Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Invitatorium
Den 16 augusti 2018, torsdag
torsdag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, ty han är vår Gud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 16 augusti 2018, torsdag
torsdag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Bevingad, skimrande och klar
en gryning över jorden drar.
Vid dagens tröskel, hjärtats port
står Kristus nu. O öppna fort!

Han sömntyngd tröghet lyfter av
och ängslan för en osedd dag.
Med glädje kan vi ta itu
med vad han väntar av oss nu.

O Jesu, frigör med ditt ord
ung, skuldlös kraft som i oss bor,
att dig vi tjänar, dig vi ser
i dem vi är tillsammans med.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd,
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. Amen.

Ant. 1 Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad.

Psalm 87
Jerusalem, alla folks moder
Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26)


Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
Herren älskar det mer än andra boningar i Jakob. *
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad:

Rahav och Babel skall jag nämna bland mina bekännare, +
liksom Filisteen och Tyros och Kush – *
de är alla födda där.”

Ja, om Sion skall det sägas: +
i henne är alla födda, *
och den Högste skall hålla Sion vid makt.

När Herren tecknar upp folken, +
då skall han räkna så: *
”Där är de alla födda.”

Och under sång och dans skall de säga: *
”Alla mina källor är i dig.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad.

Ant. 2 Herren kommer i makt, och han har med sig sin segerlön.

Canticum
Jes 40:10-17
Den gode herden: Gud den högste och outgrundlige
Se, jag kommer snart och har med mig lön (Upp 22:12)


Herren kommer i makt, *
han träder fram i sin väldiga kraft.

Se, han har med sig sin segerlön, *
det han förvärvat för han framför sig.

Han för sin hjord i bet som en herde, *
han lyfter lammen med sin starka hand,

han bär dem i sin famn, *
varsamt för han tackorna fram.

Vem mäter upp havens vatten i sin hand *
och mäter himlens vidd med sina utspända fingrar?

Vem mäter upp all jord på marken i en skopa, *
vem väger bergen på en våg och höjderna med vikter?

Vem kan utforska Herrens ande, *
vem kan ge honom råd och undervisa honom?

Vem frågar han till råds,
vem kunde ge honom insikt *
och lära honom den rätta stigen?

Vem skänker honom kunskap *
och visar honom förståndets väg?

Nej, folken är som en droppe från ett kärl, som ett dammkorn på en våg, *
fjärran länder väger mindre än ett sandkorn.

Libanons skog är inte nog till offerved åt honom, *
dess vilt är inte nog till brännoffer åt honom.

Alla folk är ett intet inför honom, *
i hans ögon är de tomhet och intighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren kommer i makt, och han har med sig sin segerlön.

Ant. 3 Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg.

Psalm 99
Helig är Herren, vår Gud
Du tronar på keruberna, du som upphävde för¬bannelsen över jorden när du blev oss lik (S:t Athanasios)


Herren är nu konung, därför darrar folken, *
han tronar på keruberna, därför skälver jorden.

Herren är stor i Sion, *
upphöjd är han över alla folk.

Därför prisar man ditt stora och fruktansvärda namn. *
Ty han är helig.

Konungen i sin makt älskar vad rätt är. +
Ja, du håller rättvisa vid makt, *
rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.

Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed vid hans fotapall. *
Ty han är helig.

Mose och Aron var bland hans präster +
och Samuel bland dem som åkallade hans namn, *
de ropade till Herren och han svarade.

Han talade till dem i molnpelaren, *
de höll hans vittnesbörd och den lag som han gav dem.

Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem, +
du var mot dem en förlåtande Gud *
och en hämnare över deras gärningar.

Upphöj Herren, vår Gud,
och tillbed inför hans heliga berg. *
Ty Herren, vår Gud, är helig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg.

Kort läsning
1 Pet 4:10-11


Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

Responsorium

Jag ropar av allt mitt hjärta. + Herre, svara mig.
Jag ropar av allt mitt hjärta. + Herre, svara mig.
Jag vill hålla dina stadgar.
+ Herre, svara mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Jag ropar av allt mitt hjärta. + Herre, svara mig.

Ant. Låt oss göra tjänst inför Herren i helighet. Han befriar oss ur våra ovänners hand.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Låt oss göra tjänst inför Herren i helighet. Han befriar oss ur våra ovänners hand.

Förbön

Tacksägelsen och äran tillhör Gud vår Fader, som leder och sörjer för sitt folk. Låt oss bedja:
R. Ära vare dig i evighet.

Mildaste Gud, vi lovprisar dig för din kärleks skull
— ty underbart har du skapat oss och ännu underbarare har du återlöst oss.
Ge oss denna morgon lust att tjäna dig
— och låt våra tankar och ord behaga dig.
Rena vårt hjärta från varje orent uppsåt
— så att vår vilja blir ett med din.
Öppna våra ögon för andra människors behov
— och låt vår kärlek omfatta alla vi möter i dag.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
eller:
Gud, du skördens Herre, på din kallelse bar den salige biskop Brynolf sitt ämbetes börda och vårdade din vingård med ord och föredöme. Gör oss, på hans förbön, till trogna arbetare som undanröjer syndens törnen och får skörda nådens frukter. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Allsmäktige Gud, du som gjorde den helige konung Stefan till kyrkans förkämpe på jorden, låt honom nu vara hennes förebedjare i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vå

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg