Pingstdagen
2020-05-31

Första läsningen
Apg 2:1-11
(Andens utgjutande på pingstdagen)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (668)
Ps 104:lab, 24ac, 29b-31, 34

R.
Du sänder ut din Ande.
Halleluja, halleluja.


Lova Herren, min själ. *
Herre, min Gud, du är hög och stór.
Herre, mångfaldiga är dina verk! *
Jorden är full av vad du har skápat. R.

Du tar bort deras ande, då förgås de *
och vänder åter till stóft igen.
Du sänder ut din ande, då skápas de, *
och du förnyar jordens ánsikte. R.

Må Herrens ära förbli i évighet, *
må Herren glädja sig över sina vérk.
Må mina ord vara honom till behág, *
må jag få glädja mig i Hérren. R.

Andra läsningen
1 Kor 12:3b-7, 12-13
(Döpta i samma Ande, samma kropp)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Ingen kan säga: »Jesus är herre«, om han inte är fylld av den helige Ande. Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.
Så lyder Herrens ord.

Pingstsekvensen

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.
Amen. Halleluja.

Halleluja


O du helige Ande, kom,
uppfyll dina troendes hjärtan
och tänd i oss din kärleks eld.

Evangelium
Joh 20:19-23
(Tag emot helig Ande)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Maria, kyrkans moder
Jungfru Maria, kyrkans moder
2020-06-01

Första läsningen
1 Mos 3:9–15, 20
(Moder till alla som lever)


Läsning ur Första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han frågade: ”Var är du?” Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården. Då blev jag rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” Då sade Herren Gud: ”Vem har låtit dig förstå att du är naken? Du har alltså ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: ”Kvinnan som du gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, och då åt jag.” Herren Gud sade till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan svarade: ”Ormen bedrog mig, och då åt jag.” Då sade Herren Gud till ormen:
”Eftersom du gjort detta skall du vara förbannad och utstött från alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du kräla, och stoft skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han skall trampa sönder ditt huvud, och du skall hugga honom i hälen.”
Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7 (R. v. 3)

R.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.

Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
Herren älskar det mer än andra boningar i Jakob. R.

Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.
Ja, om Sion skall det sägas:
”I henne är alla födda”,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
”Där är de alla födda.”
Och under sång och dans skall de säga:
”Alla mina källor är i dig.” R.

Halleluja


O du saliga Jungfru, som födde Herren!
O du heliga Kyrkans moder,
som med din bön låter hans Andes låga brinna i oss!

Evangelium
Joh 19:25–34
(”Där är din son.” ”Där är din mor.”)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.
Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.
Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 9 veckan 'under året'
Marcellinus och Petrus martyrer
2020-06-02

Första läsningen
2 Pet 3:11b–15a, 17–18
(Vi väntar på nya himlar och en ny jord)


Läsning ur Petrus andra brev.
Ni måste leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning.
Ni, mina kära, som fått veta detta, skall vara på er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 90:2–4, 10, 14, 16 (R. 1)

R.
Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Förrän bergen blev till
och du födde jorden och världen,
ja, från evighet till evighet är du, o Gud. R.

Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: »Vänd åter, ni människor.«
Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt. R.

Vårt liv varar sjuttio år
eller åttio år, om det blir långt,
och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet,
det går snabbt förbi, vi flyger bort. R.

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare
och din härlighet över deras barn. R.

Halleluja
Jfr Ef 1:17–18

Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus,
så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.

Evangelium
Mark 12:13–17


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden skickades några fariseer och herodesanhängare till Jesus, som skulle snärja honom med frågor. De kom och sade till honom: »Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen, utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Skall vi eller skall vi inte göra det?« Men han förstod att de hycklade och svarade: »Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den.« De räckte fram en, och han frågade: »Vems bild och namn är detta?« — »Kejsarens«, svarade de. Jesus sade: »Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.« Då häpnade de över honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
2020-06-03

Första läsningen
2 Tim 1:1–3, 6–12
(Blås liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus vår herre.
Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt.
Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 91:1–2, 14–16 (R. 2b)

R.
Till dig, o Herre, lyfter jag mina ögon.

Jag lyfter mina ögon upp till dig,
du som tronar i himlen. R.

Ja, som tjänaren ger akt på sin herres hand
och tjänarinnan på sin härskarinnas hand,
så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud,
till dess han blir oss nådig. R.

Halleluja
Joh 11:25a, 26

Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren.
Den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Evangelium
Mark 12:18–27
(Gud är inte en gud för döda utan för levande)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom det några saddukeer — de säger att det inte finns någon uppståndelse — och frågade Jesus: »Mästare, Mose lär oss i skriften att om någon har en bror som dör och lämnar efter sig hustru men inga barn, så skall han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det sju bröder. Den förste gifte sig och dog utan att lämna barn efter sig. Den andre gifte sig med änkan och dog också barnlös, likaså den tredje. Ingen av de sju fick några barn. Till slut dog också kvinnan. När de uppstår på uppståndelsens dag, vems hustru blir hon då? Alla sju hade ju haft henne till hustru.« Jesus svarade: »Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen. Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken, hur Gud säger till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ni tar grundligt miste.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
2020-06-04

Första läsningen
1 Mos 22:9-18
(Vår fader Abrahams offer)


Läsning ur första Mosebok.
I de dagarna kom Abraham och Isak fram till platsen som Gud hade talat om. Där byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” — ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” Ängeln sade: ”Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.” När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Da gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället for sin son. Abraham gav denna plats namnet ”Herren utser”. I dag säger man ”på berget där Herren blir sedd”.
Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: ”Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.”
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (633)
Ps 40:7-10ab,11ab, 17

R.
Se, jag kommer för att göra din vilja.

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
– öppna öron har du gívit mig – *
du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: Se, jag kómmer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.
Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, *
och din lag är i mitt hjärta. R.

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora försámlingen.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta,
jag talar om din trofasta hjälp.
Alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig.
De som längtar efter din frälsning må alltid säga:
”Lovad vare Herren.” R.

Halleluja
Fil 2:8-9

Kristus var lydig anda till döden, döden pa ett kors.
Därfor har Gud upphöjt honom
och givit honom ett namn som star over alla namn.

Evangelium
Matt 26:36-42


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick Jesus med sina lärjungar till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.” Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.” Sedan gick han bort och bad för andra gången: ”Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.”
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Bonifatius biskop och martyr
Bonifatius biskop och martyr
2020-06-05

Första läsningen
2 Tim 3:10-17
(Den som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus
kommer att förföljas )


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra, ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå — Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:157,160-161,165-166,168 (R. 165a)

R.
De som älskar din lag finner friden.

Mina förföljare och ovänner är många,
men jag viker inte från dina vittnesbörd. R.

Summan av ditt ord är sanning,
och dina rättfärdiga lagar varar för evigt. R.

Mäktiga män förföljer mig utan skäl,
men mitt hjärta fruktar för dina ord. R.

De som älskar din lag finner friden,
och inget får dem på fall. R.

Herre, jag hoppas på din hjälp,
och jag gör efter dina bud. R.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd,
ty du känner alla mina vägar. R.

Halleluja
Joh 14:23

Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom.

Evangelium
Mark 12:35–37
(Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden då Jesus undervisade i templet, frågade han: »Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt, genom den helige Ande: Herren sade till min herre: Sitt på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre; hur kan han då vara Davids son?«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 9 veckan 'under året'
Norbert av Xanten biskop
2020-06-06

Första läsningen
2 Tim 4:1-8
(Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst)


Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos.
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 71:8-9,14-15b, 16-17,22 (R. 15a)

R.
Min mun skall förkunna din rättfärdighet.

Låt min mun vara full av ditt lov,
hela dagen av din ära. Förkasta mig inte i min ålderdoms tid,
överge mig inte, när min kraft försvinner. R.

Men jag skall alltid hoppas på dig
och mer och mer sjunga ditt lov.
Min mun skall förkunna din rättfärdighet,
hela dagen din godhet. R.

Jag skall frambära Herrens väldiga gärningar,
jag skall prisa din rättfärdighet, ja, endast din.
Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,
och än i dag förkunnar jag dina under. R.

Då vill jag tacka dig på harpa
för din trofasthet, min Gud,
jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels Helige. R.

Halleluja
Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Mark 12:38–44
(Den fattiga änkan lade mer i tempelkistan än alla de andra)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till folket i sin undervisning: »Se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får.«
Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: »Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.««
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Heliga Trefaldighets dag
2020-06-07

Första läsningen
2 Mos 34:4b-6, 8-9
(Herren stiger ned på Sinai berg)


Läsning ur andra Moseboken.
Tidigt på morgonen gick Mose upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade: »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Han sade: »Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (699)
Till Dan B:29-33

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Och prisat vare din härlighets heliga namn,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ned i djupen
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar.
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Andra läsningen
2 Kor 13:11-13
(Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud, gemenskap från den helige Ande)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Gläd er, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Upp 1:8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
som var och som är och som skall komma.

Evangelium
Joh 3:16-18
(Så älskade Gud världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------