Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Februari 2018

TiOnToFr
1torsdag i 4 veckan 'under året'
Blasius biskop och martyr

2fredag i 4 veckan 'under året'
Herrens frambärande i templet

3lördag i 4 veckan 'under året'
Ansgar biskop Nordens apostel

4Kyndelmässodagen
Nils Hermansson biskop

5måndag i 5 veckan 'under året'
Agatha jungfru och martyr

6tisdag i 5 veckan 'under året'
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer

7onsdag i 5 veckan 'under året'

8torsdag i 5 veckan 'under året'
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru

9fredag i 5 veckan 'under året'

10lördag i 5 veckan 'under året'
Scholastica jungfru

116 söndagen 'under året'
Vår Fru av Lourdes

12måndag i 6 veckan 'under året'

13tisdag i 6 veckan 'under året'

14Askonsdag
Kyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner

15torsdag efter Askonsdag
Sigfrid av Växjö biskop

16fredag efter Askonsdag

17lördag efter Askonsdag
De sju grundarna av servitorden

18Första söndagen i fastan

19måndag i 1 fasteveckan

20tisdag i 1 fasteveckan

21onsdag i 1 fasteveckan
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare

22torsdag i 1 fasteveckan
Petrus biskopsstol

23fredag i 1 fasteveckan
Polykarpos biskop och martyr

24lördag i 1 fasteveckan

25Andra söndagen i fastan

26måndag i 2 fasteveckan

27tisdag i 2 fasteveckan

28onsdag i 2 fasteveckanLiturgiska texter

 PDF fil

Den 21 oktober 2018, söndag
29 söndagen 'under året'


Inledning:

Jesus Kristus, Guds son, blev oss lik i allt utom i synd. Fullständigt trogen Faderns vilja och tjänsten för människan, kom han, inte för att bli tjänad, utan för att tjäna. Hans liv var ett liv för andra. Detta visade han som mest påtagligt på långfredagen, då han offrade sig själv på korsets trä och på skärtorsdagens kväll, då han åt påskmåltiden med sina lärjungar, och under vilken han gav dem sin kropp och sitt blod i brödets och vinets gestalt. Vid varje firande av den heliga Eukaristin närvarandegörs Kristi totala självutgivelse. Låt oss tacka och tillbe honom, vår Gud, för hans godhet och kärlek till oss människor.

HERRE - du kom till världen, för att försona mänskligheten med Gud Fadern. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du tog på dig våra synder, för att vi skulle få del i Guds helighet. Kristus, förbarma dig.
HERRE - Guds son, du lever med Fadern i den helige Andes enhet och för talan för ditt folk. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn. Genom din Son...

Läsningar: Jes 53:10-11, Ps 33, Heb 4:14-16, Mark 10:35-45

Första läsningen
Jes 53:10-11
(Min tjänare ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (630)
Ps 33:4-5, 18-20, 22

R.
Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.


Herrens ord är rätt, *
och allt vad han gör är gjort i trófasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt, *
jorden är full av Herrens nåd.
R.

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden *
och behålla dem vid liv i húngertid. R.

Vår själ väntar efter Hérren, *
han är vår hjälp och vår sköld.
Må din nåd, Herre, vara över óss, *
såsom vi hoppas på díg. R.

Andra läsningen
Heb 4:14-16
(Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron)


Läsning ur Hebreerbrevet.
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Människosonen har kommit för att tjäna
och ge sitt liv till lösen för många.

Evangelium
Mark 10:35-45
(Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden gick Jakob och Johannes, Sebedaios söner, fram till Jesus och sade: »Mästare, vi vill be dig om en sak.« — »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Så lyder Herrens evangelium.


P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2006
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2009
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2012
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2015

Förböner:

Vi närmar oss nådens tron och frambär våra böner till vår himmelske Fader genom Jesus Kristus, som för vår talan inför honom och har medlidande med våra svagheter.

1. För kyrkans herdar, att de sätter tjänandet av Guds folk som sin främsta uppgift, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För alla styrande, att de alltid må komma ihåg att de är sina underordnades tjänare, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För de sjuka, att de förenar sig med Kristus, som själv har lidit för vår skull och som därför känner till alla våra svagheter, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För de unga, att de skall förstå att sann lycka ligger i att offra sig för andra, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vi må se Kristus i alla människor och särskilt i dem som behöver vår hjälp, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, vår Fader, må de böner som vi frambär till dig, vara dig till behag, genom förtjänsterna av din sons lidande och död, hans som med dig lever och råder, från evighet till evighet. Amen.

Andra liturgiska texter