15 söndagen 'under året'
2019-07-14

Första läsningen
5 Mos 30:10-14
(Lagens ord är mycket nära dig, därför kan du följa den)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose sade till folket: »Lyssna till Herren, din Gud, och följ hans bud och stadgar, allt som har skrivits ner i denna lagbok, och vänd tillbaka till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ. Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (648)
Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37

R.
Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.

Jag kommer med min bön till díg. *
Herre, låt nådens stund vara ínne.
Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet, *
svara mig i din frälsande trófasthet.
Svara mig, Herre, i din nåd och gódhet, *
vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. R.

Mig som är betryckt och plågad, *
mig skall du, o Gud, hjälpa och beskydda.
Jag vill lova Guds namn med sång *
och med tacksägelse upphöja hónom. R.

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig, *
ni som söker Gud, era hjärtan skall léva.
Ty Herren lyssnar till de fáttiga *
och föraktar inte sina fångna. R.

Ty Gud skall rädda Síon,
Judas städer skall han bygga úpp. *
Hans tjänare skall bo i dem och äga lándet,
deras barn skall få de i `arv *
och de som älskar hans namn skall bo där. R.

Andra läsningen
Kol 1:15-20
(Allt är skapat genom Kristus och till Kristus)


Läsning Paulus brev till kolosserna.
Kristus Jesus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Alla dina ord är ande och liv, du har det eviga livets ord.

Evangelium
Luk 10:25-37
(Liknelsen om den barmhärtige samariern)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« Han svarade: »Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.« Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?« På den frågan svarade Jesus:
»En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?« Han svarade: »Den som visade honom barmhärtighet.« Då sade Jesus: »Gå du och gör som han!«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Bonaventura biskop och kyrkolärare
Bonaventura biskop och kyrkolärare
2019-07-15

Första läsningen
2 Mos 1:8–14, 22
(Vi måste se till att Israels barn inte förökar sig mer)


Läsning ur andra Moseboken.
En ny kung framträdde över Egypten, en som inte visste av Josef. Och denne sade till sitt folk: »Se, Israels barns folk är oss för stort och mäktigt. Nåväl, låt oss då gå klokt till väga med dem. Eljest kunde de föröka sig ännu mer. Och om ett krig kom på, kunde de förena sig med våra fiender och börja krig mot oss och sedan dra bort ur landet.« Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem med slavarbeten. Och de måste bygga åt farao förrådsstäder, Pitom och Raamses. Men ju mer man förtryckte dem, dess mer förökade de sig, och dess mer utbredde de sig, så att man började gruva sig för Israels barn. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag, som de lät dem utföra. Då befallde farao allt sitt folk och sade: »Alla nyfödda gossebarn skall ni kasta i Nilfloden, men alla flickebarn må ni låta leva.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 124:1–8 (R. 8a)

R.
Vår hjälp är i Herrens namn.

Om inte Herren varit med oss
– så må Israel säga –
om inte Herren varit med oss,
när människorna gick till angrepp,
då hade de slukat oss levande,
när de kom emot oss i rasande vrede. R.

Då hade vattnen dränkt oss,
den strida strömmen gått över oss,
ja, då hade vi gått under
i de väldiga vattnen.
Lovad vare Herren
som inte gav oss till rov åt deras tänder! R.

Vi kom undan som en fågel ur jägarens snara:
snaran gick sönder, och vi kom undan.
Vår hjälp är i Herrens namn,
hans som har skapat himmel och jord. R.

Halleluja
Matt 5:10

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem hör himmelriket till.

Evangelium
Matt 10:34 – 11:1
(Jag har inte kommit med fred utan med svärd)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.
Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön. Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små, därför att det är en lärjunge — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.«
När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar, gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna där omkring.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel
2019-07-16

Första läsningen
2 Mos 2:1–15a
(Han fick namnet Mose, och när han blev stor
begav han sig till sina bröder)


Läsning ur andra Moseboken.
Det fanns en man av Levis släkt som tog till hustru Levis dotter. Och hustrun blev havande och födde en son. Och hon såg att det var ett vackert barn och dolde honom i tre månader. Men när hon inte längre kunde dölja honom, tog hon en kista av rör, beströk den med jordbeck och tjära och lade barnet i den och satte den så i vassen vid stranden av Nilfloden. Och hans syster ställde sig ett stycke därifrån, för att se hur det skulle gå med honom.
Och faraos dotter kom ned till floden för att bada, och hennes tärnor gick utmed floden. När hon nu fick se kistan i vassen, sände hon sin tjänarinna dit och lät hämta den till sig. Och när hon öppnade den, fick hon se barnet och såg att det var en gosse, och han grät. Då tyckte hon synd om honom och sade: »Detta är ett av de hebreiska barnen.«
Men hans syster frågade faraos dotter: »Vill du att jag skall gå och kalla hit till dig en hebreisk amma som kan amma upp barnet åt dig?« Faraos dotter svarade henne: »Ja, gå.« Då gick flickan och kallade dit barnets moder. Och faraos dotter sade till henne: »Ta detta barn med dig, och amma upp det åt mig, så vill jag ge dig lön för det.« Och kvinnan tog barnet och ammade upp det. När sedan gossen hade växt upp, förde hon honom till faraos dotter, och denna tog honom som sin son och gav honom namnet Mose, »ty«, sade hon, »ur vattnet har jag dragit upp honom«.
På den tiden hände sig att Mose, sedan han hade blivit stor, gick ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Och han fick se att en egyptisk man slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla sidor, och när han såg att ingen annan människa fanns där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. Dagen därefter gick han åter ut och fick då se två hebreiska män träta med varandra. Då sade han till den som gjorde orätt: »Skall du slå din landsman?«
Han svarade: »Vem har satt dig till hövding och domare över oss? Vill du dräpa mig, såsom du dräpte egyptiern?« Då blev Mose förskräckt och tänkte: »Så har då saken blivit känd.« Farao fick också höra om denna sak och ville dräpa Mose. Men Mose flydde bort undan farao. Och han stannade i Midjans land.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 69:3, 14, 30–31, 33–34 (R. jfr 33)

R.
Ni fattiga, sök Gud och era hjärtan skall leva.

Jag har sjunkit ner i dy,
där ingen botten finns,
jag har kommit i djupa vatten,
floden sveper över mig. R.

Men jag kommer med min bön till dig.
Herre, låt nådens stund vara inne!
Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet,
svara mig i din frälsande trofasthet. R.

Men mig som är betryckt och plågad,
mig skall du, o Gud, hjälpa och beskydda.
Jag vill lova Guds namn med sång
och med tacksägelse upphöja honom. R.

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig,
ni som söker Gud, era hjärtan skall leva.
Ty Herren lyssnar till de fattiga
och föraktar inte sina fångna. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Matt 11:20–24
(För Tyros och Sidon
skal det bli lindrigare på domens dag än för er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden började Jesus anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig: »Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag. Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 15 veckan 'under året'
2019-07-17

Första läsningen
2 Mos 3:1–6, 9–12
(Herren uppenbarade sig i den brinnande busken)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden, och att busken ändå inte blev förtärd. Då tänkte Mose: »Jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.«
När då Herren såg att han gick bort för att se, ropade Gud till honom ur busken och sade: »Mose! Mose!« Han svarade: »Här är jag.« Då sade han: »Träd inte hit. Dra dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark.« Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.« Då dolde Mose sitt ansikte, ty han fruktade för att se på Gud.
Och Herren sade: »Eftersom Israels barns rop har kommit till mig, och jag dessutom har sett hur egyptierna förtrycker dem, därför må du nu gå iväg. Jag vill sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten.«
Men Mose sade till Gud: »Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?« Han svarade: »Jag vill vara med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 103:1–4, 6–7 (R. 8a)

R.
Nådig och barmhärtig är Herren.

Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort. R.

Han förlåter dig alla dina missgärningar
och helar alla dina brister,
han räddar ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R.

Herren gör rättfärdighetens verk
och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han visade Mose sina vägar,
Israels barn sina gärningar. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Matt 11:25–27
(Du har dolt detta för de lärda
och uppenbarat det för dem som är som barn)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 15 veckan 'under året'
2019-07-18

Första läsningen
2 Mos 3:13–20
(Jag är den jag är. "Jag är" har sänt mig till er)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose hörde Herrens röst komma från den brinnande busken, och han sade till Gud: »När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: ’Era fäders Gud har sänt mig till er’, och de frågar mig: ’Vad är hans namn?’, vad skall jag då svara dem?«
Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.« Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: ’Jag är’ har sänt mig till er.« Och Gud sade ytterligare till Mose: »Så skall du säga till Israels barn: Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn i evighet, och så skall man nämna mig från släkte till släkte. Gå nu iväg och församla de äldste i Israel, och säg till dem: Herren, era fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för mig, och han har sagt: ’Jag har sett till er och har sett det som händer med er i Egypten. Därför är nu mitt ord: jag vill föra er bort från betrycket i Egypten upp till kananéernas, hetiternas, amoréernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land, ett land som flyter av mjölk och honung.
Och de skall lyssna till dina ord. Och du skall tillsammans med de äldste i Israel gå till kungen i Egypten, och ni skall säga till honom: ’Herren, hebréernas Gud, har visat sig för oss. Så låt oss nu gå tre dagsresor in i öknen och offra åt Herren, vår Gud.’ Dock vet jag att kungen i Egypten inte skall tillåta er att gå, inte ens när han får känna min starka hand. Men jag skall räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under, som jag vill göra där. Sedan skall han släppa er.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 105:1, 5, 8–9, 24–27 (R. 8a)

R.
Herren tänker evigt på sitt förbund.

Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken.
Tänk på de underbara gärningar han gjort,
på hans under och hans domar. R.

Han tänker evigt på sitt förbund,
intill tusen släkten på det han har stadgat,
på det förbund han slöt med Abraham
och på sin ed till Isak. R.

Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt
och mäktigare än dess förtryckare.
Då uppfylldes de av hat mot hans folk,
och de förslavade hans tjänare. R.

Han sände Mose, sin tjänare,
och Aron, som han hade utvalt.
De gjorde hans tecken ibland dem
och under i Hams land. R.

Halleluja
Matt 11:28

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila, säger Herren.

Evangelium
Matt 11:28–30
(Jag har ett milt och ödmjukt hjärta)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus: »Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

fredag i 15 veckan 'under året'
Apollinaris biskop och martyr
2019-07-19

Första läsningen
2 Mos 11:10 – 12:14
(Ni skall slakta ett lamm
och när jag ser blodet skall jag gå förbi er)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose och Aron gjorde många under inför farao. Men Herren förstockade faraos hjärta, så att han inte släppte Israels barn ut ur sitt land.
Och Herren talade till Mose och Aron i Egyptens land och sade: »Denna månad skall hos er vara den främsta månaden, den skall hos er vara den första av årets månader. Tala till Israels hela menighet och säg: På tionde dagen i denna månad skall var husfader ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm. Men om hushållet är för litet till ett lamm, så skall husfadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans, efter personernas antal. För varje lamm skall ni beräkna ett visst antal, i mån av vad var och en äter. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön skall ni välja ut. Av fåren eller av getterna skall ni ta det. Och ni skall förvara det intill fjortonde dagen i denna månad. Då skall man — Israels hela församlade menighet — slakta det vid aftontiden. Och man skall ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. Och man skall äta köttet samma natt. Det skall vara stekt på eld, och man skall äta det med osyrat bröd tillsammans med bittra örter. Ni skall inte äta något av det rått eller kokt i vatten, utan det skall vara stekt på eld, med huvud, fötter och innanmäte. Och ni skall inte lämna något av det kvar till morgonen. Skulle något av det bli kvar till morgonen, skall ni bränna upp det i eld. Och ni skall äta det så: Ni skall vara omgjordade kring era höfter, ha era skor på fötterna och era stavar i händerna. Och ni skall äta det med hast. Detta är Herrens påsk.
Ty jag skall på den natten gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egyptens land, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är Herren. Och blodet skall vara ett tecken, er till räddning, på de hus i vilka ni är. Ty när jag ser blodet, skall jag gå förbi er. Och ingen hemsökelse skall drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land. Och ni skall ha denna dag till en minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stiftelse skall ni fira den, släkte efter släkte.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 116:12–13, 15–16bc, 17–18 (R. 13)

R.
Jag vill taga frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn


Hur skall jag löna Herren
alla hans välgärningar mot mig?
Jag vill taga frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn. R.

Dyrt aktad i Herrens ögon
är hans frommas död.
Jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka,
du har lossat mina band. R.

Dig vill jag offra lovets offer,
jag vill åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften,
ja, inför hela hans folk. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Matt 12:1–8
(Människosonen är herre över sabbaten)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta. Fariseerna såg det och sade till honom: »Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten.« Han svarade: »Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus, och de åt upp skådebröden, som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? Men jag säger er: här finns det som är större än templet. Om ni förstod vad som menas med Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. Ty Människosonen är herre över sabbaten.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Thorlak biskop Islands skyddspatron
Thorlak biskop Islands skyddspatron
2019-07-20

Första läsningen
2 Mos 12:37–42
(Det var natt när Herren förde dem ut ur Egyptens lan)


Läsning ur andra Moseboken.
Israels barn bröt upp och drog från Rameses till Suckot, omkring 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. En hop folk av allehanda slag drog också iväg tillsammans med dem, dessutom får och fäkreatur, boskap i stor mängd. Och av degen som de hade fört med sig ur Egypten bakade de osyrade kakor, ty den hade inte blivit syrad. De hade ju drivits ut ur Egypten utan att få dröja. Inte heller hade de kunnat tillaga någon reskost åt sig.
Men den tid Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. Just på den dag då de 430 åren var till ända drog alla Herrens härskaror ut ur Egyptens land. En Herrens vaknatt var detta, när han skulle föra dem ut ur Egyptens land. Denna samma natt är Herrens, en högtidsvaka för alla Israels barn, släkte efter släkte.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 136:1, 23–24, 10–15


Tacka Herren, ty han är god,
R. evigt varar hans nåd.

Han tänkte på oss i vår förnedring,
R. evigt varar hans nåd.

Han ryckte oss ur våra fienders grepp,
R. evigt varar hans nåd.

Han slog de förstfödda i Egypten,
R. evigt varar hans nåd,

och förde Israel ut därifrån,
R. evigt varar hans nåd,

med sin starka hand, sin mäktiga arm,
R. evigt varar hans nåd.

Röda havet klöv han mitt itu,
R. evigt varar hans nåd,

och lät Israel gå rakt igenom,
R. evigt varar hans nåd.

och vräkte farao och hans här i Röda havet,
R. evigt varar hans nåd.

Halleluja
Jfr 2 Kor 5:19

Gud var i Kristus
och försonade hela världen med sig själv,
och han har anförtrott oss försoningens ord.

Evangelium
Matt 12:14–21
(Jesus förbjöd dem strängt att avslöja vem han var)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden överlade fariseerna om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken. Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gatorna. Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykande veken, utan han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

16 söndagen 'under året'
2019-07-21

Första läsningen
1 Mos 18:1-10a
(Herrens besök hos Abraham i Mamres terebintlund)


Läsning ur första Moseboken.
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. »Herre«, sade han, »visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter — nu när ni ändå har kommit vägen förbi.« De svarade: »Ja, gör det!« Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: »Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd.« Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt.
Sedan frågade de honom: »Var är Sara, din hustru?« Abraham svarade: »Inne i tältet.« Då sade han: »Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då skall din hustru Sara ha en son.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (614)
Ps 15:2-4b, 5

R.
Herre, vem får vara i din boning?

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta *
och talar sanning av hjärtat.
Den som inte bär förtal på sin túnga, †
den som inte gör sin broder något ónt *
och inte drar smälek över sin nästa. R.

Den som föraktar den förkástlige *
men ärar dem som fruktar Hérren.
Den som inte ger lån mot ränta *
och inte tar mutor för att fälla den óskyldige. R.

Andra läsningen
Kol 1:24-28
(Den uppenbarade hemligheten)


Läsning Paulus brev till kolosserna.
Jag gläder mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Saliga de som hör ordet och tar vara på det
och genom uthållighet bär frukt.

Evangelium
Luk 10:38-42
(Jesus hos Marta och Maria)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------