Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Invitatorium
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan
Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 19 februari 2018, måndag
måndag i 1 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kristus, vår lykta, livets goda källa,
du har för världen öppnat väg till glädjen,
du som med blodet räddat oss ur dödens
eviga mörker.

I våra hjärtan gjut din nåd och godhet,
lys för vårt sinne, låt ej tron förtvina,
liva den låga som av helig kärlek
flammar mot höjden.

Giv oss som gåva tårars rika flöde,
låt våra fastor av din kraft få styrka,
döda med glöden i din Ande synden
i våra lemmar.

Fjärran ifrån oss driv den Ondes anslag,
Krossa hans välde med din allmakts spira,
sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar
heliga Anden.

Gud tillhör äran, evighetens Fader,
enfödde Sonen och Guds helga Ande.
Honom vi prisar som i gudoms enhet
evigt regerar. Amen.


Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Psalm 5:2-10,12-13
Morgonbön om hjälp
I evighet skall de jubla, de som inom sig har berett ett rum åt Ordet


Lyssna, Herre, till mina ord, *
hör min suckan.

Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, *
ty jag åkallar dig.

Herre, tidigt hör du nu min röst, *
tidigt frambär jag mitt offer och skådar efter dig.

Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, *
den som är ond får inte bo hos dig.

Du hatar alla ogärningsmän, *
inga övermodiga består inför dina ögon.

Du förgör dem som far med lögn, *
de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.

Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, *
jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.

Herre, led mig i din rättfärdighet, 
trots alla dem som förföljer mig, *
jämna din väg för mig.

Ty i deras mun finns ingen sanning, *
deras inre är fullt av fördärv,

en öppen grav är deras strupe, *
sin tunga gör de hal.

Men låt alla glädjas som tar sin tillflykt till dig,
evigt må de jubla, ty du beskyddar dem, *
i dig må de fröjda sig, de som älskar ditt namn.

Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, *
du skyddar honom med nåd som med en sköld.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Canticum
1 Krön 29:10-13
Gud ensam tillhör äran
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3)


Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, *
från evighet till evighet.

Dig, Herre, tillhör storhet och makt
och härlighet och glans och majestät, *
dig tillhör allt i himlen och på jorden.

Ditt, o Herre, är riket, *
ditt är herraväldet över allt som finns.

Rikedom och ära kommer från dig, *
du, Herre, råder över allt.

I din hand vilar kraft och välde, *
från dig kommer all storhet och makt.

Därför tackar vi dig, vår Gud, *
och lovar ditt ärorika namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Psalm 29
Herrens ords makt
En röst från himlen sade: "Detta är min älskade Son" (Matt 3:17)


Giv åt Herren, ni Guds söner, *
giv åt Herren ära och makt,

giv åt Herren hans namns ära, *
tillbed Herren i helig skrud.

Herrens röst går över vattnen, 
Gud, den härlige, dundrar, *
ja, Herren, över de stora vattnen.

Herrens röst ljuder med makt, *
Herrens röst ljuder härligt.

Herrens röst bräcker cedrar, *
Herren bräcker Libanons cedrar.

Han får dem att hoppa liksom kalvar, *
Libanon och Sirjon som unga vildoxar.

Herrens röst sprider blixtrande lågor, 
Herrens röst får öknen att bäva, *
Herren kommer öknen vid Kadesh att bäva.

Herrens röst får hindarna att föda, 
skogarnas klädnad rycker den bort. *
I hans tempel förkunnar allting hans ära.

Herren på sin tron befallde floden att komma, *
och Herren tronar som konung i evighet.

Herren skall ge styrka åt sitt folk, *
Herren skall välsigna sitt folk med fred.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Kort läsning
2 Mos 19:4-6a


Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna, och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt folk.

Responsorium

Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Kom, mina söner, hör mig,
+ ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.

Ant. Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Förbön

Lovad vare Jesus, vår Frälsare, som med sin död öppnat vägen till evig räddning. Låt oss bedja:
R. Led oss, o Herre, på den rätta vägen.

Barmhärtige Herre, du som genom dopet låter oss leva i det nya livet
- låt oss dag för dag blir dig alltmer lika.
Låt oss i dag få glädja någon som vi möter på vår väg
- och i detta möte finna dig själv.
Låt oss kunna göra det som är gott, rätt och sant i dina ögon
- och söka dig av hela vårt hjärta.
Förlåt oss i nåd vad vi har brutit mot din kyrkas enhet
- och låt oss bli ett hjärta och en själ.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Omvänd oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg