Breviar - Kyrkans dagliga bön

Vesper
Den 21 oktober 2020, onsdag
onsdag i 29 veckan 'under året'


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Släckt är dagens ljusa flamma,
själen i sin stilla kammar
nu till bön bereder sig.

Fast vi bor i dödens dalar
lugnt och tillitsfullt den talar,
livets Härskare, med dig.

Mörkret vänder nu tillbaka.
Låt ditt fadersöga vaka,
att vår vila bliver god.

Tänk i nåd på dem som lider,
som med nöd och sjukdom strider:
giv på nytt dem tröst och mod.

Låt oss bära i vårt hjärta
lugn och tillit, trots all smärta,
till ditt underfulla råd.

Låt vårt sinnes oro svalkas,
att, när dagen åter nalkas,
helt det fylles av din nåd.

Gud Treenig vare ära.
Herre Jesus, kom oss nära,
du som slitit dödens band.

Bönens rökelse sig höjer,
djupt i stoftet vi oss böjer,
Fader, Son och helge And'. Amen.

Ant. 1 Herren är mitt ljus och min frälsning.

Psalm 27
Tillit i farans stund
Se, Guds tält står bland människorna (Upp 21:3)

I


Herren är mitt ljus och min frälsning, *
för vem skulle jag frukta?

Herren är mitt livs värn, *
för vem skulle jag rädas?

När de onda drar emot mig *
och vill förtära mig,

då stapplar de och faller, *
mina motståndare och fiender.

Om än en här lägrar sig mot mig, *
så fruktar ändå inte mitt hjärta,

om krig uppstår mot mig, *
så är jag dock trygg.

Ett har jag begärt av Herren, +
därefter traktar jag: *
att få bo i Herrens hus så länge jag lever,

för att skåda Herrens ljuvlighet *
och söka svar i hans tempel.

Ty han döljer mig i sin hydda *
på olyckans dag,

han beskyddar mig i sitt tält, *
han för mig upp på en klippa.

Nu kan jag lyfta mitt huvud *
över mina fiender runt omkring mig,

och jag vill offra med jubel i hans tält, *
jag vill sjunga och spela till Herrens ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren är mitt ljus och min frälsning.

Ant. 2 Ditt ansikte söker jag; dölj inte ditt ansikte för mig.
eller:
Herre, hör mitt rop; ditt ansikte söker jag.

II

Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar, *
var mig nådig och svara mig.

Mitt hjärta minns att du har sagt: ”Sök mitt ansikte.” *
Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag.

Dölj inte ditt ansikte, *
driv inte bort din tjänare i vrede,

du som har varit min hjälp, *
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare.

Nej, om än min fader och min moder överger mig, *
skall Herren beskydda mig.

Visa mig, Herre, din väg, *
och led mig på en jämn stig, undan mina förföljare.

Överlämna mig inte åt mina ovänners vilja, *
ty mot mig uppstår falska vittnen och män som andas våld.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda *
i de levandes land.

Hoppas på Herren, +
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, *
ja, hoppas på Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Ditt ansikte söker jag; dölj inte ditt ansikte för mig.
eller:
Herre, hör mitt rop; ditt ansikte söker jag.

Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Gud Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.

Han har befriat oss ur mörkrets välde *
och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade Son.

Genom honom har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra synder.

Han är den osynlige Gudens avbild, *
den förstfödde, född innan världens grund blev lagd.

I honom skapades allt i himlen och på jorden, +
både synligt och osynligt, *
troner och välden, härskare och makter.

Genom honom och till honom har allt blivit skapat, +
han är till före allting, *
och allting hålls samman i honom.

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.

Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
och genom hans blod på korset stifta fred

och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och allt i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Kort läsning
Jak 1:22,25


Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

Responsorium

Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.
Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.
Låt mig inte som syndarna förlora min själ.
+ Gud, var mig nådig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig.

Ant. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Förbön

Lovat vare Herrens namn i allt, ty han håller sin hand över oss och gör oss till får i sin hjord. Må vår bön stiga upp till honom.
R. Herre, visa oss din kärlek.

Herre, kom ihåg din kyrka
- bevara henne för det ondas makt, och fullkomna henne i kärleken.
Låt världens folk erkänna att du är den ende sanne Guden
- och att Jesus Kristus är din Son, som du har sänt oss.
Ge våra närmaste din frid och allt gott
- välsigna dem och skänk dem evigt liv.
Ge lättnad och tröst åt dem som tyngs av arbete och möda
- försvara de föraktades värdighet.
Öppna din barmhärtighets dörr för dem som i dag har avklätts sin jordiska kropp
- bered dem plats i ditt rike.

Fader vår...

Slutbön
Herre, hör våra böner och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, finner vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg