Andra söndagen i advent
2021-12-05

Första läsningen
Bar 5:1-9
(Gud skall låta alla länder se din glans)


Läsning ur Baruks bok.
Klä av dig din sorgdräkt, Jerusalem, den som du bär i ditt elände, och klä dig för evigt i Guds härlighets prakt. Ta på dig rättfärdigheten från Gud som en kappa och sätt den Eviges härlighet som en turban på ditt huvud, ty Gud skall låta alla länder under himlen se din glans. För evigt skall du få ditt namn av Gud: »Fred genom rättfärdighet, härlighet genom gudsfruktan.«
Res dig, Jerusalem, ställ dig på höjden, lyft blicken mot öster och se dina barn komma från väster och öster, samlade på den Heliges bud, jublande över att Gud har tänkt på dem. De lämnade dig till fots, bortdrivna av fiender, men när Gud för dem tillbaka skall de bäras in i triumf som på en kungatron. Ty Gud har befallt att alla höga berg skall sänkas, de eviga höjderna skall sänkas och klyftorna skall fyllas, så att marken blir slät och Israel kan gå fram i skyddet av Guds härlighet. Och på Guds befallning skall skogarna och alla doftande träd ge skugga åt Israel. Med sin härlighets ljus skall Gud leda ett jublande Israel, som lever i barmhärtighet och rättfärdighet från honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (682)
Ps 126

R.
Herren har gjort stora ting med oss.

När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar. R.

Då sade man bland fólken: *
Herren har gjort stora ting med dém!
Ja, Herren gjorde stora ting med óss, *
och därför var vi gláda. R.

Herre, vänd vårt öde, * liksom du ger liv åt bäckarna i Négev.
De som sår under tårar *
skall skörda med júbel. R.

Gråtande går de och sår sin säd, *
jublande kommer de och bär sina kärvar. R.

Andra läsningen
Fil 1:3-6, 8-11
(Stå rena och skuldfria på Kristi dag)


Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Luk 3:1-6
(Johannes döparens uppträdande.
Alla människor skall se Guds frälsning)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka.
Varje klyfta skall fyllas,
varje berg och höjd skall sänkas.
Krokiga stigar skall rätas
och steniga vägar jämnas.
Och alla människor skall se Guds frälsning.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 måndag i advent
Nicolaus av Myra biskop
2021-12-06

Första läsningen
Jes 35:1–10
(Gud själv skall komma och frälsa oss)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Öknen och ödemarken skall glädja sig,
och hedmarken skall fröjdas och blomstra som en lilja.
Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla.
Libanons härlighet skall bli den given,
Karmels och Sarons prakt.
Ja, de skall få se Herrens härlighet, vår Guds prakt.
Stärk maktlösa händer,
ge kraft åt vacklande knän.
Säg till de modfällda:
»Var frimodiga, frukta inte.«
Se, er Gud kommer med hämnd,
vedergällning kommer från Gud,
ja, själv kommer han och frälser er.
Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron upplåtas.
Då skall den lame hoppa som en hjort,
och den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen
och strömmar på hedmarken.
Av förbränt land skall bli en sjö
och av torr mark vattenkällor.
På den plats där ökenhundar vilade sig skall växa gräs,
tillsammans med vass och rör.
Och en banad väg, en färdväg, skall gå där fram,
och den skall kallas »den heliga vägen«.
Ingen oren skall färdas på den,
den skall vara för dem själva.
Den som vandrar den vägen skall inte gå vilse,
om han också hör till de okunniga.
Där skall inte vara något lejon,
ej heller skall något annat vilddjur komma dit.
Inget sådant skall finnas där,
men ett frälst folk skall vandra på den.
Ja, Herrens befriade skall vända tillbaka
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden,
fröjd och glädje skall de få,
men sorg och suckan skall fly bort.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. Jes 35:4d)

R.
Gud skall komma och frälsa oss.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja


Se, Herren, hela jordens konung, kommer.
Han skall lyfta av oss fångenskapens ok.

Evangelium
Luk 5:17–26
(Det är otroligt, det vi har sett idag)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En dag höll Jesus på att undervisa, och där satt fariseer och laglärare, som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad, och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln, gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro, sade han: »Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.« Då tänkte de skriftlärda och fariseerna: »Vad är det för en hädare! Vem kan förlåta synder utom Gud?« Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sade till dem: »Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: Stig upp och gå! Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig« — och nu talade han till den lame — »stig upp, ta din bår och gå hem.« Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: »Det är otroligt, det vi har sett i dag.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare
2021-12-07

Första läsningen
Jes 40:1–11
(Gud tröstar sitt folk)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
Tala ljuvligt till Jerusalem
och predika för det att dess vedermöda är slut,
att dess missgärning är försonad,
och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand
för alla sina synder.
Hör, man ropar: »Bered väg för Herren i öknen,
bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud.
Alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas,
vad ojämnt är skall jämnas,
och vad oländigt är skall bli slät mark.
Herrens härlighet skall bli uppenbarad,
och allt kött skall tillsammans se den.
Ty så har Herrens mun talat.«
Hör, någon talar: »Predika!«,
och en annan svarar: »Vad skall jag predika?«
»Allt kött är gräs, och all dess härlighet
som ett blomster på marken.
Gräset torkar bort, blomstret förvissnar,
när Herrens andedräkt blåser på det.
Ja, folket är gräs!
Gräset torkar bort, blomstret förvissnar,
men vår Guds ord förblir evinnerligen.«
Stig upp på ett högt berg,
Sion, du glädjens budbärarinna.
Häv upp din röst med kraft,
Jerusalem, du glädjens budbärarinna.
Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer:
»Se där är er Gud!«
Ja, Herren, Herren kommer med väldighet,
och hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön,
och hans segerbyte går framför honom.
Han för sin hjord i bet som en herde,
han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar,
och sakta för han moderfåren fram.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 96:1-3, 10ac, 11–13 (R. jfr Jes 40:10)

R.
Herren kommer med makt.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn.
Båda glädje var dag, besjung hans frälsning. R.

Förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under.
Säg bland hedningarna: »Herren är nu konung!
Med rättvisa dömer han folken.« R.

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
havet brusa med allt vad det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig,
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,
ty han kommer för att döma jorden. R.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet. R.

Halleluja


Herrens dag är nära,
se, han kommer för att frälsa oss.

Evangelium
Matt 18:12–14
(Gud vill inte att någon av dessa små skall gå förlorad)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
2021-12-08

Första läsningen
1 Mos 3:9-15, 20
(Jag skall väcka fiendskap mellan din avkomma och hennes)


Läsning ur första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet och gömde sig med sin hustru för Herren Guds ansikte, kallade Herren Gud på mannen och sade: »Var är du?« Han svarade: »Jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.« Då sade han: »Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?« Mannen svarade: »Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt.« Då sade Herren Gud till kvinnan: »Vad är det du har gjort!« Kvinnan svarade: »Ormen bedrog mig, så att jag åt.« Då sade Herren Gud till ormen: »Eftersom du har gjort detta, må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar. Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall trampa sönder ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.« Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98:1-4

R.
Sjung till Herren ära, ty han har gjort under.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
* ty han har gjort únder.
Han har vunnit seger med sin högra hánd *
och med sin heliga árm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd, *
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, *
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. R.

Höj jubel till Herren, alla länder, *
brist ut i glädjerop och lóvsjung. R.

Andra läsningen
Ef 1:3-6, 11-12
(Han har utvalt oss före världens skapelse)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom — det var hans viljas beslut — till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Luk 1:28

Var hälsad, Maria, du högt benådade! Herren är med dig.
Välsignad är du mer än andra kvinnor.

Evangelium
Luk 1:26-38
(Var hälsad, du högt benådade)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 torsdag i advent
Juan Diego Cuahtlatoatzin
2021-12-09

Första läsningen
Jes 41:13–20
(Jag är din förlossare, Israels Helige)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jag är Herren, din Gud,
som håller dig vid din högra hand,
och som säger till dig:
Frukta inte, jag hjälper dig.
Så frukta nu inte, du mask Jakob,
du Israels lilla hop.
Jag hjälper dig, säger Herren.
Din förlossare är Israels Helige.
Se, jag gör dig till en tröskvagn,
ny och med skarpa taggar,
så att du skall tröska sönder berg
och krossa dem till stoft
och göra höjder lika agnar.
Du skall kasta dem med kastskovel,
och vinden skall föra dem bort
och stormen förskingra dem,
men du själv skall fröjda dig i Herren
och berömma dig av Israels Helige.
De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten,
deras tunga försmäktar av törst,
men jag, Herren, skall bönhöra dem,
jag, Israels Gud, skall inte överge dem.
Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna
och källor i dalarna.
Jag skall göra öknen till en vattenrik sjö
och torrt land till källsprång.
Och jag skall låta cedrar och akacieträd växa upp i öknen,
tillsammans med myrten och olivträd,
och skall på hedmarken plantera cypress,
tillsammans med alm och buxbom,
för att man skall både se och veta
och ge akt på och förstå att Herrens hand har gjort detta,
att Israels Helige har skapat det.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 145:1, 9–13b (R. 8a)

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,
och lova ditt namn alltid och i evighet.
Herren är god mot alla
och förbarmar sig över alla sina verk. R.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,
och dina fromma skall lova dig.
De skall tala om ditt rikes ära,
och din makt skall de besjunga. R.

De skall förkunna för människorna dina väldiga gärningar
och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
och ditt herravälde varar från släkte till släkte. R.

Halleluja
Jfr Jes 45:8

Dryp, ni himlar därovan,
och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ned.
Må jorden öppna sig
och må dess frukt bli Frälsaren.

Evangelium
Matt 11:11–15
(Ingen har trätt fram som är större än Johannes döparen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 fredag i advent

2021-12-10

Första läsningen
Jes 48:17–19
(O att du ville ge akt på mina bud)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren, din förlossare, Israels Helige:
Jag är Herren, din Gud,
den som lär dig vad nyttigt är,
den som leder dig på den väg du skall vandra.
O att du ville ge akt på mina bud!
Då skulle frid tillflyta dig som en ström,
och din rätt som havets böljor.
Dina barn skulle då vara som sanden,
och din livsfrukt som sandkornen,
dess namn skulle aldrig bli utrotat
eller utplånat ur min åsyn.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 1:1–4, 6 (R. Joh 8:12)

R.
Den som följer dig, Herre, skall ha livets ljus.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Halleluja


Herren kommer, skynda honom till mötes.
Han är fredens Konung.

Evangelium
Matt 11:16–19
(De lyssnar varken till Johannes
eller till Människosonen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ‘Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ‘Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ‘Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

2 lördag i advent
Damasus I påve
2021-12-11

Första läsningen
Syr 48:1–4, 9–11
(Elia skall återkomma)


Läsning ur Syraks bok.
Elia framträdde, den glödande profeten,
vars ord flammade som en fackla.
Han sände hungersnöd över folket
och blev genom sin heliga iver mångas död.
Med Herrens ord höll han himlen stängd,
och tre gånger kallade han ner eld därifrån.
Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!
Vem kan berömma sig av att vara din like?
Du fördes till himlen i en flammade stormby,
i en vagn dragen av eldhästar.
Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,
då du skall mildra vreden innan den blossar upp
och vända faderns hjärta till hans son
och återupprätta Jakobs stammar.
Saliga de som har fått se dig
men också de som har somnat in i kärlek,
ty även vi skall få leva.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 80:2ac, 3b, 15–16, 18–19 (R. 4)

R.
Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss!

Lyssna, du Israels herde,
du som tronar på keruberna, träd fram i glans,
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter till oss,
skåda ned från himlen och se på oss,
och ta dig an detta vinträd.
Skydda trädet som din högra hand har planterat,
den son som du har fostrat åt dig. R.

Håll din hand över din högra hands man,
den människoson som du har fostrat åt dig.
Då skall vi inte vika ifrån dig.
Behåll oss vid liv, så skall vi åkalla ditt namn. R.

Halleluja
Luk 3:4, 6

Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Matt 17:10–13
(Elia redan kommit, men de kände inte igen honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När lärjungarna gick ned från berget, frågade de Jesus: »Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?« Han svarade: »Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.« Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Tredje söndagen i advent
2021-12-12

Första läsningen
Sef 3:14-17
(Högt skall han fröjda sig över dig)


Läsning ur Sefanjas bok.
Jubla, dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel! Gläd dig, dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta! Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Den dagen skall Jerusalem få höra: »Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.« Högt skall de fröjda sig över dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (698)
Jes 12:2-3, 4bcd, 5-6

R.
Jubla och gläd dig, du dotter Sion.

Gud är min frälsning, *
jag är trygg och behöver inte frúkta.
Herren är min styrka och min lóvsång, *
han blev min räddning. R.

Jublande skall ni skall ösa vátten *
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland fólken, *
förkunna att hans namn är úpphöjt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, *
låt dem bli kända över hela jórden.
Höj jubelrop, ni som bor på Síon, *
ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige R.

Andra läsningen
Fil 4:4-7
(Gläd er. Herren är nära)


Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herrens Ande är över mig,
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium
Luk 3:10-18
(Johannes döparens predikan.
"Vad skall vi då göra?")


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När Johannes döparen predikade vid Jordan frågade folket honom: »Vad skall vi då göra?« Han svarade: »Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.« Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: »Mästare, vad skall vi göra?« Han svarade: »Driv inte in mer än vad som är fastställt.« Och när det kom soldater och frågade honom: »Och vi, vad skall vi göra?« sade han till dem: »Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.«
Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«
På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------