovets offer åt Gud,
och infria dina löften till den Högste.
Den som offrar lovets offer, han ärar mig,
och den som ger akt på sin väg,
honom skall jag låta se min frälsning.« R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Mark 10:28–31
(Ni skall få hundrafalt igen mitt under förföljelser,
och sedan evigt liv i den kommande världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marias besök
2023-05-31

Första läsningen
Sef 3:14–18
(Herren, som bor i dig, är Israels konung)


Läsning ur profeten Sefanjas bok.
Jubla, du dotter Sion,
höj glädjerop, du Israel.
Var glad och fröjda dig av allt hjärta,
du dotter Jerusalem.
Herren har tagit bort straffdomarna från dig,
han har röjt din fiende ur vägen.
Herren, som bor i dig, är Israels konung,
du behöver ej mer frukta något ont.
På den tiden skall det sägas till Jerusalem:
»Frukta inte, Sion, låt ej modet falla.
Herren, din Gud, bor i dig,
en hjälte som kan frälsa.
Han gläder sig över dig med lust,
han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.«
Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna,
dem skall jag då församla,
dem som levde skilda från dig,
du som själv bar förödmjukelsens börda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6 (R. 6b)

R.
Israels Helige är stor bland er.

Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång,
och han blev mig till frälsning. R.

Ni skall ösa vatten med fröjd
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken,
förkunna att hans namn är högt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting.
Må detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helige är stor bland er. R.

Halleluja
Jfr Luk 1:45

Salig är du, jungfru Maria, du som trodde,
ty det som Herren har låtit säga dig skall ske.

Evangelium
Luk 1:39–56
(Hur kan det hända mig,
att min herres mor kommer till mig?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.« Då sade Maria:
»Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.«
Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
2023-06-01

Första läsningen
1 Mos 22:9-18
(Vår fader Abrahams offer)


Läsning ur första Mosebok.
I de dagarna kom Abraham och Isak fram till platsen som Gud hade talat om. Där byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” — ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” Ängeln sade: ”Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.” När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Da gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället for sin son. Abraham gav denna plats namnet ”Herren utser”. I dag säger man ”på berget där Herren blir sedd”.
Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: ”Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.”
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (633)
Ps 40:7-10ab,11ab, 17

R.
Se, jag kommer för att göra din vilja.

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
– öppna öron har du gívit mig – *
du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: Se, jag kómmer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.
Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, *
och din lag är i mitt hjärta. R.

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora försámlingen.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta,
jag talar om din trofasta hjälp.
Alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig.
De som längtar efter din frälsning må alltid säga:
”Lovad vare Herren.” R.

Halleluja
Fil 2:8-9

Kristus var lydig anda till döden, döden pa ett kors.
Därfor har Gud upphöjt honom
och givit honom ett namn som star over alla namn.

Evangelium
Matt 26:36-42


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick Jesus med sina lärjungar till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.” Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.” Sedan gick han bort och bad för andra gången: ”Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.”
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 8 veckan 'under året'
Marcellinus och Petrus martyrer
2023-06-02

Första läsningen
Syr 44:1, 9–13
(Våra fäder fick del av Guds nåd
och deras namn skall leva genom alla släktled)


Läsning ur Syraks bok.
Nu vill jag lovsjunga ärorika män,
våra fäder och vårt ursprung.
De andra har blivit glömda och är borta,
som om de aldrig hade funnits,
de är som om de aldrig varit —
de själva liksom också deras barn.
Men dessa var män som fått del av Guds nåd
och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda.
Hos deras ättlingar blir nåden kvar,
deras efterkommande är ett gott arv.
Tack vare förbunden består deras ättlingar,
att barnen får leva är deras förtjänst.
För all framtid skall deras ättlingar fortleva,
och deras ära kommer aldrig att förblekna.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

R.
Herren har behag till sitt folk.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
hans lov i de trognas församling.
Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung. R.

De skall lova hans namn under dans,
lovsjunga honom till puka och harpa.
Herren har behag till sitt folk,
han kröner de kuvade med seger. R.

De trogna gläds och ger honom ära,
de jublar på sina läger.
Guds lov är i deras mun.
Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

Halleluja
Jfr Joh 15:16

Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt,
frukt som består, säger Herren.

Evangelium
Mark 11:11–26
(Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus hade blivit hyllad av folket kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt, vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.
När de gick från Betania nästa dag, blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad; det var inte rätta tiden för fikon. Då sade han till trädet: »Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig!« Och lärjungarna hörde det.
De kom till Jerusalem, och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: »Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.« Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden.
Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: »Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat!« Jesus sade till dem: »Ni skall tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 8 veckan 'under året'
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
2023-06-03

Första läsningen
Syr 51:12a–20a
(Jag vill ära honom som gav mig visheten)


Läsning ur Syraks bok.
Jag vill tacka och prisa dig, Herre,
och välsigna ditt namn.
När jag ännu var ung, före mina resor,
sökte jag öppet visheten i min bön.
Framför templet stod jag då och bad om den,
och till min sista stund är den målet för min strävan.
Från blomningen till druvans mognad
beredde den mig glädje.
Jag höll mig på raka vägar,
ända från ungdomen följde jag dess spår.
En kort tid lyssnade jag och tog emot,
och stor var den lärdom jag vann.
Det gick mig väl tack vare visheten
— honom som gav mig den vill jag ära —
ty jag föresatte mig att leva efter den;
jag strävade lidelsefullt efter det goda,
och jag skall aldrig stå med skam.
Jag kämpade hårt för dess skull,
jag var alltid noga med att lyda lagen.
Jag sträckte mina händer mot höjden
i sorg över att jag felat mot visheten.
Jag riktade in mitt sinne mot den,
och tack vare min renhet fann jag den.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–11 (R. 9)

R.
Herrens befallningar ger glädje åt hjärtat.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd,
de är sötare än honung, än renaste honung. R.

Halleluja
Jfr Kol 3:16a, 17c

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och tacka Gud fadern genom honom.

Evangelium
Mark 11:27–33
(Vad har du för fullmakt att göra detta?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar tillbaka till Jerusalem, och när han gick omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har en fråga till er. Svara på den, så skall jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? Svara mig!« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara: Från människor?« Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade varit en profet. Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Heliga Trefaldighets dag
2023-06-04

Första läsningen
2 Mos 34:4b-6, 8-9
(Herren stiger ned på Sinai berg)


Läsning ur andra Moseboken.
Tidigt på morgonen gick Mose upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade: »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Han sade: »Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (699)
Till Dan B:29-33

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Och prisat vare din härlighets heliga namn,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ned i djupen
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar.
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Andra läsningen
2 Kor 13:11-13
(Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud, gemenskap från den helige Ande)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Gläd er, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Upp 1:8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
som var och som är och som skall komma.

Evangelium
Joh 3:16-18
(Så älskade Gud världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------