Heliga Trefaldighets dag
2024-05-26

Första läsningen
5 Mos 4:32-34, 39-40
(Herren är Gud, det finns ingen annan)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose talade till folket och sade: »Utforska hur det var i gamla tider, innan du fanns, alltsedan den dag då Gud skapade människorna på jorden, och fråga från himlavalvets ena ände till den andra om något så stort som detta har skett eller om någon har hört talas om något liknande. Har något folk hört Guds röst ur elden, så som du har gjort, och ändå förblivit vid liv? Eller har någon annan gud ens försökt hämta ett folk ur ett annat folks våld, med prövningar och tecken, under och krig, med stark hand och lyftad arm och med skräckinjagande stordåd, så som Herren, er Gud, gjorde med er i Egypten, inför dina ögon? Därför skall du i dag inse och besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan. Om du följer hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, går det väl för dig och dina efterkommande och du får leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för alltid.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (630)
Ps 33:4-6, 9, 18-20, 22

R.
Saligt det folk
som Gud har valt till sin egendom.


Herrens ord är rätt, *
och allt vad han gör är gjort i trófasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt, *
jorden är full av Herrens nåd. R.

Himlen är gjord genom Herrens órd *
och all dess här genom anden från hans mún.
Ty han sade, och det blev tíll, *
han befallde, och det stód där. R.

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden *
och behålla dem vid liv i húngertid. R.

Vår själ väntar efter Hérren, *
han är vår hjälp och vår sköld.
Må din nåd, Herre, vara över óss, *
såsom vi hoppas på díg. R.

Andra läsningen
Rom 8:14-17
(Anden från Sonen ropar: Abba! Fader!)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: «Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
som var och som är och som skall komma.

Evangelium
Matt 28:16-20
(I Faderns och Sonens och den helige Andes namn)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden begav sig de elva lärjungarna till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts allmakt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

måndag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop
2024-05-27

Första läsningen
1 Pet 1:3–9
(Ni har inte sett honom men älskar honom ändå)


Läsning ur Petrus första brev.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.
Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro — och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld — skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 111:1–2, 5–6, 9, 10c (R. 5b)

R.
Herren tänker evigt på sitt förbund.

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta
i församlingen, mitt ibland de trogna.
Stora är Herrens gärningar,
de begrundas av alla som har sin glädje i dem. R.

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn,
han tänker för evigt på sitt förbund.
Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk,
när han gav dem hedningarnas arvedel. R.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt,
hans namn är heligt och fruktansvärt.
Hans lov förblir i all evighet. R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 8:9

Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

Evangelium
Mark 10:17–27
(Sälj allt du har och följ mig)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sprang en man fram och föll på knä för Jesus och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

tisdag i 8 veckan 'under året'
2024-05-28

Första läsningen
1 Pet 1:10–16
(Lev ett alltigenom heligt liv)


Läsning ur Petrus första brev.
Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.
Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Var heliga, ty jag är helig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 98:1–4 (R. 2a)

R.
Herren har låtit sin frälsning bli känd.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand
och med sin heliga arm. R.

Herren har låtit sin frälsning bli känd,
han har uppenbarat sin rättfärdighet
för hedningarnas ögon.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet
mot Israels hus. R.

Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.
Höj jubel till Herren, alla länder,
brist ut i glädjerop och lovsjung. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Mark 10:28–31
(Ni skall få hundrafalt igen mitt under förföljelser,
och sedan evigt liv i den kommande världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

onsdag i 8 veckan 'under året'

2024-05-29

Första läsningen
1 Pet 1:18–25
(Ni friköptes med Kristi dyrbara blod)


Läsning ur Petrus första brev.
Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord, ty: Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av. Men Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 147:12–15, 19–20 (R. 12a)

R.
Jerusalem, prisa Herren.

Jerusalem, prisa Herren,
Sion, lova din Gud.
Han har gjort bommarna för dina portar fasta,
han har välsignat dina söner. R.

Han skaffar dina gränser fred,
han mättar dig med bästa vete.
Han sänder ut sitt ord över jorden,
hans befallning skyndar iväg med hast. R.

Han har förkunnat för Jakob sitt ord,
för Israel sina stadgar och bud.
Så har han inte gjort för något främmande folk,
och hans bud, dem känner de inte. R.

Halleluja
Jfr Mark 10:45

Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Mark 10:32–45
(Vi går nu upp till Jerusalem
där Människosonen skall utlämnas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden var Jesus och hans lärjungarna på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: »Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.«
Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: »Mästare, vi vill be dig om en sak.« — »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta, blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

torsdag i 8 veckan 'under året'
2024-05-30

Första läsningen
1 Pet 2:2–5, 9–12
(Ni är Guds eget folk som skall förkunna hans storverk)


Läsning ur Petrus första brev.
Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet.
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.
Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 100:2–5 (R. 2c)

R.
Kom inför Herrens ansikte med fröjderop.

Höj jubel till Herren, alla länder,
tjäna Herren med glädje,
kom inför hans ansikte med fröjderop. R.

Förnim att Herren är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva,
till sitt folk och till får i sin hjord. R.

Gå in i hans portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lov,
tacka honom, lova hans namn. R.

Ty Herren är god,
evigt varar hans nåd
och hans trofasthet från släkte till släkte. R.

Halleluja
Joh 8:12

Jag är världens ljus, säger Herren.
Den som följer mig skall ha livets ljus.

Evangelium
Mark 10:46–52
(Rabbouni, gör så att jag kan se igen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden, satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började han ropa: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!« Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: »Davids son, förbarma dig över mig!« Jesus stannade och sade: »Kalla hit honom.« De gjorde det och sade till den blinde: »Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.« Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: »Vad vill du att jag skall göra för dig?« Den blinde sade: »Rabbouni, gör så att jag kan se igen.« Jesus sade: »Gå, din tro har hjälpt dig.« Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Jungfru Marias besök
2024-05-31

Första läsningen
Sef 3:14–18
(Herren, som bor i dig, är Israels konung)


Läsning ur profeten Sefanjas bok.
Jubla, du dotter Sion,
höj glädjerop, du Israel.
Var glad och fröjda dig av allt hjärta,
du dotter Jerusalem.
Herren har tagit bort straffdomarna från dig,
han har röjt din fiende ur vägen.
Herren, som bor i dig, är Israels konung,
du behöver ej mer frukta något ont.
På den tiden skall det sägas till Jerusalem:
»Frukta inte, Sion, låt ej modet falla.
Herren, din Gud, bor i dig,
en hjälte som kan frälsa.
Han gläder sig över dig med lust,
han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.«
Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna,
dem skall jag då församla,
dem som levde skilda från dig,
du som själv bar förödmjukelsens börda.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6 (R. 6b)

R.
Israels Helige är stor bland er.

Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång,
och han blev mig till frälsning. R.

Ni skall ösa vatten med fröjd
ur frälsningens källor.
Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken,
förkunna att hans namn är högt. R.

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting.
Må detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helige är stor bland er. R.

Halleluja
Jfr Luk 1:45

Salig är du, jungfru Maria, du som trodde,
ty det som Herren har låtit säga dig skall ske.

Evangelium
Luk 1:39–56
(Hur kan det hända mig,
att min herres mor kommer till mig?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.« Då sade Maria:
»Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.«
Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

lördag i 8 veckan 'under året'
Justinus martyr
2024-06-01

Första läsningen
Jud v. 17, 20b–25
(Gud kan ställa er inför sin härlighet,
fläckfria och jublande)


Läsning ur Judas brev.
Ni, mina kära, skall komma ihåg vad som förutsades av vår herre Jesu Kristi apostlar. Ni skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. Somliga, sådana som tvivlar, skall ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder.
Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 63:2–6 (R. 2b)

R.
Min själ törstar efter dig Herre, min Gud.

Gud, du är min Gud,
i gryningen söker jag dig.
Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
i ett torrt land som försmäktar utan vatten. R.

Så skådar jag nu efter dig i templet,
för att få se din makt och din ära.
Ty din nåd är bättre än liv,
mina läppar skall prisa dig. R.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever,
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.
Min själ blir mättad som av märg och fett,
och med jublande läppar lovsjunger min mun. R.

Halleluja
Jfr Kol 3:16a, 17c

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och tacka Gud fadern genom honom.

Evangelium
Mark 11:27–33
(Vad har du för fullmakt att göra detta?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar tillbaka till Jerusalem, och när han gick omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har en fråga till er. Svara på den, så skall jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? Svara mig!« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara: Från människor?« Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade varit en profet. Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------

Kristi Kropps och Blods högtid
2024-06-02

Första läsningen
2 Mos 24:3-8
(Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er)


Läsning ur andra Moseboken.
Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar. Alla svarade med en mun: »Allt vad Herren har sagt vill vi göra.« Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.« Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (675)
Ps 116:12-13,15-18

R.
Jag vill lyfta frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn.


Hur skall jag löna Hérren *
alla hans välgärningar mot míg?
Jag vill lyfta frälsningens bägare *
och åkalla Herrens námn. R.

Dyrbar i Herrens ögon *
är hans heligas död.
O Herre, jag är ju din tjänare, †
jag är din tjänare, din tjänarinnas són, *
du har lossat mina bánd. R.

Åt dig vill jag offra lovets óffer, *
jag vill åkalla Herrens námn.
Jag vill infria mina löften åt Hérren *
inför hela hans fólk. R.

Andra läsningen
Heb 9:11-15
(Kristus har framburit sig själv som ett felfritt offer ät Gud)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus har trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.
Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är det levande brödet, som har kommit ner frän himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Mark 14:12-16, 22-26
(Detta är min kropp, detta är mitt blod)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: »Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?« Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: »Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.« Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.
Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: »Ta detta, det är min kropp.« Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: »Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.« När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
Så lyder Herrens evangelium.

--------------------------------------------------