32 söndagen 'under året'
2019-11-10

Första läsningen
2 Mack 7:1-2, 9-14
(Världens konung skall låta oss uppstå igen)


Läsning ur andra Mackabeerboken.
Det inträffade att sju bröder blev gripna tillsammans med sin mor. Kung Antiochos försökte tvinga dem att äta av det förbjudna svinköttet genom att låta misshandla dem med spö och piska. En av dem talade för dem alla och sade: »Vad skall du förhöra oss om? Vad vill du ha reda på? Vi är ju beredda att dö hellre än bryta mot våra fäders lagar.« Och i dödsögonblicket sade den andre brodern: »Du, din usling, skiljer oss från detta livet, men världens konung skall låta oss uppstå igen till evigt liv, ty vi dör för hans lag.« Därefter blev den tredje utsatt för deras behandling. När de ville skära av honom tungan, räckte han genast ut den, sträckte oförfärat fram händerna och yttrade dessa tappra ord: »Detta har jag fått som gåva av himlen; för hans lagars skull avstår jag det gärna, och av honom hoppas jag få det tillbaka igen.« Både kungen själv och hans män måste häpna över den unge mannens själsstyrka och likgiltighet för plågorna. Sedan han hade lämnat livet, torterade och misshandlade de den fjärde på samma vis. Då slutet närmade sig, sade han: »När man skiljs från livet bland människorna, är det gott att kunna sätta sitt hopp till Guds löften om att han skall låta oss uppstå igen. Men för dig blir det ingen uppståndelse till liv.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (616)
Ps 17:1, 5-6, 8, 15

R.
Jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar.

Hör, o Herre, en rättfärdig sak,
ge akt på mitt rop, lyssna till min bön, *
den kommer inte från falska läppar.
Mina steg går på dina budords stígar, *
mina fötter håller sig stadigt på dina vägar. R.

Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svára mig. *
Vänd ditt öra till mig, hör mina órd.
Bevara mig som en ögonsten, *
skydda mig i dina vingars skúgga. R.

I rättfärdighet skall jag skåda ditt ánsikte, *
jag skall mättas av din åsyn när jag váknar R.

Andra läsningen
2 Thess 2:16-3:5
(Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet)


Läsning ur Paulus andra brev till thessalonikerna.
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord.
Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er, och att vi förskonas från brottsliga och onda människor — alla har ju inte tron. Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda. I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Upp 1:5a, 6b

Jesus Kristus är den förstfödde från de döda.
Honom tillhör äran i evigheters evighet.

Evangelium
Luk 20:27-38
(Gud är en Gud för levande, för honom är alla levande)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom några saddukeer — de förnekar att det finns en uppståndelse — till Jesus och frågade: »Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så skall han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det sju bröder. Den förste gifte sig och dog barnlös. Den andre och den tredje gifte sig med änkan, likaså de återstående, och alla sju dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen, vems hustru blir hon? Alla sju hade ju haft henne som hustru.« Jesus svarade: »Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta, men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Martin av Tours biskop
Martin av Tours biskop
2019-11-11

Första läsningen
Vish 1:1–7
(Herrens ande uppfyller världen)


Läsning ur Vishetens bok.
Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden.
Tänk på Herren med svekfritt sinne
och sök honom med uppriktigt hjärta.
Ty de som inte utmanar honom finner honom,
han visar sig för dem som inte misstror honom.
Svekfull beräkning leder bort från Gud,
och hans makt avslöjar de dårar som sätter den på prov.
Till en ränksmidares själ kommer inte visheten,
den vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden.
Nej, fostrans heliga ande skyr svek
och flyr de oförnuftigas beräkning,
den visar vad den är när orätt kommer nära.
Ty visheten är en ande som älskar människan,
den överser inte med vad som rör sig inom honom,
bevakar omutligt hans tankar
och hör alla hans ord.
Ja, Herrens ande uppfyller världen,
den håller samman allt och uppfattar varje ljud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 139:1–10 (R. 24b)

R.
Herre, led mig på den eviga vägen.

Herre, du utrannsakar mig och känner mig,
du känner mig, vare sig jag sitter eller står,
du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det,
och med alla mina vägar är du förtrogen. R.

Ty förrän ett ord är på min tunga,
så känner du, Herre, det till fullo.
Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand.
En sådan kunskap är mig alltför underbar,
den är mig för hög, jag kan inte begripa den. R.

Vart skall jag gå för din ande,
och vart skall jag fly för ditt ansikte?
For jag upp till himmelen, så är du där,
och bäddade jag åt mig i dödsriket, så är du också där. R.

Tog jag morgonrodnadens vingar,
gjorde jag mig en boning ytterst i havet,
så skulle också där din hand leda mig
och din högra hand fatta mig. R.

Halleluja
Jfr Fil 2:15–16

Ni ska lysa som stjärnor på himlen;
håll er till livets ord.

Evangelium
Luk 17:1–6
(Om din broder ångrar sig, så förlåt honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt!
Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom.«
Apostlarna sade till Herren: »Ge oss större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Josafat biskop och martyr
Josafat biskop och martyr
2019-11-12

Första läsningen
Vish 2:23 – 3:9
(I dåraktiga människors ögon är de döda;
men de är i frid)


Läsning ur Vishetens bok.
Gud skapade människan till odödlighet
och gjorde henne till en avbild av sitt eget väsen,
men genom djävulens avund kom döden in i världen,
och de som är hans egendom får erfara den.
De rättfärdigas själar är i Guds hand,
och ingen plåga skall nå dem.
I dåraktiga människors ögon är de döda;
deras bortgång kallas olycka
och deras hädanfärd förintelse,
men de är i frid.
Även om de har straffats, så som människor ser det,
har de rikt hopp om odödlighet.
Efter att ha tuktats något litet skall de få möta godhet,
ty Gud satte dem på prov
och fann att de var honom värdiga.
Som guld i smältugnen prövade han dem,
han tog emot dem som en brännoffergåva.
I den stund då han kommer till dem skall de flamma upp
och flyga fram som gnistor i halm.
De skall döma folken och härska över hedningarna,
och Herren skall vara deras konung i evighet.
De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen,
och de trogna skall förbli hos honom i kärlek.
Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet,
och han skall komma till sina utvalda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2–3, 16–19 (R. 2a)

R.
Jag vill alltid prisa Herren.

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Min själ skall berömma sig av Herren,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga
och hans öron till deras rop.
Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden. R.

Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd.
Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande. R.

Halleluja
Joh 14:23

Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom.

Evangelium
Luk 17:7–10
(Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er, skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 32 veckan 'under året'
2019-11-13

Första läsningen
Vish 6:1–11
(Lyssna, konungar, och kom till insikt!)


Läsning ur Vishetens bok.
Lyssna, konungar, och kom till insikt!
Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder!
Hör noga på, ni som regerar över människorna,
ni som yvs över era många undersåtar.
Det är Herren som har gett er väldet,
er makt kommer från den Högste;
han skall pröva era gärningar och granska era beslut.
Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat rättrådigt,
inte följt lagen och inte levt efter Guds vilja.
Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa;
domen blir hård över höga herrar.
För den ringe finns förlåtelse och nåd,
men de mäktiga möter makt, när de rannsakas.
Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person
och viker inte för världslig storhet.
Hög och låg har han själv skapat,
och han sörjer för alla på samma sätt,
men en sträng granskning väntar denna världens stora.
Till er talar jag alltså, envåldshärskare,
för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg.
De som hållit den heliga lagen i helgd
skall räknas som heliga.
De som lärt sig den blir försvarade vid domen.
Längta därför efter mina ord
och ta begärligt emot dem; de ger er god fostran.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 82:3–4, 6–7 (R. 8a)

R.
Stå upp, o Gud, håll dom över jorden.

Skaffa den arme och faderlöse rätt,
ge den betryckte och fattige rättvisa.
Befria den arme och fattige,
rädda honom ur de gudlösas våld. R.

Jag har sagt att ni är gudar,
allesammans den Högstes söner,
men ni måste dö, som människor dör,
och falla, som furstarna faller. R.

Halleluja
Jfr 1 Thess 5:18

Tacka alltid Gud, ge honom ära:
det är hans vilja i Kristus Jesus.

Evangelium
Luk 17:11–19
(Bara den här främlingen
har vänt tillbaka för att ge Gud ära)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by, kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit, blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 32 veckan 'under året'
2019-11-14

Första läsningen
Vish 7:22 – 8:1
(Visheten är ett återsken av det eviga ljuset)


Läsning ur Vishetens bok.
I visheten bor en ande som är förnuftig och helig,
ensam i sitt slag, mångfald till formen,
tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad,
tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig,
oemotståndlig, välgörande, människovänlig,
fast, orubblig, bekymmersfri,
allsmäktig och med uppsikt över allt;
den genomströmmar alla andar
som är förnuftiga, rena och av den tunnaste materia.
Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.
I sin renhet tränger hon i allt, i alla dess delar.
Hon är ett utflöde från Guds makt,
hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet.
Därför kan ingenting orent komma henne nära.
Hon är ett återsken av det eviga ljuset,
en klar spegling av Guds verksamhet
och en avbild av hans godhet.
Hon är en men förmår allt,
hon förblir vad hon är men gör allting nytt.
I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar
och frambringar profeter och vänner till Gud,
ty Gud älskar bara den som lever med visheten.
Hon är härligare än solen
och förmer än alla stjärnbilder.
Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets,
ty ljuset avlöses av natten,
men visheten kan inget ont få makt över.
Hon sträcker sig med kraft från öster till väster,
och hon styr skickligt allt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:89–91, 130, 135, 175 (R. 89a)

R.
Ditt ord står fast i himlen.

Herre, du är i evighet,
ditt ord står fast i himlen. R.

Från släkte till släkte varar din trofasthet.
Du har grundat jorden, och den består. R.

Allt består än i dag enligt din befallning,
allting måste tjäna dig. R.

När dina ord upplåts, ger de ljus
och skänker de enfaldiga förstånd. R.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,
och lär mig dina stadgar. R.

Låt mig leva, så skall jag lova dig,
och låt dina lagar hjälpa mig. R.

Halleluja
Joh 15:5

Jag är vinstocken, ni är grenarna, säger Herren.
Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt.

Evangelium
Luk 17:20–25
(Guds rike är inom er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade Jesus: »Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.«
Till lärjungarna sade han: »Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare
2019-11-15

Första läsningen
Vish 13:1–9
(Varför har de då inte redan funnit tingens härskare)


Läsning ur Vishetens bok.
Ohjälpliga dårar var alla de människor som inte visste något om Gud, inte förmådde hämta kunskap ur det sköna de såg om Honom som är, och inte lärde känna konstnären genom att ge akt på hans verk, utan trodde att elden eller vinden eller den flyktiga luften eller stjärnornas krets eller det svallande havet eller himlens ljusbärare var gudar och världens styresmän. Om de har hållit dessa ting för gudar därför att de tjusats av deras skönhet, då bör de inse hur mycket förmer än tingen deras härskare är. All skönhets upphov har ju skapat dem. Och om de drivits av förundran över tingens makt och kraft, bör de lära sig av dem hur mycket mäktigare deras skapare är. Ty ur storheten och skönheten hos det skapade träder bilden av dess upphovsman fram för tanken. Ändå förtjänar dessa människor inte att klandras så strängt; det är kanske så att de söker Gud och gärna vill finna honom, fastän de går vilse under sina ansträngningar. De lever bland hans verk och utforskar dem, och de förleds av den yttre anblicken, eftersom det de ser är så vackert. Men urskuldas helt kan de inte — om de förmådde skaffa sig så stora kunskaper att de kunde ana sig till evigheten, varför har de då inte redan funnit tingens härskare?
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:2–5 (R. 2a)

R.
Himlarna förkunnar Guds ära.

Himlarna förkunnar Guds ära,
och fästet vittnar om hans händers verk.
Den ena dagen talar därom till den andra,
den ena natten kungör det för den andra,
det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hörs. R.

De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar. R.

Halleluja
Jfr Luk 21:28

Räta på er, lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig.

Evangelium
Luk 17:26–37
(Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.
Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem, och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv skall mista det, men den som mister det skall rädda det. Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.« De frågade honom: »Var blir det, herre?« Han svarade: »Där liket ligger, där samlas gamarna.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 32 veckan 'under året'
Margareta av Skottland, Gertrud av Helfta jungfru
2019-11-16

Första läsningen
Vish 18:14–16; 19:6–9
(En framkomlig väg höjde sig ur Röda havet)


Läsning ur Vishetens bok.
När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvvägs i sitt snabba lopp, svingade sig ditt allsmäktiga ord från kungatronen i himlen ned till det land som skulle förödas, en hotfull krigare med din obönhörliga befallnings skarpa svärd. Där han stannade spred han död överallt, han stod på jorden och nådde ända till himlen.
Hela skapelsens väsen omformades än en gång från grunden i lydnad för dina befallningar, för att dina tjänare skulle bevaras oskadda. Man fick se hur ett moln täckte lägret och hur torr mark steg upp där det nyss var vatten; en framkomlig väg höjde sig ur Röda havet, en grönskande slätt ur det vilda vågsvallet. Där gick de fram, hela det folk som beskyddades av din hand och som hade fått se så märkliga tecken. De var som hästar på bete, de skuttade som lamm, och de lovsjöng dig, Herre, sin räddare.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 105:2–3, 36–37, 42–43 (R. 5a)

R.
Tänk på de underbara gärningar Herren har gjort.

Sjung och spela till Herrens ära,
förkunna alla hans under.
Var stolta över hans heliga namn,
må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. R.

Han slog allt förstfött i deras land,
förstlingen av deras kraft.
Så förde han ut sitt folk med silver och guld,
och i hans stammar fanns ingen som stapplade. R.

Han tänkte på sitt heliga ord
och på Abraham, sin tjänare.
Så förde han ut sitt folk med fröjd,
sina utvalda under jubel. R.

Halleluja
Jfr 2 Thess 2:14

Gud har kallat oss genom evangeliet,
för att vi skall vinna Jesu Kristi härlighet.

Evangelium
Luk 18:1–8
(Gud skall låta sina utvalda få sin rätt
när de ropar till honom)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: »I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’ » Och Herren sade: »Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

33 söndagen 'under året'
2019-11-17

Första läsningen
Mal 4:l-2a
(För er skall rättfärdighetens sol gå upp)


Läsning ur profeten Malakis bok.
Så säger Herren: Dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som handlar orätt bli till halm, och dagen som kommer skall förbränna dem, säger Herren Sebaot. Varken rot eller gren blir kvar. Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (665)
Ps 98

R.
Herren kommer för att döma folken.

Prisa Herren med hárpa, *
med harpa och med lóvsång.
Höj jubel med trumpeter och basúner *
inför Herren, kónungen. R.

Må havet brusa med allt vad det rymmer, *
jordens krets och de som bór på den.
Må strömmarna klappa i händerna, †
må bergen jubla med varandra inför Hérren, *
ty han kommer för att döma jórden.
Han skall döma jordens krets med rättfärdighet, *
med rättvisa skall han döma fólken. R.

Andra läsningen
2 Thess 3:7-12
(Den som inte vill arbeta får inte heller äta)


Läsning ur Paulus andra brev till thessalonikerna.
Ni vet själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er och åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Luk 21:28

Räta på er, lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig.

Evangelium
Luk 21:5-19
(Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sade Jesus: »Allt detta som ni ser — det skall komma en tid då det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner.« Då frågade de honom: »Mästare, när sker detta och vad blir tecknet på att det börjar?« Han svarade: »Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet.« Och han sade till dem: »Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.
Men innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte skall förbereda några försvarstal, ty jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------