Breviar - Tidebønnene

Invitatorium
31. mars 2020, tisdag
5 tirsdag i fasten

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Lytt til Herrens rost i dag, forherd ikke deres hjerter.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
31. mars 2020, tisdag
5 tirsdag i fasten

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Høyr milde Skapar, bøni vår,
for deg me stend i anger sår;
og beiske tåror på din fot
er vitne um at me gjer bot.

I all vår veikskap me oss ter
for deg som sjeledjupet ser,
me ropar på vår syndarveg:
Hjelp, Herre, og miskunna deg!

Så syndleg me mot deg fór fram.
A, kan du strjuka ut vår skam,
so sjeli atter syndefri
fær skina klårt til æra di!

Um tung vår lekam boti finn,
so styrk oss du i sjel og sinn,
og lat oss fram i dygder gå
til Himmerike me kann nå!

Trieinings Gud, du gjeve oss
som bera vil med deg din kross
og held vår lekam her i tukt,
at sjeli ber si ævefrukt.

eller: Eg ropar høgt or djupet.. ⇓⇑
eller: Å Kristus, rettferdssoli sjå! ⇓⇑
eller: Krist som lét dagsljoset daga... ⇓⇑
eller: Se, vi går opp til Jerusalem... ⇓⇑
Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Salme 24
Herren kommer til sitt tempel
Himmelens porter ble åpnet for Kristus da han ble løftet opp i sitt kjød (Ireneus).


Herrens er jorden og alt den bærer, *
jorderik og alle som bor der.

Han festet den over havet, *
den står fast over vannene.

"Hvem kan stige opp på Herrens fjell? *
Hvem kan stå i hans helligdom?"

"Den som har rent hjerte og skyldfrie hender, *
som ikke farer med svik og ikke sverger falsk.

Han mottar velsignelse fra Herren, *
rettferdighet fra Gud, sin frelser."

"Dette er den ætt som søker Herren, *
Jakob som søker ditt åsyn."

"Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den veldige, sterk i strid."

Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den Høyeste, han er herlighetens Konge."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige Konge.

Tobits sang (13,1-3b.7-8)
Gud straffer og frelser
Lovet väre Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har gjenfødt oss (1 Pet 1,3).


Velsignet være Gud, som lever evig, *
velsignet være hans kongedømme.

For han straffer og viser miskunn, *
han sender ned til dødsriket i jordens dypeste dyp

og fører opp fra fordervelsen, den store. *
Det finnes intet som kan flykte fra hans hånd.

Dere Israels sønner,
bekjenn ham for hedningenes øyne, *
for han har spredt dere blant dem,

der har han vist sin storhet. *
Opphøy ham for de levendes åsyn,

for han er vår Herre, han er vår Gud, *
han er vår Far, og han er Gud til evig tid.

Han vil straffe dere for deres ondskap, *
men så vil han atter ha miskunn med dere alle

og samle dere fra alle de folkeslag *
som han har spredt dere blant.

Dersom dere vender om til ham av hele deres hjerte
og hele deres sjel, *
og gjør det som er sant og rett i hans øyne,

da skal han vende seg til dere, *
lovsyng ham med høy røst!

Velsign rettferdighetens Herre, *
opphøy evighetens konge!

På min landflyktighets jord bekjenner jeg ham, *
for et syndig folk kunngjør jeg hans makt og storhet.

Syndere, vend om! *
Gjør det som er rett i hans øyne!

Hvem vet? Kanskje vil han da fatte godhet for dere *
og vise dere miskunn?

Jeg opphøyer min Gud, *
min sjel opphøyer himmelens konge
og jubler over hans storhet.

Måtte hans storverk være på alles lepper, *
alle synge hans pris i Jerusalem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige Konge.

Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Salme 33
Lovpris Herrens forsyn
Alt ble skapt ved ham (Joh 1,3).


Rettferdige, juble i Herren, *
opriktige av hjertet, syng hans pris.

Lov Herren med sitar, *
lovsyng ham til tistrenget harpe.

Syng en ny sang for Herren, *
spill for ham med frydesang.

For Herrens ord er sannhet, *
han er trofast i all sin gjerning.

Han elsker rett og rettferd, *
jorden er full av Herrens miskunn.

Himlene ble skapt ved hans ord, *
all deres hær ved hans ånde.

Han samler havets vann,  *
har vannenes dyp i sitt gjemme.

All jorden skjelve for Herren, *
frykt ham alt som lever.

For han taler og det skjer, *
han byder og det står der.

Herren omstøter gudløses råd, *
gjør deres tanker til skamme.

Herrens råd står fast for evig, *
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Salig det folk hvis Gud er Herren, *
det folk han har utvalgt til sin arv.

Herren skuer ned fra himmelen, *
han ser alle menneskebarn.

Fra sin høye bolig *
ser han ned på alle som bor på jorden,

han som har skapt deres hjerte, *
han som gir akt på deres verk.

En konges makt kan ikke frelse, *
helten berges ikke ved sin store kraft.

Hesten bringer ingen seier, *
redder ingen, selv med all sin styrke.

Herrens øye hviler på dem som frykter ham, *
som bier på hans miskunn,

for å fri deres sjel fra døden, *
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel venter med lengsel på Herren, *
han er vårt skjold og vårt verge.

Vårt hjerte fryder seg i ham,  *
hans hellige navn er vår tilflukt.

Herre, la din miskunn hvile over oss,  *
for vi setter vår lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Lesning
Sak 12,10-11a


Over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte. På den dagen skal sørgehøytiden være stor i Jerusalem.

Responsorium

Herren er min tilflukt, + han frir meg fra jegerens snare.
Herren er min tilflukt, + han frir meg fra jegerens snare.
Fra alt som vil skade meg.
+ Fra jegerens snare.
Ære være Faderen og Sonnen og den Hellige And.
Herren er min tilflukt, + han frir meg fra jegerens snare.

Ant. När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att jag är den jag är.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att jag är den jag är.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, han som gav seg til oss som brød kommet ned fra himmelen. La oss be til ham og si:
R. Styrk oss, Kristus, himmelbrød og sælebot.

- Herre, gi oss som får vår næring i det eukaristiske måltid, å få del i det liv du vant oss ved ditt påskeoffer.
- La oss ta vare på ditt ord i et godt og edelt sinn og bære frukt i tålmodighet.
- Gi oss å være dine villige medarbeidere i å bygge en bedre verden, så Kirkens fredsbudskap må bli hørt.
- Vi har syndet, Herre, ja, vi har syndet. Utslett vår synd i din store nåde.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, gi oss standhaftighet til å leve etter dine bud, slik at mennesker også i våre dager kan finne veien til deg, og din Kirke tjene deg med stadig større iver. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg