Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Invitatorium
Den 12 december 2017, tisdag
2 tisdag i advent
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kom, låt oss tillbedja honom.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 12 december 2017, tisdag
2 tisdag i advent
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Hör rösten, manande och klar:
"Ur natten bryter dagen fram,
må mörkrets alla makter fly,
ty Kristus närmar sig i skyn."

Var sargad själ må fatta mod
och för sin sjukdom söka bot,
ty nu går morgonstjärnan opp
som skänker åt de slagna hopp.

Se, Lammet nalkas, sänt av Gud
till lösen för all världens skuld.
Så låt oss bedja gråtande
om syndernas förlåtelse.

Må Herren, då han träder fram
en gång i majestät och glans,
ej döma så, som vi förtjänt,
men visa sin barmhärtighet.

Gud Fadern vare tack och lov,
och ära ske hans ende Son
och Anden, Herren, Tröstaren,
i evigheters evighet. Amen.

eller: Tidens mått... ⇓⇑

Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.

Psalm 43
Längtan efter templet
Jag är ljuset som har kommit hit i världen (Joh 12:46)


Skaffa mig rätt, o Gud,
och utför min sak mot detta trolösa folk, *
rädda mig från dessa falska och orättfärdiga människor.

Du är den Gud som är mitt värn.
Varför har du förkastat mig? *
Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, *
må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning,

så att jag får gå in till Guds altare, *
till Gud, som är min glädje och fröjd,

och tacka dig till harpa, *
Gud, min Gud.

Varför är du så bedrövad, min själ, *
varför så orolig i mig?

Hoppas på Gud,
ty jag skall åter få tacka honom, *
min frälsning och min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Sänd ditt ljus och din sanning, o Gud.

Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Canticum
Jes 38:10-14b,17b-20
Den sjukes ångest, den tillfrisknades glädje
Jag var död, och se, jag lever … och jag har nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1:18)


Jag tänkte: Jag går bort i mina bästa dagar, +
jag får gå in genom dödsrikets portar, *
jag blir berövad resten av mina år.

Jag tänkte: Jag får aldrig mer se Herren *
här i de levandes land,

aldrig mer se en människas ansikte *
utan vistas i förgängelsens rike.

Min hydda rycks upp och flyttas bort, *
den rycks upp som en herdes tält.

Du har vävt mitt liv till slut, som en vävare sin väv, *
nu skär du ner mig från bommen.

Innan dagen har gått över till natt har du förintat mig, *
innan morgonen kommer har mitt liv gått tillspillo.

Som ett lejon har du krossat alla ben i min kropp, *
innan dagen har gått över till natt har du förintat mig.

Jag kvider som en svala, +
jag klagar som en duva, *
mina ögon ser matta upp mot höjden.

Men du räddade mig från förintelsens grop, *
du kastade alla mina synder bakom din rygg.

I dödsriket tackar man dig inte, *
i döden prisar man dig inte,

och bland dem som farit ner i graven *
finns ingen som längre hoppas på din trofasthet.

De levande, de levande tackar dig, +
och jag tackar dig med dem, *
fäderna vittnar om din trofasthet för barnen.

Herren har räddat mig. +
Därför sjunger och spelar vi *
i Herrens hus, i alla våra dagar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar.

Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Psalm 65
Högtidlig tacksägelse
Sion skall här tolkas som den himmelska staden (Origenes)


Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion, *
vi vill infria våra löften till dig.

Du som hör bön, *
till dig kommer allt levande.

Våra missgärningar är oss för tunga, *
men du förlåter vad vi brutit.

Salig den du utväljer och låter komma till dig, *
så att han får bo i dina gårdar.

Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, *
det heliga i ditt tempel.

Du gör underbara gärningar *
och bönhör oss i trohet, Gud, vår frälsare,

du som är en tillflykt för alla jordens ändar *
och för havet i fjärran,

du som gör bergen fasta genom din kraft, *
ty du är rustad med makt,

du som stillar havens brus, *
deras böljors brus och folkens larm.

De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, *
österland och västerland uppfyller du med jubel.

Du visar omsorg om landet och vattnar det, +
du låter det flöda över av rikedom, *
Guds källa har vatten till fyllest.

Du bereder säd åt människorna, *
när du så bereder jorden.

Dess fåror vattnar du, *
du jämnar det som är upplöjt,

med regnskurar mjukar du upp den, *
det som växer på den välsignar du.

Du kröner året med ditt goda, *
och där du går fram ges skörd i överflöd:

betesmarkerna i öknen dryper, *
och höjderna omger sig med fröjd,

ängarna höljer sig i hjordar, +
och dalarna täcks med säd *
– allt höjer jubelrop och sjunger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion.

Kort läsning
1 Mos 49:10


Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga.

Responsorium

Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.
Folken skall vandra i ditt ljus,
+ och hans härlighet uppenbaras över dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.

Ant. Gläd dig och fröjda dig, dotter Sion: se, jag kommer för att bo i dig.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Gläd dig och fröjda dig, dotter Sion: se, jag kommer för att bo i dig.

Förbön

Kristus är ljuset som lyser över alla människor. Låt oss i glädje be till honom:
R. Kom, Herre Jesus.

Må ljuset av din närvaro skingra vårt hjärtas mörker
- och göra oss värdiga dina gåvor.
Fräls oss, Herre vår Gud,
- så att vi får lovprisa ditt namn i dag.
Tänd Andens eld i våra hjärtan, så att vi törstar efter dig
- och inget annat önskar än föreningen med dig.
Du som tog våra sjukdomar på dig
- visa dig i dag för de sjuka och döende.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Gud, vår Fader, du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
eller:
Gud, barmhärtighetens Fader, du som har ställt ditt folk under den allraheligaste Gudsmoderns enastående beskydd, låt alla som åkallar den saliga Jungfrun av Guadalupe växa i trons glädje och söka folkens utveckling på rättvisans och fredens vägar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg