Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Oktober 2018

TiOnToFr

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 24 april 2019, onsdag
onsdag i påskoktaven


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R. Kristus är uppstånden från de döda,
   med döden förtrampade han döden,
   åt dem som är i gravarna ger han liv.

Uppståndelsedag!
Stråla av glädje, alla folk!
Nu är påsken, Herrens påsk.
Kristus, vår Gud,
för oss från döden till livet,
från jorden till himlen,
och vi sjunger segerns sång: R.

Må himlen fröjda sig
och jorden jubla,
må allt synligt och osynligt
ropa av fröjd,
ty Kristus är uppstånden
och ger evig glädje: R.

Låt oss fira dödens undergång
och helvetets nederlag.
Låt oss prisa honom som skänker
nytt och odödligt liv,
våra fäders Gud, den Välsignade: R.

O höga och heliga påsk!
O Kristus, Guds Vishet,
Guds Ord och Kraft,
förena oss fullkomligt med dig
när ditt eviga rike kommer:R.

Den heliga påsken är kommen i dag:
den nya och hemlighetsfulla påsken,
den rena påsken, Kristi vår Frälsares påsk,
den obefläckade, ärofulla påsken,
den påsk som helgar dem som tror,
den påsk som öppnar paradisets portar: R.

Uppståndelsedag!
Låt oss stråla av glädje
och ta varandra i famn,
låt oss säga "broder", "syster"
till dem som står oss emot.
Låt oss för uppståndelsens skull
förlåta allt och jublande ropa:

R. Kristus är uppstånden från de döda,
   med döden förtrampade han döden,
   åt dem som är i gravarna ger han liv.Ant. 1 Herre, min Gud, du är hög och stor. Halleluja.

Psalm 104
Skaparens lov
Den som är i Kristus är en ny skapelse; det gamla är förbi, något nytt har kommit (2 Kor 5:17)

I


Lova Herren, min själ. *
Herre, min Gud, du är hög och stor.

I majestät och härlighet är du klädd, *
du höljer dig i ljus som i en mantel,

du spänner ut himlen som ett tält, *
du timrar på vattnen dina salar,

molnen gör du till din vagn, *
och du far på vindens vingar.

Du gör vindar till dina sändebud, *
eldslågor till dina tjänare.

Du grundade jorden på hennes fästen, *
så att den aldrig i evighet vacklar.

Med djupet betäckte du den som med en klädnad, *
vattnen stod högt över bergen.

Men för ditt rytande flydde de, *
när din stämma dånade hastade de undan.

Berg höjde sig, och dalar sänkte sig, *
på den plats som du hade bestämt.

Du satte en gräns för vattnen, *
så att de inte åter skulle täcka jorden.

Du lät källor flyta fram i dalarna, *
mellan bergen tog de sin väg.

De ger vatten åt alla markens djur, *
vildåsnorna släcker i dem sin törst.

Vid dem bor himlens fåglar, *
från trädens grenar höjer de sin röst.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, min Gud, du är hög och stor. Halleluja.

Ant. 2 Herre, jorden mättas av den frukt du skapar. Halleluja.

II

Du vattnar bergen från dina salar, *
jorden mättas av den frukt du skapar.

Du låter gräs skjuta upp för djuren *
och växter till människans tjänst.

Så låter du bröd framgå ur jorden *
och vin, som gläder människans hjärta.

Så gör du hennes ansikte glänsande av olja, *
och brödet styrker människans hjärta.

Herrens träd blir också mättade, *
Libanons cedrar, som han har planterat.

Fåglarna bygger där sina nästen, *
hägern gör sitt bo i cypresserna.

Stenbockarna har fått de höga bergen, *
klyftorna är klippdassarnas tillflykt.

Du gjorde månen till att bestämma tiderna, *
solen vet stunden då den skall gå ner.

Du sänder mörker, och det blir nått *
— då kommer alla skogens djur i rörelse,

de unga lejonen ryter efter rov *
och begär sin föda av Gud.

Solen går upp — då drar de sig tillbaka *
och lägger sig ner i sina kulor.

Människan går då ut till sin gärning *
och till sitt arbete intill aftonen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, jorden mättas av den frukt du skapar. Halleluja.

Ant. 3 Må Herrens ära förbli i evighet. Halleluja.

III

Herre, mångfaldiga är dina verk!
Med vishet har du gjort dem alla. *
Jorden är full av vad du har skapat.

Där är havet, det stora och vida: +
ett tallöst vimmel rör sig däri, *
djur både stora och små.

Där seglar skeppen fram, *
Leviatan har du skapat att leka där.

Alla väntar de efter dig *
att du skall ge dem deras mat i rätt tid.

Du ger dem, då samlar de in, *
du öppnar din hand, då mättas de med goda gåvor.

Du döljer ditt ansikte, då förskräcks de, +
du tar bort deras ande, då förgås de *
och vänder åter till stoft igen.

Du sänder ut din ande, då skapas de, *
och du förnyar jordens ansikte.

Må Herrens ära förbli i evighet, *
må Herren glädja sig över sina verk,

han som skådar på jorden, och den bävar, *
han som rör vid bergen, och de ryker.

Jag vill sjunga till Herrens ära, så länge jag lever, *
jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.

Må mina ord vara honom till behag, *
må jag få glädja mig i Herren.

Men må syndarna försvinna från jorden *
och inga gudlösa finnas mer.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Må Herrens ära förbli i evighet. Halleluja.

Gud har uppväckt Herren, halleluja,
och genom sin makt skall han uppväcka oss, halleluja

Första läsningen
1 Pet 2:11-25
Främlingar i världen


Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.
Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten, eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda. Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren.
Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymf- ord när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Responsorium 1 Pet 2:21,24

Kristus led för oss och gav oss ett exempel,
+ för att vi skall följa i hans fotspår, halleluja.
Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skall dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.
+ För att vi skall följa i hans fotspår, halleluja.

Andra läsningen
Ur Augustinus utläggning av Psaltaren.
Kristi och kyrkans uppståndelse


Vår Herre Jesus Kristus är, liksom en hel och full människa, huvud och kropp: huvudet lär vi känna i den människa som föddes av Jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, blev begraven, uppstod, uppsteg till himlen och sitter på Faderns högra sida, varifrån vi väntar honom såsom domaren över levande och döda. Denne är kyrkans huvud. Detta huvuds kropp är kyrkan, inte den som är endast på denna plats utan den som är såväl här som över hela jorden, inte heller den som finns endast i denna tid utan som är alltsedan Abel och ända till dem som skall födas ända till slutet och som skall komma till tro på Kristus, hela folket av de heliga, som hör till den enda staden. Den staden är Kristi kropp, vars huvud är Kristus.
Där är änglarna medborgare tillsammans med oss, men vi är underkastade mödan, eftersom vi befinner oss på pilgrimsvandring. I staden väntar de på vår ankomst. Och från den stad, som vi är borta från, har brev kommit till oss. Det är Skrifterna, som förmanar oss, så att vi kan leva på rätt sätt. Hur kan jag säga, att brev har kommit? Konungen själv steg ned och blev gjord till vägen för oss under pilgrimsvandringen, för att vi skulle vandra i honom och inte gå vilse, inte gå under, inte falla i rövarhänder, inte rusa in i de fällor som lagts ut efter vägen.
Sådan vet vi, att Kristus i sin helhet och fullhet tillsammans med kyrkan är, men endast han är född av Jungfrun, han som är kyrkans huvud och medlaren mellan Gud och människan, Jesus Kristus. Därför blev han medlaren, för att genom sig försona dem som hade vikit bort - ty något förmedlande kan endast finnas mellan två. Vi hade vikit bort från Guds majestät och genom vår synd förolämpat honom. Sonen sändes som en medlare, som genom sitt blod skulle utplåna våra synder, genom vilka vi hade skilt oss från Gud. Genom att träda emellan återförde och försonade han oss med honom, från vilken vi var bortvända och där vi hölls fast av våra synder och överträdelser. Han är vårt huvud, han är Gud, såsom Fadern, Guds Ord, genom vilket allt är till: Gud för att skapa, människa för att skapa på nytt, Gud för att dana, människa för att omdana.
Må alltså kyrkan säga till sin Herre, Jesus Kristus, må kroppen säga till sitt huvud: Du, Herre, är mitt hopp, hos den Högste har du tagit din tillflykt. Det betyder: Du har uppstått från de döda och stigit upp till himlen, för att genom din himmelsfärd ta din tillflykt i höjden, och så bli ett hopp för mig, som förtvivlade på jorden och inte trodde att jag skulle uppstå. Men nu tror jag, ty mitt huvud har stigit upp till himlen; dit huvudet har gått före, skall också lemmarna följa efter. Nu tror jag, att det är uppenbart vad dessa ord betyder: D;z, Herre, är mitt hopp, hos den Högste har du tagit din tillflykt. Ännu tydligare sagt: Du steg först upp, för att jag skulle ha det hopp om att få uppstå som jag inte hade, för att jag skulle kunna hoppas att få följa efter, dit du gått före. Så talar kyrkan till sin Herre, kroppen till sitt huvud.

Responsorium Ef 5:23; 1 Kor 6:17,14-15

Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare av denna sin kropp.
+ Den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom, halleluja.
Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han uppväcka även oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar?
+ Den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom, halleluja.

Slutbön

Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens uppståndelse, låt oss i denna högtid se en skymt av himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 24 april 2019, onsdag
onsdag i påskoktaven


(eller - black-white)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 24 april 2019, onsdag
onsdag i påskoktaven

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


Ant. 1 Kristus är uppstånden och har upplyst sitt folk, som han har friköpt med sitt blod.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gärningar


Gud, du är min Gud,  *
i gryningen söker jag dig.

Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,  *
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter dig i templet,  *
för att få se din makt och din ära.

Ty din nåd är bättre än liv,  *
mina läppar skall prisa dig.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever,  *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett,  *
och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg dig på min bädd  *
och tänker på dig under nattens timmar.

Ty du är min hjälp,  *
och under dina vingars skugga jublar jag.

Min själ håller sig intill dig,  *
din högra hand beskyddar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Kristus är uppstånden och har upplyst sitt folk, som han har friköpt med sitt blod.

Ant. 2 Vår Frälsare har uppstått ur graven. Låt oss prisa och upphöja vår Gud, halleluja.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk,  *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar,  *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen,  *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne,  *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg,  *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd,  *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor,  *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker,  *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö,  *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord,  *
prisa Herren, berg och höjder.

Prisa Herren, allt som växer på marken,  *
prisa Herren, hav och floder.

Prisa Herren, alla källor,  *
prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar,  *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor,  *
prisa Herren, Israel.

Prisa Herren, ni hans präster,  *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar,  *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael,  *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande  *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar,  *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant. 2 Vår Frälsare har uppstått ur graven. Låt oss prisa och upphöja vår Gud, halleluja.

Ant. 3 Halleluja, Herren är uppstånden, så som han sade, halleluja.

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära,  *
hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare,  *
Sions barn jubla över sin konung.

De skall lova hans namn under dans,  *
lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk,  *
han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger honom ära,  *
de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun  *
och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken  *
och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor  *
och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven.  *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Halleluja, Herren är uppstånden, så som han sade, halleluja.

Kort läsning
Rom 6:8 -11


När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har upp¬väckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

Responsorium

Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada, halleluja.
Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Ant. Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Halleluja.

Förbön

Låt oss be till Kristus, som utlämnades för våra överträdelsers skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi ropar till honom:
R. Du som vann seger över döden, fräls oss, milde Herre Gud.

Kristus, vår Frälsare, du som besegrade döden och gav oss glädje, uppväckte oss med dig och gav oss dina gåvor
- väck våra hjärtan och gläd denna dag med den helige Andes gåva.
Du som förhärligas av änglar och tillbeds av människor
- mottag under denna påsktid vår tillbedjan i ande och sanning.
Herre Jesus, förbarma dig över ditt folk som väntar på uppståndelsens morgon
- utgjut din barmhärtighet över oss och bevara oss för allt ont.
Du ärans Konung, du vårt liv, låt oss träda fram med dig i härligheten
- när du på den dagen träder fram och vi får se dig sådan du är.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens uppståndelse, låt oss i denna högtid se en skymt av himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 24 april 2019, onsdag
onsdag i påskoktaven(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Dagarnas dag, o uppståndelse, ljus bortom tingen -
döden förintas och skuggan från graven är borta.
Jorden som skändats förnyad i honom sig gläder,
skapelsen renad och räddad till Gud vänder åter.
Människan, kommen ur stoft, får sin boning i himlen.

Skogarna, fälten för hans skull sig kläder i grönska.
Honom som öppnade djupen och vandrar bland stjärnor
lovsjunger städerna, ljuset och luften och havet.
Han som blev fäst vid ett kors är nu världsalltets Herre.
Allt som blev skapat kring honom förenas i lovsång. Amen.


Ant.  Vi vet att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Halleluja.

Psalm 119:II (9-16)

Hur skall en yngling bevaras från skuld? *
Genom att hålla sig till ditt ord.

Jag söker dig av allt mitt hjärta, *
låt mig inte fara vilse från dina bud.

Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, *
för att jag inte skall synda mot dig.

Lovad vare du, Herre! Lär mig dina stadgar. *
Med mina läppar förkunnar jag alla dina lagar.

Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg *
såsom över alla skatter.

Jag vill begrunda dina befallningar *
och skåda på dina stigar.

Jag har min lust i dina stadgar, *
jag glömmer inte ditt ord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 28:1-3,6-9
Rop om hjälp och tacksägelse
Fader, jag tackar dig för att du har hört mig (Joh 11:41)


Till dig, Herre, ropar jag, *
min klippa, var inte stum mot mig.

Ja, var inte tyst mot mig, *
så att jag blir lik dem som far ner i graven.

Hör mina böner när jag ropar till dig, *
när jag lyfter mina händer
mot det allraheligaste i din helgedom.

Ta inte bort mig med ogärningsmännen,
med de gudlösa, *
som talar vänligt med sin nästa
men har ondska i sina hjärtan.

Lovad vare Herren, *
ty han har hört mina böner!

Herren är min styrka och min sköld, *
på honom förtröstade mitt hjärta.

Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta, *
jag vill tacka honom med min sång.

Herren är sitt folks styrka, *
räddning och tillflykt är han för sin smorde.

Hjälp ditt folk och välsigna din arvedel, *
och var deras herde och bär dem för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 116B
Tacksägelse i templet
Låt oss genom honom (Kristus) ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud (jfr Heb 13:15)


Jag trodde, även när jag sade: *
"Jag är storligen plågad",
     när jag sade i min ångest: *
     "Alla människor är lögnare."
Hur skall jag löna Herren *
alla hans välgärningar mot mig?
     Jag vill taga frälsningens bägare *
     och åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk.
     Dyrt aktad i Herrens ögon *
     är hans frommas död.
Ack Herre, jag är ju din tjänare, +
jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka, *
du har lossat mina band.
     Dig vill jag offra lovets offer, *
     jag vill åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk,
     i gårdarna till Herrens hus, *
     mitt i dig, Jerusalem.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Vi vet att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Halleluja.

Kort läsning
Rom 4:24b-25


Vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.

Detta är den dag som Herren har gjort, halleluja.
Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Slutbön

Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens uppståndelse, låt oss i denna högtid se en skymt av himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 24 april 2019, onsdag
onsdag i påskoktaven(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Dagarnas dag, o uppståndelse, ljus bortom tingen -
döden förintas och skuggan från graven är borta.
Jorden som skändats förnyad i honom sig gläder,
skapelsen renad och räddad till Gud vänder åter.
Människan, kommen ur stoft, får sin boning i himlen.

Skogarna, fälten för hans skull sig kläder i grönska.
Honom som öppnade djupen och vandrar bland stjärnor
lovsjunger städerna, ljuset och luften och havet.
Han som blev fäst vid ett kors är nu världsalltets Herre.
Allt som blev skapat kring honom förenas i lovsång. Amen.


Ant.  Han blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Halleluja.

Psalm 119:II (9-16)

Hur skall en yngling bevaras från skuld? *
Genom att hålla sig till ditt ord.

Jag söker dig av allt mitt hjärta, *
låt mig inte fara vilse från dina bud.

Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, *
för att jag inte skall synda mot dig.

Lovad vare du, Herre! Lär mig dina stadgar. *
Med mina läppar förkunnar jag alla dina lagar.

Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg *
såsom över alla skatter.

Jag vill begrunda dina befallningar *
och skåda på dina stigar.

Jag har min lust i dina stadgar, *
jag glömmer inte ditt ord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 28:1-3,6-9
Rop om hjälp och tacksägelse
Fader, jag tackar dig för att du har hört mig (Joh 11:41)


Till dig, Herre, ropar jag, *
min klippa, var inte stum mot mig.

Ja, var inte tyst mot mig, *
så att jag blir lik dem som far ner i graven.

Hör mina böner när jag ropar till dig, *
när jag lyfter mina händer
mot det allraheligaste i din helgedom.

Ta inte bort mig med ogärningsmännen,
med de gudlösa, *
som talar vänligt med sin nästa
men har ondska i sina hjärtan.

Lovad vare Herren, *
ty han har hört mina böner!

Herren är min styrka och min sköld, *
på honom förtröstade mitt hjärta.

Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta, *
jag vill tacka honom med min sång.

Herren är sitt folks styrka, *
räddning och tillflykt är han för sin smorde.

Hjälp ditt folk och välsigna din arvedel, *
och var deras herde och bär dem för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 116B
Tacksägelse i templet
Låt oss genom honom (Kristus) ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud (jfr Heb 13:15)


Jag trodde, även när jag sade: *
"Jag är storligen plågad",
     när jag sade i min ångest: *
     "Alla människor är lögnare."
Hur skall jag löna Herren *
alla hans välgärningar mot mig?
     Jag vill taga frälsningens bägare *
     och åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk.
     Dyrt aktad i Herrens ögon *
     är hans frommas död.
Ack Herre, jag är ju din tjänare, +
jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka, *
du har lossat mina band.
     Dig vill jag offra lovets offer, *
     jag vill åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk,
     i gårdarna till Herrens hus, *
     mitt i dig, Jerusalem.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Han blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Halleluja.

Kort läsning
1 Joh 5,5-6a


Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet.

Detta är den dag som Herren har gjort, halleluja.
Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Slutbön

Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens uppståndelse, låt oss i denna högtid se en skymt av himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 24 april 2019, onsdag
onsdag i påskoktaven(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Dagarnas dag, o uppståndelse, ljus bortom tingen -
döden förintas och skuggan från graven är borta.
Jorden som skändats förnyad i honom sig gläder,
skapelsen renad och räddad till Gud vänder åter.
Människan, kommen ur stoft, får sin boning i himlen.

Skogarna, fälten för hans skull sig kläder i grönska.
Honom som öppnade djupen och vandrar bland stjärnor
lovsjunger städerna, ljuset och luften och havet.
Han som blev fäst vid ett kors är nu världsalltets Herre.
Allt som blev skapat kring honom förenas i lovsång. Amen.


Ant.  Om ni har uppstått med Kristus, sök då det som finns därovan, där Kristus är. Halleluja.

Psalm 119:II (9-16)

Hur skall en yngling bevaras från skuld? *
Genom att hålla sig till ditt ord.

Jag söker dig av allt mitt hjärta, *
låt mig inte fara vilse från dina bud.

Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, *
för att jag inte skall synda mot dig.

Lovad vare du, Herre! Lär mig dina stadgar. *
Med mina läppar förkunnar jag alla dina lagar.

Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg *
såsom över alla skatter.

Jag vill begrunda dina befallningar *
och skåda på dina stigar.

Jag har min lust i dina stadgar, *
jag glömmer inte ditt ord.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 28:1-3,6-9
Rop om hjälp och tacksägelse
Fader, jag tackar dig för att du har hört mig (Joh 11:41)


Till dig, Herre, ropar jag, *
min klippa, var inte stum mot mig.

Ja, var inte tyst mot mig, *
så att jag blir lik dem som far ner i graven.

Hör mina böner när jag ropar till dig, *
när jag lyfter mina händer
mot det allraheligaste i din helgedom.

Ta inte bort mig med ogärningsmännen,
med de gudlösa, *
som talar vänligt med sin nästa
men har ondska i sina hjärtan.

Lovad vare Herren, *
ty han har hört mina böner!

Herren är min styrka och min sköld, *
på honom förtröstade mitt hjärta.

Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta, *
jag vill tacka honom med min sång.

Herren är sitt folks styrka, *
räddning och tillflykt är han för sin smorde.

Hjälp ditt folk och välsigna din arvedel, *
och var deras herde och bär dem för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Psalm 116B
Tacksägelse i templet
Låt oss genom honom (Kristus) ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud (jfr Heb 13:15)


Jag trodde, även när jag sade: *
"Jag är storligen plågad",
     när jag sade i min ångest: *
     "Alla människor är lögnare."
Hur skall jag löna Herren *
alla hans välgärningar mot mig?
     Jag vill taga frälsningens bägare *
     och åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk.
     Dyrt aktad i Herrens ögon *
     är hans frommas död.
Ack Herre, jag är ju din tjänare, +
jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka, *
du har lossat mina band.
     Dig vill jag offra lovets offer, *
     jag vill åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk,
     i gårdarna till Herrens hus, *
     mitt i dig, Jerusalem.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Om ni har uppstått med Kristus, sök då det som finns därovan, där Kristus är. Halleluja.

Kort läsning
Ef 4:23-24


Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Detta är den dag som Herren har gjort, halleluja.
Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Slutbön

Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens uppståndelse, låt oss i denna högtid se en skymt av himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 24 april 2019, onsdag
onsdag i påskoktaven
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: Lovets offer... ⇓⇑

Ant. 1 Maria från Magdala och den andra Maria kom för att se på graven. Halleluja.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,

medan jag lägger dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!

Villigt samlas ditt folk *
i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.

Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.

Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Maria från Magdala och den andra Maria kom för att se på graven. Halleluja.

Ant. 2 Kom och se var han låg. Halleluja.

Psalm 114
Israels befrielse ur Egypten
Ni skall inse att också ni har dragit ut ur Egypten, ni som har tagit avstånd från den innevarande tidsåldern (Augustinus)


När Israel drog ut ur Egypten, *
Jakobs hus ut från folket med främmande tunga,

då blev Juda hans helgedom, *
Israel hans herradöme.

Havet såg det och flydde, *
och Jordan vände tillbaka.

Bergen hoppade som vädurar, *
höjderna såsom lamm.

Varför flyr du undan, du hav? *
Du Jordan, varför vänder du tillbaka?

Ni berg, varför hoppar ni som vädurar, *
ni höjder, såsom lamm?

För Herren må du väl bäva, du jord, *
för Jakobs Guds ansikte,

för honom som förvandlar klippan till en vattenrik sjö, *
hårda stenen till en vattenkälla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Kom och se var han låg. Halleluja.

Ant. 3 Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig. Halleluja.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7

Lammets bröllop


Segern och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.

Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
ni som fruktar honom, både stora och små.
Halleluja.

Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.

Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
och bruden har gjort sig redo.
Halleluja.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig. Halleluja.

Kort läsning
Heb 7:24-27


Eftersom Jesus är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra överstepräs¬terna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Responsorium

Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada, halleluja.
Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Ant. Jesus stannade hos dem, och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud och bröt det och gav åt dem. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,  *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,  *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,  *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,  *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,  *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Jesus stannade hos dem, och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud och bröt det och gav åt dem. Halleluja.

Förbön

Kristus har uppstått från de döda och sitter på Faderns högra sida. Vi höjer vår blick upp till honom och ber:
R. Helige Odödlige, förbarma dig över oss.

Herre, tänk på alla dem som du tagit i din tjänst
- så att de går före ditt folk på vägen till livet.
Ge rättvisans och fredens anda åt dem som leder folk och stater
- så att den mänskliga familjen får leva i ordning och samverkan.
Ge oss vad vi bäst behöver i den tid som är vår
- och låt marken bära en gröda som räcker åt alla.
Kristus, du vår Frälsare, som har givit liv åt hela skapelsen, som var i förgängelsens våld
- ge det eviga ljuset åt våra hädangångna.

Fader vår...

Slutbön
Gud, du som varje år lyser upp våra liv med ljuset från Herrens uppståndelse, låt oss i denna högtid se en skymt av himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
eller:
Fader i himlen, du gav den helige Fidelis martyriets segerkrans när han av kärlek till dig vann människor för tron. Låt samma kärlek vara grunden för allt vi gör, och låt oss på hans förbön känna den kraft som uppväckte Kristus från de döda. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 24 april 2019, onsdag
Lördag och heldagsafton

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,
     du som i trångmål skaffar mig rum, *
     var mig nådig och hör min bön.
Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?
     Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
     Herren hör när jag ropar till honom.
Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.
     Offra rätta offer, *
     och förtrösta på Herren.
Många säger: "Vem ger oss lycka?" *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!
     Du ger mig glädje i hjärtat, *
     större än andras, när de får säd och vin i överflöd.
I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.
     Lyft era händer upp mot templet *
     och välsigna Herren.
Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
eller vid högtider:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen."

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg