Invitatorium
Den 21 oktober 2018, söndag


Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 21 oktober 2018, söndag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)


Ant. 1

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gärningar


Gud, du är min Gud,  *
i gryningen söker jag dig.

Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,  *
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter dig i templet,  *
för att få se din makt och din ära.

Ty din nåd är bättre än liv,  *
mina läppar skall prisa dig.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever,  *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett,  *
och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg dig på min bädd  *
och tänker på dig under nattens timmar.

Ty du är min hjälp,  *
och under dina vingars skugga jublar jag.

Min själ håller sig intill dig,  *
din högra hand beskyddar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1

Ant. 2

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk,  *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar,  *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen,  *
prisa Herren, himlens hela här.

Prisa Herren, sol och måne,  *
prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg,  *
prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd,  *
prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor,  *
prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker,  *
prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö,  *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord,  *
prisa Herren, berg och höjder.

Prisa Herren, allt som växer på marken,  *
prisa Herren, hav och floder.

Prisa Herren, alla källor,  *
prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar,  *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor,  *
prisa Herren, Israel.

Prisa Herren, ni hans präster,  *
prisa Herren, ni hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar,  *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael,  *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande  *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar,  *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant. 2

Ant. 3

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära,  *
hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare,  *
Sions barn jubla över sin konung.

De skall lova hans namn under dans,  *
lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk,  *
han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger honom ära,  *
de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun  *
och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken  *
och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor  *
och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven.  *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3

Kort läsning

Ant.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.

Förbön


Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön


Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.