Invitatorium
Den 22 juli 2018, söndag
Maria från Magdala

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss tillbedja Herren, den helige i alla de heliga.
eller:
Låt oss med N. och alla de heliga prisa och välsigna vår Gud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 22 juli 2018, söndag
Maria från Magdala

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Varken makt och styrka
eller härskarnas planer
tränger in i Guds rike,
men de svagas svaghet
och de ödmjukas tålamod
finner vägen till hans hjärta.

R.  Välsignad är du, som gör ditt rike uppenbart
     för dem som är som barn.

Han räddar den fattige som ropar,
den arme som ingen hjälper. R.

Han förbarmar sig över de svaga och fattiga
och räddar deras liv. R.

De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
han inviger dem i sitt förbund. R.

Varken makt och styrka
eller härskarnas planer
tränger in i Guds rike,
men de svagas svaghet
och de ödmjukas tålamod
finner vägen till hans hjärta.

R.  Välsignad är du, som gör ditt rike uppenbart
     för dem som är som barn.

eller:

Du är de trognas segerkrans,
o Sanning, hög och underbar,
du ger dig själv, o Helige,
som lön åt trons bekännare.

Tillsammans med din tjänare
åkallar vi ditt majestät
och beder om befrielse
ur syndaskuldens fängelse.

Han brukade din skapelse
till eget och till andras väl,
men hjärtats lust och lidelse
var främst att vinna ditt behag.

Dig, Kristus, Konung segerrik,
bekände han med tillförsikt
och trampade med stolt förakt
den Onde under fötterna.

I dygden skön, i tron befäst,
i bönen ständigt brinnande,
bevarade han sinnet rent
och skådar nu Guds härlighet.

Dig, Fader, vare tack och lov,
dig vare ära, ende Son,
med helga Anden, Hjälparen,
i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven.

Psalm 118
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Så må Israel säga, *
     evigt varar hans nåd.
Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.
     Så må de som fruktar Herren säga, *
     evigt varar hans nåd.
I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.
     Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
     vad kan människor göra mig?
Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.
     Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
     än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.
     Alla hedningar omringar mig, *
     men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     De omringar mig som bin,
     men de slocknar som eld i törne, *
     i Herrens namn skall jag förgöra dem.
Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
men Herren hjälper mig.
     Herren är min styrka och min lovsång, *
     han blev min räddning.
Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.
     Herrens högra hand upphöjer, *
     Herrens högra hand gör mäktiga ting."
Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.
     Herren har tuktat mig, *
     men han gav mig inte åt döden.
Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
     Detta är Herrens port, *
     här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.
     Stenen som husbyggarna ratade *
     har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.
     Detta är den dag som Herren har gjort, *
     låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!
     Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
     Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,
med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.
     Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
     min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven.

Ant. 2 Mitt hjärta brinner, jag längtar att få se honom som min själ har kär. Jag söker honom, men jag vet inte var de har lagt honom.

Canticum
Till Dan B:29-34
Hela skapelsens lovprisning Skaparen ... är välsignad i evighet (Rom 1:25)


Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud, *
lovad och upphöjd i evighet,
     och prisat vare din härlighets heliga namn, *
     lovprisat och upphöjt i evighet.
Prisad vare du i din heliga härlighets tempel, *
lovsjungen och förhärligad i evighet.
     Prisad vare du som tronar på keruberna
     och ser ned i djupen, *
     lovad och upphöjd i evighet.
Prisad vare du på din kungatron, *
lovsjungen och upphöjd i evighet.
     Prisad vare du i himlens boningar, *
     lovsjungen och ärad i evighet.
Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Mitt hjärta brinner, jag längtar att få se honom som min själ har kär. Jag söker honom, men jag vet inte var de har lagt honom.

Ant. 3 Gråtande lutade sig Maria in i graven. Då fick hon se två änglar i vita kläder sitta där. Halleluja.

Psalm 150
Lova Herren
Lovsjung med er ande, lovsjung också med ert förnuft; förhärliga Gud med både själ och kropp (Hesychios av Jerusalem)


Lova Gud i hans helgedom, *
lova honom i hans mäktiga himmel.
     Lova honom för hans väldiga gärningar, *
     lova honom för hans stora härlighet.
Lova honom med basunklang, *
lova honom med harpa och lyra.
     Lova honom med puka och dans, *
     lova honom med strängaspel och pipa.
Lova honom med klingande cymbaler, +
lova honom med dånande cymbaler. *
Allt vad anda har, lova Herren!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gråtande lutade sig Maria in i graven. Då fick hon se två änglar i vita kläder sitta där. Halleluja.

Kort läsning
Rom 12:1-2


Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er för¬vandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Responsorium

Gråt inte, Maria, + Herren är uppstånden från de döda.
Gråt inte, Maria, + Herren är uppstånden från de döda.
Gå till mina bröder och säg dem:
+ Herren är uppstånden från de döda.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Gråt inte, Maria, + Herren är uppstånden från de döda.

Ant. Sedan Jesus uppstått från de döda visade han sig först för Maria från Magdala, ur vilken han hade drivit ut sju demoner.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Sedan Jesus uppstått från de döda visade han sig först för Maria från Magdala, ur vilken han hade drivit ut sju demoner.

Förbön

Låt oss prisa Frälsaren Jesus Kristus tillsammans med alla de heliga i himlen och säga:
R. Kom, Herre Jesus.

Herre Jesus, efter din uppståndelse visade du dig först för Maria från Magdala, som oroligt sökte dig
— gör oss angelägna att söka och betrakta Guds härlighet, som strålar från ditt ansikte.
Herre Jesus, på dina vandringar åtföljdes du av kvinnor som hjälpte dig med sina tillgångar
— låt oss följa dig på kärlekens vägar.
Herre Jesus, som undervisade Maria och betjänades av Marta
— gör oss uppmärksamma på ditt ord och villiga att tjäna dig i vår nästa.
Herre Jesus, som kallar dem som gör Guds vilja din bror, syster och mor
— lär oss att alltid leva tala och handla i din Ande.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Evige Gud, den heliga Maria Magdalena fick före alla andra uppdraget att förkunna påskens glädje. Lär oss att med henne som förebedjerska och förebild förkunna den uppståndne och levande Herren och en gång se honom i din härlighet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.