Kalender - breviar
Juli 2019

TiOnToFr

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O ende Gud, Trefaldige,
som råder över allt ditt verk,
välsigna du vår psaltarsång,
vårt morgonoffer till ditt lov.

Ur vilans bädd vi reser oss,
förnyade av nattens ro,
och ropar efter läkedom
för syndakroppens alla sår.

Låt makten i din härlighet
bli uppenbar i mörkrets värld
och plåna ut all orenhet
som fläckat ned din skapelse.

Med hjärtats tro och tillförsikt
vi beder dig: Ge ljus och kraft,
att under dagens växlingar
bevara oss från svek och fall.

O gode Fader, stå oss bi,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Under dagen:

Din kärlek, Herre Jesu Krist,
oss väpnar mot all världens list,
den överskyler all vår brist
och återgiver vad vi mist.

Din kärlek som i döden brann,
ditt blod som från din sida rann,
din död som döden övervann
förlossning för oss alla fann.

Du kom till oss från himlen ned,
för oss ditt liv i strid framskred,
och korsets död för oss du led
att oss förvärva evig fred.

Ja, nu och alltid när oss bliv,
allt ont, o Jesus, från oss driv,
och en gång nådigt åt oss giv
en salig död, ett evigt liv. Amen.Ant. 1 Herre, dölj dig inte när jag åkallar dig.

Psalm 55:2-15,17-24
Klagan över falska vänner
Bävan och ångest kom över Jesus (Mark 14:33)

I


Lyssna, Gud, till min bön,
dölj dig inte för min åkallan, *
hör på mig och svara mig.

I min vånda är jag utan ro och måste klaga, *
vid fiendens rop, vid den gudlöses skri.

Ty de drar olycka över mig, *
de ansätter mig i vrede.

Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, *
dödens fasor har fallit över mig.

Fruktan och bävan kommer över mig, *
förfäran griper mig.

Därför tänker jag:
Ack att jag hade vingar som duvan! *
Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.

Ja, långt bort skulle jag fly *
och finna härbärge i öknen.

Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt *
undan oväder och stormvind.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, dölj dig inte när jag åkallar dig.

Ant. 2 Herren skall hjälpa oss, befria och skydda oss.

II

Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. *
Ty våld och uppror ser jag i staden.

Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar, *
ondska och olycka råder där.

Där råder fördärv, *
förtryck och svek viker inte från dess torg.

Det är inte en fiende som smädar mig, *
det kunde jag bära,

det är inte min ovän som förhäver sig, *
för honom kunde jag gömma mig undan.

Nej, du gör det, du som var min jämlike, *
min vän och förtrogne,

du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, *
du som gick med mig i högtidsskaran i Guds hus.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen


Ant. 2 Herren skall hjälpa oss, befria och skydda oss.

Ant. 3 Kasta din börda på Herren, han skall upphöj dig.

III

Men jag ropar till Gud. *
Herren skall hjälpa mig.

Afton och morgon och middag suckar jag och klagar, *
och han skall höra min röst.

Han befriar och skyddar mig, +
så att de inte kommer vid mig, *
dessa många som går till angrepp.

Gud skall höra min bön och besegra dem, *
han som sedan urtiden sitter på sin tron.

Ty de vill inte vända om, *
och de fruktar inte Gud.

Han bär hand på sin vän, *
han bryter Guds förbund.

Orden i hans mun är hala som smör, *
men stridslust fyller hans hjärta.

Hans ord är lenare än olja, *
men de är dragna svärd.

Kasta din börda på Herren, +
han skall låta dig stå upprätt, *
han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar.

Gud, du skall störta ner dem i gravens djup,
de blodgiriga och falska
får inte ens leva halva sitt liv, *
men jag förtröstar på dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Kasta din börda på Herren, han skall upphöj dig.

Min son, ge akt på min vishet,
böj ditt öra till mitt förstånd.

Första läsningen
Dan 10:1-21
Daniels syn vid floden Hiddekel


I den persiske kungen Kores' tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltesassar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sanning och förebådar stor vedermöda. Och han gav akt på uppenbarelsen och lade märke till synen.
Jag, Daniel, hade då gått sörjande tre veckors tid. Jag åt ingen smaklig mat, kött och vin kom inte i min mun, ej heller smorde jag min kropp med olja, förrän de tre veckorna hade gått till ända.
På tjugofjärde dagen i första månaden, när jag var vid stranden av den stora floden, nämligen Hiddekel, fick jag, då jag lyfte upp mina ögon, se en man stå där, klädd i linnekläder och omgjordad kring sina höfter med ett bälte av guld från Ufas. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte liknade en blixt, hans ögon var som eldbloss, hans armar och fötter som glänsande koppar, och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Och jag, Daniel, var den ende som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men en stor förskräckelse föll över dem, så att de flydde bort och gömde sig. Så blev jag ensam kvar, och när jag såg den stora synen, försvann all min kraft. Färgen vek bort från mitt ansikte, så att det blev dödsblekt, och jag hade ingen kraft mer kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal, och på samma gång som jag hörde ljudet av hans tal, där jag låg i vanmakt på mitt ansikte, med ansiktet mot jorden, rörde en hand vid mig och hjälpte mig, så att jag skälvande kunde resa mig på mina knän och händer.
Sedan sade han till mig: "Daniel, du högt benådade man, ge akt på de ord som jag vill tala till dig, och res dig upp på dina fötter, ty jag har nu blivit sänd till dig." När han så talade till mig, reste jag mig bävande upp.
Och han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen, när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten för Persiens rike stod mig emot under tjugoen dagar, men då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, mig till hjälp, under det att jag förut hade stått där ensam mot Persiens kungar. Och nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, ty också detta är en syn som syftar på framtiden."
Under det att han så talade till mig, böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Men se, han som var lik en människa rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och talade och sade till honom som stod framför mig: "Min herre, vid den syn jag såg har jag känt mig gripen av vånda, och jag har ingen kraft mer kvar. Hur skulle också min herres tjänare, en sådan som jag, kunna tala med en sådan som min herre är? Jag har nu ingen kraft mer i mig och förmår inte mer att andas."
Då rörde han som såg ut som en människa åter vid mig och styrkte mig. Han sade: "Frukta inte, du högt benådade man. Frid vare med dig, var stark, ja, var stark." När han så talade med mig, kände jag mig styrkt och sade: "Tala, min herre, ty du har nu styrkt mig."
Då sade han: "Kan du nu förstå varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursten över Persien, och när jag är fri från honom, kommer fursten över Javan.
Dock vill jag förkunna för dig vad som är upptecknat i sanningens bok. Och ingen enda bistår mig mot dessa, förutom Mikael, er furste."

Responsorium Dan 10:12,19a, 21a

Redan från första dagen, när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda.
+ Jag har nu kommit för dina ords skull.
Frukta inte, Daniel, jag vill förkunna för dig vad som är upptecknat i sanningens bok.
+ Jag har nu kommit för dina ords skull.

Andra läsningen
Ur Birgittas Den himmelske kejsarens bok till konungarna.
Det himmelska Lammets dom över jordens furstar


Och jag hörde liksom rösten av en härold: "Alla ni himlar med alla planeter, var tysta, och alla ni demoner som finns i mörkret, lyssna, och alla som är i dunklet, lyssna. Ty den högste Kejsaren ämnar låta höra anklagelserna mot jordens furstar."
Det jag såg var plötsligt inte längre kroppsligt utan andligt, och mina andliga ögon öppnades så att jag hörde och såg. Och jag såg Abraham komma med alla de heliga som härstammar från honom, och alla patriarker och profeter kom. Sedan såg jag de fyra evangelisterna, som liknade de fyra varelser som brukar avmålas på väggarna i världen. Men de tycktes levande och inte döda. Därefter såg jag tolv domarstolar, där de tolv apostlarna satt i väntan på Makten. Därefter kom Adam och Eva tillsammans med martyrerna och bekännarna och alla andra heliga som härstammar från dem. Kristi mänskliga kropp syntes ännu inte, ej heller hans välsignade Moders kropp, men alla väntade på att de skulle komma. Och jorden och vattnet tycktes höjas upp mot himlen, och allt som fanns i dem ödmjukade sig och böjde sig djupt inför Makten.
Därefter såg jag ett altare, som fanns på Majestätets tron, en kalk med vin och vatten samt ett bröd, som liknade den hostia som frambärs på altaret. Och sedan såg jag hur en präst i prästerlig skrud påbörjade mässan i en av världens kyrkor. När han fullgjort allt i mässan fram till orden med vilka han välsignade brödet, såg jag liksom hur solen och månen och stjärnorna med alla planeter och alla himlar i sina banor och omlopp genljöd mot varandra av ljuvlig musik, där man uppfattade alla slags sånger och melodier. Också otaliga musikanter av alla slag syntes. Den underbara musik de utför är ofattbar och outsäglig.
De som befann sig i ljuset vände blicken mot prästen och böjde sig inför Makten i djup vördnad. De som befann sig i mörkret greps av fruktan och bävan. När prästen uttalat Guds ord över brödet, tycktes det mig som om brödet befann sig på Majestätets tron i tre gestalter, trots att det fanns kvar i prästens hand. Och brödet blev ett levande lamm, och i lammet syntes en människas ansikte, och en lysande låga syntes i och omkring lammet och ansiktet. När jag försökte fästa blicken på ansiktet, såg jag lammet där. Men när jag såg lammet, såg jag ansiktet i det. Och en krönt jungfru stod vid lammets sida, och alla änglar betjänade dem. Dessa var lika många som atomerna i solen, och ett förunderligt sken utgick från lammet. Mängden av heliga själar var så stor att min blick inte kunde genomtränga längden och bredden och höjden och djupet. Jag såg att några platser ännu var tomma; de skall en gång fyllas till Guds ära.
Och sedan hörde jag en röst från jorden av tusen sinom tusen som ropade och sade: "O Herre, vår Gud, rättfärdige domare, fäll din dom över konungarna och våra furstar, och tänk på det blod vi utgjutit, allt vi lidit och våra hustrurs och barns tårar. Kom ihåg vår svält och skam, våra sår och vår fångenskap, hur våra hem blev brända, våra flickor och kvinnor våldtagna och vanhedrade. Tänk på övergreppen på kyrkorna och hela prästerskapet, se på furstarnas och konungarnas svekfulla löften, deras förräderier och pålagor, som de utkräver med vrede och våld. Det rör dem inte hur många tusen som måste dö, bara de själva får ökat spelrum för sitt övermod."
Därefter talade Abraham tillsammans med alla patriarker: "Herre, av allt vi önskade var detta det främsta, att din Son skulle födas av vår avkomma. Nu föraktas han av jordens furstar. Därför ber vi att rätten skall utkrävas på dem. De bryr sig inte om din barmhärtighet och fruktar inte din dom."
Sedan talade profeterna: "Vi har profeterat om Guds Sons ankomst. Vi sade att han måste födas av en jungfru för att befria folket, att han måste utlämnas, tillfångatas och pryglas, krönas med törnen och slutligen dö på ett kors, för att himlen skulle öppnas och synden utplånas. Eftersom allt vi sagt nu gått i fullbordan, ber vi att rätten skall utkrävas på jordens furstar. De föraktar din Son, som av kärlek dött för dem."
Sedan talade också evangelisterna: "Vi är vittnen till att din Son i sig har fullbordat allt som blivit förutsagt."
Också apostlarna talade: "Vi är domare. Vår uppgift är att döma efter det verkliga förhållandet. Därför dömer vi dem som föraktar Guds kropp och hans bud till att gå under."
Men efter detta talade jungfrun, som satt vid sidan av lammet: "Min ljuvaste herre, förbarma dig över dem!"
Domaren svarade henne: "Det är inte rättvist att neka dig något. De som upphör med sin synd och gör skälig bot skall finna barmhärtighet, och jag skall avvända domen från dem."

Responsorium Jfr Upp 7:9; 14:7; 11:18

Du stora skara som ingen kan räkna, som står inför tronen och Lammet, frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne.
+ Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna.
Stunden har kommit då de döda skall dömas och han skall löna sina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar hans namn och förgöra dem som förgör jorden.
+ Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna.

Slutbön

Allsmäktige och barmhärtige Gud, driv bort ifrån oss allt som skadar oss, och låt oss, utan hinder till kropp och själ, i frihet göra det goda som du har berett åt oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare


(eller - black-white)


Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Nådig och barmhärtig är Herren. Tacka honom, lova hans namn.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du himmelrikets Härlige,
i dödens värld vårt enda hopp,
du Faderns Son av evighet,
oss given av en jungfru ren.

Oss med din hand ur dvalan res,
låt anden lyftas lågande
inför din tron med lovets sång
och tacksamhet för all din nåd.

Se, morgonstjärnan stiger upp
och bär om dagens ankomst bud.
Må heligt ljus nu lysa oss,
när nattens mörker flyr sin kos.

Vik ej från våra sinnen bort,
o gudomsljus i världens nat,
bevara till den sista dag
vårt hjärta rent och vakande.

Din är all makt och härlighet,
O Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.

eller:

Du, Kristus, kallar oss vid namn,
du allt ur intet ropat fram.
Du hör vårt rop när inför dig
i bön vårt hjärta öppnar sig.

Du som i ändlös rymd strött ut
din sådd av evigt skaparljus
i tjänar dräkt bland dem nu går
som lägst sjönk ned och längst kom bort.

När du vid skammens påle bands
du löste oss från syndens band.
När hånad och förrådd du var
du lyfte allas bördor av.

Den jord du skapat drack ditt blod
och skälvde under korsets fot.
Ur djupen, ur Guds kärleks famn
brast då all renhets källa fram.

Gud Fader som oss fjärran från
har sänt sin Ande och sin Son
åkallar och lovsjunger vi —
han som har varit, är och blir. Amen.

Ant. 1 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande.
eller:
Herre, rena mitt hjärta, ta inte din Ande ifrån mig.

Psalm 51
Gud, var mig nådig
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23-24)


Gud, var mig nådig i din godhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning, *
och rena mig från min synd.

Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat *
och gjort vad ont är i dina ögon.

Så befinns du rättfärdig i dina ord *
och rättvis i dina domar.

Se, i synd är jag född, *
och i synd har min moder avlat mig.

Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
två mig, så att jag blir vitare än snö.

Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder, *
och utplåna alla mina skulder.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte, *
och ta inte din heliga ande ifrån mig.

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.

Då skall jag lära överträdarna dina vägar, *
och syndarna skall omvända sig till dig.

Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, *
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

Herre, öppna mina läppar, *
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ty du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge dig sådana; *
du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, inte förakta.

Gör väl mot Sion i din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.

Då skall du få rätta offer, som behagar dig, +
brännoffer och heloffer, *
då skall man offra tjurar på ditt altare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande.
eller:
Herre, rena mitt hjärta, ta inte din Ande ifrån mig.

Ant. 2 Gläd dig, Jerusalem, ty i dig skall alla samlas och prisa Gud.

Canticum
Tob 13:8-11,13-14b,15-16b
Tacksägelse för folkets befrielse
Han visade mig den heliga staden Jerusalem ... full av Guds härlighet (Upp 21:10-11)


Prisa Herren, alla utvalda, lova hans storhet. *
Fira glädjedagar och tacka honom.

Jerusalem, du heliga stad,
han skall slå dig för vad du gjort, *
men han skall också förbarma sig över de rättfärdiga

Tacka Herren, det är gott för dig, +
prisa evighetens konung, *
så skall ditt tempel med jubel byggas upp på nytt.

Måtte han låta alla de fångna få glädjas hos dig
och ge alla de olyckliga sin kärlek hos dig, *
släktled efter släktled i evighet.

Ett strålande ljus skall nå till jordens gränser, +
Många folk skall komma till dig fjärran ifrån, *
de skall komma från världens ände

för att bo nära Herren Guds heliga namn, *
de skall bära fram sina gåvor till himlens konung.

Släktled efter släktled
skall de sjunga glädjesånger i dig, *
och den utvalda stadens namn skall bestå i evighet.

Gläd dig då och jubla med de rättfärdiga, *
ty de skall alla samlas och prisa evighetens herre.

Saliga de som älskar dig, *
saliga de som gläder sig över din välgång.

Min själ skall prisa Herren, den store konungen, +
ty Jerusalem skall byggas upp på nytt *
och hans tempel för eviga tider.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Gläd dig, Jerusalem, ty i dig skall alla samlas och prisa Gud.

Ant. 3 Sion, lova din Gud. Han sänder ut sitt ord över jorden.

Psalm 147B
Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru (Upp 21:9)


Jerusalem, prisa Herren, *
Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta, *
han har välsignat dina söner.

Han skaffar dina gränser fred, *
han mättar dig med bästa vete.

Han sänder ut sitt ord över jorden, *
hans befallning skyndar iväg med hast.

Han låter snö falla som ull, *
rimfrost strör han ut som aska.

Han sprider hagel som smulor, *
han sänder kyla, och vattnet blir till is.

När han sänder sitt ord, då smälter det frusna, *
låter han vinden blåsa, då strömmar vattnen på nytt.

Han har förkunnat för Jakob sitt ord, *
för Israel sina stadgar och bud.

Så har han inte gjort för något främmande folk, *
och hans bud, dem känner de inte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Sion, lova din Gud. Han sänder ut sitt ord över jorden.

Kort läsning
Gal 2:19b-20


Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Responsorium

Jag ropar till Gud, den Högste. + Han står mig bi.
Jag ropar till Gud, den Högste. + Han står mig bi.
Han sänder hjälp från himmelen.
+ Han står mig bi.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Jag ropar till Gud, den Högste. + Han står mig bi.

Ant. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Förbön

Gud har försorg om varje människa som han skapat och återlöst genom sin Son. I förlitan på honom vill vi bedja:
R. Fullborda ditt verk i oss, Herre.

Barmhärtige Gud, styr våra steg in på fridens väg
- så att vi tar fasta på allt som är sant, rätt och värt att älska.
För ditt namns skull, Herre, överge oss aldrig
- bryt inte ditt förbund med oss.
Med förkrossat hjärta och en ödmjuk ande kommer vi till dig
- ta emot oss, ty de som litar på dig kommer inte på skam.
Du kallar oss till dina tjänare och profeter
- låt oss förkunna dina väldiga gärningar.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Evige Gud, du som gav den helige biskopen Albertus den stora uppgiften att förena mänsklig forskning med uppenbarad tro, låt oss följa hans föredöme, så att vi genom vetenskapernas framsteg når en djupare kunskap om dig och alltmer älskar dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
Rom 12:17a,19b-20a,21


Löna inte ont med ont. Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta; om han är törstig, ge honom att dricka. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Herrens nåd varar från evighet till evighet,
när man tänker på hans befallningar och gör efter dem.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du fördes bort vid tredje timmen för att korsfästas för vår och hela världens skull. Vi ber om din försoning över det som varit och ditt beskydd mot framtida hot. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
1 Joh 3:16


Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du som vid sjätte timmen, när mörkret hade världen i sitt våld, frambar dig själv på korsets altare för oss och för de många, ge oss ditt ljus så att vi når det eviga livet. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.

Jag fröjdar mig över ditt löfte *
som den som vinner väldigt byte.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.

Jag lovar dig sju gånger om dagen *
för dina rättfärdiga lagar.

De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.

Herre, jag hoppas på din hjälp, *
och jag gör efter dina bud.

Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.

Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
ty du känner alla mina vägar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!

Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
som flyter ner över hans klädnad.

Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.

De tänker ut onda planer *
de gaddar sig dagligen samman till strid.

De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.

Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
beskydda mig för dessa våldsmän, *
som tänker ut planer för att bringa mig på fall.

Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.

Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
Lyssna, Herre, till mina böner.

Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.

Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
låt inte deras planer lyckas.

Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.

Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
de trogna skall bo inför ditt ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
1 Joh 4:9-11


Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

Gud, vår sköld, se till oss.
Akta på din smordes ansikte.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du öppnade ditt rikes port för rövaren. Vi bekänner våra synder i fast förvissning om att också vi får vara med dig i ditt paradis. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.Vesper
Den 15 november 2019, fredag
fredag i 32 veckan 'under året'
Albertus Magnus biskop och kyrkolärare


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

I Jesu Kristi smärta stor
den själ som fast på honom tror
kan målet för sin längtan nå
och mättnad för sin trängtan få.

Hans smärta aldrig glömmer vi,
i troget hjärta gömmer vi
den törnekrona Kristus bar,
det kors där fast han naglad var.

Nu väg till himlen öppen står
för den med Kristus troget går.
För Kristi nöd Gud skonar oss,
hans helga död försonar oss.

Dig ärar vi, som korsfäst var
och alla världens synder bar.
Du från all smitta renar oss,
med helgonen förenar oss.

Högt prisad vare Kristi nåd,
som lät sig efter Faderns råd
till offerdöd på korsets stam
i helig lydnad föras fram.

Din, Fader, är all härlighet,
all makt i tid och evighet.
Dig vare pris i alla land
med Sonen och den helge And'. Amen.

eller:

R.  Herre Jesus Kristus,
     + skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

Du som för vår skull drack galla
för att all vår bitterhet skulle dö,
+ skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

Du som för vår skull drack ättikvin
för att väcka oss ur vår tröghet,
+ skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

Du som för vår skull blev sargad
för att en droppe av din odödlighet
skulle komma över oss,
+ skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

Du som för vår skull blev slagen
för att stärka oss svaga med din kraft
+ skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

Du som blev krönt med törne
för att kröna oss med kärlekens grönskande krans,
+ skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

Du som blev svept i linne
för att ikläda oss din renhet,
+ skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

Du som blev lagd i graven
för att nyskapa oss och benåda oss
nu och i den kommande världen,
+ skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.

R.  Herre Jesus Kristus,
     + skänk oss ditt liv, förlåt oss våra synder.


Ant. 1 Jag vill dagligen lova dig och förkunna dina underfulla verk.

Psalm 145
Lovsång till Gud den allsmäktige
Rättfärdig är du som är och som var, du helige (Upp 16:5)


Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, *
och lova ditt namn alltid och i evighet.

Jag vill dagligen lova dig *
och prisa ditt namn alltid och i evighet.

Stor och högtlovad är Herren, *
outrannsaklig är hans storhet.

Släkte efter släkte skall prisa dina verk, *
de skall förkunna dina väldiga gärningar.

De skall tala om ditt majestät, din härliga glans, *
och dina underfulla verk skall jag begrunda.

De skall vittna om din makt,
om dina fruktansvärda gärningar, *
och dina storverk skall jag förkunna.

De skall utbreda ryktet om din stora godhet *
och jubla över din rättfärdighet.

Nådig och barmhärtig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla *
och förbarmar sig över alla sina verk.

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, *
och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära, *
och din makt skall de besjunga.

De skall förkunna för människorna
dina väldiga gärningar *
och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter, *
och ditt herravälde varar från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag vill dagligen lova dig och förkunna dina underfulla verk.

Ant. 2 Allas ögon väntar efter dig. Du är nära alla dem som åkallar dig.

II

Herren är trofast i alla sina ord, *
full av godhet i alla sina gärningar.

Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla, *
och han upprättar alla förnedrade.

Allas ögon väntar efter dig, *
och du ger dem deras mat i rätt tid.

Du öppnar din hand *
och mättar allt levande med nåd.

Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och nådig i alla sina verk.

Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom.

Han gör vad de gudfruktiga begär *
och hör deras rop och räddar dem.

Herren bevarar alla dem som älskar honom, *
men alla gudlösa skall han förinta.

Min mun skall förkunna Herrens lov,
allt som lever skall prisa hans heliga namn *
alltid och i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Allas ögon väntar efter dig. Du är nära alla dem som åkallar dig.

Ant. 3 Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna.

Canticum
Upp 15:3-4

Tillbedjan


Stora och förunderliga är dina gärningar, *
Herre, allsmäktige Gud,

rättfärdiga och sanna är dina vägar, *
du folkens konung.

Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? *
Du allena är helig.

Alla folk skall komma och tillbe inför dig, *
din rättfärdighet har blivit uppenbar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna.

Kort läsning
Rom 8:1-2


Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Responsorium

Kristus dog för våra synder + för att leda oss till Gud.
Kristus dog för våra synder + för att leda oss till Gud.
Hans kropp blev dödad, men han gjordes levande i anden
+ för att leda oss till Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Kristus dog för våra synder + för att leda oss till Gud.

Ant. Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Förbön

Ingenstans under himlen finns något annat namn än Jesus som kan rädda oss. Därför ropar vi till honom i tro:
R. Kyrie, eleison.

Herre, låt vår mänskliga svaghet, som i sig är utlämnad åt det onda
- i dig hämta kraft till det goda.
Räck ut din hand och res oss upp
- var gång vi fallit i synd.
Vänd bort din vrede från våra synder
- du som inte föraktar ett förkrossat och bedrövat hjärta.
Du förlät synderskan och lade det vilsegångna fåret på dina axlar
- vänd inte bort din barmhärtighet från oss.
Öppna himlens port för alla dem som hoppades på dig
- för vilka du har lidit döden på ett kors.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige och barmhärtige Gud, som lät din Smorde lida döden för hela världens skull, låt var och en bära fram sig själv som en levande och helig offergåva och mättas av din kärlek. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Evige Gud, du som gav den helige biskopen Albertus den stora uppgiften att förena mänsklig forskning med uppenbarad tro, låt oss följa hans föredöme, så att vi genom vetenskapernas framsteg når en djupare kunskap om dig och alltmer älskar dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 15 november 2019, fredag
Fredag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Den sig i Herrens hand förtror
och i hans vingars skugga bor,
han säger trygg: I Gud jag
har min hjälpare och mitt försvar.

Han fruktar icke mörkrets makt,
ej världens smälek och förakt:
i nödens tid, på sorgens dag
hans glädje är Guds välbehag.

När världens väsende förgår,
förgängelsen ej honom når.
En salig fröjd, en evig frid
är slutet på hans korta strid.

Högtlovat vare Herrens namn.
Det är en trygg, en ljuvlig hamn,
i alla faror, nöd och sorg
en mäktig sköld, en säker borg.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud.

Kort läsning
Jfr Jer 14:9

Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i hans död och begravning, att vi kan stå upp med honom till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg