Första söndagen i advent
2022-11-27

Första läsningen
Jes 2:1-5
(Herren samlar alla folk i sitt rikes eviga frid)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.
Den dag skall komma
då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast,
högst av bergen, överst bland höjderna.
Alla folk skall strömma dit,
folkslag i mängd skall komma, och de skall säga:
»Låt oss gå upp till Herrens berg,
till Jakobs Guds tempel.
Han skall lära oss sina vägar,
hans stigar vill vi följa.«
Ty från Sion skall lag förkunnas,
från Jerusalem Herrens ord.
Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.
Kom, alla av Jakobs ätt,
låt oss vandra i Herrens ljus!
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (680)
Ps 122

R.
Med glädje skall vi gå till Herrens hus.

Vilken glädje, när man sáde till mig: *
”Låt oss gå till Herrens hús.”
Våra fötter har fått träda ín *
i dina portar, Jerúsalem.
dit stammarna drar upp, Herrens stámmar, *
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens námn.
Där står dómarsäten, *
säten för Davids hús. R.

Önska Jerusalem fríd. *
Må det gå väl för dem som älskar dig.
Frid inom dina múrar, *
trygghet i dina paláts! R.

För mina bröders och vänners skull *
vill jag önska dig fríd,
för Herrens, vår Guds, hús skull *
vill jag söka din välgång. R.

Andra läsningen
Rom 13:11-14a
(Nu är vår räddning närmare)


Läsning ur Paulus brev till Romarna.
Ni vet vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herre, låt oss se din nåd,
och ge oss din frälsning.

Evangelium
Matt 24:37-44
(Håll er vakna, så att ni är beredda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 måndag i advent
2022-11-28

Första läsningen
Jes 2:1–5
(Herren samlar alla folk i sitt rikes eviga frid)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Detta är vad Jesaja, Amos’ son, skådade angående Juda och Jerusalem.
Och det skall ske i kommande dagar
att det berg där Herrens hus är
skall stå där fast grundat
och vara det förnämsta bland bergen
och upphöjt över andra höjder,
och alla hednafolk skall strömma dit,
ja, många folk skall gå ut och skall säga:
»Upp, låt oss dra upp till Herrens berg,
upp till Jakobs Guds hus,
för att han må undervisa oss om sina vägar,
så att vi kan vandra på hans stigar.«
Ty från Sion skall lag utgå,
och Herrens ord från Jerusalem.
Och han skall döma mellan hednafolken
och skipa rätt åt många folk.
Då skall de smida sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer lära sig att strida.
Ni av Jakobs hus, kom låt oss vandra i Herrens ljus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 122:1–4, (5–7), 8–9 (R. jfr 1)

R.
Med glädje får vi komma till Herrens hus.

Vilken glädje, när man sade till mig:
»Vi skall gå till Herrens hus.«
Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R.

Jerusalem, du mäktiga stad,
där hus sluter sig väl till hus,
dit stammarna drar upp, Herrens stammar,
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn. R.

Där står konungens tron,
där tronar han som är av Davids hus.
Önska Jerusalem frid.
Ja, må det gå väl för dem som älskar dig.
Frid inom dina murar,
trygghet i dina palats! R.

För mina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid,
för Herrens, vår Guds, hus skull
vill jag söka din välgång. R.

Halleluja
Ps 80:4

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss.

Evangelium
Matt 8:5–11
(Många skall komma från öster och väster)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden när Jesus gick in i Kafarnaum, kom en officer fram till honom och bad om hjälp: »Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.« Jesus sade: »Skall då jag komma och bota honom?« Officeren svarade: »Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.« Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: »Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 tisdag i advent
2022-11-29

Första läsningen
Jes 11:1–10
(På honom skall Herrens Ande vila)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam,
och en telning från dess rötter skall bära frukt.
Och på honom skall Herrens Ande vila,
vishets och förstånds Ande,
råds och starkhets Ande,
Herrens kunskaps och fruktans Ande.
Han skall ha sitt välbehag i Herrens fruktan,
och han skall inte döma efter som ögonen ser
eller skipa lag efter som öronen hör.
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma
och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden.
Och han skall slå jorden med sin muns stav,
och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.
Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans midja
och trofasthet bältet omkring hans höfter.
Då skall vargar bo tillsammans med lamm
och pantrar ligga tillsammans med killingar,
och kalvar och unga lejon och gödboskap skall samsas ihop,
och en liten gosse skall valla dem.
Kor och björnar skall gå och beta,
deras ungar skall ligga tillsammans,
och lejon skall äta halm liksom oxar.
Ett dibarn skall leka invid en huggorms hål
och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall man då göra vad ont och fördärvligt är,
ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap,
liksom havsdjupet är fyllt av vattnet.
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara idel härlighet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17 (R. 7)

R.
Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.

I hans dagar må rättfärdigheten blomstra,
och freden råda, tills ingen måne mer finns.
Må han härska från hav till hav,
från floden intill jordens gränser. R.

Ty han skall rädda den fattige som ropar,
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall vara god mot den arme och fattige,
de fattigas liv skall han rädda. R.

Hans namn skall bestå i evighet,
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.
Må alla hedningar prisa honom salig. R.

Halleluja


Se, Herren kommer i makt och glans,
han skall upplysa sina tjänares ögon.

Evangelium
Luk 10:21–24
(Jesus jublar av fröjd i den heliga Anden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fylldes Jesus med jublande glädje genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andreas apostel
2022-11-30

Första läsningen
Rom 10:9–18
(Tron bygger på förkunnelsen,
och förkunnelsen på Kristi ord)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

R.
Deras ord går ut över hela jorden.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja
Matt 4:19

Kom och följ mig.
Jag skall göra er till människofiskare, säger Herren.

Evangelium
Matt 4:18–22
(De lämnade genast sina nätt och följde honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 torsdag i advent
2022-12-01

Första läsningen
Jes 26:1–6
(Ett rättfärdigt folk får dra ditin, ett som håller tro)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
På den tiden skall man sjunga denna sång i Judas land:
»Vår stad ger oss styrka,
murar och värn bereder oss frälsning.
Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk får dra ditin,
ett som håller tro.
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,
i frid, ty på dig förtröstar han.
Förtrösta då på Herren till evig tid,
ty Herren, Herren är en evig klippa.
Ty dem som tronar i höjden, dem störtar han ned,
ja, den höga staden.
Han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden,
han slår den ned i stoftet.
Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter,
under de armas steg.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 118:1, 8–9, 19–21, 25–27a (R. 26a)

R.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren
än att förlita sig på furstar. R.

Öppna för mig rättfärdighetens portar,
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
Detta är Herrens port,
här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig
och blev min räddning. R.

Herre, hjälp oss!
Herre, låt det gå oss väl!
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus. R.

Halleluja
Jes 55:6

Sök Herren, medan han låter sig finnas,
åkalla honom, medan han är nära.

Evangelium
Matt 7:21, 24–27
(Den som gör min himmelske faders vilja
skall komma in i himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

1 fredag i advent
2022-12-02

Första läsningen
Jes 29:17–24
(På den dag skall de blindas ögon se)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Se, ännu bara en liten tid, och Libanon skall förvandlas till ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som vildmark.
De döva skall på den tiden höra vad som läses för dem, och de blindas ögon skall se och vara fria från dunkel och mörker. Och de ödmjuka skall då känna allt större glädje i Herren, och de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. Ty våldsverkarna är då inte mer till, smädarna har fått ett slut, och de som stod efter fördärv är alla utrotade, de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blev fällda och snärjde den som skulle skipa rätt i porten och genom lögn förvrängde rätten för den rättfärdige.
Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som räddade Abraham: Nu skall Jakob inte mer behöva blygas, nu skall hans ansikte ej vidare blekna, ty när han — hans barn — får se mina händers verk ibland sig, då skall de hålla mitt namn heligt, de skall hålla Jakobs Helige helig och förskräckas för Israels Gud. De förvillade skall då få förstånd, och de knotande skall ta emot lärdom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 1a)

R.
Herren är mitt ljus och min frälsning.

Herren är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta?
Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas? R.

Ett har jag begärt av Herren,
därefter traktar jag:
att få bo i Herrens hus så länge jag lever,
för att skåda Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel. R.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda
i de levandes land.
Hoppas på Herren,
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren. R.

Halleluja


Se, Herren kommer i makt och glans,
han skall upplysa sina tjänares ögon.

Evangelium
Matt 9:27–31
(Två blinda botas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden följde två blinda efter Jesus och ropade: »Davids son, förbarma dig över oss!« När han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade: »Tror ni att jag kan hjälpa er?« De svarade: »Ja, herre.« Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ni tror, och det skall ske.« Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: »Låt ingen få veta detta«, men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Francisco Xavier präst
Francisco Xavier präst
2022-12-03

Första läsningen
Jes 30:19–21, 23–26
(Han skall vara dig nådig när du ropar)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig. Ty väl skall Herren ge er nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skall dina lärare inte mer sättas åt sidan, utan dina ögon skall se upp till dina lärare. Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: »Här är vägen, vandra på den.« Och han skall ge regn åt säden som du har sått på din mark, och han skall av markens gröda ge dig bröd som är kraftigt och närande, och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida ängar. Och oxarna och åsnorna med vilka man brukar jorden, de skall äta saltad blandsäd som man har kastat med vanna och kastskovel. Och på alla höga berg och alla stora höjder skall bäckar rinna upp med strömmande vatten — när den stora slaktningens dag kommer, då torn skall falla. Och månens ljus skall bli som solens ljus och solens ljus skall bli sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

Responsoriepsalm
Ps 147:1–6 (R. Jes 30:18)

R.
Saliga de som väntar efter Herren.

Det är gott att prisa vår Gud,
det är härligt att lovsjunga honom.
Herren är den som bygger upp Jerusalem,
Israels fördrivna för han samman. R.

Han helar dem som har förkrossade hjärtan,
och deras sår förbinder han.
Han bestämmer stjärnornas antal,
han nämner dem alla vid namn. R.

Vår Herre är stor och väldig i kraft,
hans förstånd har ingen gräns.
Herren reser upp de förtryckta,
men de gudlösa slår han till jorden. R.

Halleluja
Jes 33:22

Herren är vår domare, Herren är vår härskare,
Herren är vår konung, han frälser oss.

Evangelium
Matt 9:35 – 10:1, 6–8
(När han såg människorna,
fylldes han av medlidande med dem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden vandrade Jesus omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.«
Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: »Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andra söndagen i advent
2022-12-04

Första läsningen
Jes 11:1-10
(Rättvist dömer han de svaga)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
Han är fylld av Herrens ande,
vishetens och insiktens ande,
klokhetens och kraftens ande,
kunskapens och gudsfruktans ande.
Han dömer inte efter skenet,
skipar inte rätt efter rykten.
Rättvist dömer han de svaga,
med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet.
Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,
de ondas liv blåses ut av hans tal.
Rättvisan är hans bälte,
troheten bär han kring livet.
Då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida.
Kalv och lejon går i bet
och en liten pojke vallar dem.
Kon och björnen betar tillsammans,
deras ungar ligger sida vid sida.
Lejonet äter hö som oxen.
Spädbarnet leker vid ormens håla,
ett barn sticker handen i kobrans bo.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall ske något ont eller vrångt,
ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,
liksom havet är fyllt av vatten.
Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (650)
Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17

R.
Herren kommer,
och hela världen får skåda frälsningen.


Gud, ge konungen din dómsrätt, *
kungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt fólk *
och ge dina betryckta deras rätt. R.

I hans dagar må rättfärdigheten blómstra *
och freden råda tills ingen måne mer fínns.
Han skall härska från hav till háv, *
från floden intill jordens gränser. R.

Ty han skall rädda den fattige som rópar, *
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall förbarma sig över den svage och fáttige, *
de fattigas liv skall han rädda. R.

Hans namn skall bestå i évighet, *
så länge solen skiner må hans namn bäras vídare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsígnade, *
alla folk skall prisa hans stórhet. R.

Andra läsningen
Rom 15:4-9
(Kristus räddar alla människor)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna, och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium
Matt 3:1-12
(Johannes döparens uppträdande. Omvänd er, himmelriket är nära)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: »Omvänd er. Himmelriket är nära.« Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: »Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------