Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Vesper
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Vänd bort din vrede, Gud, som straffet sänder,
vänd bort din vrede från bestörta länder!
Vänd bort din vrede, du som har i händer
livet och döden.

Böner så varma alla vi förenar:
Döm ej oss arma så som vi förtjänar!
Gud, dig förbarma! I din nåd allena
har vi vår räddning.

Bojor vi drager av den lott vi ärver,
lustar oss jagar, frestelser omvärver.
Gud, vi är svaga! Vill du oss fördärva
utan försköning?

För Jesu pina, för den törnekrona
han för de sina bar att dem förskona,
låt nåden skina! Oss i kärlek skona!
Var oss en fader!

Jesus allena hela kan det brutna,
med dig förena det från dig förskjutna,
genom det rena, från hans hjärta flutna
blodet och vattnet.

Låt oss ej falla, låt den förbön gälla
som för oss alla Jesus hördes fälla!
Dig vi åkallar, Gud, all godhets källa,
trefaldigt store! Amen.

eller: Till dig, vår konung... ⇓⇑

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Psalm 11
Herren, den rättfärdiges tillflykt
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6)


Jag har tagit min tillflykt till Herren. *
Hur kan ni då säga till mig: ”Fly som en fågel upp i bergen”?

Ty de gudlösa spänner bågen, +
de har lagt sin pil på strängen, *
för att i mörkret skjuta på de trogna.

När grundvalarna rivs upp, *
vad kan då den rättfärdige göra?”

Herren är i sitt heliga tempel, *
Herrens tron är i himlen.

Hans ögon skådar ner på världen, *
hans blickar prövar alla människor.

Herren prövar den rättfärdige *
men hatar den gudlöse och den som älskar våld.

Han skall låta eld och svavel regna över de gudlösa, *
glödande vind blir dem given.

Ty Herren är rättfärdig, +
rättfärdigheten älskar han, *
de trogna skall skåda hans ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Psalm 15
Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)


Herre, vem får bo i din hydda, *
vem får vara på ditt heliga berg?

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta *
och talar sanning av hjärtat.

Den som inte bär förtal på sin tunga, +
den som inte gör sin broder något ont *
och inte drar smälek över sin nästa.

Den som föraktar den förkastlige *
men ärar dem som fruktar Herren.

Den som aldrig bryter sin ed *
utan håller vad han lovat sin nästa.

Den som inte ger lån mot ränta *
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.

Den som handlar så *
skall aldrig någonsin vackla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, +
som i Kristus har välsignat oss *
med all andlig välsignelse i himlen,

han som, innan världens grund var lagd, har utvalt oss i honom *
till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har han i förväg bestämt *
– så var hans vilja och beslut –

att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus *
och förena oss med honom,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
som han har skänkt oss i den älskade.

Genom honom har vi friköpts, med hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd han låtit flöda över oss, *
med all vishet och insikt.

Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat om honom,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristu

Kort läsning
Rom 12:1-2


Jag ber er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Responsorium

Stor är friden + för dem som älskar din lag.
Stor är friden + för dem som älskar din lag.
Att hålla dina bud är den sanna glädjen
+ för dem som älskar din lag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Stor är friden + för dem som älskar din lag.

Ant. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Förbön

Herren Jesus Kristus har löst sitt folk från deras synder. Vi vill i ödmjukhet vända oss till honom:
R. Jesus, Davids son, förbarma dig över oss.

Tänk, Herre, på din heliga kyrka, din brud som du har helgat och renat genom dopets bad och livets ord
- gör henne ständigt ung på nytt och ge henne ökad skönhet genom boten.
Gode Mästare, visa de unga den väg som du har utstakat för var och en av dem
- så att de vandrar på den och det går dem väl.
Du som tog på dig allas svagheter, ingjut hopp i de sjuka och bota dem
- och gör oss villiga att lindra deras plågor.
Påminn oss om vår värdighet som döpta
- så att vi lever inte längre för oss själva utan för dig.
Ge de döda din frid och härlighet
- och låt oss en gång få tillsammans med dem vid din sida.

Fader vår...

Slutbön
Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg