Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Oblatmissionärerna i Sverige


ADVENT

från "Oremus"

Meningen med mörkret är ljuset, meningen med oron är friden, meningen med frånvaron är närvaron. Vi vet inte varför Gud dröjer med att förkorta folkens lidanden och plågor (jfr Matt 24:3–14) och beröva Kristi fiender deras makt (jfr 1 Kor 15:24–28). Men när natten är som mörkast börjar dagen.
I denna mörka tid lyser Kristi ljus. Vår tro, vår bön och våra liv är de ljuslågor som skingrar världens mörker medan vi vakar och väntar på Brudgummen (jfr Rom 13:12; Matt 25:1–13).
Adventstiden har en trefaldig prägel:
- den vill rikta vår blick mot Kristi ankomst (latin adventus) vid tidens slut,
- den påminner om hans första ankomst till världen genom jungfrun Maria,
- den vill bereda vägen för hans ständiga ankomst i våra hjärtan.

Adventslitania

Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud världens Frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Helige Gud, du som skapat människan till din avbild
Rättfärdige Gud, som förutsett hennes fall
Barmhärtige Gud, som givit våra fäder löftet om Frälsaren
Jesus, förutsagd av profeterna
Jesus, förebildad i det gamla förbundet
Jesus, efterlängtad av fäderna
Jesus, du som kom för att frälsa ditt folk från dess synder
Jesus, du som kom för att söka upp och rädda det förlorade
Jesus, du som kommer i makt och härlighet för att döma levande och döda
Jesus, du som ger segerkransen åt dem som älskar din ankomst
Var oss nådig: skona oss, o Herre
Var oss nådig: bönhör oss, o Herre
Från allt ont: fräls oss, milde Herre Gud
Från otro och förtvivlan
Från ljumhet och tröghet i din tjänst
Från mörkrets gärningar
Från missbruk av skapelsen
Från beroende av de ting som förgår
Från farlig syndasömn
Från den eviga döden
Genom din eviga födelse av Fadern
Genom din födelse i tiden av jungfrun Maria
Genom din andliga födelse i våra hjärtan
Vi arma syndare: vi ber dig, hör vår bön
Att du ville föra oss från mörkret till ditt underbara ljus
Att du ville bevara våra kroppar och själar rena till din ankomst
Att du ville lära oss att leva besinningsfullt, rättrådigt och fromt i väntan på vårt saliga hopps fullbordan
Att du ville sänka högmodets höjder och höja missmodets dalar
Att du ville låta oss bereda väg för dig med goda gärningar
Att du ville ge oss nåden att bära botens frukt
Att du ville förhindra att vi går vilse i njutningar eller bekymmer
Att du ville väcka i oss en helig längtan efter din ankomst
Att du ville göra våra hjärtan till en värdig boning åt dig
Att du ville göra oss ständigt beredda att möta din dom
Att du ville rädda oss undan den eviga domen och räkna oss bland dina utvalda
Att du ville bortse från våra synder och klä oss i din rättfärdighet
Att du ville ställa oss på din högra sida i himlen
Guds Lamm, som borttager världens synder: skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: förbarma dig över oss, o Herre.

Vår själ väntar efter Herren.
Han är vår hjälp och sköld.

Låt oss bedja. Allsmäktige evige Gud, håll oss vakna och väntande, så att vi bereder vägen för din Son och med glädje kan möta honom när han kommer. Genom samme Jesus Kristus, vår Herre.

Rorate
Roráte cæli, désuper,
et nubes pluant Iustum.
Dugga, ni himlar, från ovan;
låt den Rättfärdige strömma ned.
Jes 45:8 (Vulg)


Adventsbön till Maria, Kyrkans förebild
Du har hört, o Jungfru, att du skall bli havande och föda en son, inte av någon mans vilja, utan genom helig Ande.
Ängeln väntar på ditt svar. Också vi väntar, du vår härskarinna, på ett ord av förbarmande, vi som lever i elände under förbannelsens dom. Se, här erbjuds du priset för vår räddning: vi befrias genast om du samtycker. Genom Guds eviga Ord har vi alla blivit till, men se, vi håller på att dö. Genom ett ord från dig blir vi botade och återkallade till livet. Kärleksfulla Jungfru, denna bön kommer från en sörjande Adam och hans olyckliga barn, som drivits ut ur paradiset, från Abraham, från David, från de andra heliga fäderna, dina egna fäder, som bor i dödsskuggans land. Hela världen faller på knä för dig och väntar. Skynda dig, o Jungfru, att svara. Säg ett ord, och ta emot Ordet. Säg ditt ord, och bli havande med Guds Ord. Säg ett flyktigt ord, och ta emot det eviga Ordet. Varför dröjer du, varför tvekar du? Saliga Jungfru, öppna ditt hjärta för tron, öppna dina läppar för lovprisningen, öppna ditt innersta för Skaparen. Se, han som hela världen längtar efter står utanför din dörr och knackar på. Tänk om han går förbi när du dröjer, tänk om du på nytt med smärta måste börja söka efter honom som din själ har kär! Stå upp, gå emot honom, öppna! Stå upp i tron, gå emot honom i hängivenheten, öppna dörren för honom i lovprisningen:
Se, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig som du har sagt!

Högsta beredskap
Kristus har inte kallat oss att dra oss undan denna tiden för att drömma om en strålande framtid. Han har befallt oss att vara vakna, att arbeta på att nuet skall bli ljusare, på samma gång mera mänskligt och mera gudomligt. Han ger oss befallning om högsta beredskap för sin ankomst.