Kristi Kropps och Blods högtid
2021-06-06

Första läsningen
2 Mos 24:3-8
(Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar. Alla svarade med en mun: »Allt vad Herren har sagt vill vi göra.« Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.« Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (675)
Ps 116:12-13,15-18

R.
Jag vill lyfta frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn.


Hur skall jag löna Hérren *
alla hans välgärningar mot míg?
Jag vill lyfta frälsningens bägare *
och åkalla Herrens námn. R.

Dyrbar i Herrens ögon *
är hans heligas död.
O Herre, jag är ju din tjänare, †
jag är din tjänare, din tjänarinnas són, *
du har lossat mina bánd. R.

Åt dig vill jag offra lovets óffer, *
jag vill åkalla Herrens námn.
Jag vill infria mina löften åt Hérren *
inför hela hans fólk. R.

Andra läsningen
Heb 9:11-15
(Kristus har framburit sig själv som ett felfritt offer ät Gud)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus har trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.
Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är det levande brödet, som har kommit ner frän himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Mark 14:12-16, 22-26
(Detta är min kropp, detta är mitt blod)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: »Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?« Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: »Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.« Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.
Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: »Ta detta, det är min kropp.« Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: »Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.« När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 10 veckan 'under året'
2021-06-07

Warning: include(../liturgia/lasn/u102-I.html): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week.php on line 74 Warning: include(): Failed opening '../liturgia/lasn/u102-I.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week.php on line 74
--------------------------------------------------

tisdag i 10 veckan 'under året'
2021-06-08

Warning: include(../liturgia/lasn/u103-I.html): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week.php on line 74 Warning: include(): Failed opening '../liturgia/lasn/u103-I.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/week.php on line 74
--------------------------------------------------

onsdag i 10 veckan 'under året'
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare
2021-06-09

Första läsningen
2 Kor 3:4–11
(Jag har fått förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.
Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst! Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 99:5–9 (R. jfr 9c)

R.
Helig är Herren vår Gud.

Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed vid hans fotapall.
Ty han är helig. R.

Mose och Aron var bland hans präster
och Samuel bland dem som åkallade hans namn;
de ropade till Herren, och han svarade. R.

Han talade till dem i molnstoden.
De höll hans vittnesbörd
och den lag som han gav dem. R.

Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem,
du var mot dem en förlåtande Gud
och en hämnare över deras gärningar. R.

Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed inför hans heliga berg.
Ty Herren, vår Gud, är helig. R.

Halleluja
Ps 25:4b, 5a

Herre, lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning.

Evangelium
Matt 5:17–19
(Jag har inte kommit för att upphäva
utan för att uppfylla)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 10 veckan 'under året'
2021-06-10

Första läsningen
2 Kor 3:15 – 4:1, 3–6
(Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Än i dag ligger en slöja över israeliternas hjärtan, när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.
När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9ab–14 (R. jfr 10b)

R.
Guds ära skall bo i vårt land.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Jfr Joh 13:34

Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Evangelium
Matt 5:20–26
(Den som blir vred på sin broder
undgår inte sin dom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jesu Hjärtas Dag
2021-06-11

Första läsningen
Hos 11:1, 3-4, 8c-9
(Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks)


Läsning ur profeten Hoseas bok.
När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Det var jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.
Mitt hjärta är i uppror,
all min medkänsla väcks.
Jag skall inte låta min flammande vrede få utlopp,
jag skall inte ändra mig och förgöra Efraim,
ty jag är Gud och inte människa,
den Helige mitt ibland er.
Jag kommer inte med skräck.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (698)
Ps: Jes 12:2-3, 4bcd, 5-6

R.
Jublande skall vi ösa vatten
ur frälsningens källor


Gud är min frälsning, *
jag är trygg och behöver inte frúkta.
Herren är min styrka och min lóvsång, *
han blev min räddning. R.

Jublande skall ni skall ösa vátten *
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland fólken, *
förkunna att hans namn är úpphöjt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, *
låt dem bli kända över hela jórden.
Höj jubelrop, ni som bor på Síon, *
ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige R.

Andra läsningen
Ef 3:8-12, 14-19
(Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.
Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ta på er mitt ok och lär av mig
som har ett milt och ödmjukt hjärta.

Evangelium
Joh 19:31-37
(Blod och vatten ur Jesu genomborrade sida)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten - det var en stor sabbat - bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marias obefläckade Hjärta
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
2021-06-12

Första läsningen
Jes 61:9–11
(Jag gläder mig storligen i Herren)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Mitt släkte skall bli känt bland folken
och deras avkomma bland folkslagen.
Alla som ser dem skall märka på dem
att de är ett släkte som Herren har välsignat.
Jag gläder mig storligen i Herren,
och min själ fröjdar sig i min Gud,
ty han har klätt mig i frälsningens klädnad
och höljt mig i rättfärdighetens mantel,
liksom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud,
eller liksom när en brud pryder sig med sina smycken.
Ty liksom jorden låter sina växter spira fram
och en trädgård sin sådd växa upp,
så skall Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp
och lovsång, inför alla folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
1 Sam 2:1, 4–8d (R. 1a)

R.
Mitt hjärta jublar över Herren.

Mitt hjärta jublar över Herren,
Herren har upphöjt mitt horn.
Min mun öppnas vitt mot mina fiender,
jag gläder mig över din hjälp. R.

Herren bryter sönder hjältarnas bågar,
men de stapplande får rusta sig med kraft.
De som var mätta måste ta lega för bröd,
men de som hungrade hungrar inte mer.
Den ofruktsamma får föda sju gånger om,
men den som var barnrik vissnar bort. R.

Herren dödar och gör levande,
han för ner i dödsriket och upp därifrån.
Han gör fattig och han gör rik,
han slår ner och han reser upp. R.

Han upprättar den ringe ur stoftet,
han lyfter den fattige ur dyn,
han låter honom sitta bredvid furstar,
han låter honom inta en äroplats. R.

Halleluja
Jfr Luk 2:19

Salig är du, jungfru Maria,
du som begrundade Herrens ord i ditt hjärta.

Evangelium
Luk 2:41–51
(Din far och jag har letat efter dig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.« Han svarade: »Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?« Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

11 söndagen 'under året'
2021-06-13

Första läsningen
Hes 17:22-24
(Jag låter det låga trädet växa högt)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Så säger Herren Gud: Jag skall bryta en kvist från det höga cederträdets topp, ta ett litet skott från den översta kvisten och själv plantera det på ett högt och mäktigt berg. På det höga berget i Israel skall jag plantera det. Och det skall få grenar och bära frukt och bli till en praktfull ceder. Fåglar av alla de slag, en mångfald bevingade varelser, skall bo i dess hägn, i grenarnas skugga skall de ha sina bon. Då skall alla markens träd inse att jag, Herren, gör det höga trädet lågt och låter det låga trädet växa högt. Jag låter det friska trädet förtorka och får det torra att skjuta skott. Jag, Herren, har talat, och jag skall göra som jag har sagt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (660)
Ps 130

R.
Det är gott att tacka dig, o Herre.

Det är gott att tacka Hérren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att om morgonen förkunna din nåd *
och när natten har kommit din trófasthet, R.

Den rättfärdige grönskar som ett pálmträd, *
som en ceder på Libanon växer han tíll.
Ja, sådana är planterade i vår Guds hús, *
de grönskar i hans gårdar. R.

Ännu när de blir gamla skjuter de skótt, *
de frodas och grönskar.
Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, *
han är min klippa, i honom finns ingen órätt. R.

Andra läsningen
2 Kor 5:6-10
(Alla skall stä inför Kristi domstol)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Vi är alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren — vi lever i tro, utan att se. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag, vare sig vi är borta eller hemma. Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Säden är Guds ord, den som sår är Kristus;
alla som finner honom får det eviga livet.

Evangelium
Mark 4:26-34
(Liknelserna om sådden och senapskornet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Jesus sade: »Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.« Och han sade: »Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.« Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det. Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------