PDF fil

Den 17 februari 2019, söndag
6 söndagen 'under året'

De sju grundarna av servitorden - firas ej

Inledning:

'Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren' säger profeten Jeremia i dagens första läsning. Eukaristin, vår tros stora mysterium, påminner oss om, att det finns saker som är oförgängliga och eviga. Låt vårt deltagande i varje Eukaristi befästa vår tro på att i detta heliga mysterium möter vi Herren själv, som har dött och uppstått för oss, och vårt hopp om, att vi en dag skall förenas med honom i evigheten.

Låt oss bekänna inför Gud våra synder, så att vi värdigt skall kunna delta i denna heliga Eukaristi.

HERRE - du utgav ditt liv för oss på korsets trä, för att vi skulle kunna vinna evigt liv. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du är den förste som har uppstått från de döda och nu sitter du på Faderns högra sida. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer igen för att döma oss efter vår trohet mot ditt ord. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, du som vill komma till dem som har ett redligt och uppriktigt hjärta, gör oss genom nåden sådana att du kan bo i oss. Genom din Son...

Läsningar: Jer 17:5-8, Ps 1, 1 Kor 15:12,16-20, Luk 6:17-18a,20-26

Första läsningen
Jer 17:5-8
(Välsignad den som sätter sin lit till Herren)


Läsning ur profeten Jeremias bok.
Så säger Herren: Förbannad den man
som sätter sin lit till människor,
som stöder sig på mänsklig kraft
och vänder sig bort från Herren.
Han blir som en buske i ödemarken
och får aldrig se det goda komma.
Han skall leva i förbrända trakter,
på saltjord där ingen kan bo.
Välsignad den man
som sätter sin lit till Herren,
som litar helt till Herren.
Han blir som ett träd
planterat nära vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Det har inget att frukta av hettan,
bladen är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år,
upphör inte att bära frukt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (611)
Ps 1:1-4, 6

R.
Salig den som litar på Herren.

Salig den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg *
eller sitter där hädare sítter,
utan har sin lust i Herrens lág *
och läser hans lag både dag och nátt. R.

Han är som ett träd,
planterat vid váttenbäckar, *
som bär frukt i sin tíd
och vars löv inte víssnar: *
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Inte så med de gúdlösa: *
de är som agnar som vinden för bórt.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg, *
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

Andra läsningen
1 Kor 15:12, 16-20
(Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös)


Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest öm- kansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Gläd er och dansa av fröjd,
ty er lön blir stor i himlen.

Evangelium
Luk 6:17-18a, 20-26
(Saliga ni som är fattiga)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gick Jesus ner från berget tillsammans med de tolv och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade.
Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:
"Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.
Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta.
Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta.
Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna.
Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje.
Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra.
Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta.
Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna."
Så lyder Herrens evangelium.P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2004
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2007
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2010

Förböner:

Vi är Guds barn som ber om den nåd som vi behöver. Vi kan inte göra någonting utan Herren och därför ber vi honom.

1. För alla människor på jorden, att de olika vägar på vilka de vandrar genom livet, alltid må leda dem till Gud, som ger sig till känna i tidens tecken, samvetets röst och i sitt heliga ord, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att deras tjänande ödmjukt förebådar Guds makt och vishet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För dem som är tyngda av synder eller fastnat i drogberoende, att de genom sina medmänniskors omtanke återvänder till Gud, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som drabbats av olika katastrofer i Afrika och Asien, som hungersnöd och olika slags naturkatastrofer, möter välvillig hjälp från kristna i i-länderna, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss som samlats här kring evangeliets ord i den heliga Mässan, att vi i detta möte med Herren får ny kraft att vara trogna mot Guds bud, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, du har gett oss dina bud. Öppna våra ögon, så att de vägar som vi väljer, alltid leder till dig. Hör bönerna från oss dina barn, som samlats här. Genom Kristus, vår Herre. Amen.