Kyndelmässodagen
2023-02-05

Första läsningen
Mal 3:1-4
(Han kommer till sitt tempel)


Läsning ur profeten Malakis bok.
Så säger Herren Gud: Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre som ni längtar efter, ja, förbundets ängel som ni begär, se, han kommer, säger Herren Sebaot.
Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag, och vem kan bestå, när han uppenbarar sig? Ty han skall vara som en guldsmeds eld och som valkares såpa. Och han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det. Han skall rena Levis söner och luttra dem som guld och silver, och sedan skall de bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Och Judas offergåvor och Jerusalems skall då behaga Herren väl, liksom i forna dagar och i förgångna år.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (623)
Ps 24:7-10

R.
Herren Sebaot är ärans konung.

Höj, ni portar, era húvuden, †
höj er, ni eviga dörrar, *
för att ärans konung må träda ín. R.

Vem är då ärans kónung? †
Det är Herren, stark och väldig, *
Herren, väldig i stríd. R.

Höj, ni portar, era húvuden, †
höj dem, ni eviga dörrar, *
för att ärans konung må träda ín. R.

Vem är då denne ärans kónung? †
Det är Herren Sébaot, *
han är ärans kónung. R.

Andra läsningen
Heb 2:14-18
(Han måste i allt bli lik sina bröder)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Då nu barnen är av kött och blod, måste Guds son på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.

Evangelium
Luk 2:22-40
(Jesus bärs fram i templet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog föräldrarna Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren — det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren — och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige Ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:
»Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.«
[Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.«
Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.
När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag, återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.]
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer
2023-02-06

Första läsningen
1 Mos 1:1–19
(Gud sade, och det blev så)


Läsning ur första Moseboken.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: »Varde ljus«; och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott. Och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton, och det blev morgon, den första dagen.
Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.« Och Gud gjorde fästet och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet. Och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. Och det blev afton, och det blev morgon, den andra dagen.
Och Gud sade: »Må det vatten som är under himmelen samla sig till en särskild plats, så att det torra blir synligt.« Och det skedde så. Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sade: »Må jorden frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bär frukt, vari de har sitt frö, på jorden.« Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter bar frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den tredje dagen.
Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten, och må de vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år, och må de vara på himmelens fäste till ljus som lyser över jorden.« Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen och det mindre ljuset till att råda över natten, likaså stjärnorna. Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden och till att råda över dagen och över natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den fjärde dagen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 104:1–2a, 5–6, 10, 12, 24, 35c (R. 31b)

R.
Må Herren glädja sig över sina verk.

Lova Herren, min själ.
Herre, min Gud, du är hög och stor.
I majestät och härlighet är du klädd,
du höljer dig i ljus som i en mantel. R.

Du grundade jorden på hennes fästen,
så att den aldrig i evighet vacklar.
Med djupet betäckte du den som med en klädnad,
vattnen stod högt över bergen. R.

Du lät källor flyta fram i dalarna,
mellan bergen tog de sin väg.
Vid dem bor himlens fåglar,
från trädens grenar höjer de sin röst. R.

Herre, mångfaldiga är dina verk!
Med vishet har du gjort dem alla.
Jorden är full av vad du har skapat.
Må jag få glädja mig i Herren. R.

Halleluja
Jfr Matt 4:23

Jesus förkunnade budskapet om riket
och botade alla slags sjukdomar bland folket.

Evangelium
Mark 6:53–56
(Alla som rörde vid honom blev botade)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden då Jesus och hans lärjungar hade farit över sjön, kom de till Gennesaret och gick i land där. Så snart de steg ur båten kände folket igen honom och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bar dem på deras bäddar dit där de hörde att han var. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 5 veckan 'under året'
2023-02-07

Första läsningen
1 Mos 1:20 – 2:4a
(Låt oss göra människor till vår avbild)


Läsning ur första Moseboken.
Gud sade: »Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser. Må också fåglar flyga över jorden under himmelens fäste.« Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, likaså alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott. Och Gud välsignade dem och sade: »Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll vattnet i haven. Må också fåglarna föröka sig på jorden.« Och det blev afton, och det blev morgon, den femte dagen.
Och Gud sade: »Må jorden frambringa levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.« Och det skedde så. Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.
Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.« Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden.« Och Gud sade: »Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Detta skall ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa ger jag alla gröna örter till föda.« Och det skedde så. Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den sjätte dagen.
Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara. Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort. Och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade. Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 8:4–9 (R. 2ab)

R.
Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har berett,
vad är då en människa, att du tänker på henne,
eller en människoson, att du tar dig an honom? R.

Dock gjorde du honom nästan till Gud,
du krönte honom med ära och härlighet.
Du satte honom till herre över dina händers verk. R.

Allting lade du under hans fötter:
alla får och oxar,
likaså vildmarkens djur,
fåglarna under himlen och fiskarna i havet,
allt som vandrar havens vägar. R.

Halleluja
Ps 119:36a, 29b

Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, Herre,
och förunna mig din undervisning.

Evangelium
Mark 7:1–13
(Ni vänder er från Guds bud
för att hålla fast vid människornas regler)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden hade fariseerna och några skriftlärda kommit från Jerusalem. De samlades kring Jesus, och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig. Fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna, och när de kommer från torget, äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kittlar. Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom: »Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?« Han svarade: »Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.« Och han sade: »Det är just det rätta — att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla! Mose sade: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: ’Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban’ (det vill säga tempelgåva), då kan ni inte låta honom göra något för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 5 veckan 'under året'
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru
2023-02-08

Första läsningen
1 Mos 2:4b–9, 15–17
(Herren Gud satte mannen i Edens lustgård)


Läsning ur första Moseboken.
På den dagen då Herren Gud gjorde jord och himmel, bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.
Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.
Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte i den människan, som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, likaså kunskapens träd på gott och ont.
Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och Herren Gud befallde mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter av det, skall du döden dö.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 104:1–2a, 27–28, 29bc–30 (R. 1a)

R.
Lova Herren, min själ.

Lova Herren, min själ.
Herre, min Gud, du är hög och stor.
I majestät och härlighet är du klädd,
du höljer dig i ljus som i en mantel. R.

Alla väntar de efter dig
att du skall ge dem deras mat i rätt tid.
Du ger dem, då samlar de in,
du öppnar din hand, då mättas de med goda gåvor. R.

Du tar bort deras ande, då förgås de
och vänder åter till stoft igen.
Du sänder ut din ande, då skapas de,
och du förnyar jordens ansikte. R.

Halleluja
Jfr Joh 17:17

Helga oss genom sanningen,
ditt ord är sanning.

Evangelium
Mark 7:14–23
(Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kallade Jesus till sig folket och sade: »Hör på mig allesammans och försök att förstå. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren.« När han hade dragit sig undan hopen och kommit hem, frågade lärjungarna vad han hade menat med denna bild. Han svarade: »Har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren? Ty det går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet.« Därmed förklarade han all föda ren. Men han sade: »Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 5 veckan 'under året'
2023-02-09

Första läsningen
1 Mos 2:18–25
(Gud förde henne fram till mannen och de blev ett kött)


Läsning ur första Moseboken.
Herren Gud sade: »Det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som anstår honom.« Och Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar och förde dem fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem; ty som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han inte någon hjälp, sådan som anstod honom.
Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen. Då sade mannen:
»Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött.
Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.«
Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.
Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 128:1–5 (R. jfr 1a)

R.
Salig den som fruktar Herren.

Salig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Av dina händers arbete får du njuta frukten.
Salig är du, det skall gå dig väl! R.

Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. R.

Så välsignas den man som fruktar Herren.
Herren välsigne dig från Sion.
Må du få se Jerusalems välgång
i alla dina dagar. R.

Halleluja
Jfr Jak 1:21

Ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er
och som förmår rädda ert liv.

Evangelium
Mark 7:24–30
(Hundarna under bordet äter smulorna
som barnen lämnar kvar)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden begav sig Jesus bort ifrån Gennesaret och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syriskfenikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter. Han sade: »Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, svarade hon, »men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar.« Då sade han till henne: »För de ordens skull säger jag dig: gå hem, demonen har farit ut ur din dotter.« Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Scholastica jungfru
Mariavall: högtid

Scholastica jungfru
Mariavall: högtid

2023-02-10

Första läsningen
1 Mos 3:1–8
(Ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är)


Läsning ur första Moseboken.
Ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: »Skulle då Gud ha sagt: ’Ni skall inte äta av något träd i lustgården’?«
Kvinnan svarade ormen: »Vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ’Ni skall inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö.’«
Då sade ormen till kvinnan: »Ingalunda skall ni dö; men Gud vet, att när ni äter av det, skall era ögon öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är.«
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades bådas ögon, och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården, när dagen började svalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 32:1–2, 5–7 (R. 1a)

R.
Salig den vars överträdelse är förlåten.

Salig är den vars överträdelse är förlåten,
den vars synd är överskyld. R.

Salig den människa som Herren inte tillräknar missgärning
och i vars ande inte finns någon falskhet. R.

Jag erkände min synd för dig
och dolde inte längre min missgärning. R.

Jag sade: »Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.«
Då förlät du mig min synd och min missgärning. R.

Därför skall alla fromma be till dig i nöden,
om än stora vattenfloder kommer,
skall de inte nå till dem. R.

Du är mitt beskydd, du bevarar mig för nöd,
du räddar mig och omger mig med jubel. R.

Halleluja
Jfr Apg 16:14b

Herre, öppna våra hjärtan,
så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

Evangelium
Mark 7:31–37
(De döva får han att höra och de stumma att tala)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden lämnade Jesus trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: »Effata!« (det betyder: Öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade: »Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 5 veckan 'under året'
Vår Fru av Lourdes
Mariavall: Benedictus av Aniane abbot

2023-02-11

Första läsningen
1 Mos 3:9–24
(Herren Gud förvisade mannen ur Edens lustgård,
för att han skulle bruka jorden)


Läsning ur första Moseboken.
Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: »Var är du?« Han svarade: »Jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.«
Då sade han: »Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?« Mannen svarade: »Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt.« Då sade Herren Gud till kvinnan: »Vad är det du har gjort!« Kvinnan svarade: »Ormen bedrog mig, så att jag åt.«
Då sade Herren Gud till ormen: »Eftersom du har gjort detta, må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar. Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall trampa sönder ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.«
Och till kvinnan sade han: »Jag skall låta dig utstå stor vedermöda, när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.«
Och till Adam sade han: »Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt: ’Du skall inte äta av det’, därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter skall vara din föda. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli.«
Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande. Och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem.
Och Herren Gud sade: »Se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet.« Och Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård, för att han skulle bruka jorden, varav han var tagen. Och han drev ut mannen och satte öster om Edens lustgård keruberna tillsammans med det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 90:2–6, 12–13 (R. 1)

R.
Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Förrän bergen blev till
och du födde jorden och världen,
ja, från evighet till evighet är du, o Gud. R.

Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: »Vänd åter, ni människor.«
Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt. R.

Du sköljer dem bort,
de är som en sömn.
Om morgonen liknar de gräset som frodas:
det blomstrar upp och frodas om morgonen,
men om aftonen torkar det bort och förvissnar. R.

Lär oss betänka hur få våra dagar är,
så att vi får hjärtats vishet.
Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du?
Förbarma dig över dina tjänare. R.

Halleluja
Matt 4:4b

Människan skall inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Mark 8:1–10
(Alla åt och blev mätta)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk, och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sade: »Det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån.« Lärjungarna svarade honom: »Var skall man få tag i bröd så de blir mätta, här i ödemarken?« Han frågade: »Hur många bröd har ni?« — »Sju«, sade de. Då sade han åt folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem, och de delade ut dem åt folket. De hade också några fiskar. Han läste tackbönen över fiskarna och sade till att också de skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta, och man samlade ihop sju korgar med överblivna bitar. Det var omkring fyra tusen människor där. Sedan skickade han hem dem. Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanouta.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

6 söndagen 'under året'
2023-02-12

Första läsningen
Syr 15:15-20
(Om du vill, kan du hålla buden)


Läsning ur Syraks bok.
Om du vill, kan du hålla buden.
Du bestämmer själv om du skall vara trogen.
Eld och vatten har han lagt framför dig:
räck ut din hand efter vilket du vill.
Framför människan ligger livet och döden,
och hon får det hon väljer.
Ty stor är Herrens vishet,
väldig är hans makt, och han ser allt.
Hans blickar följer dem som fruktar honom,
och ingen mänsklig handling undgår honom.
Han har inte befallt någon att leva gudlöst,
ingen har fått hans tillåtelse att synda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (678)
Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34

R.
Saliga de som följer Herrens lag.

Saliga de vilkas väg är óstrafflig, *
de som vandrar efter Herrens lág.
Saliga de som tar hans vittnesbörd i ákt, *
de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

Du har givit dina befállningar, *
för att man noga skall följa dem.
O att mina vägar var rätta, *
så att jag höll dina stádgar! R.

Gör väl mot din tjänare, låt mig léva, *
då vill jag hålla ditt órd.
Öppna mina ögon, *
så att jag ser det underbara i din lág. R.

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, *
så vill jag lyda den intill slútet.
Ge mig förstånd, så vill jag lyda din lág *
och hålla den av allt mitt hjärta. R.

Andra läsningen
1 Kor 2:6-10
(Guds hemlighetsfulla vishet)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Matt 5:17-37
(Jesus skärper lagens bud)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.
Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.
Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------