Breviar - Kyrkans dagliga bön

Tillbaka

Invitatorium
Den 18 januari 2020, lördag
lördag i 1 veckan 'under året'

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Detta är en helig plats. Kom, låt oss tillbedja Gud.
eller:
Låt oss tillbedja Herren Kristus, som har utgivit sig själv för kyrkan, sin brud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 18 januari 2020, lördag
lördag i 1 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R.  Låt oss i jublande glädje
     sjunga Herrens lov.

Han ständigt förnyar
sin syndbefläckade kyrka.
Över den bleka låter han falla
den sanna solens strålar, R.

Han för henne ut från landet
Misraims brinnande ugnar
och lyssnar i all bedrövelse
till hennes bön R.

Han mättar från ovan med himmelskt bröd
och lär den rätta dyrkan,
ja, uppfyller henne
med ljuvlig honung från klippan. R.


Ant. 1 Mitt hus skall kallas ett bönens hus, säger Herren.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Söker Gud i gryningen gör den som tar avstånd från nattens gärningar


Gud, du är min Gud, *
i gryningen söker jag dig.

Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig *
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter dig i templet *
för att få se din makt och din ära.

Ty din nåd är bättre än liv, *
mina läppar skall prisa dig.

Så skall jag då lova dig så länge jag lever, *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett, *
och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg dig på min bädd *
och tänker på dig under nattens timmar.

Ty du är min hjälp, *
och under dina vingars skugga jublar jag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Mitt hus skall kallas ett bönens hus, säger Herren.

Ant. 2 Prisad vare du, vår Gud, i ditt heliga tempel.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning – Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5))


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne, *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, berg och höjder, *
prisa Herren, allt som växer på marken.

Prisa Herren, hav och floder, *
prisa Herren, alla källor.

Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet, *
Prisa Herren, alla himlens fåglar.

Prisa Herren, alla vilda och tama djur, *
prisa Herren, ni människor.

Prisa Herren, Israel, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.


Ant. 2 Prisad vare du, vår Gud, i ditt heliga tempel.

Ant. 3 Lova Herren i de heligas församling.

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare, *
Sions barn jubla över sin konung.

De skall lova hans namn under dans, *
lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk, *
han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger honom ära, *
de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun *
och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken *
och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor *
och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven. *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Lova Herren i de heligas församling.

Kort läsning
Jes 56:7


Jag skall låta dem komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Responsorium

Stor och högtlovad är Herren + i sin stad, på sitt heliga berg.
Stor och högtlovad är Herren + i sin stad, på sitt heliga berg.
Vi tänker på hans nåd när vi står i hans tempel,
+ i sin stad, på sitt heliga berg.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Stor och högtlovad är Herren + i sin stad, på sitt heliga berg.

Ant. I dag vill jag gästa ditt hem, i dag har räddningen nått detta hus.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. I dag vill jag gästa ditt hem, i dag har räddningen nått detta hus.

Förbön

Vi är levande stenar som infogats i den byggnad som har Kristus till hörnsten. Låt oss be till Gud allsmäktig för hans kyrka och bekänna vår tro på henne, när vi säger:
R. Här är Guds hus och himlens port.

Du skördens Herre, vårda din vingård, ansa den och låt den växa
- så att den uppfyller hela jorden.
Evige Herde, skydda kyrkan, din hjord, och ta dig an det svaga
- så att de kristna samlas till ett enda fårahus av Kristus, din Son.
Allsmäktige såningsman, så ordets sådd i din åker
- så att den bär hundrafaldig frukt vid skörden på den sista dagen.
Du vise byggmästare, helga ditt hus och din familj
- så att den blir synlig för alla i strålande skönhet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg