Invitatorium
Den 20 april 2018, fredag


Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 20 april 2018, fredag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)


Ant. 1

Psalm 51
Gud, var mig nådig
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23-24)


Gud, var mig nådig i din godhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
     Två mig väl från min missgärning, *
     och rena mig från min synd.
Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.
     Mot dig allena har jag syndat *
     och gjort vad ont är i dina ogon.
Så befinns du rättfärdig i dina ord *
och rättvis i dina domar.
     Se, i synd är jag fodd, *
     och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.
     Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
     två mig, så att jag blir vitare än snö.
Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
     Vänd bort ditt ansikte från mina synder, *
     och utplåna alla mina skulder.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.
     Förkasta mig inte från ditt ansikte, *
     och ta inte din heliga ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.
     Då skall jag lära överträdarna dina vägar, *
     och syndarna skall omvända sig till dig.
Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, *
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
     Herre, öppna mina läppar, *
     så att min mun kan förkunna ditt lov.
Ty du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge dig sådana; *
du har inte lust till brännoffer.
     Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *
     ett förkrossat och bedrövat hjärta
     skall du, Gud, inte förakta.
Gör väl mot Sion i din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.
     Då skall du få rätta offer, som behagar dig, +
     brännoffer och héloffer, *
     då skall man offra tjurar på ditt altare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1

Ant. 2

Canticum
Jer 14:17-21
Folkets klagan under svält och krig
Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet (Mark 1:15)


Mina ögon fylls av tårar natt och dag *
jag finner ingen ro.
     Ty stor förödelse har drabbat jungfrun, mitt folk, *
     ett svårt och oläkligt sår.
Går jag ut på marken, ligger där svärdsslagna män, *
kommer jag in i staden, möts jag av hungerns plågor.
     Präster och profeter drar genom landet *
     utan att kunna förstå:
Har du förkastat Juda för alltid, *
har Sion blivit dig förhatligt?
     Varför har du slagit oss så *
     att ingen längre kan hela oss?
Vi längtar efter fred, men inget gott kommer, *
efter läkedomens tid, men förskräckelse kommer.
     Herre, vi inser vår ondska, +
     vi känner våra fäders skuld, *
     vi vet att vi har syndat mot dig.
För ditt namns skull, förkasta oss inte, +
låt inte din härlighets tron bli föraktad. *
Kom ihåg! Bryt inte ditt förbund med oss!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2

Ant. 3

Psalm 100
Lovsång vid inträdet i templet
Herren befaller dem som han återlöst att sjunga segerns sång (Athanasios)


Höj jubel till Herren, alla länder, +
tjäna Herren med glädje, *
kom inför hans ansikte med fröjderop.
     Förnim att Herren är Gud.
     Han har gjort oss, och inte vi själva, *
     till sitt folk och till får i sin hjord.
Gå in i hans portar med tacksägelse, +
i hans gårdar med lov, *
tacka honom, lova hans namn.
     Ty Herren är god,
     evigt varar hans nåd *
     och hans trofasthet från släkte till släkte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3

Kort läsning

Ant.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.

Förbön


Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön


Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.