Första söndagen i fastan
2024-02-18

Första läsningen
1 Mos 9:8-15
(Guds förbund med Noa; syndafloden)


Läsning ur första Moseboken.
Efter syndafloden sade Gud till Noa och till hans söner: »Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden.«
Gud sade: »Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-9

R.
Visa mig, Herre, din väg,
    jag vill vandra i din sanning.


Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, †
ty du är min frälsnings Gúd, *
jag hoppas alltid på díg. R.

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
ty de är av évighet.
Tänk inte på mina överträdelser *
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd, *
för din gódhets skull. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Andra läsningen
1 Pet 3:18-22
(Ni räddas nu genom vattnet)


Läsning ur Petrus första brev
Kristus själv dog för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.
De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång
Matt 4:4b

Människan skall inte leva bara av bröd
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Mark 1:12-15
(Jesus frestas i öknen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden drev Anden Jesus ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 1 fasteveckan
2024-02-19

Första läsningen
3 Mos 19:1-2, 11-18
(Du skall döma din nästa rätt)


Läsning ur tredje Moseboken.
Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Ni skall inte stjäla eller ljuga eller begå något svek mot varandra. Ni skall inte svärja falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren.
Du skall inte med orätt beröva din nästa något, eller ta något ifrån honom med våld. Du skall inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen. Du skall inte uttala förbannelser över en döv, och för en blind skall du inte lägga något som han kan falla på. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.
Ni skall inte göra orätt i domen. Du skall inte ha anseende till den ringes person, inte heller vara partisk för den mäktige. Du skall döma din nästa rätt. Du skall inte gå med förtal bland dina släktingar. Du skall inte eftertrakta din nästas blod. Jag är Herren.
Du skall inte hysa hat till din broder i ditt hjärta, men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8-10, 15 (R. jfr Joh 6:63c)

R.
Alla dina ord är ande och liv.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig,
Herre, min klippa och min förlossare. R.

Lovsång
2 Kor 6:2b

Nu är den rätta stunden,
nu är frälsningens dag.

Evangelium
Matt 25:31-46
(Vad ni har gjort för någon av dessa minsta,
det har ni gjort för mig.)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ‘Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ‘Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ‘Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ‘Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ‘Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ‘Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 1 fasteveckan
2024-02-20

Första läsningen
Jes 55:10-11
(Mitt ord skall utföra det som jag sänt ut det till)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun: det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:4-7, 16-19 (R. 18)

R.
Herren räddar de rättfärdiga ur all deras nöd.

Lova med mig Herren,
låt oss med varandra upphöja hans namn.
Jag sökte Herren, och han svarade mig,
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga
och hans öron till deras rop.
Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden. R.

Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd.
Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande. R.

Lovsång
Matt 4:4b

Människan skall inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium
Matt 25:31-46
(Så skall ni be)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 1 fasteveckan
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare
2024-02-21

Första läsningen
Jon 3:1-10
(Folket i Nineve vände om från sin onda väg)


Läsning ur profeten Jonas bok.
Herrens ord kom till Jona, han sade: »Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig.« Då stod Jona upp och begav sig till Nineve, som Herren hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, en dagsresa, och predikade och sade: »Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bli förstört.«
Då trodde folket i Nineve på Gud, och lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för kungen i Nineve, stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt kungens och hans stores påbud, och sade: »Ingen människa må smaka något, inte heller något djur vare sig av fäkreaturen eller småboskapen, de må inte föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur skall hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet, kanhända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi inte förgås.«
Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 51:3-4, 12-13, 18-19 (R. 3a)

R.
Gud, var mig nådig i din godhet.
eller:
    Var mig nådig, o Gud.

Gud, var mig nådig i din godhet,
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning,
och rena mig från min synd. R.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte,
och ta inte din helige Ande ifrån mig. R.

Ty du har inte behag till offer,
då skulle jag ge dig sådana;
du har inte lust till brännoffer.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta. R.

Lovsång
Jfr Joel 2:12-13

Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,
ty jag är nådig och barmhärtig.

Evangelium
Luk 11:29-32
(Inget annat tecken än Jona-tecknet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden när ännu mer folk strömmade till, sade Jesus till dem: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Petrus biskopsstol
2024-02-22

Första läsningen
1 Pet 5:1-4
(Jag som är en av de äldste kan vittna om Kristi lidanden)


Läsning ur Petrus första brev.
Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 23 (R. 1)

R.
Herren är min herde, mig skall intet fattas.

Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. R.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig,
din käpp och stav, de tröstar mig. R.

Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över.
Godhet allenast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall åter få bo i Herrens hus, till evig tid. R.

Lovsång
Matt 16:18

Du är Petrus,
och på den klippan skall jag bygga min kyrka,
och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Evangelium
Matt 16:13-19
(Du är Petrus, Klippan
jag skall ge dig nycklarna till himmelriket)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: »Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 1 fasteveckan
Polykarpos biskop och martyr
2024-02-23

Första läsningen
Hes 18:21-28
(Jag har inte lust till den ogudaktiges död)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Så säger Herren Gud: Om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte snarare till att han vänder om från sin väg och får leva?
Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör — skulle han då få leva, om han gör så? Nej, inget av all den rättfärdighet han har övat skall då kommas ihåg, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.
Men nu säger ni: »Herrens väg är inte alltid densamma.« Hör då, ni av Israels hus: Skulle verkligen min väg inte alltid vara densamma? Är det inte snarare er väg som inte alltid är densamma? Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han dö till straff för detta. Genom det orätta som han gör måste han dö. Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv. Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och inte dö.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 130 (R. 3)

R.
Om du, Herre, vill tillräkna synd, vem kan då bestå?

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst,
låt dina öron akta på mina böner. R.

Om du, Herre, vill tillräkna synd,
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse,
för att man må frukta dig. R.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen. R.

Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd,
väldig är den frälsning som finns hos honom.
Han skall frälsa Israel
från alla deras synder. R.

Lovsång
Hes 18:31

Kasta bort ifrån er alla de överträdelser
som ni har begått, säger Herren,
och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande.

Evangelium
Matt 5:20-26
(Gå först och försona dig med din broder)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 1 fasteveckan
2024-02-24

Första läsningen
5 Mos 26:16-19
(Ett folk som är helgat åt Herren, din Gud)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: I dag befaller dig Herren, din Gud, att göra efter dessa stadgar och förordningar. Du skall hålla dem och göra efter dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. Du har i dag hört Herren förklara att han vill vara din Gud, och att du skall vandra på hans vägar och hålla hans stadgar och bud och förordningar och lyssna till hans röst. Och Herren har i dag hört dig förklara att du vill vara hans egendomsfolk, så som han har sagt till dig, och att du vill hålla alla hans bud, för att han över alla folk som han har gjort må upphöja dig till lov, berömmelse och ära, och för att du må vara ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, så som han har sagt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:1-2, 4-5, 7-8 (R. 1b)

R.
Saliga de som vandrar efter Herrens lag.

Saliga de vilkas väg är ostrafflig,
de som vandrar efter Herrens lag.
Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt,
de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

Du har givit dina befallningar,
för att man noga skall följa dem.
O att mina vägar var rätta,
så att jag höll dina stadgar! R.

Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta,
när jag får lära dina rättfärdiga lagar.
Dina stadgar vill jag hålla,
överge mig aldrig. R.

Lovsång
2 Kor 6:2b

Nu är den rätta stunden,
nu är frälsningens dag.

Evangelium
Matt 5:43-48
(Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Andra söndagen i fastan
2024-02-25

Första läsningen
1 Mos 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
(Abraham offrar Isak)


Läsning ur första Moseboken.
Gud satte Abraham på prov. Gud kallade på honom: »Abraham!« — »Här är jag«, svarade han. Gud sade: »Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.«
När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden på det. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: »Abraham! Abraham!« — »Ja«, svarade Abraham, »här är jag.« Ängeln sade: »Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.« När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son.
Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: »Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (675)
Ps 116:10, 15-19 (R. jfr 9)

R.
Jag får vandra inför Herren i de levandes land.

Jag trodde, även när jag sade: *
”Jag går under”,
Dyrbar i Herrens ögon *
är hans heligas död. R.

O Herre, jag är ju din tjänare, †
jag är din tjänare, din tjänarinnas son, *
du har lossat mina band.
Åt dig vill jag offra lovets offer, *
jag vill åkalla Herrens namn. R.

Jag vill infria mina löften åt Herren *
inför hela hans folk,
i gårdarna till Herrens hus, *
mitt i dig, Jerusalem. R.

Andra läsningen
Rom 8:31b-34
(Gud har inte skonat sin egen Son)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång

Ur det lysande molnet hördes Faderns röst:
»Detta är min älskade Son. Lyssna till honom.«

Evangelium
Mark 9:2-10
(Kristi förklaring)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------