Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Invitatorium
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss ge äran åt Kristus, den evige Översteprästen.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.


Laudes
Den 24 maj 2018, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Prisa Kristus, livets Herre,
Segraren på korsets stam!
Kom till honom med din hyllning,
bär ditt lovsångsoffer fram.
Prisa honom, ära honom,
Räddaren, Guds rena Lamm.

Livet själv kan inte döljas
under stenens döda tyngd.
Anden spränger gravens hölje
ut mot himmelrikets rymd.
Våg på våg av jubel följer
i Guds änglars segerhymn.

Prisa Herden, han som samlar,
vårdar, mättar, bär sin hjord,
han som våra vägar vandrar,
livets Bröd och livets Ord,
vännen, mästaren och värden,
födan själv vid nådens bord.

Livets träd har korset blivit,
skänker oförgänglighet.
I dess skugga kyrkan växer,
tills hon når fullkomlighet.
Prisa givaren och gåvan,
prisa Guds Treenighet.

Äran tillhör Gud och Lammet,
utsett före skapelsen.
Alla folk skall tillbe honom,
lyfta ur bedrövelsen,
prisa, ära, älska honom,
frälsta ur förgängelsen. Amen.


Ant. 1 Fadern har genom blodet på Kristi kors försonat allt med sig, allt i himmel och på jord.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Söker Gud i gryningen gör den som tar avstånd från nattens gärningar


Gud, du är min Gud, *
i gryningen söker jag dig.

Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig *
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter dig i templet *
för att få se din makt och din ära.

Ty din nåd är bättre än liv, *
mina läppar skall prisa dig.

Så skall jag då lova dig så länge jag lever, *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett, *
och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg dig på min bädd *
och tänker på dig under nattens timmar.

Ty du är min hjälp, *
och under dina vingars skugga jublar jag.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Fadern har genom blodet på Kristi kors försonat allt med sig, allt i himmel och på jord.

Ant. 2 Allt är skapat genom Kristus och i Kristus.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning – Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5))


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne, *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, berg och höjder, *
prisa Herren, allt som växer på marken.

Prisa Herren, hav och floder, *
prisa Herren, alla källor.

Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet, *
Prisa Herren, alla himlens fåglar.

Prisa Herren, alla vilda och tama djur, *
prisa Herren, ni människor.

Prisa Herren, Israel, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.


Ant. 2 Allt är skapat genom Kristus och i Kristus.

Ant. 3 Allt har han lagt under hans fötter, och han har gjort honom till Huvudet

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare, *
Sions barn jubla över sin konung.

De skall lova hans namn under dans, *
lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk, *
han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger honom ära, *
de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun *
och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken *
och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor *
och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven. *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Allt har han lagt under hans fötter, och han har gjort honom till Huvudet

Kort läsning
Heb 10:5-10


Kristus säger, när han inträder i världen: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, här är jag. Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra din vilja. Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Responsorium

Se, jag kommer för att göra din vilja, + Jag är här för att utföra den.
Se, jag kommer för att göra din vilja, + Jag är här för att utföra den.
Din lag är i mitt hjärta,
+ Jag är här för att utföra den.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Se, jag kommer för att göra din vilja, + Jag är här för att utföra den.

Ant. Fader, må de alla bli ett, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Fader, må de alla bli ett, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Förbön

Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, du fyller alla som nalkas dig med dina välgärningar. Vi är dina barn, och när vi börjar denna nya dag vill vi be genom Kristus, med Kristus och i Kristus:
R. Herre, hör vår bön.

Jesus Kristus, den levande Gudens Son,
- led oss in i din sannings ljus.
Kristus, Guds Ord, du som finns av evighet hos Fadern,
- väck i dina troende viljan att förkunna evangeliet.
Jesus, du som blivit smord av Fadern med helig Ande,
- helga din kyrka i sanningen.
Kristus, det nya förbundets Överstepräst
- kläd prästerna i din helighet, till Faderns ära.
Kristus, Guds Vishet, vår frid och vår försoning,
- ge alla Kyrkans barn enhetens och endräktens gåva.
Kristus, du evige Överstepräst, du som förhärligar Fadern,
- låt vår offergåva i dig bli en lovprisning av din eviga härlighet.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg