Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Juni 2018

TiOnToFr
1fredag i 8 veckan 'under året'
Justinus martyr

2lördag i 8 veckan 'under året'
Marcellinus och Petrus martyrer

3Kristi Kropps och Blods högtid
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

4måndag i 9 veckan 'under året'
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru

5tisdag i 9 veckan 'under året'
Bonifatius biskop och martyr

6onsdag i 9 veckan 'under året'
Norbert av Xanten biskop

1010 söndagen 'under året'

11måndag i 10 veckan 'under året'
Barnabas apostel

12tisdag i 10 veckan 'under året'
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel

13onsdag i 10 veckan 'under året'
Antonius av Padua präst och kyrkolärare

14torsdag i 10 veckan 'under året'

15fredag i 10 veckan 'under året'

16lördag i 10 veckan 'under året'

1711 söndagen 'under året'

18måndag i 11 veckan 'under året'

19tisdag i 11 veckan 'under året'
Romuald abbot

20onsdag i 11 veckan 'under året'

21torsdag i 11 veckan 'under året'
Aloisius Gonzaga ordensman

22fredag i 11 veckan 'under året'
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer

23lördag i 11 veckan 'under året'

24Johannes Döparens födelse
Johannes Döparens födelse

25måndag i 12 veckan 'under året'
David av Munktorp abbot

26tisdag i 12 veckan 'under året'

27onsdag i 12 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

28torsdag i 12 veckan 'under året'
Irenaeus av Lyon biskop och martyr

29Petrus och Paulus
Petrus och Paulus

30lördag i 12 veckan 'under året'
Den romerska kyrkans första martyrer


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Jag vill sjunga om min vän,
Herden, han som själv är livet.
Fåren känner han igen,
vet var källan är belägen.
Herre Jesus Krist, Guds Son,
dig jag får all kraft ifrån.

Jag vill sjunga om min vän,
Mästaren. Jag tveklöst följer
honom, som är sanningen,
för vars blick sig intet döljer.
Herre Jesus Krist, Guds Son,
dig jag får allt ljus ifrån.

Jag vill sjunga om min vän,
Frälsaren, som själv är livet.
I hans död är slutligen
dödens onda helt fördrivet.
Herre Jesus Krist, Guds Son,
dig jag väntar nåd ifrån.

Ant. 1 Sin mun öppnade hon med vishet, hon hade vänlig förmaning på sin tunga.

Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)


Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
     Den ena dagen talar därom till den andra, +
     den ena natten kungör det för den andra, *
     det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
     Åt solen har han gjort en hydda i dem,
     och den är som en brudgum
     som går ut ur sin kammare, *
     den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Sin mun öppnade hon med vishet, hon hade vänlig förmaning på sin tunga.

Ant. 2 Dessa som Herren har helgat, de hoppades på honom och lovsjöng honom i sitt hjärta.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.
     Du är den skönaste bland människor, +
     ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
     ja, Gud har välsignat dig för evigt.
Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.
     Drag ut och vinn seger! +
     Försvara sanning och rätt! *
     Din högra hand skall göra underbara gärningar.
Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.
     Gud, din tron står för tid och evighet, *
     ditt rikes spira är rättvisans spira.
Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.
     Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
     från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.
Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Dessa som Herren har helgat, de hoppades på honom och lovsjöng honom i sitt hjärta.

Ant. 3 Under glädje och fröjd förs de fram inför Herren.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,
     så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
     ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.
Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.
     Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
     av guldvirkat tyg består hennes dräkt,
i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.
     Under glädje och fröjd förs de fram, *
     de tågar in i konungens palats.
Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.
     Ditt namn vill jag göra prisat
     bland alla kommande släkten, *
     ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Under glädje och fröjd förs de fram inför Herren.

Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd.

Första läsningen
2 Kor 1:1-14
Tröst i lidanden


Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timotheos till Guds församling i Korinth och till alla heliga runt om i Achaia. Nåd och frid från Gud vår fader och Tierren Jesus Kristus.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt, är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade, är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.
Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp, han skall rädda oss. Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.
Detta är vår stolthet: att vårt samvete kan vittna om att vi inte har styrts av världslig vishet utan av Guds nåd; vi har här i världen och särskilt mot er uppträtt med den heliga renhet som kommer från Gud. I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå. Och jag hoppas att ni helt skall förstå det som ni redan delvis har förstått: att ni kan vara stolta över oss på herren Jesu dag, liksom vi över er.

Responsorium Ps 94:18-19; 2 Kor 1:5

Din nåd, Herre, stöder mig.
+ När jag har mycket bekymmer i mitt hjärta, då gläder din tröst min själ.
Liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får också riklig tröst genom Kristus.
+ När jag har mycket bekymmer i mitt hjärta, då gläder din tröst min själ.

Andra läsningen
Ur Ignatios av Antiochias brev till magnesierna.
Det kristna namnet


Från Ignatios, också kallad Theoforos, till kyrkan i Magnesia vid Meander, välsignad i kärleken från Gud Fadern genom Jesus Kristus, vår Frälsare. I honom hälsar jag och ber om stor glädje i Gud Fadern och i Kristus Jesus.
Jag har fått veta hur välordnad er kärleksgemenskap är i Gud. Jag gläder mig mycket och har beslutat mig för att tala till er i tron på Jesus Kristus. Hedrad som jag är med ett namn av högsta värdighet i de bojor jag bär prisar jag kyr-korna och önskar dem enhet med Jesu Kristi kropp och ande, med honom som är vårt liv för alltid. Jag önskar er en enhet i tro och kärlek som övergår allting annat, och allra mest en enhet med Jesus och Fadern. I den kan vi uthärda allt övervåld från denna världens härskare, fly undan det och nå fram till Gud.
Jag har ju fått äran att se er genom er biskop Damas, som är värdig Gud, de värdiga presbytererna Bassos och Apollonios och min medhjälpare, diakonen Zotion. Honom hoppas jag få glädje av, ty han underordnar sig biskopen som Guds nåd och presbyteriet som Jesu Kristi lag.
Ni bör inte dra fördel av biskopens ringa ålder utan visa honom all vördnad med tanke på Gud Faderns makt. Jag vet att era heliga presbyterer inte har missbrukat hans uppenbara ungdom utan har underordnat sig honom som förståndiga i Gud. Dock inte honom utan Jesu Kristi Fader, som är allas biskop. I vördnad för den som har älskat oss bör vi lyda utan allt hyckleri. Det är inte den synlige biskopen som man försöker lura utan den osynlige. Detta handlar inte om något mänskligt utan om Gud som ser i det fördolda.
Ni bör alltså inte bära namnet kristna utan också vara sådana. Det finns ju de som talar mycket om biskopen men gör allting utan honom. De tycks mig inte ha ett gott sam-vete, eftersom de samlas på ett sätt som inte är fast och föreskrivet. Tingen har nämligen ett slut. Dessa två ligger samtidigt framför oss: döden och livet, och vart och ett går till sin bestämda plats. Det är liksom två mynt: det ena hör till Gud, det andra till världen, och vartdera har sin särskilda prägel. De otrogna har denna världens prägel, de trogna bär i kärlek Gud Faderns prägel genom Jesus Kristus. Om vi inte frivilligt väljer att dö in i hans lidande, så finns inte hans liv i oss.

Responsorium 1 Tim 4:12,16,15

Var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet,
+ ty gör du det, räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.
Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. +
+ Ty gör du det, räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss alltmera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Vi är Guds folk och får i hans hjord. Kom, låt oss tillbedja honom, halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'
Maria från Magdala - firas ej

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Morgonens rodnad över bergen brinner.
Stilla från jorden nattens skugga svinner.
Kom, låt oss alla inför Gud nedfalla,
honom tillbedja.

Bönen förjage själens sömn och tröghet.
Över oss lyse nådens glans och höghet.
Ljuvligt av höjden frälsningen och fröjden
till oss nedkomme.

Fadern, som ovan alla stjärnor tronar,
Kristus, som gjutit blodet som försonar,
Anden, som talar mäktigt och hugsvalar,
tillhör all äran. Amen.

Ant. 1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Halleluja.

Psalm 118
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Så må Israel säga, *
     evigt varar hans nåd.
Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.
     Så må de som fruktar Herren säga, *
     evigt varar hans nåd.
I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.
     Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
     vad kan människor göra mig?
Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.
     Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
     än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.
     Alla hedningar omringar mig, *
     men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     De omringar mig som bin,
     men de slocknar som eld i törne, *
     i Herrens namn skall jag förgöra dem.
Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
men Herren hjälper mig.
     Herren är min styrka och min lovsång, *
     han blev min räddning.
Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.
     Herrens högra hand upphöjer, *
     Herrens högra hand gör mäktiga ting."
Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.
     Herren har tuktat mig, *
     men han gav mig inte åt döden.
Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
     Detta är Herrens port, *
     här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.
     Stenen som husbyggarna ratade *
     har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.
     Detta är den dag som Herren har gjort, *
     låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!
     Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
     Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,
med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.
     Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
     min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Halleluja.

Ant. 2 Halleluja, prisa Herren, alla hans verk, halleluja.

Canticum
Till Dan B:29-34
Hela skapelsens lovprisning Skaparen ... är välsignad i evighet (Rom 1:25)


Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud, *
lovad och upphöjd i evighet,
     och prisat vare din härlighets heliga namn, *
     lovprisat och upphöjt i evighet.
Prisad vare du i din heliga härlighets tempel, *
lovsjungen och förhärligad i evighet.
     Prisad vare du som tronar på keruberna
     och ser ned i djupen, *
     lovad och upphöjd i evighet.
Prisad vare du på din kungatron, *
lovsjungen och upphöjd i evighet.
     Prisad vare du i himlens boningar, *
     lovsjungen och ärad i evighet.
Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, prisa Herren, alla hans verk, halleluja.

Ant. 3 Allt vad anda har, lova Herren. Halleluja.

Psalm 150
Lova Herren
Lovsjung med er ande, lovsjung också med ert förnuft; förhärliga Gud med både själ och kropp (Hesychios av Jerusalem)


Lova Gud i hans helgedom, *
lova honom i hans mäktiga himmel.
     Lova honom för hans väldiga gärningar, *
     lova honom för hans stora härlighet.
Lova honom med basunklang, *
lova honom med harpa och lyra.
     Lova honom med puka och dans, *
     lova honom med strängaspel och pipa.
Lova honom med klingande cymbaler, +
lova honom med dånande cymbaler. *
Allt vad anda har, lova Herren!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Allt vad anda har, lova Herren. Halleluja.

Kort läsning
2 Tim 2:8,11-13


Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss; är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Responsorium

Vi lovar ditt namn, o Herre, + och sjunger till din ära.
Vi lovar ditt namn, o Herre, + och sjunger till din ära.
Vi förkunnar alla dina under
+ och sjunger till din ära.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vi lovar ditt namn, o Herre, + och sjunger till din ära.

Ant. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren, och jag känner dem, och de följer mig.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren, och jag känner dem, och de följer mig.

Förbön

Vi öppnar vårt hjärta för all makts och godhets Gud, som älskar oss och vet vad vi behöver. Låt oss lovprisa honom och bedja:
R. Vi prisar dig, vi tror på dig.

Lovad vare du, allsmäktige Gud, du universums konung, som kallat oss orättfärdiga syndare
— att lära känna sanningen och tjäna dig.
Gud, din barmhärtighets famn står öppen för oss
— låt oss då aldrig villas bort från livets väg.
Vi firar denna Herrens dag i glädje över hans uppståndelse
— låt oss leva i Andens glädje och kraft.
Herre, ge åt dina trogna en lovsångens och bönens Ande
— så att vi tackar dig i alla livets växlingar.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1

Psalm 23
Den gode herden
Lammet skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor (Upp 7:17)


Herren är min herde: *
ingenting skall fattas mig.
     Han låter mig vila på gröna ängar, *
     han för mig till vatten där jag finner ro,
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
så som han har lovat.
     Inte ens i den mörkaste dal *
     fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och stav gör mig trygg.
     Du dukar ett bord för mig *
     i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
     Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, *
     och Herrens hus skall vara mitt hem
     så länge jag lever.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1


Ant. 2

Psalm 76
Tacksägelse för seger
Man skall få se Människosonen komma på himlens moln (Matt 24:30)

I


Guds makt har visat sig i Juda, *
hans namn är stort i Israel.
     Hans tält är rest i Salem, *
     hans boning på Sion.
Där har han brutit sönder bågens blixtrande pilar, *
sköld och svärd och alla vapen.
     I bländande glans och härlighet *
     kom du från de eviga bergen.
Du har avväpnat de tappra krigarna, +
de har slumrat in och sover, *
stridsmännen kan inte lyfta sina händer.
     Av ditt rytande, du Jakobs Gud, *
     ligger domnade både man och häst.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 2


Ant. 3

II

Du, o Gud, är fruktansvärd. * Vem kan bestå inför dig, när du vredgas?
     Från himlen lät du höra din dom, *
     då bävade världen och förstummades,
när Gud stod upp till dom, *
för att upprätta alla förtryckta på jorden.
     Även de trotsigaste måste prisa dig *
     alla folk måste hylla dig.
Gör löften och infria dem åt Herren, er Gud, *
må alla omkring honom
bära fram gåvor åt den Fruktansvärde.
     Ty han stäcker furstarnas övermod, *
     fruktansvärd är han för kungarna på jorden.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 3

Kort läsning
1 Kor 6:19-20


Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.

Slutbön

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1

Psalm 23
Den gode herden
Lammet skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor (Upp 7:17)


Herren är min herde: *
ingenting skall fattas mig.
     Han låter mig vila på gröna ängar, *
     han för mig till vatten där jag finner ro,
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
så som han har lovat.
     Inte ens i den mörkaste dal *
     fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och stav gör mig trygg.
     Du dukar ett bord för mig *
     i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
     Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, *
     och Herrens hus skall vara mitt hem
     så länge jag lever.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1


Ant. 2

Psalm 76
Tacksägelse för seger
Man skall få se Människosonen komma på himlens moln (Matt 24:30)

I


Guds makt har visat sig i Juda, *
hans namn är stort i Israel.
     Hans tält är rest i Salem, *
     hans boning på Sion.
Där har han brutit sönder bågens blixtrande pilar, *
sköld och svärd och alla vapen.
     I bländande glans och härlighet *
     kom du från de eviga bergen.
Du har avväpnat de tappra krigarna, +
de har slumrat in och sover, *
stridsmännen kan inte lyfta sina händer.
     Av ditt rytande, du Jakobs Gud, *
     ligger domnade både man och häst.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2


Ant. 3

II

Du, o Gud, är fruktansvärd. * Vem kan bestå inför dig, när du vredgas?
     Från himlen lät du höra din dom, *
     då bävade världen och förstummades,
när Gud stod upp till dom, *
för att upprätta alla förtryckta på jorden.
     Även de trotsigaste måste prisa dig *
     alla folk måste hylla dig.
Gör löften och infria dem åt Herren, er Gud, *
må alla omkring honom
bära fram gåvor åt den Fruktansvärde.
     Ty han stäcker furstarnas övermod, *
     fruktansvärd är han för kungarna på jorden.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3

Kort läsning
5 Mos 10:12


Och nu, Israel, vad är det som Herren, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar Herren din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ.

Herre, vem får bo i din hydda?
Den som gör det rätta och talar sanning av hjärtat.

Slutbön

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1

Psalm 23
Den gode herden
Lammet skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor (Upp 7:17)


Herren är min herde: *
ingenting skall fattas mig.
     Han låter mig vila på gröna ängar, *
     han för mig till vatten där jag finner ro,
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
så som han har lovat.
     Inte ens i den mörkaste dal *
     fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och stav gör mig trygg.
     Du dukar ett bord för mig *
     i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
     Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, *
     och Herrens hus skall vara mitt hem
     så länge jag lever.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1


Ant. 2

Psalm 76
Tacksägelse för seger
Man skall få se Människosonen komma på himlens moln (Matt 24:30)

I


Guds makt har visat sig i Juda, *
hans namn är stort i Israel.
     Hans tält är rest i Salem, *
     hans boning på Sion.
Där har han brutit sönder bågens blixtrande pilar, *
sköld och svärd och alla vapen.
     I bländande glans och härlighet *
     kom du från de eviga bergen.
Du har avväpnat de tappra krigarna, +
de har slumrat in och sover, *
stridsmännen kan inte lyfta sina händer.
     Av ditt rytande, du Jakobs Gud, *
     ligger domnade både man och häst.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2


Ant. 3

II

Du, o Gud, är fruktansvärd. * Vem kan bestå inför dig, när du vredgas?
     Från himlen lät du höra din dom, *
     då bävade världen och förstummades,
när Gud stod upp till dom, *
för att upprätta alla förtryckta på jorden.
     Även de trotsigaste måste prisa dig *
     alla folk måste hylla dig.
Gör löften och infria dem åt Herren, er Gud, *
må alla omkring honom
bära fram gåvor åt den Fruktansvärde.
     Ty han stäcker furstarnas övermod, *
     fruktansvärd är han för kungarna på jorden.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3

Kort läsning
Höga V 8:6b-7a


Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den. De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den.

Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka,
Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare.

Slutbön

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 22 juli 2018, söndag
16 söndagen 'under året'

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O heliga Treenighet,
sann Gud, som är av evighet!
Det skymmer, och vår dag är slut.
Din klarhet, Gud, släcks aldrig ut.

Var dag vi prisar dig på nytt
och söker dig när dagen flytt.
Från dag till dag, från år till år
pris ske det ljus som ej förgår!

Gud Fader, makt och majestät,
Guds Son, som all vår synd begrät,
vår Tröstare, Gud helge And',
Gud vare pris i alla land. Amen.

Ant. 1 I helig glans har jag fött dig före morgonstjärnan Halleluja.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,
     medan jag lägger dina fiender *
     som en pall under dina fötter.
Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!
     Villigt samlas ditt folk *
     i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.
     Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
     Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.
Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.
     Han dricker ur bäcken vid vägen. *
     Så lyfter han sitt huvud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 I helig glans har jag fött dig före morgonstjärnan Halleluja.

Ant. 2 Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet: de skall bli mättade.

Psalm 112
Den rättfärdige blir välsignad
Lev som ljusets barn - ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning (Ef 5:9)


Salig den man som fruktar Herren *
och har sin stora lust i hans bud.
     Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, *
     de trognas släkte skall välsignas.
Gods och rikedom skall finnas i hans hus, *
hans rättfärdighet består för evigt.
     För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, *
     nådig och barmhärtig och rättfärdig.
Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån *
och handlar rättfärdigt i allt vad han gör.
     Han skall aldrig i evighet vackla, *
     den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt.
Han fruktar inte för onda budskap, *
hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.
     Hans hjärta är fast och behöver inte frukta, *
     han skall snart få se med lust på sina ovänner.
Han strör ut, han ger åt de fattiga, +
hans rättfärdighet består för evigt, *
hans horn skall bli upphöjt med ära.
     Den gudlöse skall se det och harmas, +
     han skall gnissla tänder och förgås. *
     Vad de gudlösa önskar blir till intet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet: de skall bli mättade.

Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans tjänare, både stora och små, halleluja.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7

Lammets bröllop


Segern och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.
     Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
     ni som fruktar honom, både stora och små.
     Halleluja.
Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.
     Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
     och bruden har gjort sig redo.
     Halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans tjänare, både stora och små, halleluja.

Kort läsning
Heb 12:22-24


Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Responsorium

Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Herre mångfaldiga är dina verk. Med visdom har du gjort dem alla.
+ Din är äran i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.

Ant. Du som förbarmar dig över dem du har skapat, var du vår herde, och bär oss till evig tid.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Du som förbarmar dig över dem du har skapat, var du vår herde, och bär oss till evig tid.

Förbön

Vi gläder oss i Herren, ty från honom kommer allt vårt goda, och vi lägger våra liv i hans hand. Låt oss bedja:
R. Herre, hör vår bön.

Du allas Fader och Herre, som sände din Son till världen för att ditt namn skulle förhärligas över hela jorden
— stärk din kyrkas vittnesbörd bland folken.
Gör oss trogna mot apostlarnas undervisning
— och låt vårt liv bli ett med vår tro.
Du som älskar de rättfärdiga
— skaffa rätt åt de förtryckta.
Lös de fångna, öppna de blindas ögon
— upprätta de nedböjda, bevara främlingarna, och uppfyll de avlidnas önskan att vila i din frid och uppstå i din härlighet.

Fader vår...

Slutbön
Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 22 juli 2018, söndag
Sön- och helgdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

I Herrens hand jag lämnar mig
när mina ögon sluter sig.
När jag ur sömnen vaknar opp
är Gud min glädje och mitt hopp.

Kär kommer nattens stilla
ro när jag mig Herren fått förtro,
och glad jag ser en dag igen
när jag med Gud får börja den.

Min gode hjälpare är han
som för all nöd mig skydda kan,
min väktare som hör och ser
när jag ej hör och skådar mer.

Jag vet, ja jag är viss därpå,
att ingen ofärd skall mig nå,
om han ej giver lov därtill
och mig av kärlek pröva vill.

Min Gud är stark, min Gud är god.
Så är jag nöjd och har gott mod.
Gud, Fader, Son och helge And',
dig vare pris i alla land. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.
eller:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt.


Psalm 91
Under den Högstes beskydd
Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner (Luk 10:19)


Den som sitter under den Högstes beskydd *
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
     han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg,
     min Gud, på vilken jag förtröstar."
Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara *
och från pesten, som fördärvar.
     Med sina fjädrar skall han betäcka dig, +
     och under hans vingar skall du finna tillflykt, *
     hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte behöva frukta nattens fasor, *
inte pilen, som flyger om dagen,
     inte pesten, som går fram i mörkret, *
     eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, +
ja, tio tusen vid din högra sida, *
så skall det dock inte drabba dig.
     Du skall se det med egna ögon, *
     du skall se de ogudaktigas lön.
Ty du har sagt: "Du, Herre, är mitt skydd", *
och du har gjort den Högste till din tillflykt.
     Ingen olycka skall drabba dig, *
     och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning *
att bevara dig på alla dina vägar.
     De skall bära dig på händerna, *
     så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram, *
du skall trampa ner unga lejon och drakar.
     "Han håller sig intill mig,
     därför skall jag befria honom. *
     Jag skall beskydda honom,
     därför att han känner mitt namn. Han åkallar mig, och jag skall svåra honom, +
Jag är med honom i nöden, *
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.
     Jag skall mätta honom med långt liv *
     och låta honom se min frälsning."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.
eller:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt.


Kort läsning
Upp 22:4-5

De skall se Herrens ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Herre, hör vår bön när natten sänker sig. Låt uppståndelsens mysterium, som vi i dag har firat, bli ett säkert skydd mot mörkrets makt och vår glädje när vi i morgon på nytt får prisa dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
eller vid högtider:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg