Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Den natten i Jerusalem,
när Jesu vänner samlas,
en hymn från sista måltiden
med stadens buller blandas.

Guds rena Lamm tar upp den psalm
som ljuder genom tiden,
förvissningen om segerns palm,
om vilan efter striden.

Från soluppgång till solnedgång,
i lusten och i nöden,
sjungs övergångens segersång
om födelse ur döden.

Vänd åter till din ro, min själ,
ur orons vita låga,
ty Herren har gjort allting väl
och delar själv din plåga.

Från tomhet, skuld och slaveri,
från själva dödens snara,
har Mänskosonen gjort dig fri,
för att du hans skall vara.

Hans smärtas och hans glädjes skri
vårt bröd och vin skall viga,
hans sång och hans eukaristi
ur Rikets våndor stiga.

Vi stämmer in i samma psalm
som sjunges inför tronen,
inför vår Gud och för vårt Lamm,
han som har angett tonen.

När vi med honom sjunger här,
då upphävs tidens lagar:
den dag vi ser i dag en är
av Mänskosonens dagar.


Ant. 1 Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: du är Präst för alltid.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Herren sade till min herre: *
Sätt dig på min högra sida,

till dess jag lagt dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. *
Härska mitt bland dina fiender!

Hos dig finns väldet *
den dag då makten blir din,

i helig strålglans har jag fött dig *
före morgonstjärnan, ur mitt sköte.

Herren har svurit en ed *
som han aldrig skall ångra:

Du är präst för evigt *
i Melkisedeks efterföljd.

Herren är på din högra sida, *
han skall krossa kungar på sin vredesdag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: du är Präst för alltid.

Ant. 2 Gud, som är rik på barmhärtighet, har gjort oss levande tillsammans med Kristus.

Psalm 111
Stora är Herrens gärningar
Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare (Upp 15:3)


Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta *
i församlingen, mitt ibland de trogna.

Stora är Herrens gärningar, *
de begrundas av alla som har sin glädje i dem.

Han handlar i majestät och härlighet, *
hans rättfärdighet består i evighet.

Han vill att man skall minnas hans under, *
nådig och barmhärtig är Herren.

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn, *
han tänker för evigt på sitt förbund.

Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk, *
när han gav dem hedningarnas arvedel.

Hans händers verk är trofasthet och rätt, *
oryggliga är alla hans ordningar.

De står fasta för alltid och för evigt, *
de fullbordas med trofasthet och rättvisa.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt, *
hans namn är heligt och fruktansvärt.

Herrens fruktan är vishetens begynnelse, +
ett gott förstånd får alla som handlar efter den. *
Hans lov förblir i all evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Gud, som är rik på barmhärtighet, har gjort oss levande tillsammans med Kristus.

Ant. 3 Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Gud Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.

Han har befriat oss ur mörkrets välde *
och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade Son.

Genom honom har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra synder.

Han är den osynlige Gudens avbild, *
den förstfödde, född innan världens grund blev lagd.

I honom skapades allt i himlen och på jorden, +
både synligt och osynligt, *
troner och välden, härskare och makter.

Genom honom och till honom har allt blivit skapat, +
han är till före allting, *
och allting hålls samman i honom.

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.

Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
och genom hans blod på korset stifta fred

och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och allt i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

Kort läsning
Heb 10:19-23


Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget - hans kropp - som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.

Responsorium

Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.
Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.
Vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.
Genom vår Herre Jesus Kristus.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.

Ant. Fader, jag ber för dem, eftersom de är dina. För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Fader, jag ber för dem, eftersom de är dina. För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Förbön

Låt oss genom Kristus utgjuta våra böner inför Gud, vår Fader, som styr allt med sin vilja och välsignar alla dem som sätter sitt hopp till honom:
R. Hör oss, när vi ropar till dig i tro.

Kristus, du är Faderns Ord,
- lägg de rätta orden i vår mun, när vi skall be.
Kristus, Överstepräst och livets Bröd,
- lät dina utvalda tjänare leva sitt prästämbetes gåva och i dig frambära sig själva som en offergåva
Kristus, härlighetens Herre, du som alltid vädjar för oss inför Fadern,
- gör oss trogna i vår bön, så att det aldrig fattas arbetare i din skörd.
Kristus, vår Herre, sänd av Fadern,
- låt alla finna livet och vägen till Guds rike i dig.
Kristus, du den levande Gudens Son, som med din död besegrat döden,
- låt våra avlidnas död bli den yttersta offergåvan som ger dem evig glädje i din härlighet.

Fader vår...

Slutbön
Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg