Invitatorium
Den 23 januari 2018, tisdag


Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 23 januari 2018, tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)


Ant. 1

Psalm 85
Vår räddning är nära
Genom vår Frälsares nedstigande till jorden välsignade Gud sitt land (Origenes)


Herre, du var en gång nådig mot ditt land, *
du återupprättade Jakobs hus.
     Du förlät ditt folks missgärning, *
     du överskylde all deras synd.
Du lät din förgrymmelse fåra *
och dämpade din glödande vrede.
     Så vänd dig nu åter till oss, Gud, vår frälsare, *
     och upphör med din förtörnelse mot oss.
Vill du vredgas på oss för evigt *
och låta din vrede vara från släkte till släkte?
     Vill du inte åter ge oss liv, *
     så att ditt folk får glädjas i dig?
Herre, låt oss se din nåd, *
och ge oss din frälsning.
     Jag vill höra Guds ord,
     ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma, *
     må de då inte vända åter till dårskap.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom, *
och hans ära skall bo i vårt land.
     Godhet och trofasthet skall mötas där, *
     rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden *
och rättfärdighet blicka ned från himmelen.
     Herren skall ge oss goda gåvor, *
     och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom, *
frälsning skall följa i hans spår.
     Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1

Ant. 2

Canticum
Jes 26:1-4,7-9,12
Jubelsång efter segern över fienderna
Stadsmuren hade tolv grundstenar (Upp 21:14)


Vår stad är väl befäst, *
inom dess murar och vallar är vi trygga.
     Öppna portarna, +
     här får ett rättfärdigt folk dra in, *
     det folk som visar trohet mot Herren.
Dem som står fast ger du trygghet och fred, *
ty de förtröstar på dig.
     Förtrösta alltid på Herren, *
     ty Herren är en evig klippa.
Den rättfärdiges väg är rak, *
du jämnar den rättfärdiges stig.
     Herre, vi hoppas på dig,
     vi vet att du kommer med din dom, *
     att få prisa ditt namn är vår längtan.
Jag längtar efter dig om natten, *
min ande, mitt innersta söker dig.
     Ty din dom är ett ljus för hela världen: *
     då ser alla som bor på jorden din rättfärdighet.
Herre, du skänker oss fred. *
Allt vad vi gjort har du utfört åt oss.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2

Ant. 3

Psalm 67
Alla folk skall tacka Gud
Ni skall veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen (jfr Apg 28:28)


Gud vare oss nådig och välsigne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
     så att man på jorden lär känna hans vag, *
     bland alla hedningar hans frälsning.
Folken skall tacka dig, o Gud, *
alla folk skall tacka dig.
     Folkslagen skall glädja sig och jubla, +
     ty du dömer folken rätt, *
     och du leder folkslagen på jorden.
Jorden har givit sin gröda. *
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.
     Må Gud välsigna oss *
     och alla jordens ändar frukta honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3

Kort läsning

Ant.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.

Förbön


Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön


Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.