24 söndagen 'under året'
2019-09-15

Första läsningen
2 Mos 32:7-11, 13-14
(Herre, låt inte din vrede drabba ditt folk)


Läsning ur andra Moseboken.
Herren sade till Mose: »Gå nu ner, ty ditt folk, som du har fört ut ur Egypten, har gjort något förfärligt. De har redan lämnat den väg som jag har befallt dem att gå, de har gjort sig en gjuten tjurkalv, de har tillbett den och offrat till den och sagt: Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.« Och Herren fortsatte: »Jag ser att detta är ett styvnackat folk. Lämna mig nu i fred. Min vrede skall drabba dem och jag skall förinta dem. Men av dig skall jag göra ett stort folk.« Men Mose försökte blidka Herren, sin Gud: »Herre, låt inte din vrede drabba ditt folk, som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand! Glöm inte dina tjänare Abraham, Isak och Israel och det löfte du gav dem, då du svor vid dig själv att göra deras ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och låta deras ättlingar få hela det land du talat om som egendom för all framtid.« Då avstod Herren från det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (640)
Ps 51:3-4,12-13,17,19

R.
Jag vill stå upp och gå till min fader.

Gud, var mig nådig i din gódhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min míssgärning, *
och rena mig från min synd. R.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ánde.
Förkasta mig inte från ditt ánsikte, *
och ta inte din heliga ande ifrån mig. R.

Herre, öppna mina läppar, *
så att min mun kan förkunna ditt lóv.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ánde, *
ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förákta. R.

Andra läsningen
1 Tim 1:12-17
(Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare — och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden — hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv,
och han har anförtrott oss försoningens ord.

Evangelium
Luk 15:1-32
(Förlorad och återfunnen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter med dem.« Då gav han dem denna liknelse: »Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.
Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.«
Han sade: »En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.
Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ »
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer
Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer
2019-09-16

Första läsningen
1 Tim 2:1–8
(Jag uppmanar er att be för alla människor)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Jag uppmanar till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel — jag talar sanning, jag ljuger inte — en lärare för hedningarna i tro och sanning. Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 28:2, 7–9 (R.6)

R.
Lovad vare Herren, ty han har hört mina böner!

Hör mina böner när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer
mot det allraheligaste i din helgedom. R.

Herren är min styrka och min sköld,
på honom förtröstade mitt hjärta.
Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta,
jag vill tacka honom med min sång. R.

Herren är sitt folks styrka,
räddning och tillflykt är han för sin smorde.
Hjälp ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem för evigt. R.

Halleluja
Joh 3:16

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son;
de som tror på honom skall ha evigt liv.

Evangelium
Luk 7:1–10
(Inte ens bland israeliter
har jag funnit en så stark tro)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När Jesus hade sagt allt som folket skulle höra, gick han in i Kafarnaum. En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom, och när han fick höra talas om Jesus, skickade han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet. De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. »Han är värd att du gör detta för honom«, sade de. »Han är en vän av vårt folk och har själv låtit bygga synagogan åt oss.« Jesus följde då med dem. Men när han var nästan framme vid huset, skickade officeren några vänner och lät hälsa: »Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak, och därför vågade jag heller inte själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.« När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom och vände sig om och sade till folket som följde med honom: »Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro.« Och när de utskickade kom tillbaka till huset, fann de tjänaren frisk igen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 24 veckan 'under året'
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare
2019-09-17

Första läsningen
1 Tim 3:1–13
(En församlingsledare skall vara värdig och uppriktig)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.
På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin eller lystna på pengar. De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. Men först skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem. Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon, utan vara nyktra och pålitliga i allt. En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus. De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 101:1–3, 5–6 (R. jfr 5b)

R.
Jag vill vandra på ostrafflighetens väg.

Om nåd och rätt vill jag sjunga,
Herre, dig vill jag prisa.
Jag vill ropa ut min insikt om ostrafflighetens väg.
När kommer du till mig? R.

Jag vill leva ostraffligt där jag bor i mitt hus,
jag vill inte ens se åt det som är orätt,
att öva orättfärdighet hatar jag. R.

Den som i hemlighet förtalar sin nästa,
honom vill jag förgöra.
Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta,
honom kan jag inte fördra. R.

Mina ögon söker de trogna i landet,
de skall få bo hos mig.
Den som vandrar på ostrafflighetens väg,
han får vara min tjänare. R.

Halleluja
Luk 7:16

En stor profet har uppstått bland oss,
Gud har besökt sitt folk.

Evangelium
Luk 7:11–17
(Unge man, jag säger dig: Stig upp!)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne, fylldes han av medlidande med henne och sade: »Gråt inte.« Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: »Unge man, jag säger dig: Stig upp!« Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: »En stor profet har uppstått bland oss«, och: »Gud har besökt sitt folk.« Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet där omkring.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 24 veckan 'under året'
2019-09-18

Första läsningen
1 Tim 3:14–16
(Vår religions hemlighet är stor)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Jag skriver detta till dig i hopp om att snart få komma till dig. Men skulle jag dröja, så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll — den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är vår religions hemlighet:
Han uppenbarades som jordisk varelse,
rättfärdigades som andlig,
skådades av änglarna,
förkunnades bland hedningarna,
vann tro i världen
och togs upp i härligheten.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 111:1–6 (R. 2a)

R.
Stora är Herrens gärningar.

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta
i församlingen, mitt ibland de trogna.
Stora är Herrens gärningar,
de begrundas av alla som har sin glädje i dem. R.

Majestät och härlighet är vad han gör,
hans rättfärdighet består i evighet.
Han vill att man skall minnas hans under,
nådig och barmhärtig är Herren. R.

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn,
han tänker för evigt på sitt förbund.
Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk,
när han gav dem hedningarnas arvedel. R.

Halleluja
Jfr Joh 6:63c, 68c

Alla dina ord är ande och liv,
du har det eviga livets ord.

Evangelium
Luk 7:31–35
(Vi spelade för er, men ni ville inte dansa.
Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Vad skall jag då jämföra detta släktes människor med? Vad liknar de? De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta.’ Johannes döparen har kommit, och han äter inte bröd och dricker inte vin och då säger ni: ’Han är besatt.’ Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och då säger ni: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men alla Vishetens barn har gett Visheten rätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr
2019-09-19

Första läsningen
1 Tim 4:12–16
(Var en förebild för de troende i allt du säger och gör)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det, räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 111:7–10 (R. 2a)

R.
Stora är Herrens gärningar .

Herrens händers verk är trofasthet och rätt,
oryggliga är alla hans ordningar.
De står fasta för alltid och för evigt,
de fullbordas med trofasthet och rättvisa. R.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt,
hans namn är heligt och fruktansvärt. R.

Herrens fruktan är vishetens begynnelse,
ett gott förstånd får alla som handlar efter den.
Hans lov förblir i all evighet. R.

Halleluja
Matt 11:28

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila, säger Herren.

Evangelium
Luk 7:36–50
(Hon har fått förlåtelse för sina många synder)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden bjöd en av fariseerna hem Jesus på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: »Om den mannen vore profet, skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska.« Då sade Jesus till honom: »Simon, jag har något att säga dig.« — »Säg det, mästare«, sade han. »Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?« Simon svarade: »Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.« — »Du har rätt«, sade Jesus, och vänd mot kvinnan sade han till Simon: »Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet, visar liten kärlek.« Och han sade till henne: »Dina synder är förlåtna.« De andra vid bordet sade då för sig själva: »Vem är han som till och med förlåter synder?« Men Jesus sade till kvinnan: »Din tro har hjälpt dig. Gå i frid.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer
2019-09-20

Första läsningen
1 Tim 6:2c–12
(Du som tillhör Gud skall sträva efter rättfärdighet)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Läsning 1 Tim 6:2c–12 Så skall du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder, skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 49:6–10, 17–20 (R. Matt 5:3)

R.
Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.


Varför skulle jag frukta i olyckans dagar,
när mina förföljares ondska omger mig?
De förlitar sig på sina ägodelar
och berömmer sig av sin stora rikedom. R.

Men ingen kan rädda sig själv
eller ge Gud den lösepenning han kräver.
För dyr är lösen för livet,
den kan aldrig någonsin betalas,
så att man får leva för alltid
och undgår att se graven. R.

Frukta inte när en man blir rik,
när hans hus växer till i härlighet.
Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död,
hans härlighet följer honom inte dit ner. R.

Om han än prisar sig välsignad under sitt liv,
och berömmer sig, när han gör sig goda dagar,
så skall han dock gå till sina fäder,
till dem som inte längre ser ljuset. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Luk 8:1–3
(Alla hjälpte dem med sina tillgångar)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Matteus apostel och evangeliet
2019-09-21

Första läsningen
Ef 4:1–7, 11–13
(Han gjorde några till apostlar, andra till förkunnare)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

R.
Deras ord går ut över hela jorden.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja


O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig.
Dig prisar apostlarnas saliga kör.

Evangelium
Matt 9:9–13
(Matteus steg upp och följde honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden såg Jesus en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: »Följ mig!« Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: »Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?« Han hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

25 söndagen 'under året'
2019-09-22

Första läsningen
Am 8:4-7
(Hör detta, ni som köper de fattiga för pengar)


Läsning ur profeten Amos bok.
Hör detta, ni som trampar på de fattiga
och utrotar de svaga i landet!
Ni säger: »När är nymånadsfesten över
så att vi kan sälja säd,
och sabbaten
så att vi får öppna kornboden?
Då skall vi minska måtten
och lägga på priserna
och fuska med vågen,
köpa de fattiga för pengar
och de nödställda för ett par skor
och sälja spillet som säd.«
Herren har svurit vid Jakobs stolthet
att aldrig glömma något de gjort.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (673)
Ps 113:1-2, 4-8

R.
Lova Herren, som upphöjer den fattige.

Lova Herren, ni Herrens tjänare, *
lova Herrens námn.
Välsignat vare Herrens námn *
från nu och till evig tíd. R.

Herren är upphöjd över alla fólk, *
hans ära når över hímlen.
Ja, vem är som Herren, vår Gúd, *
han som sitter så högt,
han som blickar ner så djúpt *
– ja, vem i himlen och på jórden? R.

Han som upprättar den ringe ur stóftet, *
han som lyfter den fattige ur dyn,
för att sätta honom bredvid fúrstar, *
bredvid furstarna i sitt fólk, R.

Andra läsningen
1 Tim 2:1-8
(Jag uppmanar till bön för alla människor)


Läsning ur Paulus första brev till Timotheos.
Jag uppmanar till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel — jag talar sanning, jag ljuger inte — en lärare för hedningarna i tro och sanning. Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Han som var rik blev fattig för vår skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Luk 16:1-13
(Ni kan inte tjäna både Gud och mammon)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ — ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’
» Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. »Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.
Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?
Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------