Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Tillbaka

Invitatorium
Den 18 juni 2019, tisdag
tisdag i 11 veckan 'under året'

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Herren är konung över världen. Kom, låt oss tillbedja honom.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 18 juni 2019, tisdag
tisdag i 11 veckan 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Vilken väldig makt och klarhet,
Herre Kristus, i ditt ljus,
du betvingar nattens fasor,
för till seger dagen fram,
du förintar mörkrets välde
och är lyktan på vår väg.

Då du födes, vi förnyas,
då du kallar, väcks vi upp,
då du rör oss, öppnas himlen,
då du döljes, flyr vår frid,
i din död är all vår frihet
och din gudom är vårt ljus.

Du som låter oss få dela
segern över natt och värld,
giv oss, Konung, som en gåva
detta evighetens ljus,
det som ingen natt fördunklar,
som är glädje, ren och sann.

Ära vare Gud Treenig,
Fader, Son och Ande god,
o du mäktige och höge,
du är liv och härlighet,
du är frid och du är glädje,
nu och evigt hjärtats lust. Amen.

Ant. 1 Herre, du välsignade ditt land, du förlät ditt folk deras synd.
eller:
Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Psalm 85
Vår räddning är nära
Genom vår Frälsares nedstigande till jorden välsignade Gud sitt land (Origenes)


Herre, du var en gång nådig mot ditt land, *
du återupprättade Jakobs hus.

Du förlät ditt folks missgärning, *
du överskylde all deras synd.

Du lät din förgrymmelse fara *
och dämpade din glödande vrede.

Så vänd dig nu åter till oss, Gud, vår frälsare, *
och upphör med din förtörnelse mot oss.

Vill du vredgas på oss för evigt *
och låta din vrede vara från släkte till släkte?

Vill du inte åter ge oss liv, *
så att ditt folk får glädjas i dig?

Visa oss, Herre, din barmhärtighet, *
och ge oss din frälsning.

Jag vill höra vad Herren Gud talar. +
Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma, *
må de då inte vända åter till dårskap.

Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom, *
och hans ära skall bo i vårt land.

Godhet och trofasthet skall mötas där, *
rättfärdighet och frid skall kyssas,

trofasthet skall växa upp ur jorden *
och rättfärdighet blicka ned från himmelen.

Herren skall skänka sin goda gåva, *
och vårt land skall ge sin gröda.

Rättfärdighet skall gå framför honom, *
frälsning skall följa i hans spår.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, du välsignade ditt land, du förlät ditt folk deras synd.
eller:
Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Ant. 2 Jag längtar efter dig om natten, och i gryningen söker jag dig.

Canticum
Jes 26:1-4,7-9,12
Jubelsång efter segern över fienderna
Stadsmuren hade tolv grundstenar (Upp 21:14)


Vår stad är väl befäst, *
inom dess murar och vallar är vi trygga.

Öppna portarna, +
här får ett rättfärdigt folk dra in, *
det folk som visar trohet mot Herren.

Dem som står fast ger du trygghet och fred, *
ty de förtröstar på dig.

Förtrösta alltid på Herren, *
ty Herren är en evig klippa.

Den rättfärdiges väg är rak, *
du jämnar den rättfärdiges stig.

Herre, vi hoppas på dig,
vi vet att du kommer med din dom, *
att få prisa ditt namn är vår längtan.

Jag längtar efter dig om natten, *
min ande, mitt innersta söker dig.

När dina rättvisa domar upplyser världen, *
då ser alla som bor på jorden din rättfärdighet.

Herre, du skänker oss fred. *
Allt vad vi gjort har du utfört åt oss.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag längtar efter dig om natten, och i gryningen söker jag dig.

Ant. 3 Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Psalm 67
Alla folk skall tacka Gud
Ni skall veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen (jfr Apg 28:28)


Gud vare oss nådig och välsigne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,

så att man på jorden lär känna hans väg, *
bland alla hedningar hans frälsning.

Folken, o Gud, skall tacka dig, *
alla folk skall tacka dig.

Folkslagen skall glädja sig och jubla, +
ty du dömer folken rätt, *
och du leder folkslagen på jorden.

Folken, o Gud, skall tacka dig, *
alla folk skall tacka dig.

Jorden har givit sin gröda. *
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.

Må Gud välsigna oss *
och alla jordens ändar frukta honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

Kort läsning
1 Joh 4:14-15


Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud.

Responsorium

Herren är min klippa, + jag hoppas på honom.
Herren är min klippa, + jag hoppas på honom.
Han är min borg och min räddare,
+ jag hoppas på honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren är min klippa, + jag hoppas på honom.

Ant. Herren reser för oss frälsningens horn, så som han har lovat genom sina heliga profeter.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Herren reser för oss frälsningens horn, så som han har lovat genom sina heliga profeter.

Förbön

Kristus har vunnit ett folk åt sig i sitt blod. Vi tillber honom och säger:
R. Herre, kom ihåg ditt folk.

Vår konung och vår frälsare, hör din kyrkas morgonbön
- och låt henne utan att tröttna förhärliga dig.
Du vårt hopp och vår styrka, vi förlitar oss på dig
- och skall aldrig komma på skam.
Se vår svaghet, skynda till vår hjälp
- ty utan dig kan vi ingenting göra.
Tänk på de fattiga och de övergivna
- så att den nya dagen inte tynger dem utan bringar hopp och glädje.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige Gud, din skapelse är god och skön. Låt oss med glädje börja denna dag i kärleken till dig och vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg