Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 23 januari 2019, onsdag
onsdag i 2 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, vår skapare, vars råd
gjort himlen till vårt fadershus,
som klädde dagarna i ljus
och gav åt natten sömnens nåd.

Vi slutar dagens verk med bön,
med bön vi går till nattens ro.
Låt oss i morgon i vårt bo
få sjunga lovsång, klar och skön.

Till dig går vakna själars gång,
dig lovar mänsklig stämmas röst,
dig kärlek ren i troget bröst,
dig hjärtedjupets tysta sang.

När dagens portar slutit sig,
låt tron i natten ljuset se.
Låt tron ej smaka mörkrets ve
men finna ljusets väg till dig.

O Fader, Son och Ande blid,
dig av allt hjärta beder vi,
att natt och dag du står oss bi
och frälsar oss för evig tid.

Gud Faderns lov vi sjunger här
för Sonens kärlek, Andens nåd.
Treenige, din makt, ditt råd
din kyrka pris och ära bär. Amen.

Ant. 1 Må Herren ge oss ett allt rikare hopp, genom sin Andes kraft.

Psalm 62
Friden i Gud
Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid (Rom 15:13)


Bara hos Gud finner min själ sin ro, *
från honom kommer min hjälp.

Ja, han är min klippa och min hjälp, *
min borg, jag skall inte vackla.

Hur länge vill ni rasa mot mig *
och samfällt störta fram mot mig,

som för att få en vägg att falla, *
en mur att störta in?

De tänker stöta ner mig från min höjd, *
de älskar lögn.

Med munnen välsignar de, *
men i sitt innersta förbannar de.

Bara i Gud må du ha din ro, min själ, *
ty från honom kommer mitt hopp.

Ja, han är min klippa och min hjälp, *
min borg, jag skall inte vackla.

Hos Gud är min frälsning och min ära, *
min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Förtrösta alltid på honom, du folk,
utgjut för honom era hjärtan. *
Gud är vår tillflykt.

En vindfläkt är människan, *
myndiga herrar idel tomhet.

I vågskålen är de för lätta, *
de väger mindre än en vindfläkt.

Förlita er inte på förtryck, *
sätt inte ert hopp till orätt vinning.

Om er rikedom växer, *
så fäst inte ert hjärta vid den.

En gång har Gud sagt det, *
ja, två gånger har jag hört det:

makten finns hos Gud, och hos dig, Herre, finns nåd, *
du lönar var och en efter hans gärningar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1 Må Herren ge oss ett allt rikare hopp, genom sin Andes kraft.

Ant. 2 Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Psalm 67
Alla folk skall tacka Gud
Ni skall veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen (jfr Apg 28:28)


Gud vare oss nådig och välsigne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,

så att man på jorden lär känna hans väg, *
bland alla hedningar hans frälsning.

Folken, o Gud, skall tacka dig, *
alla folk skall tacka dig.

Folkslagen skall glädja sig och jubla, +
ty du dömer folken rätt, *
och du leder folkslagen på jorden.

Folken, o Gud, skall tacka dig, *
alla folk skall tacka dig.

Jorden har givit sin gröda. *
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.

Må Gud välsigna oss *
och alla jordens ändar frukta honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Ant. 3 I honom skapades allt, och allting hålls samman i honom.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Gud Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.

Han har befriat oss ur mörkrets välde *
och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade Son.

Genom honom har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra synder.

Han är den osynlige Gudens avbild, *
den förstfödde, född innan världens grund blev lagd.

I honom skapades allt i himlen och på jorden, +
både synligt och osynligt, *
troner och välden, härskare och makter.

Genom honom och till honom har allt blivit skapat, +
han är till före allting, *
och allting hålls samman i honom.

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.

Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
och genom hans blod på korset stifta fred

och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och allt i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 I honom skapades allt, och allting hålls samman i honom.

Kort läsning
1 Pet 5:5b-7


Klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

Responsorium

Herre, bevara mig + som din ögonsten.
Herre, bevara mig + som din ögonsten.
Beskydda mig i dina vingars skugga
+ som din ögonsten.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, bevara mig + som din ögonsten.

Ant. Herre, gör mäktiga verk med din arm: skingra de övermodiga och upphöj de ringa.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herre, gör mäktiga verk med din arm: skingra de övermodiga och upphöj de ringa.

Förbön

Låt oss vända oss till Gud, vars glädje det är att göra gott mot sitt folk. Låt oss enträget be till honom:
R. Ge oss din nåd och din frid.

Evige Gud, för dig är tusen år som den dag som förgick i går
— lär oss att livet är som blomman som slår ut om morgonen och vissnar ner om aftonen.
Ge himmelrikets manna åt ditt folk
— och det levande vattnet, som släcker vår djupaste törst.
Ge tjänlig väderlek
— och välsigna markens gröda.
eller:
Bevara oss från allt ont
— och låt din välsignelse råda i våra hem.
Låt de döda leva i ditt ansiktes ljus
— och låt oss alla mättas med din härlighet.

Fader vår...

Slutbön
Herre, heligt är ditt namn, och din barmhärtighet varar från släkte till släkte. Ta emot våra böner, och låt oss för evigt prisa din storhet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg